Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Przedmioty do wyboru dla I roku logopedii - semestr letni 2021/2022

  • dr Natalia Moćko

Przeobrażenia polszczyzny: logopedyczne aspekty genologii (narracja i deskrypcja w diagnozie logopedycznej) [30h ćw.] (przedmiot A)

Zagadnienia omawiane podczas kolejnych zajęć mają na celu zapoznanie studenta z procesem diagnozy logopedycznej z punktu widzenia fachowego opisu przebiegu tego procesu. Założeniem prowadzącej jest przybliżenie kolejności wykonywanych działań i sposobu sporządzenia opisu w oparciu o wytyczne zawarte w literaturze przedmiotu. Celem zajęć jest także wyjaśnienie przeobrażeń na gruncie nomenklatury używanej w narracji i deskrypcji logopedycznej podczas prowadzenia działań diagnostycznych, jak i ujednolicenie tej wiedzy, a także wskazanie podobieństw i różnic wynikających ze ścieżki oświatowej i służby zdrowia. Zajęcia będą się odbywały w oparciu o studia przypadków konkretnych pacjentów.

Przeobrażenia polszczyzny: logopedyczne aspekty genologii (narracja i deskrypcja w terapii logopedycznej) [30h ćw.] (przedmiot A)

Zagadnienia omawiane podczas kolejnych zajęć mają na celu przybliżenie studentowi procesu terapii logopedycznej z punktu widzenia interpretacji informacji zawartych w diagnozie specjalistycznej. Działania te mają zmierzać do optymalizacji przebiegu procesu terapeutycznego. Założeniem prowadzącej jest przybliżenie kolejności wykonywanych działań w oparciu o wytyczne zawarte w literaturze przedmiotu, a także wskazanie zmian, jakie dokonały się w ostatnich dziesięcioleciach. Celem zajęć jest tym samym wyjaśnienie przeobrażeń na gruncie nomenklatury używanej w narracji i deskrypcji logopedycznej podczas prowadzenia działań terapeutycznych, jak i ujednolicenie tej wiedzy. Zajęcia będą się odbywały w oparciu o studia dokumentacji logopedycznej pacjentów (pochodzącej z różnych ośrodków; prowadzonej w ramach służby zdrowia oraz środowiska oświatowego).

 

  • dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ

Społeczne uwarunkowania języka: tekstologiczne aspekty wypowiedzi (lingwistyczna analiza wypowiedzi) [30h ćw.] (przedmiot B)

BLOK I

Statyczna i dynamiczna koncepcja tekstu, delimitacja, struktura i spójność tekstu. Intencja tekstu i jego funkcje. Kontekstualne uwarunkowania tekstu. Tekst mówiony, tekst pisany a „tekst zapisany”.

BLOK II

Wzorzec gatunkowy a jego konkretyzacja, makrostruktura tekstu, temat i sposoby jego rozwijania (tu: narracja, argumentacja, opis).

BLOK III

Tekst wobec aktów mowy (akty mowy pośrednie i bezpośrednie) oraz tekst wobec gatunków mowy (gatunki mowy w edukacji szkolnej , gatunek jako przedmiot badań interdyscyplinarnych , koncepcja gatunków mowy Michaiła Bachtina, semantyczna koncepcja gatunków mowy Anny Wierzbickiej).

 

  • dr Bernadetta Ciesek-Ślizowska

Społeczne uwarunkowania języka: tekstologiczne aspekty wypowiedzi (praktyka tekstu pisanego i mówionego) [30h ćw.] (przedmiot B)

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami teorii tekstu oraz kształcenie umiejętności konstruowania tekstów pisanych i mówionych. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną kategorie spójności tekstu, jego intencji i funkcji, a także stylu (w tym stylów funkcjonalnych) i gatunku. Omówione zostaną wybrane gatunki użytkowe. Studenci poznają także zasady tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (kompozycja, środki retoryczne itp.). Zajęcia w głównej mierze będą miały charakter praktyczny.

 

  • dr Kamila Kuros-Kowalska

Stylistyczne aspekty języka: praktyczna stylistyka (urzędowe wypowiedzi w pracy logopedy) [30h ćw.] (przedmiot C)

Proponowane zajęcia dostarczą niezbędnej wiedzy do rozpoznawania oraz tworzenia wypowiedzi reprezentujących styl urzędowy. Studenci będą mogli poznać specyfikę zróżnicowania współczesnej polszczyzny ze względu na rozmaite kryteria, ze szczególnym uwzględnieniem kryterium stylistycznego. Podczas zajęć poruszane będą niezbędne treści związane z wyrażaniem myśli i sądów itp. z uwzględnieniem specyfiki tekstu urzędowego i sytuacji komunikacyjnej. W trakcie zajęć studenci skupiać się będą przede wszystkim nad kreowaniem tekstów niezbędnych w pracy logopedy, a dotyczących komunikatów urzędowych. Zajęcia pomogą rozwinąć ponadto umiejętności pracy samodzielnej dotyczącej poszukiwania źródeł i doboru środków w procesie przygotowania urzędowego tekstu.

