Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Seminarium na temat wyzwań i ograniczeń sztuki tworzonej przez sztuczną inteligencję

07.03.2023 - 12:38, aktualizacja 08.03.2023 - 09:55
Redakcja: am

Zapraszamy na seminarium im. prof. Andrzeja J. Norasa, w ramach którego odbędzie się wykład dra Tufana Acila pt. Challenges and Limits of Arts made by AI. Seminarium odbędzie się pod auspicjami Komisji Filozofii i Socjologii PAN i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Katowicach we wtorek 14 marca 2023 roku o godzinie 15:30 stacjonarnie w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (sala dydaktyczna).

Dr Tufan Acil jest badaczem postdoc z Niemiec. Uzyskał stopień doktora na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Obecnie jest stypendystą Humboldta na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Abstrakt wykładu

Sztuczna inteligencja (AI) zapowiada paradygmatyczną zmianę w dzisiejszym świecie. Jej zastosowania nie ograniczają się jedynie do badań naukowych, technologii, reklamy czy mediów społecznościowych, ale coraz częściej wykorzystuje się ją również w produkcji artystycznej. Niniejsza prezentacja dotyczy pytania, w jaki sposób integracja technik AI z dziełami sztuki stanowi wyzwanie dla sztuki i jak teoria sztuki może z kolei odpowiedzieć na nie w wiarygodny sposób. Pierwsza część zawiera przegląd mojego aktualnego projektu badawczego zatytułowanego „Challenges and Limits of the Arts made by AI”. W drugiej części przedstawiam kilka konkretnych przykładów dzieł sztuki wykonanych przez aplikacje AI i wskazuję na problemy, jakie stwarzają one dla sztuki. W trzeciej części omówiono, że poza procesami i warunkami produkcji, sztuka jest zawsze praktyką społeczno-kulturową, która obejmuje wymiary subiektywne, takie jak percepcja, intencjonalność i autorefleksja i nie może być łatwo zastąpiona przez algorytmy lub programowanie komputerowe.

Challenges and Limits of Arts made by AI

Artificial Intelligence (AI) announces a paradigmatic change in today’s world. Its applications are not merely limited to the scientific research, technology, advertising or social media, but it has also been increasingly used within artistic production. This presentation deals with the question of how the integration of AI technics into the artworks challenge the arts and how a theory of art can in turn respond to them in a plausible way. The first part gives an overview of my current research project titled “Challenges and Limits of the Arts made by AI”. The second part introduces some concrete examples from artworks made by AI applications and points to the problems they create for the arts. The third part discusses that beyond production processes and conditions, art is always a socio-cultural practice, which includes subjective dimensions such as perception, intentionality and self-reflection and cannot be easily replaced by algorithms or computer programming.

Dr. Tufan Acil is a Post-Doc Researcher from Germany and obtained his Phd degree from Freie University of Berlin. Currently he is a Humboldt Fellow at the University of Silesia in Katowice.

return to top