Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wydziałowa strategia kształcenia
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Celem strategii kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (dalej: strategii) jest stworzenie ram dla wdrożenia Zarządzenia Rektora UŚ nr 176 z 15 października 2021 roku w sprawie zasad prowadzenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (dalej: Zarządzenia). Strategia została wypracowana zgodnie z § 2 ust. 6 zarządzenia i po uzyskaniu opinii wydziałowej komisji ds. kształcenia i studentów. Zapisy strategii uwzględniają liczebność oraz różnorodność kierunków studiów prowadzonych na Wydziale. Założeniem strategii jest wyznaczenie kierunku działań w organizacji kształcenia, dzięki którym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane zgodnie z wiedzą metodyczną, osiągnięciami technologii oraz procedurami zapewniania jakości kształcenia, a także z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych modułów.

 1. W planowaniu i prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy stosować się do zasad regulowanych zarządzeniem Rektora UŚ nr 176 z 15 października 2021 r. w sprawie zasad prowadzenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Dyrektorki/Dyrektorzy kierunków decydują o prowadzaniu modułów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając opinię Rady Dydaktycznej kierunku, nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru, w którym dane zajęcia mają być́ prowadzone. W decyzji tej powinno uwzględnić się specyfikę modułów, efekty kształcenia, kompetencje nauczycielek i nauczycieli akademickich w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie Śląskim powinni posiadać certyfikat potwierdzający zdobycie kompetencji w zakresie obsługi wybranej platformy do kształcenia na odległość. Zgodnie z Zarządzeniem, kształcenie na odległość może być prowadzone za pośrednictwem platform: MS Teams, Moodle lub Google Classroom. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie Śląskim, którzy nie posiadają stosownego certyfikatu, są zobowiązani do ukończenia odpowiedniego szkolenia na platformie szkoleń wewnętrznych Uniwersytetu lub do zawnioskowania do Dziekana Wydziału o zwolnienie z konieczności szkolenia, nie później niż 2 tygodnie po rozpoczęciu zajęć w danym semestrze.
 3. Dyrektorki/Dyrektorzy kierunków sporządzają ewidencję zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na danych kierunkach w danych cyklach kształcenia wraz ze wskazaniem ilości punktów ECTS przypisanych tym modułom. Procentowy udział punktów ECTS realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w danym cyklu kształcenia powinien wynosić od 10 do 30%.
 4. Informacja o prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ze wskazaniem wykorzystywanej platformy oraz określeniem, w jakim zakresie zajęcia będą realizowane w trybie synchronicznym i asynchronicznym, powinna znajdować się w sylabusie modułu. Proporcje udziału trybu asynchronicznego i synchronicznego w modułach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa dyrektor lub dyrektorka kierunku w porozumieniu z koordynatorką/koordynatorem danego modułu.
 5. W trybie zdalnym nie powinny być prowadzone:
  • moduły, których realizacja powiązana jest z koniecznością korzystania z odpowiedniej aparatury dostępnej jedynie w siedzibie uczelni;
  • moduły praktyczne – z wyłączeniem modułów służących osiągnięciu kompetencji cyfrowych;
  • moduły wymagające osobistego uczestnictwa osoby studiującej w zajęciach (np. zajęcia terenowe).
 1. Wyłączenia innego typu modułów z trybu zdalnego ustala właściwy dyrektorka/dyrektor kierunku/kierunków, biorąc pod uwagę konieczność osiągnięcia określonych efektów uczenia się.
 2. Zaleca się, aby moduły prowadzone w formie zdalnej zostały rozłożone proporcjonalne w ramach jednego cyklu kształcenia. Ostateczne decyzje w tym zakresie podejmuje dyrektorka/dyrektor kierunku, uwzględniając jego specyfikę.
 3. Osoby studiujące otrzymują informację o modułach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wraz z harmonogramem zajęć. Zaleca się, aby w każdym semestrze dla przeprowadzenia zajęć zdalnych danego kierunku/danego rocznika został ustalony jeden dzień w tygodniu. W dniu przeznaczonym na zajęcia zdalne nie powinno się organizować zajęć stacjonarnych.
 4. Prowadząca/prowadzący zajęcia może w wyjątkowych sytuacjach (np. wyjazd na staż, krótkoterminowy wyjazd dydaktyczny lub wyjazd naukowy) uzyskać od dyrektorki/dyrektora kierunku zgodę na prowadzenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość części zajęć w semestrze. W takim przypadku moduł ten nie wlicza się w pulę modułów realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w danym cyklu kształcenia. Prowadząca/prowadzący zajęcia powiadamia osoby studiujące o prowadzeniu wybranych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość najszybciej, jak to możliwe, korzystając z poczty USOSmail lub innego, ustalonego z daną grupą kanału komunikacji.
 5. Nauczycielki i nauczyciele akademiccy odbywają konsultacje w siedzibie uczelni. Na prośbę osób studiujących powinni również być dostępni w czasie konsultacji zdalnie.

Skan strategii z podpisem Dziekana Wydziału Humanistycznego

return to top