Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny

Seminaria licencjackie i magisterskie - rok akademicki 2019/2020

dr Nina Augustynowicz

Consuming Culture

This interdisciplinary BA seminar will focus on food in its literary, cultural, social, political, economic and other aspects. Reaching across time (from the 19th century to the present) and across various texts and media (from high-brow literature to social media), the seminar will address the multifaceted role of nutrition in shaping identities, maintaining bonds, and creating difference. In their diploma papers, students will be encouraged to use food and eating as lens of analysis in order to examine the intersections between nutrition, the body, and issues of sexuality, gender, race, ethnicity, and class. The suggested list of topics includes, but is not limited to the following:

 • Food and eating in the context of discourses of race/gender/ethnicity/class/sexuality,
 • What we consume when we consume food: social and cultural norms embedded in food,
 • Food practices and personal/ social/ national identity formation,
 • Food refusal, dieting, and gender roles,
 • Representations of food and eating in literature and the media,
 • Contemporary food movements and activism,
 • Challenges to the food system in the age of global food production.

In addition to the above, the seminar also invites students interested in other areas of study, such as:

 • Victorian literature and culture,
 • popular culture phenomena,
 • contemporary film and TV,
 • contemporary literary and cultural studies.

 

dr Paulina Biały

Seminarium skierowane jest do osób zainteresowanych zarówno problematyką tłumaczenia tekstów pod kątem różnic kulturowych, jak i zagadnieniami z zakresu szeroko pojętej pragmatyki językowej, socjolingwistyki oraz lingwistyki kulturowej.

 

dr hab. Rafał Borysławski

Myths and the Ideologies of Emotions: Upending Narratives, from Old English to Early Modern

Those of you who decide to enrol into this seminar are expected to show interest and be willing to work on the themes related to the time span broadly extending from the early Middle Ages to the Early Modern era (late 17th c.). I welcome proposals that will either directly engage with the texts and ideas produced then or that plan to analyse their later reception and cultural reworkings. Thus, although I will strongly encourage dissertations focusing on literary analyses, I will also consider those that wish to look at political, pop cultural, cinematic or game-related adaptations, subversions, uses and abuses of Old English, Old Norse, Middle English, Renaissance and Restoration texts, topics, and ideologies as well as their counterparts. Studies of all these continue to thrive and make waves in the Anglophone world. I hope that, by applying contemporary theoretical approaches, you will see how much can be said and discovered about the present by looking at the authors and texts created in more distant past, and how much the past may interpretatively yield by applying our contemporary lens to it.

The seminar will be roughly divided into several parts: it will begin with a section devoted to the general principles of effective research question planning and the logic and expectations behind a longer research paper. The second part will be devoted to applying selected examples of several theoretical approaches to the manners in which master narratives, emotional communities and mythic thinking have operated as ways of organizing and narrating shared cultural experience. These reflections will be based on a selection of shorter texts by leading cultural anthropologists. The intention behind the use of their observations and studies will be to offer a degree of insight into what contemporary psychology calls “narrative thinking” and “emotion studies” and to refer such modes of reasoning to your proposals (although they do not need to be limited to/by these perspectives). You will be expected to discuss selected texts in class and discuss their potential for literary and cultural analyses. We may also consider several source texts from the perspectives associated with the issues stemming from the examined approaches to myth, narrative psychology, and emotion studies. Eventually, the third phase of the seminar will consist of scheduled tutorials during which your proposals, your ideas and your work will be discussed in detail, both individually and on a larger seminar forum.

 

dr hab. Bożena Cetnarowska

Tematyka seminarium obejmuje frazeologię oraz leksykologię współczesnej angielszczyzny – w odniesieniu do języka ogólnego jak też do specjalistycznych odmian języka.

Dyskutowane zagadnienia obejmują charakterystykę wielowyrazowych jednostek leksykalnych, m.in. złożeń i zestawienia o charakterze terminów specjalistycznych. Przedstawiane są  także cechy oraz typy idiomów w języku angielskim. Analizowane jest występowanie metonimii i metafory w wyrażeniach idiomatycznych oraz w innych wielowyrazowych jednostkach leksykalnych. Omawiane są procesy słowotwórcze produktywne we współczesnej angielszczyźnie,  rodzaje neologizmów oraz ekspresywizmów.

Uwzględniana jest, w zależności od zainteresowań uczestników seminarium, także perspektywa kontrastywna (polsko-angielska), perspektywa translatologiczna (np. tłumaczenie idiomów lub neologizmów), oraz kwestie związane z kontaktami językowymi (tj. zapożyczenia w języku angielskim lub anglicyzmy w języku polskim).

