Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny

Historia. Fakty i liczby

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powrócił do nazwy, którą nosił do 1973 roku. Do 30 września 2019 roku nosił nazwę Wydział Filologiczny, który rozpoczynając swoją działalność, nawiązywał do wcześniejszych tradycji i struktur organizacyjnych. Jego podstawą były: istniejący od 1969 roku Instytut Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym oraz filia UŚ w Sosnowcu, działająca na zasadach organizacyjnych Wyższego Studium Nauczycielskiego.

Od tamtego czasu następowały liczne przekształcenia struktury jednostki, na którą składały się wówczas Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Obcych. Z biegiem lat w skład wydziału wchodziło 10 instytutów (Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Instytut Języka Angielskiego, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej) oraz 4 katedry (Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Katedra Literatury Porównawczej, Katedra Filologii Klasycznej, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich). W październiku 2019 roku – na skutek reformy „Konstytucja dla nauki” (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) – zmienił nazwę i strukturę wewnętrzną, którą tworzy sześć instytutów: Instytut Filozofii, Instytut Historii,  Instytut Językoznawstwa, Instytut Literaturoznawstwa, Instytut Nauk o Kulturze, Instytut Nauk o Sztuce.

Do roku 1991 Wydział miał swoją siedzibę w Sosnowcu, od roku 1991 mieści się również w Katowicach. Część wydziału usytuowana w Sosnowcu mieści się w nowoczesnym budynku, który wyposażony jest w bazę sprzętową umożliwiającą prowadzenie zajęć o charakterze specjalistycznym. Dysponujemy tam kabinami tłumaczeniowymi i nowoczesnymi laboratoriami dostosowanymi na przykład do projektowania gier komputerowych. Część katowicka to ścisłe centrum miasta, budynek położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie instytucji kultury i przyjaznym pobliżu studenckiego życia klubowego.

Dziś Wydział Humanistyczny jest największym wydziałem Uniwersytetu Śląskiego zarówno pod względem liczby pracowników naukowych, jak i studentów kształcących się w trybie stacjonarnym.

Wydział Humanistyczny kształci studentów na 24 kierunkach studiów, oferując bogatą i unikatowa ofertę dydaktyczną (m.in. języki: chiński, arabski, japoński, hindi, szwedzki, języki specjalistyczne, w tym: prawniczy, ekonomiczny, język dyplomacji, projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania [SPRINT-WRITE]). W ofercie dydaktycznej znajdują się także między innymi europejskie studia leksykograficzne (EMLex) prowadzone wspólnie przez: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Niemcy), Károli Gáspár Református Egyetem Budapest (Węgry), Université de Lorraine (Nancy, Francja), Universidade do Minho (Braga, Portugalia), Università degli Studi Roma Tre (Włochy), Universidade de Santiago de Compostela (Hiszpania), Stellenbosch University (Republika Południowej Afryki). Nie zabrakło również rozwijających kompetencje studiów podyplomowych (m.in. z zakresu logopedii, zarządzania i marketingu w bibliotekach), które co roku dopasowujemy do zmieniających się potrzeb rynku pracy. W konsekwencji w ostatnim czasie kształciliśmy np. w zakresie komunikacji perswazyjnej: reklamy, public relations, negocjacji kryzysowych, negocjacji w biznesie czy sztuki retoryki i kreowania wizerunku dla prawników, a także doradztwa filozoficznego i coachingu, kognitywistyki i turystyki historycznej.

Wydział Humanistyczny współpracuje zarówno z instytucjami krajowymi (wśród których znajdują się instytucje kultury, instytucje oświatowe, media, organizacje pozarządowe, biznes, samorząd terytorialny), jak i zagranicznymi. Mamy podpisanych kilkadziesiąt umów, m.in. z Goethe Institut w Krakowie, Muzeum Romantyzmu w Opiniogórze, Fundacją Krzyżową dla Porozumienia Europejskiego, Stowarzyszeniem Współpracy Polska – Wschód, Akademią Ostrogską, Śląskim Towarzystwem Marketingowym, Radiem Katowice, Pocztą Polską, Operą Śląską, Silesia Film, Muzeum Zamkowym w Pszczynie, Kopalnią Guido, Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach czy TVP3 Katowice i Manufakturą Wiedzy Estakada, dzięki którym nasi studenci otrzymują możliwość odbywania ciekawych praktyk zawodowych, staży, szkoleń i warsztatów, poznawania oczekiwań rynku i rozwijania umiejętności praktycznych. Wyjazdy możliwe są w ramach umów bilateralnych, programów Erasmus+, CEEPUS, oraz wielu innych programów stypendialnych oferowanych przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Studenci wyjeżdżają także na tzw. letnie szkoły językowe do wielu krajów, poszerzając swoje kompetencje językowe.

