Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Opis kierunku i specjalności

Kierunek Filologia rosyjska oferuje studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na następujących specjalnościach:
1. tłumaczeniowa (studia stacjonarne i niestacjonarne 1 stopnia, studia stacjonarne 2 stopnia)
2. język biznesu (studia stacjonarne 1 i 2 stopnia)
3. język rosyjski w turystyce (studia stacjonarne 1 stopnia)
4. języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim (studia stacjonarne i niestacjonarne 1 stopnia)
5. język biznesu z komunikacją kulturową (międzynarodowe studia stacjonarne 1 stopnia na semestrze 3-6 zgodnie z umową międzynarodową między Northeastern University w Shenyang a Uniwersytetem Śląskim)
Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku Filologia rosyjska jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej praktycznymi zastosowaniami. W czasie studiów student nabywa nie tylko wiedzę i umiejętności w zakresie języka rosyjskiego, wybranego języka zachodniego nowożytnego oraz literatury i kultury rosyjskiej, ale wykształca również kompetencje sprawnego tłumacza oraz autora efektywnych rozwiązań w sytuacjach niestandardowych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia na opracowywane zagadnienia.
Podstawę planu studiów stanowią zajęcia z zakresu teoretycznej i praktycznej znajomości języka (język pisany, konwersacja, gramatyka opisowa i praktyczna, rozumienie tekstu), przedmioty językoznawcze i literaturoznawcze, a także całe spektrum modułów, w ramach których student poznaje realia kulturowe i społeczno-polityczno-gospodarcze Rosji. Obok tych przedmiotów plan studiów obejmuje przedmioty z prawa autorskiego, komunikacji kulturowej oraz technologii informacyjnej i cały rozbudowany przedmiotów specjalnościowych, odpowiadających profilowi wybranej specjalności.

Absolwent kierunku filologia rosyjska posiadający kwalifikacje pełne (dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego licencjata i/lub dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra) ma zaawansowaną/pogłębioną wiedzę ogólną z zakresu nauk humanistycznych dotyczącą języka, literatury, historii oraz kultury, a także wiedzę szczegółową związaną ze studiowanym obszarem językowym. W połączeniu z elementami nauk społecznych, zwłaszcza z zakresu prawa autorskiego daje to kompetencje zawodowe, osobowe i społeczne, stanowiące o wszechstronnym przygotowaniu do samodzielnej pracy wymagającej znajomości języka rosyjskiego a także angielskiego/niemieckiego (na poziomie B2 i wyższym Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), kultury i przestrzeni publicznej oraz stosunków polsko-rosyjskich.

Kompetencje te są rozwijane w ramach specjalności translatorskiej, języków specjalistycznych, realioznawczej.

Absolwent potrafi wykorzystać nabyte kompetencje do:

– samodzielnego redagowania tekstów w języku obcym i ojczystym, ich tłumaczenia i klasyfikowania oraz przygotowywania do publikacji; posługiwania się językiem rosyjskim specjalistycznym: biznesu, prawnym i prawniczym, z zakresu turystyki, tłumaczenia audiowizualnego i przekładu artystycznego
– dostrzegania i rozumienia odmienności kulturowej, przejawiającej się w języku, historii, tradycjach, wzorcach zachowań, co sprzyja dobrej komunikacji interkulturowej
– umiejętności samodzielnego tłumaczenia z wykorzystaniem narzędzi wspomagających proces tłumaczenia i zarządzanie terminologią
– organizacji i kierowania pracą indywidualną i w zespole
– komunikowania się z otoczeniem na tematy specjalistyczne z użyciem specjalistycznej terminologii
– formułowania i testowania hipotez związanych z prostymi problemami badawczymi.

Specjalność: język biznesu na kierunku Filologia rosyjska stanowi nowoczesną próbę pogodzenia potrzeb praktycznych — kształcenia osób biegle posługujących się językiem rosyjskim i dobrze zorientowanych w mechanizmach funkcjonowania gospodarki — i wykształcenia akademickiego. Podstawą studiów jest intensywna nauka języka rosyjskiego ukierunkowana na sferę biznesu. Student ma możliwość nauki drugiego języka: angielskiego lub niemieckiego. Nauka języka rosyjskiego obejmuje m.in. leksykę oraz gramatykę praktyczną, konwersacje, korespondencję handlową i służbową, bieżącą problematykę ekonomiczno-społeczno-polityczną oraz tłumaczenia. Przedmiot rosyjski język biznesu kluczowy dla specjalności wprowadza specjalistyczne słownictwo i umożliwia omówienie zagadnień merytorycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Absolwenci tej specjalności biegle posługują się językiem rosyjskim i dobrze angielskim/niemieckim, uzyskują podstawowe kompetencje w zakresie prowadzenia działalności w sferze biznesu.