Bibliografia:

Aarts, B., McMahon, A. (red.). 2006. Handbook of English Linguistics. Oxford: Blackwell.

Evans, V., Green, N. 2006. Cognitive Linguistics: An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Granger, S., Meunier, F. (red.). 2008. Phraseology: An Interdisciplinary Perspective. Philadelphia: John Benjamins.

Herbst, T. 2010. English Linguistics: A Coursebook for Students of English. New York: De Gruyter Mouton.

Newmark, P. 1988. A Textbook of Translation. New York: Prentice Hall.

Rozumko, A., Szymaniuk, D., (red.). 2012. Directions in English-Polish Contrastive Research. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Wray, A., Trott K., Bloomer A. 1998. A Practical Guide to Researching Language. London: Arnold.

Williams, J.,  Chesterman A. 2002. The Map: A Beginner’s Guide to Doing Research in Translation Studies. Manchester: St. Jerome.

 

dr hab. Leszek Drong

The focus of this MA seminar is on Irish studies and how Irish culture, literature, history and politics may be construed, interpreted, researched and turned into a theme of your MA dissertations. We will be concerned, in equal measure, with two major preoccupations: (mostly contemporary) Irish literature and culture in a broader social, political and historical context and, on the other hand, the ABC of MA project writing. We will discuss the process of researching, preparing and producing academic dissertations and, simultaneously, we will discuss, in class, a number of literary and cultural productions, including film, fiction, non-fiction and cultural criticism. Here is a sample of what we will cover in the first semester:

 1. Eggshells by Caitriona Lally (chapter 14)
 2. Review of Eggshells from The Irish Times (https://www.irishtimes.com/culture/books/review-eggshells-by-caitriona-lally-full-of-action-and-humour-1.2238835)
 3. The Magdalene Sisters, film directed by Peter Mullan
 4. James M. Smith: “The Magdalene Sisters: Evidence, Testimony … Action?” (a critical essay)
 5. Eureka Street by Robert McLiam Wilson (chapter 11)
 6. Daniele Farquharson: “The Language of Violence in Robert McLiam Wilson’s Eureka Street” (a critical essay)
 7. Ciaran Carson: “Jacta Est Alea” and Seamus Heaney: from “Whatever You Say Say Nothing”
 8. Séamas O’Reilly: “Hard Brexiters…” (https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/aug/07/northern-ireland-hard-border-brexit-customs)

 

dr hab. Grzegorz Drożdż

Seminarium ukierunkowane jest na poszerzenie wiedzy oraz prowadzenie badań stosując metodologię oraz narzędzia językoznawstwa kognitywnego, choć nie są wykluczone również tematy spoza tego obszaru badawczego. Proponowana tematyka prac, która zostanie uzgodniona indywidualnie, obejmuje między innymi następujące obszary badawcze:

 • analiza wybranego zagadnienia gramatycznego (np. czasy, przyimki, policzalność i niepoliczalność, etc.);
 • problematyka kategoryzacji rzeczywistości i jej językowe odzwierciedlenie;
 • przenikanie się języka i kultury (wpływ języka na praktyki kulturowe, jak też wpływ kultury na język);
 • kulturowa, psychologiczna lub historyczna motywacja znaczeń leksykalnych lub wybranych zagadnień gramatycznych;
 • analiza słownictwa używanego w różnego typach dyskursu (zarówno w języku ogólnym, jak też w jego specjalistycznych odmianach, np. w języku reklamy, języku polityków) pod kątem występujących w nim np. metafor czy metonimii;
 • polsko-angielskie badania leksykalno-gramatyczne.

 

dr Monika Grotek

Seminarium przeznaczone jest dla studentek i studentów specjalności nauczycielskiej, którzy zainteresowani są obserwowaniem procesów uczenia się i nauczania języków obcych oraz śledzeniem i oceną empiryczną innowacji w glottodydaktyce. Zapraszam osoby, które charakteryzują się odwagą badawczą wkraczania na tereny słabo jeszcze zbadane i nieodkryte oraz te, które nie boją się kwestionowania zastanego porządku przekonań dotyczących edukacji językowej osób w różnym wieku, na różnych poziomach zaawansowania i w różnych kontekstach.

