Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Praktyki zawodowe

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

NA KIERUNKU FILOLOGIA ROSYJSKA

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

 

Na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 92 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wytycznych dotyczących organizacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach praktyk zawodowych studenta, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.), w oparciu o Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim (załącznik do Obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 16 października 2019 r.), wprowadza się Regulamin studenckich praktyk zawodowych w następującym brzmieniu:

§1

Studenckie praktyki zawodowe są, zgodnie z programem i planem studiów, obligatoryjnym elementem kształcenia na 3-letnich studiach pierwszego stopnia na Wydziale Humanistycznym na kierunku Filologia rosyjska i dotyczą wszystkich specjalności, tj.: specjalności tłumaczeniowej, język biznesu, język rosyjski z językiem angielskim, język rosyjski w turystyce. Praktykę realizują studenci studiów stacjonarnych.

§2

Zgodnie z obowiązującymi planami studiów do praktyk przystępują studenci, którzy zaliczyli co najmniej drugi semestr studiów, obowiązkowo zaś do końca trzeciego semestru studiów. Odbycie praktyk wiąże się z otrzymaniem 1 punktu ECTS i koniecznością wpisu zaliczenia do systemu USOS oraz do indeksu. Czas trwania praktyk zawodowych wynosi 30 godzin. Studenci kierowani na praktyki zawodowe są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Świadczenia określone w tej ustawie są finansowane ze środków budżetu państwa. Praktyki zawodowe mają formę ciągłą — są to praktyki o charakterze specjalnościowym, indywidualne, odbywające się podczas roku akademickiego lub wakacji.

§3

Celem praktyk jest zdobycie przez studentów podstawowego doświadczenia zawodowego, które umożliwia praktyczne przygotowanie do podjęcia i wykonywania pracy w firmach, instytucjach, w sektorze usług publicznych, społecznych i kulturalnych, działających w przestrzeni publicznej. Podczas ich trwania zakłada się, że student pogłębi i rozszerzy wiedzę o powiązaniach studiowanej dyscypliny z innymi dyscyplinami humanistycznymi, będzie w stanie planować pracę w zespole oraz współpracować w grupie, a także planować i organizować pracę indywidualną, porozumiewać się ze specjalistami w zakresie powierzonych mu zadań w języku rodzimym i obcym przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych oraz samodzielnie podejmować działania zawodowe, a także przestrzegać zasad etyki biznesowej. Program praktyk jest definiowany przez pracodawcę, a do jego głównych celów należy: zapoznanie studenta z miejscem pracy, formami pracy i dokumentacją właściwą dla danej instytucji; obserwacja funkcjonowania instytucji; wykonywanie zleconych zadań indywidualnie lub w zespole oraz analiza i udoskonalanie planu praktyki w porozumieniu z opiekunem.

§4

Studenci we własnym zakresie wybierają miejsce odbycia praktyk. Po dokonaniu wyboru powinni skontaktować się z opiekunem na macierzystej uczelni, który dokona formalnego skierowania na praktykę. Miejscem odbycia praktyk studenckich mogą być: firmy handlowe, usługowe i produkcyjne współpracujące z rynkiem rosyjskojęzycznym, instytucje kulturalne, np. muzea, teatry, kina, galerie, kluby propagujące rozwój myśli artystycznej, biura promocji miast i regionów, samorządowe ośrodki współpracy międzynarodowej, agencje tłumaczy, biura podróży, biura consultingowe, biura managerskie instytucji edukacyjnych, biura podróży, instytucje administracji publicznej, wydawnictwa, redakcje czasopism, zakłady edytorskie, biura obsługi stowarzyszeń i fundacji promujących współpracę polsko-rosyjską w różnych obszarach. Praktyki mogą się odbywać w kraju lub poza jego granicami.

