Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Filologia klasyczna

Rejestracja na zajęcia semestru zimowego roku akademickiego 2024/2025 rozpocznie się 30 września 2024 r., o godz. 14.00 i potrwa do 4 października 2024 do godz. 23.59

 

Niezalogowanie się na przedmiot będzie skutkowało brakiem Studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania dostępu do właściwego zespołu w MS Teams oraz otrzymania wpisu w systemie USOS.

semestr letni 2023/2024 (aktualizacja 26.02.2024)

sesja egzaminacyjna w semestrze letnim

Opiekunowie lat 2023/2024


Studia licencjackie

I rok – dr Katarzyna Piotrowska (katarzyna.warcaba@us.edu.pl)

II rok – dr hab. prof. UŚ Anna Kucz (anna.kucz@us.edu.pl) (ale zastępstwo dr Edyta Gryksa-Pająk)

III rok – dr hab. prof. UŚ Jan Kucharski (e-mail: jan.kucharski@us.edu.pl)

Studia magisterskie

I rok – prof. dr hab. Tomasz Sapota (tomasz.sapota@us.edu.pl)

Strona na FB filologów klasycznych i mediteranistów UŚ: https://www.facebook.com/KFKUS

 

Kontakt do grup


I rok – filologiaklasyczna2023@gmail.com

II rok – filologiaklasyczna2022@gmail.com

III rok – filologiaklasyczna2021@gmail.com

Koordynatorem modułowym na kierunku filologia klasyczna I i II stopnia jest dyrektor dydaktyczny kierunku studiów:

dr Agata Sowińska (agata.sowinska@us.edu.pl)

I stopień:


IV semestr:

Metryka grecka i łacińska

Student poznaje najważniejsze miary metryczne antycznej poezji greckiej i łacińskiej, uczy się czytać poezję antyczną oraz przedstawiać jej strukturę metryczną za pomocą fachowej terminologii i notacji.

lub

Podstawy epigrafiki

Moduł zapoznaje z podstawowymi zasadami rozpoznawania pisma epigraficznego greckiego i łacińskiego, terminologią epigraficzną oraz umożliwia lekturę prostych inskrypcji z wykorzystaniem literatury specjalistycznej.

 

V semestr:

Ćwiczenia z literatury greckiej 2

Student zapoznaje się z wybranym prozatorskim utworem greckim w oryginale o wysokim stopniu trudności, reprezentatywnym dla danego autora lub gatunku literackiego, oraz z podstawowymi zasadami pracy z tekstem antycznym i jego historycznoliteracką interpretacją.

lub

Ćwiczenia z literatury rzymskiej 2

Student zapoznaje się z wybranym prozatorskim utworem łacińskim w oryginale o wysokim stopniu trudności, reprezentatywnym dla danego autora lub gatunku literackiego, oraz z podstawowymi zasadami pracy z tekstem antycznym i jego historycznoliteracką interpretacją.

 

VI semestr:

Ćwiczenia z literatury greckiej 3

Student zapoznaje się z wybranym poetyckim utworem greckim w oryginale o średnim stopniu trudności, reprezentatywnym dla danego autora lub gatunku literackiego, oraz z podstawowymi zasadami pracy z tekstem antycznym i jego historycznoliteracką interpretacją.

lub

Ćwiczenia z literatury rzymskiej 3

Student zapoznaje się z wybranym poetyckim utworem łacińskim w oryginale o średnim stopniu trudności, reprezentatywnym dla danego autora lub gatunku literackiego, oraz z podstawowymi zasadami pracy z tekstem antycznym i jego historycznoliteracką interpretacją.

 

Ćwiczenia z literatury greckiej 4

Student zapoznaje się z wybranym poetyckim utworem greckim w oryginale o wysokim stopniu trudności, reprezentatywnym dla danego autora lub gatunku literackiego, oraz z podstawowymi zasadami pracy z tekstem antycznym i jego historycznoliteracką interpretacją.

lub

Ćwiczenia z literatury rzymskiej 4

Student zapoznaje się z wybranym poetyckim utworem łacińskim w oryginale o wysokim stopniu trudności, reprezentatywnym dla danego autora lub gatunku literackiego, oraz z podstawowymi zasadami pracy z tekstem antycznym i jego historycznoliteracką interpretacją.

 

Ćwiczenia z literatury greckiej 5

Student zapoznaje się z wybranymi utworami greckimi w oryginale o wysokim stopniu trudności, pochodzącymi z różnych epok i czytanymi w ujęciu komparatywnym, a także z podstawowymi zasadami pracy z tekstem antycznym i jego historycznoliteracką interpretacją.

lub

Ćwiczenia z literatury rzymskiej 5

Student zapoznaje się z wybranymi utworami łacińskimi w oryginale o wysokim stopniu trudności, pochodzącymi z różnych epok i czytanymi w ujęciu komparatywnym, a także z podstawowymi zasadami pracy z tekstem antycznym i jego historycznoliteracką interpretacją.

I stopień


Seminarium licencjackie greckie 1:

Student dokonuje lektury wskazanego greckiego tekstu, scholiów i komentarzy, a także jego interpretacji uwzględniającej kontekst historyczno-kulturowy. Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego sporządza poprawny metodologicznie plan i pisze jeden rozdział pracy licencjackiej w oparciu o przeprowadzone kwerendy.