Moje osobiste zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki związanej z moją praktyką zawodową, którą jest nauczanie języka angielskiego osób we wczesnej i późnej dorosłości. U młodych dorosłych interesuje mnie przede wszystkim zjawisko opanowywania wymowy w języku obcym w warunkach studiów neofilologicznych oraz zmiany pokoleniowe w podejściu do zdobywania wiedzy i umiejętności podyktowane warunkami zewnętrznymi, takimi jak postęp technologiczny; zaś w późnej dorosłości – z którą stykam się regularnie od roku 2000, prowadząc lektoraty na Uniwersytecie Trzeciego Wieku – fascynuje mnie wiele zagadnień: od aspektów afektywnych i społecznych poprzez kognitywne i stricte dydaktyczne dotyczące najbardziej skutecznych technik nauczania poszczególnych podsystemów języka oraz sprawności językowych. W ostatnich latach zaangażowałam się także w grupowy projekt badania efektywności użycia strategii czytania u młodych i starszych dorosłych przy pomocy okulografu. Podczas wspólnej pracy z seminarzystami jestem gotowa odkrywać i zgłębiać nowe dla mnie obszary wiedzy glottodydaktycznej, o czym świadczy zróżnicowana tematyka prac napisanych pod moim kierunkiem w ciągu ostatnich kilku lat, np.:

 • „Gry wideo jako środowisko i narzędzie w przyswajaniu i uczeniu się języka angielskiego jako obcego.”
 • „Efektywność nauczania słownictwa dzieci w wieku szkolnym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i tradycyjnych technik”
 • „Użycie zadań opartych na serialach telewizyjnych i aktywności fandomu do rozwijania wymowy w języku angielskim u uczniów dorosłych na poziomie zaawansowanym.”
 • „Wpływ programu Erasmus na rozwój kompetencji międzykulturowej osób uczących się języka obcego”
 • „Klasa ucząca się języka obcego jako grupa społeczna: studium przypadku uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej”
 • „Techniki narracyjne w nauczaniu języka angielskiego dzieci przedszkolnych i młodzieży”
 • „Wymowa w języku angielskim i niemieckim w nauczaniu wielojęzycznym – studium przypadku polskiej uczennicy”
 • „Wybory pomiędzy wymową oraz pisownią brytyjską i amerykańską dokonywane przez Polaków uczących się języka angielskiego na poziomie zaawansowanym”
 •  „Konstrukcja tożsamości płciowych w dialogach z podręczników do nauki języka angielskiego – analiza konwersacji”
 • „Ewaluacja nauczania i aktywizowania sprawności mówienia w metodzie Helen Doron”
 • „Nauczanie słownictwa angielskiego w przedszkolu Montessori.”
 • „Osobowość uczniów dorosłych a ich podejście do pisania w języku angielskim na poziomie zaawansowanym”
 • „Dziecko z zespołem Aspergera w środowisku nauki języka obcego – wielowymiarowa perspektywa w studium przypadku”
 • „Techniki tłumaczeniowe w nauczaniu języka angielskiego w szkole ponadgimnazjalnej”
 •  „Kontekst magii w nauczaniu języka angielskiego dzieci w szkole podstawowej – czynnik pomocny czy zakłócający”

Staram się, aby członkowie seminarium stanowili grupę młodych badaczy zaangażowanych w ciekawe projekty glottodydaktyczne, chętnie dyskutujących postępy swoich prac na forum grupy. Podczas cotygodniowych spotkań seminaryjnych wspólnie tworzymy klimat twórczej wymiany myśli, dzielimy się zdobytą wiedzą, pomysłami oraz radami dotyczącymi indywidualnych projektów oraz pracy w charakterze nauczyciela i badacza.

 

dr Justyna Jajszczok

Mystery and detective narratives in texts of culture 

The seminar will address the reworkings of classic detective fictions (either of the Golden Age or the late-Victorian era) and nineteenth-century mystery fictions in contemporary texts of culture. Special attention will be paid to ways in which elements characteristic of the genres, from inductive reasoning, the three-problem construction, to the detective-sidekick relation, and unreliable narrators, are recreated, recast and rewritten by creators of new adaptations.

Students interested in these genres and their contemporary variations are invited to propose projects across a variety of media: fiction, film, TV series, games etc. Potential topics may include (but are not limited to):

 • classic and contemporary versions of Sherlock Holmes,
 • Agatha Christie’s literary output and its film and TV adaptations,
 • detective and mystery fanfiction,
 • neo-Victorian detective biofiction,
 • Frankenstein as a mystery novel.

The more detailed BA topics within this research area will depend on students’ individual choices.

 

dr hab. Grażyna Kiliańska-Przybyło

Seminarium licencjackie ma na celu przygotowanie studentów do napisania pracy dyplomowej oraz przeprowadzenia własnego projektu badawczego. Tematyka prac dyplomowych koncentruje się wokół zagadnień dotyczących edukacji językowej, roli uczniów (wpływ czynników osobowościowych) i nauczyciela, procesów nauczania i uczenia się języków obcych, sposobów przyswajania języka przez osoby dwu-/ wielojęzyczne. Prace dyplomowe mogą również dotyczyć roli środków dydaktycznych (np. wykorzystaniu technologii informacyjnych), zmian w systemie edukacji językowej, i wielu innych zagadnień.

