Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Misja Uniwersytetu Śląskiego

Uniwersytet Śląski, działając w myśl najlepszej tradycji etosu nauki europejskiej, przyjmuje, iż jako wspólnota uczonych i studentów, złączonych wzajemnym szacunkiem i zaufaniem, nie tylko odpowiada na wzrastające edukacyjne potrzeby społeczności, którym czyni zadość, kształcąc na najwyższym możliwym poziomie i prowadząc badania naukowe w poszanowaniu podstawowego prawa akademickiej wolności w dociekaniu Prawdy, lecz także wypełnia istotną służbę społeczną polegającą na wszechstronnym rozwijaniu osobowości oraz formowaniu twórczych postaw i duchowych aspiracji ludzi z nim związanych, oddziałując w ten sposób na kulturowe oblicze Regionu i całej Polski.

Uniwersytet Śląski służy nie tylko wielkiej idei chronienia i przekazywania myśli stanowiącej efekt pracy przeszłych pokoleń, lecz wnosi swój wkład do kulturowego dziedzictwa społeczeństwa poprzez twórczą pracę badawczą i artystyczną, interpretację współczesnej rzeczywistości i analizę ewolucji wartości kształtujących bezpośrednie otoczenie. Geograficzna i kulturowa lokalizacja Uniwersytetu na pograniczach regionów, którym historia przeznaczyła odrębne losy, lecz które przez stulecia rozwijały swoją kulturę we wzajemnym przenikaniu się i dialogu, sprzyja europejskiemu wymiarowi Uczelni jako miejsca, którego tożsamość konstytuuje się nie poprzez izolację, lecz dzięki gotowości gościnnego przyjęcia tego, co Inne i Odmienne. Uznając wartości zapisane w preambule Misji Uniwersytetu Śląskiego, wyrażające przekonania całej społeczności akademickiej, ustalono powinności Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, wpisując się w tradycję szkolnictwa różnych szczebli na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, dąży do równego, sprawiedliwego i otwartego na społeczne zapotrzebowanie dostępu do wiedzy akademickiej wszystkich, których prawo do nauki nie jest ogra-niczone żadnymi przeszkodami. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego kształci elity intelektualne, które służyć będą instytucjom państwa, samorządom terytorialnym, gminom i organizacjom pożytku publicznego. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego świadomy kulturowego miejsca, w jakim funkcjonuje, dąży do kreowania, utrwalania i pielęgnowania uniwersalnych wartości języka, literatury i kultury w ścisłym związku z wartościami lokalnymi.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego dba o to, aby efekty badań naukowych jego pracowników znalazły swoje odbicie w procesie nauczania. Misję swą Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego realizuje, opierając się na tradycjach rodzi-mych, jak też europejskich i światowych. Misja Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, zatwierdzona została na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 15 stycznia 2013 r. i jest zgodna ze Misją Uniwersytetu Śląskiego, uchwaloną przez Senat uczelni na posiedzeniu w dniu 20 maja 1997 r.

[myprefix_functional_icons print_icon=”yes”]
return to top