Stylistyczne aspekty języka: praktyczna stylistyka (użytkowe wypowiedzi w pracy logopedy) [30h ćw.] (przedmiot C)

Proponowane zajęcia dostarczą niezbędnej wiedzy do rozpoznawania oraz tworzenia wypowiedzi reprezentujących styl użytkowy. Studenci będą mogli poznać specyfikę zróżnicowania współczesnej polszczyzny ze względu na rozmaite kryteria, ze szczególnym uwzględnieniem kryterium stylistycznego. Podczas zajęć poruszane będą niezbędne treści związane z wyrażaniem myśli, sądów oraz emocji itp. z uwzględnieniem specyfiki tekstu użytkowego i sytuacji komunikacyjnej. W trakcie zajęć studenci skupiać się będą przede wszystkim nad kreowaniem tekstów niezbędnych w pracy logopedy, a dotyczących użytkowych wypowiedzi. Zajęcia pomogą rozwinąć ponadto umiejętności pracy samodzielnej dotyczącej poszukiwania źródeł i doboru środków w procesie przygotowania użytkowej wypowiedzi.

Przedmioty do wyboru dla II roku logopedii - semestr letni 2021/2022

  • prof. dr hab. Aldona Skudrzyk

Przeobrażenia polszczyzny: zróżnicowanie współczesnej polszczyzny (dialektalne zróżnicowanie polszczyzny) [30h ćw.]

W ramach zajęć wiedza językowa o gwarach i dialektach polszczyzny przedstawiana będzie  na tle szerszym, w perspektywie socjolingwistycznej, etnolingwistycznej  oraz  pragmalingwistycznej, czyli ogólnie: komunikacyjnej.  Dobór analizowanych tekstów służyć ma głębszemu zrozumieniu specyfiki, kultury i mentalności członków regionalnych wspólnot. W dobie ekspansji odmiany potocznej (też regionalnej) nawet w komunikacji oficjalnej znajomość regionalnego zróżnicowania polszczyzny kształtuje świadomość dotyczącą współczesnego komunikacyjnego statusu gwar ludowych, reguł przełączania kodu, dynamiki procesu wyzbywania się gwary, a  także  niewspółmierności leksykalnej gwar i polszczyzny ogólnej. Ważne to ze względu na specjalność, gdyż zjawiska te nierzadko są podłożem problemów logopedycznych, niepewności lingwistycznej i językowych błędów (np. artykulacyjnych) mających swe źródło w gwarze. Wiedza socjolingwistyczna w prezentowanym tu zakresie pomaga w rozpoznawaniu takich sytuacji.

 

  • dr Beata Kiszka-Pytel

Przeobrażenia polszczyzny: zróżnicowanie współczesnej polszczyzny (funkcjonalne zróżnicowanie polszczyzny) [30h ćw.]

Celem modułu jest przybliżenie studentom wiedzy na temat przeobrażeń polszczyzny. W trakcie zajęć uczestnicy zostają zaznajomieni z terytorialnym, zawodowym i środowiskowym zróżnicowaniem współczesnego języka polskiego oraz poznają cechy stylów funkcjonalnych polszczyzny. Zgłębiane są wybrane zagadnienia z zakresu socjolingwistyki, stylistyki, dialektologii oraz etnolingwistyki. Omówiona jest również kwestia odmiany mówionej i pisanej, oficjalnej i nieoficjalnej języka. Poprzez analizę tekstów źródłowych student nabywa umiejętność rozpoznawania na podstawie właściwości językowo-stylistycznych różnych odmian i stylów funkcjonalnych polszczyzny.

Przedmioty do wyboru dla III roku logopedii - semestr letni 2021/2022

  • mgr Paulina Krzeszewska

Społeczne uwarunkowania języka: językowe aspekty porozumienia (etykieta językowa w zawodzie logopedy) [30h ćw.]

Zajęcia prowadzone w ramach modułu „społeczne uwarunkowania języka: językowe aspekty porozumienia” mają na celu dostarczenie studentom wiedzy na temat głównych koncepcji i teorii związanych z wpływem języka na interakcje społeczne. W ramach zajęć omówiona zostanie kompetencja komunikacyjna i poziomy sprawności językowej. Przybliżone zostaną zagadnienia dotyczące etykiety językowej, przedstawianej jako uniwersalna oraz wielopoziomowa kategoria komunikacyjna, która tworzy złożony system konwencjonalnych, kulturowo-etnicznych zachowań oraz językowych środków służących unikaniu i rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych. Omówione będą psychologiczne, społeczne i kulturowe działania człowieka w różnych kontekstach środowiskowych i jego potrzeby komunikacyjne, etykieta językowa oraz błędy językowe w pracy logopedy.

Społeczne uwarunkowania języka: językowe aspekty porozumienia (retoryka i erystyka w pracy logopedy) [30h ćw.]

Zajęcia prowadzone w ramach modułu „społeczne uwarunkowania języka: językowe aspekty porozumienia” mają na celu dostarczenie studentom wiedzy na temat głównych koncepcji i teorii związanych z wpływem języka na interakcje społeczne. W ramach zajęć omówiona zostanie kompetencja komunikacyjna i poziomy sprawności językowej. Przybliżone zostaną również zagadnienia dotyczące etykiety językowej, przedstawianej jako uniwersalna oraz wielopoziomowa kategoria komunikacyjna, która tworzy złożony system konwencjonalnych, kulturowo-etnicznych zachowań oraz językowych środków służących unikaniu i rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych. Omówione zostaną także treści dotyczące retoryki i erystyki, jako zbioru skutecznych narzędzi wspierających komunikację. Omówione będą psychologiczne, społeczne i kulturowe działania człowieka w różnych kontekstach środowiskowych i jego potrzeby komunikacyjne, narzędzia wspierające komunikację, retoryka, erystyka oraz błędy językowe w pracy logopedy.

return to top