Tematy prac dyplomowych ustalane są indywidualnie w oparciu o zainteresowania poszczególnych osób. Seminarium ma charakter rozmów indywidualnych i spotkań grupowych poświęconych metodologii badań, w tym planowaniu projektu badawczego, formułowaniu pytań badawczych i charakterystyce metod badawczych. To, z kolei, ma pomóc studentom w wyborze ich własnego tematu pracy oraz w przygotowaniu projektu badawczego.

Zagadnienia poruszane w trakcie kursu obejmują następujące tematy:

 1. Praca dyplomowa i jej struktura – charakterystyka.
 2. Bibliografia, odsyłacze – charakterystyka wybranych sposobów cytowań i stylów formatowania.
 3. Planowanie projektu badawczego i formułowanie pytań badawczych – charakterystyka.
 4. Metody badawcze: obserwacja, eksperyment, badania kwestionariuszowe, wywiad, studium przypadku, metoda dokumentów osobistych (pamiętnik, dziennik).
 5. Badanie w działaniu.
 6. Badanie jakościowe i ilościowe – krótka charakterystyka.
 7. Przedstawianie wyników badań – charakterystyka.

Bibliografia

 • Brown, J.D. 2001. Using surveys in Language Programs. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Brown, J.D i Rodgers, T.S. 2002. Doing Second Language Research. Oxford: Oxford University Press.
 • Gabryś-Barker, D. (red.). 2011. Action research in teacher development: an overview of research methodology. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Litosseliti, L. (red.). 2018. Research Methods in Linguistics. London: Bloomsbury Academic.
 • Malamah-Thomas. A. 1987. Classroom Interaction. Oxford: Oxford University Press
 • Nunan, D. 1992. Research Methods in Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Richards, J.C. i Ch. Lockhart. 1996. Reflective Teaching in Second Language Classrooms. Cambridge: Cambridge University Press
 • Wilczyńska, W. i Michońska-Stadnik, A.2010. Metodologia badań w glottodydaktyce. Wrocław: Avalon.

 

dr Marcin Kuczok

Prace licencjackie pisane na moich seminariach dla grup języka biznesu dotyczą wykorzystania szeroko pojętego językoznawstwa do analizy różnych problemów i zjawisk lingwistycznych na przykładzie konkretnego materiału językowego. Może to być na przykład analiza języka reklam (werbalnych i wizualnych), różnego typu przemówień, prasy, filmu, literatury, Internetu, gier komputerowych, muzyki rozrywkowej, przewodników turystycznych, ale nie tylko. Zjawiska językowe, możliwe do omówienia w pracy to, na przykład, kwestia używania środków perswazji, problematyka przekładu, identyfikacja metaforyki, obecność słownictwa specjalistycznego, obecność odniesień do tabu, sposoby wyrażania humoru, użycie wulgaryzmów, wykorzystywanie zapożyczeń, problematyka słowotwórstwa, stosowanie grys łownej itp. w wymienionych powyżej rodzajach tekstów. Temat pracy jest ustalany indywidualnie z każdym studentem, uwzględniając jego zainteresowania i sugestie, w pierwszych tygodniach października. Przygotowanie pracy licencjackiej także odbywa się w toku indywidualnych konsultacji i spotkań student – promotor. Szczegóły, przykładowe tematy, moje wymagania i harmonogram pracy na cały rok akademicki podam podczas pierwszego spotkania, które jest obowiązkowe dla wszystkich zapisanych do mnie seminarzystów.

 

dr hab. Jolanta Latkowska

Zakres tematów

Tematyka zajęć obejmuje zapoznanie  studentów  z  metodologią  prowadzenia  badań  empirycznych  w  zakresie  językoznawstwa  stosowanego  i  glottodydaktyki, omówienie formalnych aspektów  rozpraw  naukowych, tj. styl,  bibliografia, zasady  korzystania  ze  źródeł, struktura  rozpraw  naukowych, układ  treści, opis  projektu  badawczego, analiza  danych  z  elementami  statystyki, badania  ilościowe i  jakościowe, omówienie i dyskusja nad zagadnieniami będącymi przedmiotem zainteresowań i projektów badawczych poszczególnych  studentów.