Na studiach pierwszego stopnia prócz praktycznej nauki języka rosyjskiego plan studiów przewiduje zajęcia z zakresu literatury, historii i kultury Rosji oraz studia nad językiem. Wszechstronna wiedza i zdobyte umiejętności mogą być wykorzystane w firmach i przedsiębiorstwach współpracujących z partnerem rosyjskim lub działających na terenie Rosji, w przedstawicielstwach firm i instytucji z Rosji i krajów rosyjskojęzycznych, w biurach tłumaczeń, w strukturach samorządu terytorialnego.

Na studiach drugiego stopnia w planie studiów wśród proponowanych modułów znajdują się korespondencja handlowa, rosyjski język biznesu, tłumaczenie specjalistyczne, język reklamy i mediów, w ramach których student nabywa praktycznych umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym oraz wiedzę dotyczącą bieżącej problematyki ekonomiczno-społeczno-politycznej Rosji. Ponadto intensywnie rozszerza swoje kompetencje translatorskie. Absolwenci tej specjalności biegle posługują się językiem rosyjskim. Uzupełnieniem przedmiotów specjalnościowych jest blok modułów przygotowujących studenta do pisania pracy magisterskiej oraz pracy naukowej (przedmioty powiązane z badaniami naukowymi w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa poszerzające wiedzę ogólnohumanistyczną studenta).

Specjalność: język biznesu z komunikacją kulturową na kierunku Filologia rosyjska zakłada zdobycie przez studenta wiedzy z zakresu funkcjonowania służb dyplomatycznych odpowiedzialnych za międzynarodową wymianę kulturalną i promocję kultury. Student ćwiczy umiejętności stosowania strategii prezentacyjnych, mediacyjnych i negocjacyjnych. Uzupełnia wiedzę o organizacji służby dyplomatycznej, prawa dyplomatycznego i konsularnego, o polityce zagranicznej Polski i UE. Przygotowanie zawodowe połączone z wiedzą o kulturze Polski i Rosji sprawia, że staje się ekspertem do spraw kultury mogącym doradzać w instytucjach dyplomatycznych i/lub prowadzących kulturalną wymianę i współpracę międzynarodową, jak również współtworzyć politykę w tym zakresie. Ponadto student nabywa umiejętności w zakresie rosyjskiego języka specjalistycznego. Nauka języka obejmuje praktyczną naukę, w tym m.in. leksykę oraz gramatykę praktyczną, korespondencję handlową i służbową, bieżącą problematykę ekonomiczno-społeczno-polityczną oraz tłumaczenia. Przedmiot rosyjski język biznesu wprowadza specjalistyczne słownictwo i umożliwia omówienie zagadnień merytorycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Specjalność: język rosyjski w turystyce na kierunku Filologia rosyjska stanowi odpowiedź na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy oraz uwzględnia zmiany w sylwetce absolwenta, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, by oprócz gruntownej wiedzy ogólnej studia dawały także narzędzia praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Realizacja bloków „praktyczna nauka języka”, bloków tłumaczeniowych oraz z zakresu literatury, kultury, historii, realiów, geografii Rosji pozwala wszechstronnie przygotować studenta do podejmowania różnorodnych form pracy, których podstawą jest znajomość języka rosyjskiego i szeroka wiedza ogólna dotycząca życia społecznego i kulturalnego Rosji, jej historii oraz współczesności. Uzupełnienie grup modułów odpowiadających za przygotowanie kompetencji językowej (podwyższanie kompetencji językowych, szczególnie w kontekście kontaktu z gościem hotelowym czy turystą) i komunikacyjnej stanowią przedmioty pozwalające na kształtowanie umiejętności obsługi międzynarodowego ruchu turystycznego oraz świadczenia usług w sektorach turystycznym i hotelarskim. Dopełnieniem kursu są moduły rozwijające kompetencje międzykulturowe w kontaktach zagranicznych, nauka języka zachodniego nowożytnego (angielskiego lub rosyjskiego) oraz zajęcia z wprowadzenia do nauki języka ukraińskiego lub czeskiego na poziomie podstawowym.

Absolwent specjalności język rosyjski w turystyce ma umiejętności językowe w zakresie dwóch języków obcych: rosyjskiego i angielskiego/niemieckiego — stanowiących narzędzie komunikacji pod kątem praktycznej obsługi ruchu turystycznego oraz trzeciego języka obcego (czeskiego lub ukraińskiego) w zakresie podstawowym. Różnorodny plan studiów zapewnia także uzyskanie wysokich kwalifikacji merytorycznych tj. zdobycie wiedzy z zakresu literatury, kultury, historii, geografii Rosji, turystyki międzynarodowej oraz nabycie umiejętności w dziedzinie zarządzania w turystyce, organizacji ruchu turystycznego. Absolwent zostaje wyposażony w wiedzę dotyczącą podstaw prawa autorskiego oraz zasad komunikacji międzykulturowej. Cechuje go świadomość fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji oraz świadomość kulturowego, a także ekonomicznego i geopolitycznego usytuowania Polski między Wschodem a Zachodem, co pozwala mu na aktywne uczestnictwo w różnych formach współczesnego dyskursu międzykulturowego. Dzięki zdobytej wiedzy ogólnej i nabytym umiejętnościom praktycznym absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną i w zespole oraz aktywnie planować rozwój własny oraz innych osób, a także kreować swoją karierą zawodową.

