Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zasady dyplomowania na studiach I stopnia
na kierunku sztuka pisania

1

Założenia ogólne

Zasady dyplomowania stanowią uszczegółowienie obowiązującego Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uchwałą nr 563 z dnia 26 kwietnia 2016 r.

 

2

Wymagania stawiane pracom dyplomowym

 1. Praca dyplomowa upoważniająca studenta do uzyskania tytułu zawodowego licencjata jest końcowym elementem weryfikacji efektów kształcenia dla kierunku sztuka pisania prowadzonego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.
 2. Praca dyplomowa na kierunku sztuka pisania może zostać zrealizowana w dwóch odrębnych wariantach:
 3. a) samodzielnego opracowania monograficznego wybranego problemu;
 4. b) dwóch prac, z których pierwsza ma charakter pracy naukowej, natomiast druga ma charakter wypowiedzi artystycznej lub paraliterackiej wykorzystującej w praktyce umiejętności pisarskie nabyte w trakcie studiów. Praca naukowa powinna stanowić rodzaj dyskursywnego opracowania zagadnienia korespondującego z problemami będącymi przedmiotem pracy artystycznej lub paraliterackiej.
 5. Praca dyplomowa powstaje w języku polskim jako języku właściwym dla reprezentowanej dziedziny, a jej temat, treść oraz sposób opracowania jest zgodny z kierunkiem studiów.
 6. Wszelkie prawa autorskie z tytułu wykonanej pracy dyplomowej pozostają własnością studenta.

 

3

Przygotowanie pracy dyplomowej

 1. Temat pracy dyplomowej przyjmującej postać monograficznego opracowania nie może powielać tematu ani treści innej pracy dyplomowej, rocznej lub semestralnej, która była przedmiotem wcześniejszych procedur związanych z weryfikacją efektów kształcenia.
 2. Opracowując temat student ma obowiązek w sposób właściwy dla naukowych norm wydawniczych odnotować i zaznaczyć wszystkie przypadki wykorzystania wcześniejszych lub równoległych opracowań.
 3. Praca dyplomowa dla studiów pierwszego stopnia na kierunku sztuka pisania powinna dowodzić umiejętności samodzielnego opracowania tematu, w tym zgromadzenia niezbędnego materiału. Opracowanie to może mieć charakter odtwórczy w tym sensie, że będzie stanowić sprawozdanie lub przegląd dotychczasowego stanu badań na ustalony z promotorem temat, z wyraźnym i jednoznacznym odnotowaniem, zaznaczeniem i odesłaniem do cytowanych lub referowanych źródeł.
 4. Praca o charakterze artystycznym lub paraliterackim nie może powielać tematu pracy semestralnej, która była przedmiotem wcześniejszych procedur związanych z weryfikacją efektów kształcenia. Jej naukowe dopełnienie powinno dowodzić świadomości istnienia odpowiedniej aparatury krytycznej i umiejętności jej sfunkcjonalizowania. Opracowanie to może mieć charakter odtwórczy w tym sensie, że będzie stanowić sprawozdanie z dotychczasowego stanu badań na ustalony z promotorem temat, z wyraźnym i jednoznacznym odnotowaniem, zaznaczeniem i odesłaniem do cytowanych lub referowanych źródeł.
 5. Student wykonuje pracę dyplomową pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego w stopniu co najmniej doktora.
 6. Studentowi przysługuje prawo wyboru promotora spośród nauczycieli akademickich otwierających w roku dyplomowania studenta seminarium. Liczbę studentów uczestniczących w seminariach określa dyrektor Instytutu. Limity studentów uczestniczących w seminariach dyplomowych nie dotyczą realizujących program kierunku sztuka pisania studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych.
 7. W przypadku liczby zgłoszeń studentów przekraczającej ustalony dla seminarium dyplomowego limit uczestników, ostateczną decyzję o składzie seminarium podejmuje promotor.
 8. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej powinny być brane pod uwagę zainteresowania studenta, prowadzone przez Instytuty badania naukowe oraz możliwości sprawowania opieki merytorycznej nad pracą dyplomową. Ostateczną decyzję w sprawie ustalenia tematu podejmuje promotor.
 9. Promotor przekazuje dyrekcji Instytutu listę tematów realizowanych przez studentów w ramach seminarium dyplomowego najpóźniej do końca listopada roku poprzedzającego rok dyplomowania.
 10. Ukończona praca dyplomowa przyjmująca postać opracowania monograficznego musi zawierać następujące elementy:

– stronę tytułową według określonego dla kierunku wzoru (załącznik nr 1)

– spis treści

– część merytoryczną

– kompletną bibliografię uwzględniającą wszystkie wykorzystane w czasie powstawania pracy źródła.

– oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy i identyczności wszystkich przedstawionych egzemplarzy z wersją elektroniczną (załącznik nr 2)

– egzemplarz pracy dyplomowej zachowany w formacie .doc, .docx, .rtf, pdf lub .txt na nośniku cyfrowym (płycie CD lub DVD) opisanym w sposób trwały czytelnym pismem z podaniem: imienia i nazwiska, tytułu pracy, numeru albumu i roku oddania pracy.