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia  seminaryjne  i  indywidualne  konsultacje  ze  studentami, które stawiają sobie na celu przygotowanie  studentów  do  samodzielnej  pracy  nad  rozprawą  magisterską o charakterze badawczo-naukowym oraz nadzór merytoryczny i metodologiczny nad  prowadzonymi  badaniami, jak  i  powstającą  na  ich  podstawie  pracą  magisterską

Metody i kryteria oceniania

Ocena jest oparta  na  ewaluacji  kolejnych  etapów  przeprowadzanego  projektu  badawczego według zamieszczonego poniżej schematu:

I semestr – przedstawienie szczegółowego planu pracy magisterskiej oraz części teoretycznej

II semestr – przygotowanie narzędzi badawczych i II rozdziału pracy magisterskiej

III semestr – ukończenie co najmniej 2/3 rozprawy magisterskiej

IV semestr – ukończenie i złożenie całej pracy magisterskiej

 

dr Andrzej Łęcki

Indywidualnie dobierana do tematu pracy licencjackiej studenta.

Selected individually for each student, according to subject of his or her dissertation.

Zakres tematów:

 • omówienie budowy pracy dyplomowej z uwzględnieniem funkcji poszczególnych jej segmentów,
 • omówienie obowiązującego na seminarium systemu dokumentacji źródeł i kwestii etycznych związanych z pisaniem pracy,
 • wstępne określenie obszaru badawczego i podstaw metodologicznych, wskazanie obowiązkowych pozycji bibliograficznych,
 • omówienie sposobów wyszukiwania i gromadzenia materiałów do pracy naukowej, w szczególności sposobów korzystania z elektronicznych baz danych/baz czasopism elektronicznych,
 • omówienie etycznych problemów związanych z prowadzeniem badań (obserwacja, nagrywanie, anonimowość respondentów, prywatny/ poufny charakter niektórych materiałów źródłowych),
 • omówienie i korekta sukcesywnie przedstawianych fragmentów części praktycznej pracy,
 • the structure of the diploma paper including the functions of its segments,
 • discussing the system of documenting sources and ethical aspects of writing a paper,
 • determining the field of the research and methodological aspects; references,
 • ways of looking for and collecting materials for the paper; ways of using electronic database / electronic magazine database,
 • discussing ethical problems connected with research (observation, recording, anonymity of the respondents, private character of some source materials,
 • discussion and correction of the chapters / subchapters of the practical part,

Metody dydaktyczne

Zajęcia ćwiczeniowe o charakterze tutorials: indywidualne konsultacje z promotorem pracy dyplomowej.

Classes based on tutorials: individual consultations with the supervisor.

Metody i kryteria oceniania

Warunkiem uzyskania zaliczenia przez studenta jest systematyczna praca nad indywidualnym tematem pracy, której efektem będzie dostarczanie wymaganych fragmentów pracy, a w konsekwencji na podstawie przedstawionej pracy dyplomowej w całości.

The credit will be given to students on the basis of their systematic work on the individual thesis, the submission of the consecutive fragments of the diploma paper and as a result the whole diploma paper submitted.

 

prof. dr hab. Andrzej Łyda

Tematyka seminarium związana jest z problemami specjalistycznych odmian języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem dyskursu naukowego i akademickiego. Przedstawiane jest również językoznawstwo korpusowe jako metoda badań językowych.

 

dr Anna Majer

Problematyka seminarium:

 • socjolingwistyka,
 • analiza dyskursu, krytyczna analiza dyskursu,
 • analiza gatunku,
 • dyskurs specjalistyczny,
 • język mężczyzn, język kobiet,
 • językowo-kulturowy obraz świata,
 • mity i stereotypy,
 • język wartości,
 • język sukcesu.

Literatura:

Bitchener, J. (2010) Writing an Applied Linguistics Thesis or Dissertation: A Guide to Presenting Empirical Research. Palgrave Macmillan.

Jordan, R. R. (1999) Academic Writing Course. Study Skills in English. Harlow, Essex: Pearson Education Limited.

Oshima, A., Hogue, A. (2006) Writing Academic English. White Plains, NY: Pearson Education.

Stoczewska, B. (2009) Jak pisać pracę licencjacką lub magisterską. Poradnik dla studentów. Kraków.

