Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny

I stopień:

IV semestr:

Metryka grecka i łacińska

Student poznaje najważniejsze miary metryczne antycznej poezji greckiej i łacińskiej, uczy się czytać poezję antyczną oraz przedstawiać jej strukturę metryczną za pomocą fachowej terminologii i notacji.

lub

Podstawy epigrafiki

Moduł zapoznaje z podstawowymi zasadami rozpoznawania pisma epigraficznego greckiego i łacińskiego, terminologią epigraficzną oraz umożliwia lekturę prostych inskrypcji z wykorzystaniem literatury specjalistycznej.

 

V semestr:

Ćwiczenia z literatury greckiej 2

Student zapoznaje się z wybranym prozatorskim utworem greckim w oryginale o wysokim stopniu trudności, reprezentatywnym dla danego autora lub gatunku literackiego, oraz z podstawowymi zasadami pracy z tekstem antycznym i jego historycznoliteracką interpretacją.

lub

Ćwiczenia z literatury rzymskiej 2

Student zapoznaje się z wybranym prozatorskim utworem łacińskim w oryginale o wysokim stopniu trudności, reprezentatywnym dla danego autora lub gatunku literackiego, oraz z podstawowymi zasadami pracy z tekstem antycznym i jego historycznoliteracką interpretacją.

 

VI semestr:

Ćwiczenia z literatury greckiej 3

Student zapoznaje się z wybranym poetyckim utworem greckim w oryginale o średnim stopniu trudności, reprezentatywnym dla danego autora lub gatunku literackiego, oraz z podstawowymi zasadami pracy z tekstem antycznym i jego historycznoliteracką interpretacją.

lub

Ćwiczenia z literatury rzymskiej 3

Student zapoznaje się z wybranym poetyckim utworem łacińskim w oryginale o średnim stopniu trudności, reprezentatywnym dla danego autora lub gatunku literackiego, oraz z podstawowymi zasadami pracy z tekstem antycznym i jego historycznoliteracką interpretacją.

 

Ćwiczenia z literatury greckiej 4

Student zapoznaje się z wybranym poetyckim utworem greckim w oryginale o wysokim stopniu trudności, reprezentatywnym dla danego autora lub gatunku literackiego, oraz z podstawowymi zasadami pracy z tekstem antycznym i jego historycznoliteracką interpretacją.

lub

Ćwiczenia z literatury rzymskiej 4

Student zapoznaje się z wybranym poetyckim utworem łacińskim w oryginale o wysokim stopniu trudności, reprezentatywnym dla danego autora lub gatunku literackiego, oraz z podstawowymi zasadami pracy z tekstem antycznym i jego historycznoliteracką interpretacją.

 

Ćwiczenia z literatury greckiej 5

Student zapoznaje się z wybranymi utworami greckimi w oryginale o wysokim stopniu trudności, pochodzącymi z różnych epok i czytanymi w ujęciu komparatywnym, a także z podstawowymi zasadami pracy z tekstem antycznym i jego historycznoliteracką interpretacją.

lub

Ćwiczenia z literatury rzymskiej 5

Student zapoznaje się z wybranymi utworami łacińskimi w oryginale o wysokim stopniu trudności, pochodzącymi z różnych epok i czytanymi w ujęciu komparatywnym, a także z podstawowymi zasadami pracy z tekstem antycznym i jego historycznoliteracką interpretacją.

 

II stopień 

filologia grecka oraz filologia łacińska:

 

I semestr:

Literaturoznawstwo klasyczne 1

Moduł służy zapoznaniu studenta z metodologiami literaturoznawczymi w badaniach nad literaturą grecko-rzymskiego antyku oraz z kanonem antycznych ujęć teoretycznych poświęconych sztuce twórczości słownej; student uczy się ponadto stosować tę wiedzę w procesie analizy i interpretacji antycznych tekstów, a także dostrzega rolę literaturoznawstwa antycznego w kształtowaniu się późniejszej tradycji literaturoznawczej.

lub

Językoznawstwo klasyczne 1

Moduł służy zapoznaniu studenta z metodologiami językoznawstwa w badaniach nad językami klasycznymi, a także z antycznymi ujęciami teoretycznymi zorientowanymi językoznawczo; student uczy się ponadto stosować tę wiedzę w praktyce, jak również dostrzega doniosłość zabytków grecko-rzymskiego piśmiennictwa dla rozwoju szeroko zakrojonych badań językoznawczych zorientowanych diachronicznie oraz wagę antycznej myśli językoznawczej dla kształtowania zrębów językoznawstwa jako nowocześnie rozumianej dyscypliny naukowej.

