Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Studia stacjonarne II stopnia

Seminaria magisterskie uruchamiane w roku akademickim 2021/2022:

 

ESTETYKA MIASTA

Promotor: prof. dr hab. Aleksandra Kunce

Tematyka seminarium: Co nas interesuje? Przede wszystkim, doświadczenie człowieka w przestrzeni. Problematyka miasta i miejsca ześrodkowana zostanie na antropologii, estetyce i studiach wizualnych, przygotowująca do realizowania działań i zadań miejskich, wypracowywania inicjatyw obywatelskich, diagnozy
i rozwiązywania problemów miasta, nabywania umiejętności rozumienia i komunikowania – potrzebnych
w organizowaniu miasta, w tym w pracy w instytucjach zarządzających miastem, przygotowująca do kreowania miasta w sferze praktyk przestrzennych i praktyk życia, dająca narzędzia do pogłębienia rozumienia miasta
w teorii i praktyce. Miasto zostanie ujęte w obszarach: miasto wizualne, przestrzeń doświadczenia i przeżycia, krajobraz kulturowy, ciało miasta/ciała w mieście, miasto w projektach artystycznych, rewitalizacja przestrzeni, przestrzeń postindustrialna, miasto-sztuka i sztuka w mieście, miasto w komunikacji międzykulturowej, miasto
w nawarstwieniu kulturowym, historycznym, moda miejska, dizajn, miasto jako przestrzeń kontestacji, miasto
w strategiach (nie)gościnności – obcy, segregacja ciał w mieście, miasto w tekstach kultury, w tym miasto
w ekspozycjach muzealnych, w filmach, mediach, literaturze, sztuce, miasto wytwarzane w sieci, miasto
w reklamie, cyfryzacja miasta i tradycja, ekologia, topografia miasta, relacje: miasto – metropolia – miasteczko – regiony, wreszcie to miasto w sieci powiązań: miasta Śląska, Europy, świata.

Przykładowe tematy prac magisterskich z poprzednich lat:
Destrukcja przestrzeni wizualnej miasta na przykładzie reklamy zewnętrznej.
Obraz miasta postapokaliptycznego na przykładzie wybranych tekstów kultury.
Refleksje post- i transhumanistyczne w sztuce i dizajnie na przykładzie bio-artu, cyborg-artu i dizajnu krytycznego.
Miniaturyzacja świata na przykładzie parków miniatur w kulturze współczesnej.
Moda na ulicach Górnego Śląska w końcu XIX w. i w wieku XX. Na przykładzie Katowic i Gliwic.
Festiwale muzyczne w przestrzeni miasta. Festiwal Tauron Nowa Muzyka i Off Festival – studium porównawcze.
Kulturowe funkcje apartheidu w Republice Południowej Afryki.
Suknia ślubna jako kostium. Studium przypadku.
Paryż Victora Hugo. Studium kulturoznawcze.
Doświadczenie estetyczne a sztuka codzienności.
Pies i człowiek – spotkanie w kulturze.
Etniczność Katowic. Studium antropologiczne. 

Sposoby i terminy potencjalnego kontaktu z promotorem w celu konsultacji zainteresowań:
czwartki, g. 13.00-13.45 oraz w dowolnym terminie drogą mailową: aleksandra.kunce@us.edu.pl

 

FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH

Promotor: dr hab. Barbara Kita, prof. UŚ

Tematyka seminarium: Tematyka podejmowanych na seminarium zagadnień w zasadniczy sposób wynika
z zainteresowań seminarzystów, ich propozycji obszarów, którymi chcieliby się zająć, podejmując pogłębioną refleksję. Szerokie ramy tematów podyktowane są wyborem specjalizacji: filmoznawstwa i wiedzy o mediach, co daje dość obszerne pole do popisu. Zatem studenci mogą zająć się zarówno zagadnieniami filmu i kina, jak również mediów opisywanych w kontekście kulturowym. Prace mogą posiadać charakter historyczny, teoretyczny lub być nastawione na szczegółowe interpretacje fenomenów audiowizualnych, przy odpowiednim wypracowaniu siatki pojęć służących analizom. Studenci przygotowują zwykle kilka propozycji interesujących ich obszarów, spośród których negocjujemy najbardziej satysfakcjonujące studenta, jak również te o największym potencjale poznawczym. Mogą zatem seminarzyści przygotować monografie reżyserów, interpretacje fenomenów audiowizualnych, skupić uwagę na temacie filmów czy seriali.