Oraz literatura zgodna z tematami prac poszczególnych studentów

Zakres tematów:

1) Struktura pracy dyplomowej i wymogi formalne związane z jej pisaniem

2) Plagiat

3) Wybrane zagadnienia związane z pisaniem tekstów akademickich – zgodnie z potrzebami studentów

4) Wybór bibliografii i opis bibliograficzny

5) Gromadzenie materiału badawczego

6) Sformułowanie tematu, hipotezy badawczej i określenie celów badawczych

7) Zagadnienia związane z projektami poszczególnych studentów

Metody dydaktyczne:

 • wykład interaktywny
 • dyskusja
 • konsultacje indywidualne

Metody i kryteria oceniania:      

By otrzymać zaliczenie, student musi spełnić następujące wymagania:

 • wybór tematu pracy
 • skompletowanie wstępnej bibliografii
 • skompletowanie materiału badawczego
 • przygotowanie planu pracy
 • napisanie rozdziału teoretycznego pracy

 

dr Marcin Mazurek 

The seminar will revolve around the broadly understood problem of cultural and literary contexts of video games. Of particular emphasis will be the development of a relevant theoretical background for particular games’ analyses. These may include one or more of the whole spectrum of contemporary cultural discourses, ranging from psychoanalysis to feminist/gender studies to post-colonial and post-Marxist approaches, in the light of which particular games and game-related phenomena may be analysed.

Fields of research include, but are not restricted to, the following problems:

 • video games in the context of postmodern culture
 • ethics and aesthetics of video games
 • video games and media culture
 • narrative strategies in video games
 • video games and literature
 • video games and cinema

 

dr Aleksandra Musiał

This seminar invites students interested in exploring the intersections of (popular) culture, power, and various contemporary discourses, across a variety of texts, genres, media, and industries, including video games, books, television, film, new and social media, and so on. A focus on broadly defined politics of (popular) culture is particularly welcome, and students are therefore encouraged to examine the ways in which texts of culture, culture industries, media engage with contemporary issues, offering, for example, creative forms of resistance to dominant discourses, or, inversely, feeding into existing systems of power.

The suggested topics of students’ B.A. theses include, but are not limited to, the following:

 • (Popular) culture in the contexts of capitalism
 • (Popular) culture and discourses of gender/race/sexuality/ethnicity/class
 • Problems and strategies of representation and narration in (popular) culture
 • Rhetorical, ideological, and mythical dimensions of (popular) culture
 • Historical contexts of (popular) culture
 • History and culture of the United States
 • Cultural responses to climate change
 • Cultural nostalgia, hauntology
 • New and social media in all the above contexts; internet culture.

Please note that by (popular) culture are meant video games, books, TV shows, etc., as well as the industries that produce them and other associated phenomena.

Students interested in other areas of study are also welcome.

 

dr Adam Palka

W ramach seminarium licencjackiego w grupach tłumaczeniowych  dyplomanci zachęcani są głównie do pisania prac komparatystycznych wykorzystujących metodologię językoznawczą (językoznawstwo teoretyczne) w połączeniu z metodologią przekładoznawstwa.   Idealnie byłoby, gdyby pisali prace na styku języka angielskiego i/lub polskiego, a także kolejnego języka ,,kierunkowego”, na przykład chińskiego, japońskiego, koreańskiego czy niemieckiego, ale nie jest to warunek konieczny. Ponadto studenci mogą pisać prace osadzone w ramach  szeroko pojętego (paradygmatu) językoznawstwa kognitywnego, a szczególnie jego nurtu anglosaskiego (Lakoff, Johnson, Turner, Langacker, itd), ale też mogą wykorzystywać metodologie stworzone przez polskich kognitywistów, na czele z Elżbietą Tabakowską i Barbarą Lewandowską-Tomaszczyk. Reasumując, ważne jest by dyplomanci zajęli się tematyką stricte językoznawczą (w ramach nurtu teoretycznego) w połączeniu z zagadnieniami zarówno z teorii jak i z praktyki przekładu.

 

dr Adam Pluszczyk

Socjolingwistyka, pragmatyka 

 • zróżnicowanie językowe, dialektologia, rejestry, styl, gatunki mowy, slang,
 • dialekty „standardowe”, „prestiżowe”, „niestandardowe”,
 • czynniki społeczne wpływające na zróżnicowanie językowe, np. wiek, wykształcenie, status społeczny, gender, stereotypy,
 • różnice w mowie kobiet i mężczyzn, tj. język kobiet vs język mężczyzn,
 • język w grupie społecznej,
 • wyrażenia asekuracyjne (hedging devices), przerywanie (interruption, overlapping speech etc.),
 • kategoria potoczności i zachowań językowych, świadomość językowa (język młodzieży, studentów),
 • język tabu, pojęcie „wulgarności”,
 • grzeczność / niegrzeczność,
 • humor w językoznawstwie (zwłaszcza humor werbalny) – mechanizmy językowe jako źródło humoru (pragmatyczne, środki stylistyczne),
 • język reklamy,
 • skuteczna komunikacja,
 • środki retoryczne / stylistyczne (tropy) w dyskursie, np. absurd, metafora, zdrobnienie, zgrubienie, elipsa, hiperbola, litota, antyteza, emfaza, ironia, sarkazm, eufemizm, związki frazeologiczne, kolokwializmy, paradoks, gra słów, perswazja, stereotyp itp.,
 • manipulacja, perswazja,
 • (nie)uprzejmość w językoznawstwie.