Specjalność: języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim na kierunku Filologia rosyjska kładzie nacisk przede wszystkim na przedmioty rozwijające kompetencje translatorskie, dotyczące zarówno tłumaczenia polsko-rosyjskiego, jak i polsko-angielskiego, wśród są m.in. lingwistyczne podstawy przekładu, tłumaczenie audiowizualne, tłumaczenie specjalistyczne, tłumaczenie pisemne, tłumaczenie konsekutywne i symultaniczne, tłumaczenie tekstów naukowych i literackich. Realizacja pozostałych modułów ma na celu poszerzenie wiedzy lingwistycznej i doskonalenie kompetencji translatorycznej, która warunkuje adekwatny przekład. Na zajęciach student zdobywa wiedzę o języku, literaturze, kulturze i historii Rosji oraz krajów angielskiego obszaru językowego. Ponadto nabywa umiejętności pracy z nowymi technologiami w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych polsko-rosyjskich i polsko-angielskich.

Absolwent tej specjalności biegle posługuje się językiem rosyjskim w mowie i piśmie oraz dobrze językiem angielskim. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami, umożliwiającymi wykonywanie wszelkiego rodzaju zadań translatorskich na język rosyjski oraz język angielski. Posiada znajomość rodzajów i technik przekładu. Potrafi właściwie korzystać ze środków technicznych oraz nowych technologii w procesie tłumaczenia. Posiada znajomość słownictwa specjalistycznego z zakresu ekonomii, biznesu, reklamy, turystyki i hotelarstwa, prawa, sądownictwa, współpracy międzynarodowej, które pozwala na poprawne tłumaczenie tekstów z tych dziedzin. Potrafi tłumaczyć różnego rodzaju akty prawne, umowy, formularze, świadectwa, dyplomy, oferty handlowe, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i in. Cechuje go umiejętność krytycznego myślenia, analizowania i wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych informacji, otwartość wobec innych kultur i języków oraz posiadanie wysokich kompetencji interkulturowych.

Specjalność: tłumaczeniowa na kierunku Filologia rosyjska zapewnia studentom wszechstronne przygotowanie do podjęcia różnorodnych form pracy translatorskiej. Osiągnięciu tego celu służą przede wszystkim zajęcia z praktycznej nauki języka rosyjskiego oraz pozostałe moduły z zakresu literatury, kultury i realiów społeczno-politycznych Rosji. W trakcie studiów znajomość języka jest konsekwentnie rozszerzana o nowe sfery jego funkcjonowania. Szczególny nacisk jest położony na przedmioty rozwijające kompetencje translatorskie, m.in. lingwistyczne podstawy przekładu, tłumaczenie specjalistyczne, tłumaczenie pisemne, tłumaczenie konsekutywne, tłumaczenie symultaniczne, tłumaczenie filmowe, audiowizualne czy literackie. Plan studiów przewiduje moduły z języka zachodniego nowożytnego — angielskiego lub niemieckiego oraz zajęcia z gramatyki języka czeskiego bądź ukraińskiego.

Absolwent tej specjalności biegle posługuje się językiem rosyjskim w mowie i piśmie. Dysponuje w stopniu zaawansowanym wiedzą i umiejętnościami, umożliwiającymi wykonywanie wszelkiego rodzaju zadań tłumaczeniowych z tekstami w języku rosyjskim. Posiada znajomość rodzajów i technik przekładu. Potrafi właściwie korzystać ze środków technicznych oraz nowych technologii w procesie tłumaczenia. Ponadto posiada wiedzę o kulturze, literaturze, historii i współczesności Rosji.

Na studiach drugiego stopnia oferujemy ponadto rozbudowane bloki przedmiotów tłumaczeniowych, takich jak: tłumaczenie prawne i prawnicze czy tłumaczenie specjalistyczne, tłumaczenie ustne itp. Uzupełnieniem przedmiotów specjalnościowych jest blok modułów przygotowujących studenta do pisania pracy magisterskiej oraz pracy naukowej (przedmioty powiązane z badaniami naukowymi w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa poszerzające wiedzę ogólnohumanistyczną studenta).

return to top