Seminarium licencjackie greckie 2:

Student pogłębia i utrwala nabytą wiedzę i umiejętności poprzez lekturę wskazanego greckiego tekstu, scholiów i komentarzy, a także jego interpretację uwzględniającą kontekst historyczno-kulturowy. Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego finalizuje pisanie pracy licencjackiej.

Seminarium licencjackie łacińskie 1:

Student dokonuje lektury wskazanego łacińskiego tekstu, scholiów i komentarzy, a także jego interpretacji uwzględniającej kontekst historyczno-kulturowy. Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego sporządza poprawny metodologicznie plan i pisze jeden rozdział pracy licencjackiej w oparciu o przeprowadzone kwerendy.

Seminarium licencjackie łacińskie 2:

Student pogłębia i utrwala nabytą wiedzę i umiejętności poprzez lekturę wskazanego łacińskiego tekstu, scholiów i komentarzy, a także jego interpretację uwzględniającą kontekst historyczno-kulturowy. Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego finalizuje pisanie pracy licencjackiej.

Aktualności

Nowa procedura zgłaszania i składania prac w systemie APD

W związku z wejściem w życie zarządzenia nr 201/2021 JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych w bazie elektronicznej, informujemy, że:

 • w Uniwersytecie Śląskim zgłaszanie tematów prac dyplomowych odbywa się drogą elektroniczną w APD;
 • temat pracy dyplomowej student ustala indywidualnie z promotorem; promotor, po zaakceptowaniu tematu pracy dyplomowej, tworzy w APD wniosek
  o zatwierdzenie tematu pracy; promotor staje się koordynatorem wniosku – proponowany termin zatwierdzenia tematów prac dyplomowych: do dnia
  15 marca 2022 r.;
 • uzupełniony przez promotora wniosek (opublikowany i elektronicznie podpisany przez promotora i studenta) przesyłany jest przez system do komisji zatwierdzającej tematy prac;
 • komisja zatwierdzająca tematy prac dla kierunku filologia klasyczna ustalona jest następująco:
 • dr Anna Szczepaniak – kierunek: filologia klasyczna, studia stacjonarne I i II stopnia,
 • modyfikację tytułu pracy (jeżeli nie wykracza poza zatwierdzony temat) promotor zgłasza e-mailowo do właściwego dziekanatu; po akceptacji Prodziekan
  ds. Studentów i Kształcenia dziekanat wprowadza do systemu USOS skorygowany tytuł pracy;
 • zmiana tematu pracy wymaga złożenia przez promotora nowego wniosku;
 • każda praca przed egzaminem jest przesyłana do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA);
 • promotor przekazuje do właściwego dziekanatu dane recenzenta;
 • promotor i recenzent wprowadzają recenzje do systemu APD przed egzaminem dyplomowym; po wprowadzeniu recenzji system automatycznie zmienia status pracy na „Praca gotowa do obrony”;
 • w celu przygotowania dokumentacji do obrony promotor podaje do właściwego dziekanatu:
  termin obrony,
  dane przewodniczącego Komisji egzaminu dyplomowego;
 • pracę dyplomową student składa w formie elektronicznej, bez konieczności jej drukowania.

Instrukcja zgłaszania i zatwierdzania prac dyplomowych w systemie APD znajduje się tutaj:
https://apd.us.edu.pl/static-bf3f488/diots/instrukcje/APD_tematy_wnioski.pdf

Digital Loeb Classical Library – nowa baza prenumerowana przez UŚ

Zapraszamy do korzystania z nowej bazy prenumerowanej przez UŚ!

Digital Loeb Classical Library to pełnotekstowa baza danych najważniejszych dzieł starożytnej literatury greckiej i łacińskiej. Każde z nich przedstawione jest w dwóch wersjach: po lewej stronie oryginał, a po prawej – tłumaczenie na język angielski.

Dostęp do bazy bezpośrednio (z komputerów UŚ): https://www.loebclassics.com/ oraz przez system HAN: http://han.bg.us.edu.pl/han/loeb

Film promujący filologię klasyczną na Wydziale Humanistycznym UŚ

Harmonogramy

semestr letni 2023/2024


stacjonarne I stopnia

I rok (aktualizacja: 26.02.2024)

II rok (aktualizacja: 20.02.2024)

III rok (aktualizacja: 20.02.2024)

stacjonarne II stopnia

I rok specjalność grecka (aktualizacja: 20.02.2024)

I rok specjalność łacińska (aktualizacja: 20.02.2024)

sesja letnia 2023/2024


wszystkie lata 

Dziekanat ds. dydaktycznych


mgr Marzena Musiał
e-mail: marzena.musial@us.edu.pl

tel.: 32 2009 316
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
pokój: B1.27
godziny otwarcia: 7.00–15.00

Dyrekcja kierunku

dr hab. Grzegorz Olszański, prof. UŚ

Dyrektor kierunku


e-mail: grzegorz.olszanski@us.edu.pl

ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
pokój: A2.8

Dyżur: poniedziałki 13.00-13.45

dr Agata Sowińska

Zastępca dyrektora kierunku


e-mail: agata.sowinska@us.edu.pl
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
pokój: A2.6

Dyżur: wtorki 13.00-13.45 A5.14

dr Mikołaj Marcela

Zastępca dyrektora kierunku


e-mail: mikolaj.marcela@us.edu.pl
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
pokój: A2.6

return to top