 §5

Od roku 2015 ruszył rządowy projekt praktyk w administracji państwowej. Program praktyk studenckich w administracji rządowej jest szansą dla studentów na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego w interesujących go sektorach administracji publicznej. Informacje na temat praktyk są dostępne na stronie: https://www.archiwum.nauka.gov.pl/praktyki-w-administracji/. Ponad 1500 urzędów administracji rządowej oraz jednostek przez nie nadzorowanych zobowiązało się do przygotowania ponad 16 600 miejsc praktyk. Oferty praktyk dla studentów dostępne na stronie: http://oferty.praca.gov.pl (w okienku: WPISZ NAZWĘ STANOWISKA należy wpisać frazę: PRAKTYKI STUDENCKIE). Poszukując miejsca odbywania praktyki zawodowej, student może wziąć pod uwagę wykazy instytucji, z którymi Uniwersytet Śląski w Katowicach zawarł stosowne umowy o współpracy (wykazy tych instytucji znajdują się na stronie Uczelni).

§6

Opiekun praktyk zawodowych jest zobowiązany do: spotkania się ze studentami i zapoznania ich z programem praktyki zawodowej (przynajmniej na miesiąc przed jej rozpoczęciem) ze wskazaniem rodzaju praktyki, terminu jej rozpoczęcia i czasu trwania; współpracy z dyrektorem kierunku w zakresie organizacji praktyk zawodowych na wydziale; wsparcia studenta w poszukiwaniu miejsca odbywania praktyki zawodowej; sporządzenia oraz wydania dokumentów praktyk; udzielania pomocy i porad studentom w zakresie praktyki zawodowej; kontrolowania przebiegu praktyk.

Po ich zakończeniu opiekun praktyk zawodowych gromadzi, przechowuje oraz archiwizuje otrzymane od studentów dokumenty, a także przedkłada Prodziekanowi ds. Kształcenia i Studentów sprawozdanie z praktyki zawodowej wraz z oceną jej przebiegu, zaakceptowane przez dyrektora kierunku; zapewnia zgodność przebiegu i liczby godzin dydaktycznych praktyki zawodowej z jej programem; nadzoruje i monitoruje realizację celów i efektów założonych dla praktyk zawodowych (w tym dokonuje weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się).

§7

Zaliczenie uzyskiwane jest na podstawie raportu i karty oceny praktyki zawodowej oraz jest wpisywane do protokołu ocen w USOS i do indeksu przez opiekuna praktyk na podstawie wyżej wymienionych dokumentów, potwierdzonych przez pracodawcę i zawierających wykaz szczegółowych czynności zawodowych, które student wykonywał w czasie praktyk.

O zaliczenie praktyki zawodowej bez jej odbywania mogą ubiegać się studenci na podstawie udokumentowanej pracy zawodowej, uczestnictwa w obozie naukowo-badawczym lub w innym przypadku (np. wolontariat), zgodnym z profilem kształcenia na kierunku studiów lub specjalności, jeżeli opiekun stwierdzi, że zostały osiągnięte wymagane efekty uczenia się. W tym przypadku student zobowiązany jest złożyć do opiekuna praktyk prośbę o zaliczenie praktyki zawodowej bez konieczności jej odbycia (Załącznik 6).

W przypadku realizacji przez studenta praktyki zawodowej za granicą, zaliczenia praktyki dokonuje dziekan na podstawie zrealizowanego i uprzednio zatwierdzonego porozumienia. Odbywanie praktyki zawodowej nie zwalnia studenta z obowiązku zaliczania zajęć dydaktycznych objętych planem studiów, ani też nie jest podstawą do usprawiedliwienia jego nieobecności na tych zajęciach.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW

Wykaz dokumentów, które muszą być dostarczone opiekunowi praktyk przed rozpoczęciem praktyki:

 

Po ukończeniu praktyki należy dostarczyć raport z przebiegu praktyki (Załącznik 5) i kartę oceny praktyki (Załącznik 7).

 

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, skany dokumentów można przesyłać za pomocą poczty elektronicznej do opiekuna praktyk lub dostarczać osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Obowiązujący akt prawny: Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wytycznych dotyczących organizacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach praktyk zawodowych studenta (Załącznik 8).

 

Opiekun praktyk zawodowych Wydziału Humanistycznego kierunku Filologia rosyjska:

mgr Dżulietta Markusik

Kontakt: e-mail dzulietta.markusik@us.edu.pl

i na platformie Microsoft Teams w godzinach konsultacji

Pokój: 3.26 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

Dokumenty do pobrania

return to top