Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Victimhood in American Narratives of the War in Vietnam

Dr Aleksandra Musiał

Victimhood in American Narratives of the War in Vietnam (Nowy Jork i Londyn: Routledge, 2020)

 

Monografia powraca do amerykańskiego kanonu powieści, memuarów, reportaży oraz filmów dotyczących wojny w Wietnamie, aby krytycznie ocenić centralne znaczenie dyskursu amerykańskiej wiktymizacji w wyobraźni Amerykanów oraz prześledzić strategie reprezentacji, które czynią z amerykańskich żołnierzy i weteranów najważniejsze ofiary tej wojny. Badając szczegółowo obraz wietnamskiego krajobrazu odtworzony przez amerykańskich autorów i reżyserów, książka przedstawia tezę, wedle której Wietnam został przekształcony w amerykański mit, wskazując jednocześnie, jak proces ten doprowadził do dehistoryzacji i mistyfikacji konfliktu, które przysłoniły jego historyczne i polityczne realia. Monografia następnie rozpatruje przedstawienia ofiar wojny – wietnamskich cywilów i amerykańskich żołnierzy – w świetle ich ideologicznego znaczenia i zastosowań. Ostatecznie książka stara się pokazać, w jaki sposób w relacji władzy kwestia statusu ofiary może zostać zideologizowana, oraz zdemitologizować „Wietnam” obecny w amerykańskiej narracji kulturowej.

 

„W tej rzetelnie opracowanej i wciągająco napisanej książce Aleksandra Musiał tworzy niezbędną narrację o utraconej okazji do nauki dla narodu amerykańskiego. Badając wielogatunkowy kanon amerykańskich tekstów dotyczących Wietnamu – czy raczej „Wietnamu” – autorka ujawnia wymazane konteksty historyczne oraz inne wypaczenia, które dały początek paradoksalnej koncepcji Amerykanów jako ofiar swego własnego okrucieństwa. To odważne, napisane w samą porę studium auto-mitologizacji na wielką skalę jest również pilnym wezwaniem do ponownego przemyślenia ważnego wydarzenia historycznego na potrzeby postheroicznego wieku”.

Krzysztof Majer, literaturoznawca w Zakładzie Literatury Amerykańskiej na Uniwersytecie Łódzkim,
tłumacz Depesz Michaela Herra na język polski

 

„Posługując się przejrzystą, wolną od żargonu prozą, Aleksandra Musiał analizuje strategie retoryczne użyte do stworzenia Mitu o wojnie w Wietnamie oraz ukazania agresorów jako ofiar. Zręcznie poruszając się między historią a literaturą, Musiał ostatecznie obala wyobrażenia o tym konflikcie jako o amerykańskiej tragedii”.

Giorgio Mariani, Uniwersytet „La Sapienza” w Rzymie,
autor Waging War: Peacefighting in American Literature

 

„Ponad czterdzieści lat po jej zakończeniu wojna w Wietnamie wciąż odgrywa ważną rolę w amerykańskich narracjach kulturowych. Victimhood in American Narratives of the War in Vietnam wyjaśnia, jak wojna, która zrujnowała Wietnam i podzieliła amerykańską opinię publiczną, została zmitologizowana i odpolityczniona w sposób, który pozwolił przywódcom USA z obu partii politycznych wykorzystać ją w celu zwiększenia poparcia dla późniejszych operacji militarnych”.

Gina Weaver Yount, South Nazarene University,
autorka Ideologies of Forgetting: Rape in the Vietnam War

Victimhood in American Narratives of the War in Vietnam

Aleksandra Musiał, Ph.D.

Victimhood in American Narratives of the War in Vietnam (New York and London: Routledge, 2020)

 

This book revisits the American canon of novels, memoirs, and films about the war in Vietnam, in order to reassess critically the centrality of the discourse of American victimization in the country’s imagination of the conflict, and to trace the strategies of representation that establish American soldiers and veterans as the most significant victims of the war. By investigating in detail the imagery of the Vietnamese landscape recreated by American authors and directors, the volume explores the proposition that Vietnam has been turned into an American myth, demonstrating that the process resulted in a dehistoricization and mystification of the conflict that obscured its historical and political realities. Against this background, representations of the war’s victims—Vietnamese civilians and American soldiers—are then considered in light of their ideological meanings and uses. Ultimately, the book seeks to demonstrate how, in a relation of power, the question of victimhood can become ideologized, transforming into both a discourse and a strategy of representation—and in doing so, to demythologize something of the „Vietnam” of American cultural narrative.

 

“In this well-researched and engagingly written book, Aleksandra Musiał weaves an indispensable narrative of a nation’s wasted learning opportunity. Exploring the canon of multigeneric American texts on Vietnam—or rather “Vietnam”—the author reveals the erasures of historical context and other obfuscations that gave rise to the paradoxical construction of the United States as the main victim of its own atrocities. A timely and courageous investigation of large-scale self-mythologizing, this is an urgent call to rethink a major historical event for the benefits of a post-heroic age.”

Krzysztof Majer, scholar of North American literature at the University of Łódź
and Polish translator of Michael Herr’s Dispatches

 

“In a clear, jargon-free prose, Aleksandra Musiał dissects the rhetorical strategies through which the Myth of the Vietnam War was constructed, and aggressors turned into victims. Moving deftly between history and literature, Musiał offers a definitive debunking of constructions of the war as an American tragedy.”

Giorgio Mariani, author of Waging War: Peacefighting in American Literature

 

“Over forty years later, the Vietnam War continues to loom large in American cultural narratives. Victimhood in American Narratives of the War in Vietnam explains how this war that devastated Vietnam and split the American public came to be mythologized and depoliticized in such a way that it has been uniquely available for U.S. leaders of both political parties to bolster support for subsequent military action.”

Gina Weaver Yount, Associate Professor at Southern Nazarene University
and author of Ideologies of Forgetting: Rape in the Vietnam War

 

okładka książki Aleksandry Musiał Victimhood in American Narratives of the War in Vietnam

return to top