 

II semestr:

Literaturoznawstwo klasyczne 2

Moduł służy znacznemu pogłębieniu wiedzy studenta w zakresie wybranych aspektów metodologii literaturoznawczych w badaniach nad literaturą grecko-rzymskiego antyku oraz w zakresie wybranego/-ych kanonicznego/-ych antycznego/-ych ujęcia/-ć teoretycznego/-ych poświęconego/-ych sztuce twórczości słownej; student uczy się ponadto stosować tę wiedzę w procesie analizy i interpretacji antycznych tekstów, a także dostrzega rolę owego/-ych ujęcia/-ć antycznego/-ych w kształtowaniu się tradycji literaturoznawczej.

lub

Językoznawstwo klasyczne 2

Moduł służy znacznemu pogłębieniu wiedzy studenta w zakresie wybranych aspektów metodologii językoznawstwa w badaniach nad językami klasycznymi oraz w zakresie wybranych antycznych ujęć teoretycznych zorientowanych językoznawczo; student uczy się ponadto stosować tę wiedzę w praktyce, jak również dostrzega doniosłość zabytków piśmiennictwa grecko-rzymskiego antyku dla rozwoju szeroko zakrojonych badań językoznawczych zorientowanych diachronicznie oraz wagę antycznej myśli językoznawczej dla kształtowania zrębów językoznawstwa jako nowocześnie rozumianej dyscypliny naukowej.

 

III semestr:

Papirologia

Moduł zapoznaje z podstawowymi pojęciami i warsztatem pracy papirologa; prezentuje także metody edycji różnorodnych zabytków papirologicznych oraz uczy korzystania z wydań papirusów.

lub

Kodykologia

Moduł prezentuje historię książki antycznej oraz zapoznaje z podstawowymi pojęciami i warsztatem pracy kodykologa.

 

IV semestr:

Cynegetica w literaturze antycznej

Zajęcia koncentrują się na antycznych tekstach stanowiących kompendium wiedzy na temat antycznych polowań (Nemezjan “Cynegetica” i Grattius Faliscus “Cynegetica”). Studenci analizują wybrane przez prowadzącego passusy. Nacisk kładzie się na poprawny przekład wspomnianych poematów dydaktycznych oraz umiejętność poprawnej interpretacji zagadnienia. Przedstawione zostają także sylwetki autorów oraz zarys kwestii polowania w starożytności sensu largo.

lub

Paradoksografia w literaturze antycznej

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z passusami tekstów oryginalnych, w których pojawiają się zagadnienia związane z wróżbami i znakami nadnaturalnymi. Nacisk zostanie położony na trafny przekład wybranych tekstów (z uwzględnieniem warsztatu filologicznego: gramatyka, stylistyka, składnia). Ponadto omawiane są problemy interpretacyjne związane z problemem mira et incredibilia w starożytności (interpretacja znaków/ haruspikowie/ symboliczne znaczenie anomaliów itp.)

 

Filologia grecka i łacińska:

I semestr:

Literatura grecka 1

Moduł służy zapoznaniu studenta z wybranym antycznym tekstem greckim w oryginale, średnio zaawansowanym pod względem trudności, reprezentatywnym dla danego autora lub gatunku literackiego i istotnym dla rozwoju literatury i kultury europejskiej, a także pogłębieniu świadomości metodologicznej oraz nabyciu biegłości w posługiwaniu się narzędziami warsztatu pracy filologa klasycznego.

lub

Literatura łacińska 1

Moduł służy zapoznaniu studenta z wybranym antycznym tekstem łacińskim w oryginale, średnio zaawansowanym pod względem trudności, reprezentatywnym dla danego autora lub gatunku literackiego i istotnym dla rozwoju literatury i kultury europejskiej, a także pogłębieniu świadomości metodologicznej oraz nabyciu biegłości w posługiwaniu się narzędziami warsztatu pracy filologa klasycznego.

 

Literaturoznawstwo klasyczne 1

Moduł służy zapoznaniu studenta z metodologiami literaturoznawczymi w badaniach nad literaturą grecko-rzymskiego antyku oraz z kanonem antycznych ujęć teoretycznych poświęconych sztuce twórczości słownej; student uczy się ponadto stosować tę wiedzę w procesie analizy i interpretacji antycznych tekstów, a także dostrzega rolę literaturoznawstwa antycznego w kształtowaniu się późniejszej tradycji literaturoznawczej.

lub

Językoznawstwo klasyczne 1

Moduł służy zapoznaniu studenta z metodologiami językoznawstwa w badaniach nad językami klasycznymi, a także z antycznymi ujęciami teoretycznymi zorientowanymi językoznawczo; student uczy się ponadto stosować tę wiedzę w praktyce, jak również dostrzega doniosłość zabytków grecko-rzymskiego piśmiennictwa dla rozwoju szeroko zakrojonych badań językoznawczych zorientowanych diachronicznie oraz wagę antycznej myśli językoznawczej dla kształtowania zrębów językoznawstwa jako nowocześnie rozumianej dyscypliny naukowej.

 

Metodologia badań nad tekstem greckim

Moduł uczy pracy na oryginalnych tekstach greckich, w tym szczególnie doboru wydań, korzystania
z aparatu krytycznego oraz pomocy leksykalnych i komentarzy.

lub

Metodologia badań nad tesktem łacińskim

Moduł uczy pracy na oryginalnych tekstach łacińskich, w tym szczególnie doboru wydań, korzystania z aparatu krytycznego oraz pomocy leksykalnych i komentarzy.