 

dr hab. Andrzej Porzuczek

Pierwszy semestr poświęcony jest ogólnym zagadnieniom związanym z przygotowaniem pracy magisterskiej, po omówieniu których następuje faza indywidualnych konsultacji z magistrantami. Układ tematów jest następujący:

 • struktura pracy magisterskiej i funkcje poszczególnych jej części,
 • sposoby dokumentacji wykorzystanych źródeł,
 • obszary badawcze i podstawy metodologiczne badań,
 • sposoby wyszukiwania i gromadzenia materiałów do pracy naukowej,
 • aspekty techniczne pisania pracy,
 • kwestie etyczne związane z prowadzeniem badań i pisaniem pracy,
 • omówienie indywidualnych zainteresowań badawczych i uzgodnienie tematów,
 • sprecyzowanie celów pracy i hipotez badawczych,
 • przygotowanie planu rozprawy i wstępnej bibliografii.

Semestr zalicza się na podstawie oceny przygotowanego planu pracy i bibliografii.

 

dr Marcin Sarnek

The seminar will focus on inter- and transdisciplinary cultural, political, and media studies. Two major general areas of this seminar’s interests are media and the USA. The seminar is then addressed to students who want to develop their academic writing skills and analytical competence in American media, new media, American society, polity, and culture. Below is an open list of possible more specific research areas. A more detailed selection will depend on students’ choices accepted by the instructor.

 • American media, including American TV/ American film, in particular American documentary filmmaking
 • (contemporary) American political system
 • American society and institutions
 • American popular culture
 • American music (popular as well as classical) as cultural representation/ Jazz history
 • American alternative cultures
 • American non-fiction writing
 • New media theory/ media and intellectual property/ copyrights/ cultural aspects of intellectual property/ media and “remix culture”/ RW culture/ culture wars, etc.

Other areas of students’ interests may be accepted after individual assessment, but please note that I do not specialize in American literatures and/ or minority studies.

 

dr hab. Agnieszka Solska

Seminarium licencjackie dr hab. Agnieszki Solskiej to seminarium językoznawcze. Zakres tematyczny przygotowywanych przez studentów prac obejmuje zagadnienia ogólnojęzykoznawcze, zagadnienia z poszczególnych dyscyplin językoznawczych, a także z teorii i praktyki tłumaczenia. Możliwe jest również kontrastywno-porównawcze opracowanie wybranych tematów dotyczące języka angielskiego oraz innego. Mile widziane są tematy związane z zainteresowaniami promotorki, które skupiają się na pragmatyce językoznawczej, zwłaszcza na problematyce związanej z językiem niedosłownym (metaforą i ironią), humorem słownym oraz wykorzystywaniem zjawiska wieloznaczności językowej do komunikowania znaczeń (m.in. poprzez kalambury językowe). Dobór tematów prac wynika jednak przede wszystkim z zainteresowań studentów oraz ich możliwości badawczych.

 

dr hab. Krystyna Warchał

Seminaria o charakterze językoznawczym i przekładoznawczym.  Dominującą tematyką jest analiza gatunkowa (także w perspektywie porównawczej), analiza językowych mechanizmów komicznych (także w tekstach audiowizualnych), analiza tekstów specjalistycznych (także w perspektywie porównawczej) oraz analiza przekładu.

 

dr hab. Adam Wojtaszek

Tematyka seminarium związana jest z zakresem tematycznym prac powstających pod moim kierunkiem. W ramach jednego seminarium proponuję cztery wątki tematyczne, do wyboru.

