Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Instytut Językoznawstwa

NAJWAŻNIEJSZE TEMATY BADAWCZE W DYSCYPLINIE

 • Lingwistyka diachroniczna.
 • Lingwistyka (między)kulturowa.
 • Lingwistyka teoretyczna.
 • Lingwistyka stosowana.
 • Traduktologia i komparatystyka.

Wiodące obszary badań:

 • Lingwistyka diachroniczna: gł. historia języka angielskiego oraz języków germańskich, historia języka polskiego
 • Lingwistyka stosowana: badania związane z przyswajaniem języka, nauczaniem języka polskiego i języków obcych (w tym także polskiego jako obcego) oraz wielojęzycznością, psycholingwistyka stosowana, a także badania w zakresie logopedii
 • Traduktologia: badania procesu tłumaczenia pisemnego i ustnego, badania związane z jakością tłumaczenia i osobą tłumacza
 • Stylistyka: badania stylu autorskiego
 • Mediolingwistyka i genologia: analiza wypowiedzi medialnych, dyskursu mediów oraz gatunków wypowiedzi
 • Teoria perswazji: badania wypowiedzi perswazyjnych, dyskursu reklamowego i języka polityki
 • Badania nad etnolektem śląskim: unikalne w skali kraju badania nad gwarą śląską, jej odmianami i ewolucją
 • Fonetyka eksperymentalna: badania związane z różnymi aspektami wymowy w języku ojczystym i w językach obcych, szczególnie angielskim

Najważniejsze granty badawcze:

 • Imitacja fonetyczna w języku ojczystym i obcym
 • Cechy akustyczne polskich geminatów spółgłoskowych
 • Opis stereotypów narodowych jako kategorii pamięci
 • Pilotażowe badania traktu głosowego podczas artykulacji
 • Edukacja humanistyczna dla klimatu
 • Etnolekt śląski
 • Język formulaiczny

Laboratoria:

 • Laboratorium Przetwarzania Mowy: głównie badania fonetyczne i fonologiczne
 • Laboratorium Językowych Badań Eye-Trackingowych i Edukacyjnych: z wykorzystaniem okulografu badane są strategie czytania tekstów

zespoły badawcze

lider zespołu badawczego

prof. dr hab. Wiesław Banyś

kontakt: wieslaw.banys@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Opis semantyki i leksyki języków romańskich i języka angielskiego na potrzeby tłumaczenia na  język polski.


słowa kluczowe: Epistemologia, leksykografia, interiekcje, tłumaczenie prawnicze, przymiotniki jakościowe, klasy obiektowe, kadry, skrypty, analiza kontrastywna

lider zespołu badawczego

dr hab. Grzegorz Drożdż, prof. UŚ

kontakt: grzegorz.drozdz@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Językoznawstwo kognitywne w ujęciu teoretycznym i aplikacyjnym.


słowa kluczowe: językoznawstwo kognitywne, semantyka, figuratywność, gramatyka, wzorce pojęciowe, wiedza encyklopedyczna, dydaktyka języków obcych, językoznawstwo kontrastywne (polsko-francusko-angielskie)

liderka zespołu badawczego

dr Dagmara Gałajda

kontakt: dagmara.galajda@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Teacher wellbeing-dobrostan nauczyciela.


słowa kluczowe: dobrostan w klasie językowej, kompetencja komunikacyjna, zarządzanie klasą, gamifikacja, czynniki afektywne, psychologia pozytywna, świadomość językowa, nauczanie refleksyjne, photovoice, emocje

liderka zespołu badawczego

dr hab. Ewa Gumul, prof. UŚ

kontakt: ewa.gumul@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Badania nad procesem przekładu.


słowa kluczowe: tłumaczenie symultaniczne, tłumaczenie pisemne,  indywidualny styl tłumacza, wysiłek kognitywny, metody procesualne, proces tłumaczenia, okulografia, keylogging, protokoły retrospektywne

liderka zespołu badawczego

dr hab. Grażyna Kiliańska-Przybyło

kontakt: grazyna.kilianska-przybylo@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Badania okulograficzne dotyczące uczenia się języka obcego; przygotowanie nauczycieli języka angielskiego i polskiego jako obcego – badanie czynników kulturowych.


słowa kluczowe: eye-tracking – badania okulograficzne, strategie uczenia się, język obcy, późna dorosłość, różnice indywidualne, uwaga, świadomość językowa, kontekst edukacyjny, wielojęzyczność, wielokulturowość

liderka zespołu badawczego

dr Aleksandra Paliczuk

kontakt: aleksandra.paliczuk@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Badania nad kulturą i językiem włoskim. Analiza w zakresie językoznawstwa teoretycznego, stosowanego oraz traduktologii.


