Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny

Praktyki zawodowe dla specjalności

dziennikarstwo i komunikacja kulturowa, edytorstwo i redakcja tekstu, literaturoznawstwo, nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców

na studiach II stopnia na kierunku filologia polska

 

1

Założenia ogólne

Zasady odbywania praktyk w ramach kierunku filologia polska stanowią uszczegółowienie Zarządzenia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 92/2020 z dnia 22 czerwca 2020 w sprawie określenia wytycznych dotyczących organizacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach praktyk zawodowych.

Obligatoryjne praktyki na kierunku filologia polska studiów drugiego stopnia dotyczą studentów specjalności dziennikarstwo i komunikacja kulturowa, edytorstwo i redakcja tekstu, nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców. Ich zaliczenie jest jednym z warunków zaliczenia studiów w ramach kierunku.

Dla studentów specjalności literaturoznawstwo praktyki są nieobowiązkowe.

 

2

Wymiar praktyk studentów specjalności innych niż nauczycielska

Obowiązkowa praktyka w ramach kierunku filologia polska musi trwać co najmniej 45 godzin roboczych (obowiązek odbywania praktyk nie obejmuje studentów specjalności: literaturoznawstwo). Praktyki te mają charakter ciągły i powinny odbywać się w trakcie przerw międzysemestralnych. Preferowany termin praktyk to przerwa między II i III semestrem. Zgodnie z aktualnym planem studiów zaliczenie praktyki jest wymagane do zaliczenia III semestru.

 

3

Zasady i forma odbywania praktyk w ramach kierunku filologia polska

 1. Student zgłasza opiekunowi akademickiemu praktyk danej specjalności (dalej: opiekunowi praktyk) chęć odbycia praktyki we wskazanej przez siebie instytucji lub firmie. Profil instytucji lub działalność firmy musi odpowiadać zakresowi problemowo-tematycznemu kierunku. Student może również wybrać jako miejsce praktyki instytucję lub firmę, którą podpisała z Wydziałem umowę o współpracy w ramach właściwej specjalności.
 2. Po wstępnej akceptacji ze strony opiekuna praktyk student uzyskuje pisemną zgodę na odbycie praktyki w wybranej instytucji lub firmie poświadczoną podpisem Prodziekana ds. Kształcenia i Studentów na formularzu porozumienia o organizacji praktyki zawodowej (załącznik nr 1 do Zarządzenia JM Rektora). Przedstawiony do podpisu formularz powinien zawierać dane instytucji lub firmy, w której student będzie odbywał praktykę, oraz określony datami czas trwania praktyki. W miarę możności dokument powinien być już podpisany i opieczętowany przez zewnętrznego partnera.
 3. Po przedstawieniu opiekunowi praktyk formularza porozumienia podpisanego przez Prodziekana ds. Kształcenia i Studentów lub osoby działającej z jego upoważnienia, jak też przez reprezentanta podmiotu zewnętrznego – student uzyskuje podpis opiekuna praktyk na skierowaniu na praktykę (załącznik nr 3 do Zarządzenia JM Rektora).
 4. W wypadku odbywania praktyki w instytucji lub firmie, która wcześnie podpisała z Wydziałem umowę o współpracy w ramach specjalności, student jest zwolniony z przedstawienia osobnego formularza porozumienia o organizacji praktyki (student otrzymuje od razu skierowanie). Przed rozpoczęciem praktyki student zobowiązany jest do podpisania oświadczenia (załącznik nr 4 do Zarządzenia JM Rektora).
 5. Po zakończeniu praktyki student przedstawia opiekunowi praktyk w ramach właściwej specjalności końcowy raport z przebiegu praktyki zawodowej (wg wzoru ustalonego w załączniku nr 5 do Zarządzenia JM Rektora). Opiekun praktyk zalicza praktykę, przedkłada sprawozdanie do akceptacji dyrektorowi kierunku, a następnie Prodziekanowi ds. Kształcenia i Studentów.
 6. Student może aplikować o zaliczenie praktyki bez jej odbycia na podstawie dokumentów potwierdzających jego staż pracy (umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, umowa o wolontariacie lub stażu zawodowym) w instytucji lub firmie zbliżonej profilem swej działalności do zakresu problemowo-tematycznego właściwej specjalności. Odpowiedni dokument w tej sprawie (załącznik nr 6 do Zarządzenia JM Rektora) wraz z dokumentacją należy przedłożyć opiekunowi praktyk.
 7. Każdy student w dowolnym momencie studiów może aplikować o odbycie dodatkowej (nadobowiązkowej) praktyki. W takim wypadku musi jednak samodzielnie opłacić dodatkowe ubezpieczenie na czas jej trwania. Pozostała procedura przebiega tak samo jak w wypadku praktyk obowiązkowych.