 1. Badania translatoryjne. W ramach tego tematu prowadzone będą badania nad tłumaczeniem ustnym i pisemnym, w różnych jego przejawach. Materiałem analitycznym będzie zawsze para (ewentualnie triada) tekstów, z których jeden będzie tekstem oryginalnym, a pozostałe jego tłumaczeniami. Będziemy pracować przede wszystkim na materiałach w języku polskim i angielskim, ewentualnie uzupełniając tę parę języków o hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski. Analizie można będzie poddawać zarówno formy języka pisanego, jaki i mówionego. Badane będą stosowane przez tłumaczy globalne podejścia, strategie i procedury, jakość tłumaczenia, kontekstualne uwarunkowania procesu tłumaczenia oraz ich wpływ na produkt finalny. Możliwe będzie także badanie typu retrospektywnego, gdzie analizie jakościowej poddawany będzie sam proces tłumaczenia. Jedną z opcji może być także analiza tłumaczenia wspomaganego komputerowo bądź tłumaczenia maszynowego (automatycznego).
 2. Badania nad językami specjalistycznymi. W ramach tego tematu zajmiemy się różnymi przejawami specjalistycznego wykorzystania języka w konkretnych sytuacjach społeczno-profesjonalnych. Mogą to być specjalistyczne rejestry związane z takimi dziedzinami jak prawo, medycyna, technologia czy ekonomia, ale możliwe jest również przyjrzenie się konkretnym mikro-gatunkom, takim jak na przykład przepisy kulinarne, komentarze do zdjęć zamieszczanych na portalach społecznościowych, noty degustacyjne w opisach win lub też wypisy ze szpitali. Wybór przedmiotu badania jest ograniczony właściwie tylko dostępnością materiału dla osoby piszącej pracę. W analizie posługiwać się będziemy aparatem pojęciowym stylistyki i analizy dyskursu, a opisywane zjawiska będą mogły dotyczyć dowolnego poziomu analizy językowej. Badania mogą mieć charakter porównawczy (na przykład pomiędzy dwoma językami lub pomiędzy dwoma rejestrami), a także typowo analityczny. Pod uwagę będzie brany przede wszystkim język angielski i polski, lecz także inne języki, w ramach kompetencji piszącego pracę, mogą zostać uwzględnione.
 3. Badania nad językiem reklamy i dyskursem promocyjnym. W ramach tego tematu zajmiemy się różnymi formami reklamy i dyskursu promocyjnego, zarówno w zakresie badania odbioru komunikatów reklamowych i promocyjnych, jaki i analizy zawartości. Główną dyscypliną, w ramach której będzie przeprowadzana analiza będzie językoznawstwo, na pewno jednak uwzględnione mogą być także zmienne psycholingwistyczne, socjolingwistyczne oraz kulturoznawcze. W ramach językoznawstwa będziemy posługiwali się przede wszystkim aparatem pojęciowym pragmatyki językowej oraz współczesnych teorii komunikacji, wykorzystując opracowywane przez naukowców modele. Materiałem analitycznym mogą być reklamy w języku polskim i angielskim, a także (w bardziej ograniczonym zakresie) w innych językach, zgodnie z zainteresowaniami i kompetencjami językowymi autorów prac, a także materiały promocyjne wydawane przez instytucje lub przedsiębiorstwa, lub nawet zamieszczane w mediach społecznościowych. Prace będą mogły więc mieć charakter zarówno porównawczy, jak i typowo analityczny, w ramach jednego języka. W zakres naszych zainteresowań będą wchodziły też nowe, niedawno powstałe formy reklamy, związane z powstaniem nowych nośników, a także gatunki para-reklamowe, takie jak formy lokowania produktu, artykuły sponsorowane czy programy lojalnościowe.
 4. Badania aktów mowy. W ramach tego tematu przyjrzymy się sposobom, w jaki realizowane są na poziomie języka różnego rodzaju akty mowy (prośby, polecenia, przeprosiny, obietnice, kondolencje, inwektywy, pochwały, komplementy, itp.), najlepiej w ujęciu kontrastywnym, z uwzględnieniem języka polskiego i angielskiego, być może także innych języków. Materiał do badania będzie pozyskiwany albo przez wykorzystanie ankiety typu Discourse Completion Test (Blum-Kulka & Olshtain, 1984), albo w formie autentycznej z wykorzystaniem materiałów dostępnych w Internecie. Celem badania będzie wykazanie najważniejszych różnic występujących pomiędzy językami na poziomie aktu lokucyjnego związanego z konkretną illokucją. Wyniki badania mogą być również interpretowane z wykorzystaniem niektórych ujęć teoretycznych, takich jak Politeness Theory (Brown & Levinson, 1987) lub Impoliteness Framework (Bousfield, 2008; Culpeper, 2011).

 

dr Marzena Wysocka-Narewska

Wybrane zagadnienia / Selected issues:

Osoba ucznia i nauczyciela w klasie / The person of the learner and the teacher in the classroom

Nauczanie dzieci / Teaching a FL to children

Nauczanie nastolatków / Teaching  a FL to teenagers

Nauczanie dorosłych / Teaching a FL to adults

Rozwijanie sprawności i podsystemów językowych / Developing language skills and subsystems

Metody nauczania / Teaching methods

Nowoczesne technologie / Modern technologies

Transfer językowy / Language transfer

Dwujęzyczność / Bilingualism

oraz tematyka zaproponowana przez studentów / and topics suggested by the students.

Forma pracy / form of work: spotkania grupowe I indywidualne / group and individual meetings.

return to top