Przykładowe tematy prac magisterskich z poprzednich lat:
Człowiek w świecie nowych technologii. Analiza zagrożeń na wybranych przykładach filmowych.
O czym mówi nam sztuczna inteligencja. Wizerunki sztucznego człowieka w kinie współczesnym.
Filmy o wojnie w Afganistanie. Konteksty polityczne i ideowe.
Wokół mitu Pocahontas. Wizerunki Indianek w kinie współczesnym.
Oblicza punku w kinie.

Sposoby i terminy potencjalnego kontaktu z promotorem w celu konsultacji zainteresowań:
konsultacje: środy, g. 13.00-13.45;
pozostałe konsultacje w formie spotkań na platformie MS Teams – termin dowolny, do ustalenia
z zainteresowanymi (względy pandemiczne).

 

KOMUNIKACJA KULTUROWA

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Zeler

Tematyka seminarium: Seminarium dotyczyć będzie szeroko rozumianej komunikacji kulturowej. Interesować nas będą kwestie związane z budowaniem wizerunku np. w reklamie, kampaniach wyborczych, budowaniu wizerunku firm i organizacji. Uwagę poświęcimy szczególnej roli mediów społecznościowych w tych procesach. Kolejnym kręgiem zagadnień mogą być kwestie związane z edukacją medialną i kształceniem kompetencji w tej sferze,  zideologizowaniem sfery mediów, a  także ich znaczenie w kształtowaniu nowych form działań w sferze kultury
w czasach kształtowania się sztucznej inteligencji. Zapraszam również do zaproponowania tematyki interesującej uczestników seminarium.

Przykładowe tematy prac magisterskich z poprzednich lat:
Reklama jako narzędzie kształtujące decyzje konsumenckie studentów.
Storytelling w reklamach OLX w serwisie YouTube.
Wizerunek medialny Martyny Wojciechowskiej.
Manipulowanie obrazem w kampaniach politycznych (wybrane przykłady).
Facebook jako przestrzeń do komunikowania się fanów muzyki. Analiza wybranych form.

Sposoby i terminy potencjalnego kontaktu z promotorem w celu konsultacji zainteresowań:
czwartek, g. 13.00-13.45, p. A/5.2.

 

KULTURA LITERACKA

Promotor: dr hab. Małgorzata Krakowiak, prof. UŚ

Tematyka seminarium: Kultura literacka oznacza udział człowieka w kulturze. Udział ten dokonuje się na różnych poziomach, albowiem dotyczy wszystkich ludzi – reprezentujących rozmaite poziomy kompetencji i wielorakie gusta. Ponieważ zaś wiadomo, że „literaturę” rozumie się także na różne sposoby, oznacza to, że obszar podejmowanych w pracach dyplomowych zagadnień jest potencjalnie szeroki. Istotne zawsze jest takie sformułowanie tematu, które pozwoli rozwiązać (pod względem merytorycznym i formalnym) ważny i/albo ciekawy problem.

Przykładowe tematy prac magisterskich z poprzednich lat:
Światy przedstawione prozy współczesnej metaforą choroby społecznej.
Kolaż literacki jako narzędzie diagnozy współczesności.
Rewizje historii we współczesnym kobiecym dramacie polskim.
Ponowoczesna proza Magdaleny Tulli.
Kariera pisarska i medialna Wojciecha Kuczoka.

Sposoby i terminy potencjalnego kontaktu z promotorem w celu konsultacji zainteresowań:
czwartek, po zajęciach z zagadnień współczesności literackiej, sala A/2.15 albo A/5.8.

 

TEATR I WIDOWISKA

Promotor: dr hab. Dorota Fox, prof. UŚ

Tematyka seminarium:  Celem zajęć seminaryjnych jest przygotowanie studenta do samodzielnego napisania rozprawy magisterskiej, czemu mają służyć następujące treści i działania:  przypomnienie/poznanie metod analizy różnego typu widowisk kulturowych; omówienie ich specyfiki i funkcji, a także związku z przestrzenią lokalną (konkretnej miejscowości, miasta, regionu, np. Śląska); uwrażliwienie na różne typy teatru i różne rodzaje wydarzeń kulturalnych o charakterze widowiskowym, ważnych dla społeczności lokalnych, które mogą być omawiane w kontekście regionalizmu, działań animacyjnych, partycypacyjnych czy proekologicznych, także sztuki współczesnej i marketingu, co umożliwi studentom dokonanie samodzielnych wyborów naukowych i rozwinięcie myślenia interdyscyplinarnego;  wybór tematu i właściwych technik opisu, analizy i interpretacji przedmiotu badań, wskazanego w temacie; weryfikacja kolejnych faz pracy nad rozprawą (w zakresie umiejętności analityczno-interpretacyjnych, wyboru kontekstów i warsztatu edytorskiego: język, przypisy, bibliografia).

