Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Historia (łac. Klio) to nauka, która zajmuje się badaniem przeszłości, od najstarszych poświadczonych pismem świadectw działań i wytworów ludzkich, aż do wydarzeń dnia wczorajszego. Prowadzone na Uniwersytecie Śląskiem od ponad półwieku studia na kierunku historia pozwalają pogłębić wiedzę przede wszystkim nt. wydarzeń z przeszłości Polski i świata (z zakresu wszystkich epok) i wykształcić szereg umiejętności (m.in. dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń). Dzięki realizacji treści z zakresu innych dyscyplin pozwalają wyposażyć absolwentów w katalog ogólnych kompetencji z zakresu innych nauk (np. logiki, filozofii czy socjologii). Część zajęć uwzględniających indywidualne zainteresowania uczestników (zwłaszcza na II stopniu studiów) pozwala na rozwój predyspozycji oraz kształtowanie samodzielnej aktywności intelektualnej i badawczej, a także przygotowanie do właściwego odbioru dorobku kulturowego i czynnego uczestnictwa w jego kreowaniu. Absolwenci historii zostają wyposażeni w wiedzę (także funkcjonalną) i ponadprzedmiotowe umiejętności (kompetencje), zwiększające ich szansę na rynku pracy, a jednocześnie zostają ukształtowani w zakresie postaw obywatelskich i prospołecznych.

Zarówno na studiach I, jak i II stopnia, oferta obejmuje trzy specjalności (każda z nich uruchamiana jest pod warunkiem zrekrutowania odpowiedniej liczby zainteresowanych):

1) administracyjno-samorządowa – student poza nabyciem ogólnych wiedzy i umiejętności historycznych zapoznaje się z zakresem zagadnień, obejmujących m.in. problematykę społeczną i gospodarczą, praktyczne aspekty działalności urzędowej, zagadnienia prawne i makroekonomiczne. Absolwent specjalności zostaje przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach różnych szczebli administracji państwowej i samorządowej itp.

2) archiwalna i zarządzanie dokumentacją – student poza nabyciem ogólnych wiedzy i umiejętności historycznych zapoznaje się z zakresem zagadnień, obejmujących szerokie spektrum kwestii archiwoznawczych oraz zarządzania dokumentacją.  Absolwent specjalności zostaje przygotowany do podjęcia pracy w archiwach państwowych i zakładowych oraz wszelkich instytucji, wymagających procesu zarządzania dokumentacją.

3) nauczycielska – student poza nabyciem ogólnych wiedzy i umiejętności historycznych zapoznaje się z zakresem zagadnień, pozwalających na przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela historii oraz wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach szkół (zgodnie ze standardem kształcenia nauczycieli określonym w stosownym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej uprawnienia zyskuje absolwent, który ukończył I i II stopnień na tej specjalności).

return to top