 

Translatorium greckie 1

Moduł doskonali umiejętności przekładu tekstu greckiego w oparciu o utwory lub fragmenty utworu należące do kanonu literatury greckiej.

lub

Translatorium łacińskie 1

Moduł doskonali umiejętności przekładu tekstu łacińskiego w oparciu o utwory lub fragmenty utworu należące do kanonu literatury łacińskiej.

 

II semestr:

Historia języka greckiego

Moduł służy zaznajomieniu studenta z metodologią badań nad historią języka łacińskiego, elementami wiedzy o gramatyce historycznej języka łacińskiego oraz z charakterystycznymi zabytkami języka łacińskiego pochodzącymi z różnych epok.

lub

Historia języka łacińskiego

Moduł służy zaznajomieniu studenta z metodologią badań nad historią języka łacińskiego, elementami wiedzy o gramatyce historycznej języka łacińskiego oraz z charakterystycznymi zabytkami języka łacińskiego pochodzącymi z różnych epok.

 

Literatura grecka 2

Moduł służy zapoznaniu studenta z wybranym antycznym tekstem greckim w oryginale, średnio zaawansowanym pod względem trudności, reprezentatywnym dla danego autora lub gatunku literackiego i istotnym dla rozwoju literatury i kultury europejskiej, a także pogłębieniu świadomości metodologicznej oraz nabyciu biegłości w posługiwaniu się narzędziami warsztatu pracy filologa klasycznego.

lub

Literatura łacińska 2

Moduł służy zapoznaniu studenta z wybranym antycznym tekstem łacińskim w oryginale, zaawansowanym pod względem trudności, reprezentatywnym dla danego autora lub gatunku literackiego i istotnym dla rozwoju literatury i kultury europejskiej, a także pogłębieniu świadomości metodologicznej oraz nabyciu biegłości w posługiwaniu się narzędziami warsztatu pracy filologa klasycznego.

 

Literaturoznawstwo klasyczne 2

Moduł służy znacznemu pogłębieniu wiedzy studenta w zakresie wybranych aspektów metodologii literaturoznawczych w badaniach nad literaturą grecko-rzymskiego antyku oraz w zakresie wybranego/-ych kanonicznego/-ych antycznego/-ych ujęcia/-ć teoretycznego/-ych poświęconego/-ych sztuce twórczości słownej; student uczy się ponadto stosować tę wiedzę w procesie analizy i interpretacji antycznych tekstów, a także dostrzega rolę owego/-ych ujęcia/-ć antycznego/-ych w kształtowaniu się tradycji literaturoznawczej.

lub

Językoznawstwo klasyczne 2

Moduł służy znacznemu pogłębieniu wiedzy studenta w zakresie wybranych aspektów metodologii językoznawstwa w badaniach nad językami klasycznymi oraz w zakresie wybranych antycznych ujęć teoretycznych zorientowanych językoznawczo; student uczy się ponadto stosować tę wiedzę w praktyce, jak również dostrzega doniosłość zabytków piśmiennictwa grecko-rzymskiego antyku dla rozwoju szeroko zakrojonych badań językoznawczych zorientowanych diachronicznie oraz wagę antycznej myśli językoznawczej dla kształtowania zrębów językoznawstwa jako nowocześnie rozumianej dyscypliny naukowej.

 

Translatorium greckie 2

Moduł doskonali umiejętności przekładu tekstu greckiego w oparciu o utwory lub fragmenty utworu należące do kanonu literatury greckiej.

lub

Translatorium łacińskie 2

Moduł doskonali umiejętności przekładu tekstu łacińskiego w oparciu o utwory lub fragmenty utworu należące do kanonu literatury łacińskiej.

 

III semestr:

Translatorium greckie 3

Moduł doskonali umiejętności przekładu tekstu greckiego w oparciu o utwory lub fragmenty utworu należące do kanonu literatury greckiej.

lub

Translatorium łacińskie 3

Moduł doskonali umiejętności przekładu tekstu łacińskiego w oparciu o utwory lub fragmenty utworu należące do kanonu literatury łacińskiej.

 

IV semestr:

Tutorial grecki

Moduł służy zapoznaniu studenta z warsztatem badawczym filologa klasycznego w praktyce, na przykładzie lektury oraz pogłębionej analizy i interpretacji wybranego zabytku greckiego piśmiennictwa.

lub

Tutorial łaciński

Moduł służy zapoznaniu studenta z warsztatem badawczym filologa klasycznego w praktyce, na przykładzie lektury oraz pogłębionej analizy i interpretacji wybranego zabytku łacińskiego piśmiennictwa.

 

Translatorium mistrzowskie greckie

Moduł doskonali umiejętnośc przekładu greckich tekstów fachowych, form dialektalnych oraz nietypowych konstrukcji składniowych. Uczy również stosowania różnych strategii przekładu w zależności od zakładanych celów i grup docelowych.

lub

Translatorium mistrzowskie łacińskie

Moduł doskonali umiejętnośc przekładu łacińskich tekstów fachowych, form nieklasycznych oraz nietypowych konstrukcji składniowych. Uczy również stosowania różnych strategii przekładu w zależności od zakładanych celów i grup docelowych.

return to top