słowa kluczowe: językoznawstwo kognitywne, lingwistyka tekstu, dialektologia, przekład, metafora, gramatyka kognitywna, językoznawstwo stosowane, językoznawstwo porównawcze, języki specjalistyczne, glottodydaktyka

lider zespołu badawczego

dr hab. Arkadiusz Rojczyk, prof. UŚ

kontakt: arkadiusz.rojczyk@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Badania z zakresu artykulacji mowy.


słowa kluczowe: artykulacja mowy, percepcja mowy, mowa w COVID-19, przyswajanie wymowy, geminaty

liderka zespołu badawczego

dr Joanna Sycz-Opoń

kontakt: joanna.sycz@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Zachowania informacyjne tłumaczy tekstów specjalistycznych.


słowa kluczowe: wyszukiwanie informacji w źródłach, praca tłumacza, narzędzia CAT, tłumaczenie maszynowe

liderka zespołu badawczego

dr hab. Krystyna Warchał, prof. UŚ

kontakt: krystyna.warchal@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Dyskursy specjalistyczne w perspektywie międzykulturowej.


słowa kluczowe: języki specjalistyczne, dyskurs akademicki, komunikacja naukowa, język angielski dla celów akademickich, analiza gatunków, analiza dyskursu, język angielski jako lingua franca, pragmatyka komunikacji akademickiej, komunikacja międzykulturowa, dyskurs promocyjny / LSP

lider zespołu badawczego

dr hab. Adam Wojtaszek, prof. UŚ

kontakt: adam.wojtaszek@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Językoznawcze badania neofilologiczne anglistyczne i romanistyczne.


słowa kluczowe: językoznawstwo diachroniczne, lingwistyka stosowana, traduktologia, językoznawstwo korpusowe, językoznawstwo teoretyczne, języki specjalistyczne

liderka zespołu badawczego

dr hab. Jolanta Lubocha-Kruglik, prof. UŚ

kontakt: jolanta.lubocha-kruglik@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Językoznawcze badania neofilologiczne germanistyczne, rusycystyczne i slawistyczne.


słowa kluczowe: języki specjalistyczne, translatoryka, dyskurs, leksykografia, semantyka, socjolingwistyka, językoznawstwo konfrontatywne, genologia lingwistyczna

liderka zespołu badawczego

dr hab. Małgorzata Płomińska

kontakt: malgorzata.plominska@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Funkcjonalno-komunikacyjne aspekty wybranych rejestrów języka.


słowa kluczowe: dyskurs specjalistyczny, lingwistyka tekstu specjalistycznego, przekład, dydaktyka

liderka zespołu badawczego

dr hab. Mirosława Siuciak, prof. UŚ

kontakt: miroslawa.siuciak@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Językoznawcze badania polonistyczne.


słowa kluczowe: pragmalingwistyka, socjolingwistyka, historia języka, semantyka, dyskursologia, logopedia, genologia lingwistyczna, onomastyka, dydaktyka lingwistyczna, górnośląski dyskurs regionalny, glottodydaktyka

liderka zespołu badawczego

dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ

kontakt: katarzyna.sujkowska-sobisz@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Dyskurs i jego odmiany (uwarunkowania pragmatyczne, ideologiczne i genologiczne).


słowa kluczowe: analiza dyskursu, lingwistyka pamięci, lingwistyka korpusowa; wykluczenie, tolerancja, lingwistyczne ujęcia archiwistyki społecznej, dyskurs okołopandemiczny

liderka zespołu badawczego

prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska

kontakt: bernadeta.niesporek-szamburska@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Lingwistyka stosowana: orientacja proklimatyczna w edukacji humanistycznej.


słowa kluczowe: humanistyka środowiskowa, dyskurs edukacyjny, zielone czytanie i pisanie, ekolektura, genologia dyskursów klimatycznych, media, gatunki medialne, literatura faktu a katastrofa klimatyczna, etnolingwistyka, narzędzia komunikacji, czynniki afektywne, badania ankietowe nauczycieli, nauczanie na odległość

liderka zespołu badawczego

dr hab. Magdalena Pastuch, prof. UŚ

kontakt: magdalena.pastuch@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Pragmalingwistyka historyczna.


słowa kluczowe: historia języka, pragmalingwistyka historyczna, semantyka, historyczna pragmatykalizacja, subiektywizacja, intensyfikatory, operatory pragmatyczne, ekspresywizmy, dawna etykieta językowa

lider zespołu badawczego

prof. dr hab. Jacek Warchala

kontakt: jacek.warchala@us.edu.pl

temat zadania badawczego
„Jak to się robi? Reklama. Struktura kampanii” – opracowanie i wydanie monografii.


słowa kluczowe: kampania reklamowa, budowanie wizerunku, reklama, slogan, narzędzia reklamy, BTL, ATL, marketing, grupa docelowa, marka

return to top