Studenci naszego Wydziału korzystają z programów mobilności akademickiej, m.in. MOST (dzięki któremu mogą studiować na innych uczelniach w kraju) oraz unijnego programu Erasmus+, który umożliwia podjęcie nauki w jednym z 21 zagranicznych uniwersytetów. Swoje zainteresowania rozwijają ponadto działając w 45 kołach naukowych, powiązanych z różnymi kierunkami studiów i pozwalających na rozwinięcie indywidualnych zainteresowań naukowych oraz zaangażowanie się w organizację ciekawych wydarzeń (takich, jak np. cyklicznie odbywające się: Frankofonia, Hispanofonia, Italofonia, Dzień św. Łucji, Dni Kultury Kanadyjskiej, Festiwal Języka Ojczystego, Logopedyczne Dni UŚ, Festiwal Nauki). Bogata oferta konferencji naukowych, wykładów, spotkań autorskich i paneli dyskusyjnych pozwala poszerzać horyzonty badawcze i poznawać interesujących ludzi. Studenci naszego Wydziału angażują się też – często współdziałając z Samorządem Studenckim i innymi organizacjami studenckimi – w działania społeczne. Wśród takich wydarzeń znaleźć można zarówno kiermasze książek czy wypieków świątecznych, organizowane na rzecz stowarzyszeń dbających o prawa zwierząt, gry terenowe organizowane dla uczniów szkół naszego regionu, jak i turnieje gier wideo.

Z kolei absolwenci prowadzonych na naszym Wydziale kierunków mają szerokie możliwości, mogąc znaleźć zatrudnienie w instytucjach oświatowych, kulturalnych, mediach, dyplomacji czy biznesie. Kształcimy między innymi: nauczycieli, tłumaczy, copywriterów, historyków, dziennikarzy, rzeczników prasowych, specjalistów do spraw promocji wizerunku, towarów, usług, idei, pracowników agencji PR, archiwów, bibliotek i sektora turystycznego, doradców w administracji państwowej, samorządowej, unijnej, a także w międzynarodowych instytucjach promujących cywilizację śródziemnomorską, specjalistów zarządzania informacją, analityków raportów medialnych, menedżerów zawartości serwisów internetowych, brokerów informacji, logopedów, negocjatorów w sytuacjach kryzysowych, pracowników firm i instytucji zajmujących się organizacją imprez masowych i widowisk medialnych, autorów tekstów estradowych.

Obecnie Wydział Humanistyczny to:

 • kategoria A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych,
 • 24 kierunki studiów,
 • ponad 6 000 studentów,
 • ponad 250 doktorantów,
 • 600 nauczycieli akademickich,
 • unikatowa oferta dydaktyczna, w tym między innymi języki: chiński, arabski, japoński, hindi, szwedzki, logopedia, komunikacja perswazyjna i kryzysowa, kognitywistyka czy turystyka historyczna,
 • specjalistyczne języki: prawniczy, ekonomiczny, dyplomatyczny,
 • projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT – WRITE),
 • bogata oferta studiów podyplomowych,
 • 45 kół naukowych,
 • innowacyjne narzędzia dydaktyczne: laboratoria językowe, kształcenie na odległość: e-learning (platforma moodle wspomagająca kształcenie), tablice interaktywne,
 • aktywny program mobilności studentów i doktorantów (MOST),
 • możliwość wyjazdu na część studiów za granicę oraz odbycia praktyk między innymi w ośrodkach kultury, muzeach, organizacjach pozarządowych czy przedsiębiorstwach (europejski program Erasmus+),
 • aktywna współpraca z zagranicznymi ośrodkami badań naukowych i międzynarodowym środowiskiem uczonych,
 • dobre perspektywy zatrudnienia absolwentów w: instytucjach kultury, wydawnictwach, mediach masowych i interaktywnych, sektorze turystycznym, agencjach PR, korporacjach wymagających znajomości języków obcych, administracji państwowej, samorządowej, unijnej,
 • infrastruktura dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Dziekani Wydziału Humanistycznego

return to top