 1. W przypadku pracy dyplomowej przyjmującej postać wypowiedzi artystycznej lub paraliterackiej i towarzyszącego jej opracowania naukowego musi zawierać następujące elementy:

– stronę tytułową dla obydwu części według określonego dla kierunku wzoru (załącznik nr 1)

– spis treści

– część artystyczną lub paraliteracką

– część naukową

– kompletną bibliografię uwzględniającą wszystkie wykorzystane w czasie powstawania pracy źródła

– oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy i identyczności wszystkich przedstawionych egzemplarzy z wersją elektroniczną (załącznik nr 2)

– egzemplarz pracy dyplomowej zachowany w formacie .doc, .docx, .rtf, pdf lub .txt na nośniku cyfrowym (płycie CD lub DVD) opisanym w sposób trwały czytelnym pismem z podaniem: imienia i nazwiska, tytułu pracy, numeru albumu i roku oddania pracy.

 

 1. Podstawą zaliczenia seminarium dyplomowego jest przekazanie przez studenta promotorowi skończonej i kompletnej wersji pracy dyplomowej.

 

4

Recenzja pracy dyplomowej

 1. Po złożeniu pracy upoważniony przez dziekana dyrektor Instytutu zleca ocenę pracy promotorowi pracy oraz powołanemu w tym celu recenzentowi. Spośród dwóch nauczycieli akademickich oceniających pracę przynajmniej jeden musi posiadać stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Oceny pracy dokonuje się według określonego wzoru (załącznik nr 3).
 2. Pracę uznaje się za ocenioną pozytywnie z chwilą uzyskania dwóch pozytywnych ocen.
 3. W przypadku jednej oceny negatywnej dyrektor Instytutu może na wniosek studenta lub promotora powołać dodatkowego recenzenta do oceny pracy. Dodatkowy recenzent musi posiadać stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.
 4. W przypadku potwierdzenia oceny negatywnej powołana przez dyrektora Instytutu komisja powołana przez Dziekana Wydziału Filologicznego w porozumieniu z właściwym dyrektorem Instytutu ustala możliwość ponownej oceny pracy po dokonaniu koniecznych uzupełnień lub zmian. Możliwość ponownego dopuszczenia pracy do procedury dyplomowej nie dotyczy przypadku świadomego powielenia tematu lub przypadku świadomego nieudokumentowania wcześniejszych lub równoległych opracowań.
 5. Decyzja komisji o niemożliwości ponownego dopuszczenia pracy do procedury oznacza konieczność złożenia przez studenta nowej pracy.

 

5

Egzamin dyplomowy

 1. Studia pierwszego stopnia na kierunku sztuka pisania kończą się egzaminem dyplomowym.
 2. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest zrealizowanie ustalonego dla kierunku planu studiów i programu nauczania.
 3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana Wydziału Filologicznego w porozumieniu z właściwym dyrektorem Instytutu, w której skład wchodzą co najmniej trzy osoby. Powołany do przewodniczenia komisji nauczyciel akademicki musi posiadać stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.
 4. Egzamin powinien się odbyć w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia złożenia ukończonej i kompletnej pracy.
 5. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
 6. Zakres egzaminu może obejmować wyłącznie wiedzę z przedmiotów podstawowych uwzględnionych w minimum programowym dla kierunku sztuka pisania.
 7. Na wniosek studenta lub promotora, złożony nie później niż 7 dni przed ustalonym terminem egzaminu dyplomowego, dyrektor zarządza przeprowadzenie go w formie otwartej. Wniosek ten winien zawierać informację o przewidywanej liczbie gości.
 8. Uczestniczący w egzaminie przeprowadzonym w formie otwartej goście nie mogą zadawać studentowi pytań oraz nie mogą uczestniczyć w tajnej części obrad komisji egzaminacyjnej ustalającej ocenę.
 9. Ostateczną ocenę z pracy dyplomowej ustalają oceniający pracę promotor i recenzent. W sytuacjach spornych decyzję podejmuje przewodniczący komisji.
 10. Ocena z egzaminu dyplomowego jest średnią cząstkowych ocen z odpowiedzi na zadane przez komisję pytania.
 11. Ocenę na dyplomie oblicza się na podstawie ocen cząstkowych, gdzie średnia ze studiów stanowi ½ oceny ostatecznej, ocena z pracy dyplomowej ¼, ocena z egzaminu dyplomowego ¼.
 12. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów obliczony zgodnie

z zasadą:

 • do 3,25: dostateczny;
 • 3,26 do 3,75: dostateczny plus;
 • 3,76 do 4,25: dobry;
 • 4,26 do 4,60: dobry plus;
 • 4,61 do 4,80: bardzo dobry;
 • od 4,81: celujący.
 1. W wyjątkowych sytuacjach komisja egzaminacyjna może podwyższyć ocenę, o której mowa w ust. 12, o pół stopnia, jeżeli student z pracy dyplomowej otrzymał ocenę bardzo dobrą oraz średnia z ostatnich dwóch lat studiów wynosiła co najmniej 4,0. Nie można podnieść oceny, o której mowa w ust. 12 na ocenę celującą. O podwyższeniu przewodniczący komisji egzaminacyjnej czyni adnotację w indeksie oraz protokole egzaminu dyplomowego, w którym zamieszcza uzasadnienie podjętej przez komisję decyzji.
 2. Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego jest warunkiem ukończenia studiów. Po jej uzyskaniu absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku sztuka pisania.

return to top