Przykładowe tematy prac magisterskich z poprzednich lat:
Od teatru młodzieżowego do teatru offowego na podstawie Teatru Nieetykietowani.
Szopka jako widowisko kulturowe. Od performansu religijnego do performansu technologicznego.
Kim jestem skoro kopalnie już dawno zamknięto? Śląsk i Śląska tożsamość w spektaklach teatralnych w ostatnim
20-leciu.
Sceniczne losy „Niespoodzianki” Karola Huberta Rostworowskiego. Czy dramat zapomniany?
ESCAPE ROOM w Polsce: gra, zabawa, performans na żywo i performans zmediatyzowany.
Fotografia teatralna Krzysztofa  Bielińskiego.
Aktor w teatrze Jana Dormana.

Propozycje tematów:
Gry z historią. Festyny historyczne w miastach Górnego Śląska.
Teatr offowy na Śląsku: zespoły, repertuar, formy działań.
Musicale w Teatrze Rozrywki w Chorzowie  w ostatnich pięciu sezonach.
Teatr w czasie pandemii (zakres do uzgodnienia).
Polska scena stand-upowa (lub inne widowiska popkultury, np. slam poetycki, drag queen, bitwa freestyle’owa, larpy).

Sposoby i terminy potencjalnego kontaktu z promotorem w celu konsultacji zainteresowań:
konsultacje stacjonarne: wtorki, godz. 13.00-13.45;
na platformie MS Teams: 29 listopada, 1 i 2 grudnia o godz. 10.00 lub w innych godzinach po uprzednim umówieniu się.

 

TEORIA I ANTROPOLOGIA KULTURY

Promotor: dr hab. Marek Pacukiewicz, prof. UŚ

Tematyka seminarium: Tematyka seminarium zogniskowana jest na problematyce związanej z teorią i historią kultury z perspektywy antropologicznej. Studenci mają możliwość pogłębienia swoich umiejętności opisu i analizy kontekstualnych, całościowo traktowanych, wybranych zjawisk kulturowych i/lub korpusu tekstów naukowych/źródłowych, które stają się punktem wyjścia w dookreśleniu tematu pracy. W pisaniu rozprawy punktem odniesienia jest teoretyczno-metodologiczny horyzont poznawczy reprezentowany przez antropologię kultury.
W związku z tym istnieje możliwość napisania pracy magisterskiej na podstawie profesjonalnie prowadzonych badań terenowych. Mile widziane są też prace na temat wybranych problemów teorii kultury, dorobku poszczególnych badaczy itp.

Ważnym elementem spotkań seminaryjnych będzie praca nad poszerzeniem horyzontu teoretyczno-metodologicznego. Oczywiście nacisk położony zostanie również na metodykę pracy badawczej: sformułowanie tematu, przygotowanie planu rozprawy, dobór materiałów.

Przykładowe tematy prac magisterskich z poprzednich lat:
Znaczenie lustra w kulturze europejskiej i polskiej.
Figura antropologa w postmodernistycznej refleksji Paula Rabinowa.
Kulturowy model kobiety-antropologa na przykładzie Marii Antoniny Czaplickiej.
Ten Inny: Ryszarda Kapuścińskiego koncepcja kultury.
Kultywowanie tradycji pogranicza śląsko-małopolskiego na przykładzie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina”.

Sposoby i terminy potencjalnego kontaktu z promotorem w celu konsultacji zainteresowań:
konsultacje: poniedziałki, g. 13.00-13.45, p. A/5.20.

Proszę też pisać na adres marek.pacukiewicz@us.edu.pl – w razie potrzeby będziemy mogli umówić się na spotkanie za pośrednictwem MS Teams w innym terminie.

return to top