Praktyki zawodowe dla specjalności

nauczycielskiej

na studiach II stopnia na kierunku filologia polska

 

1

Założenia ogólne

Zasady odbywania praktyk w ramach kierunku filologia polska stanowią uszczegółowienie Zarządzenia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 92 z dnia 22 czerwca 2020 r.

Praktyki na kierunku filologia polska są ściśle powiązane z charakterem specjalności wybranej przez każdego studenta kierunku. Ich zaliczenie jest jednym z warunków zaliczenia studiów w ramach kierunku.

 

2

Wymiar praktyk studentów specjalności nauczycielskiej

Dla studentów kontynuujących specjalność na poziomie studiów magisterskich uzupełniających, obowiązkowa praktyka zawodowa w ramach specjalności nauczycielskiej kierunku filologia polska musi trwać co najmniej 30 godzin roboczych. Studenci odbywają praktyki ciągłe (wrześniowe) w szkole ponadpodstawowej w wymiarze 30 godzin.

Dla studentów, którzy realizują przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela: obowiązkowa praktyka w ramach specjalności nauczycielskiej kierunku filologia polska musi trwać co najmniej 180 godzin roboczych.

 

3

Zasady i forma odbywania praktyk w ramach kierunku filologia polska

 1. Student zgłasza opiekunowi akademickiemu praktyk specjalności nauczycielskiej (dalej; opiekunowi praktyk) chęć odbycia praktyki we wskazanej przez siebie szkole/placówce oświatowej. Student może również wybrać jako miejsce praktyki szkołę/placówkę oświatową, która podpisała z Wydziałem umowę o współpracy.
 2. Po wstępnej akceptacji ze strony opiekuna praktyk (lub koordynatora specjalności) student otrzymuje podpisane przez Prodziekana ds. Kształcenia i Studentów skierowanie na praktyki (załącznik nr 3 do Zarządzenia JM Rektora), które po akceptacji dyrekcji szkoły przedstawia opiekunowi/koordynatorowi praktyki. Na tej podstawie zostaje przygotowane porozumienie o organizacji praktyki (załącznik nr 2 do Zarządzenia JM Rektora). Przedstawiony do podpisu formularz powinien zawierać dane szkoły, w której student będzie odbywał praktykę, oraz określony datami czas trwania praktyki.
 3. W przypadku praktyk ciągłych obligatoryjny czas trwania praktyki jest wyznaczony przez koordynatora specjalności oraz opiekunów praktyki. Studenci przed praktyką uczestniczą obowiązkowo w zebraniu (bezpośrednim lub zdalnym), zorganizowanym przez opiekunów praktyki i koordynatora specjalności, podczas którego są informowani o terminie, przebiegu praktyki, regulaminie i zobowiązaniach/dokumentach zgodnych ze standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (rozp. MNiSW z dn. 25 lipca 2019, Dz.U. z dn. 2 sierpnia 2019, poz. 1450). Otrzymują także program praktyki wraz z instrukcją dotyczącą gromadzonej w czasie praktyki dokumentacji.
 4. Po przedstawieniu opiekunowi praktyk formularza porozumienia (podpisanego przez Prodziekana ds. Kształcenia i Studentów, jak też przez dyrekcję szkoły), student podpisuje oświadczenie (załącznik nr 4 do Zarządzenia JM Rektora).
 5. Po zakończeniu praktyki student przedstawia opiekunowi praktyk raport końcowy z przebiegu praktyki (wg wzoru ustalonego w załączniku nr 5 do Zarządzenia JM Rektora) oraz wymaganą dokumentację (określoną w programie praktyki). Po zapoznaniu się z raportem opiekun praktyk zalicza odbytą praktykę przez wpis w indeksie studenta.
 6. Aplikację/wniosek studenta o zaliczenie praktyki bez jej odbycia (załącznik nr 6 do Zarządzenia JM Rektora) na podstawie dokumentów potwierdzających jego staż pracy w szkole, ze względu na wymagania obowiązującego standardu kształcenia nauczycieli,  przed podjęciem decyzji przez Prodziekana ds. Kształcenia i Studentów obowiązkowo opiniuje opiekun praktyki lub koordynator specjalności. Każda sytuacja zwolnienia – w przypadku praktyki pedagogicznej – musi być rozpatrywana indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań pedagogiczno-dydaktycznych.
 7. Każdy student w dowolnym momencie studiów może aplikować o odbycie dodatkowej (nadobowiązkowej) praktyki. W takim wypadku musi jednak samodzielnie opłacić dodatkowe ubezpieczenie na czas jej trwania. Pozostała procedura przebiega tak samo jak w wypadku praktyk obowiązkowych.

return to top