Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Informacje o konkursach NCN, NAWA oraz NCBR

15.01.2024 - 12:44 aktualizacja 15.01.2024 - 12:44
Redakcja: mariamichniowska
Tagi: NAWA, NCBR, NCN, projekty

Zachęcamy do aplikowania do konkursów przeprowadzanych przez NCN, NAWA oraz NCBR.

Poniżej znajduje się lista aktualnie otwartych naborów.

WAŻNE! Przed złożeniem wniosku należy uzyskać zgodę władz uczelni. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik/sprawy-naukowe/strefa-projektow/skladanie-wnioskow-projektowych/ oraz skontaktować się z biurem projektów WNS.

Lista aktualnych naborów znajduje się również pod adresem:

DAINA 3

Konkurs jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Litewską Radę Naukową (Research Council of Lithuania, RCL).

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem litewskim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego z zakresu badań podstawowych.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 marca 2024 r. do godziny 16:00 CET. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w listopadzie 2024 r. Planowany początek realizacji projektów to styczeń 2025 r

W konkursie DAINA 3 można zaplanować projekt badawczy trwający 36 miesięcy.

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora. Kierownik projektu w swoim dorobku naukowym powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku. Okres, z którego należy przedstawić dorobek naukowy, to 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2013 r.).

Wniosek składany jest prze system OSF: Obsługa Strumieni Finansowania (opi.org.pl)

Link do konkursu: DAINA 3 (ncn.gov.pl)

Organizator konkursu: Narodowe Centrum Nauki

Miniatura 8

Od 1 lutego 2024 roku rusza nabór wniosków w konkursie MINIATURA 8. Mogą tam być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;

który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

Wniosek składany jest prze system OSF: Obsługa Strumieni Finansowania (opi.org.pl)

Link do poprzedniej edycji konkursu: MINIATURA 7 (ncn.gov.pl) przed rozpoczęciem procedury składania wniosku należy zapoznać się z aktualnymi zasadami konkursu.

Organizator konkursu: Narodowe Centrum Nauki

Weave – Unisono

Konkurs Weave-UNISONO jest skierowany do zespołów badawczych z Polski, które wspólnie z zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga lub Belgii–Flandrii wystąpią z wnioskami o finansowanie projektów badawczych do NCN oraz do jednej (w przypadku projektów dwustronnych) lub dwóch (w przypadku projektów trójstronnych) właściwych ze względu na kraj instytucji partnerskich, tj. do FWF, GAČR, ARIS, DFG, SNSF, FNR lub FWO. Projekty mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk

Okres realizacji projektów może wynosić 24, 36 lub 48 miesięcy

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być naukowiec niezależnie od etapu kariery. Kierownik partnerskiego zespołu badawczego musi spełniać wymogi właściwej instytucji finansującej badania naukowe.

W konkursie Weave-UNISONO zespół badawczy z Polski może otrzymać środki na wynagrodzenie dla polskiego zespołu badawczego, stypendia i wynagrodzenia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego, które są zgodne z katalogiem kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN

Wniosek składany jest prze system OSF: Obsługa Strumieni Finansowania (opi.org.pl)

Link do konkursu: Weave-UNISONO (ncn.gov.pl)

Organizator konkursu: Narodowe Centrum Nauki

SONATINA 8

Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Dla kierownika projektu badawczego obowiązkowe jest zaplanowanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu i innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora. Kierownik projektu zobowiązany jest do zaplanowania i odbycia stażu zagranicznego trwającego od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym.

Kierownikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie dwa poniższe warunki:

posiadająca stopień doktora nadany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.) lub której stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2024 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej szczegółowo określone w uchwale.

oraz

dla której we wnioskowanym projekcie badawczym zostanie zaplanowane zatrudnienie na zasadach określonych w regulaminie, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na cały planowany okres realizacji projektu. Zatrudnienie musi zostać zaplanowane w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 marca 2024 r. do godziny 16:00 CET

Wniosek składany jest prze system OSF: Obsługa Strumieni Finansowania (opi.org.pl)

Link do konkursu: SONATINA 8 (ncn.gov.pl)

Organizator konkursu: Narodowe Centrum Nauki

Lider XV

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Zakończenie naboru wniosków: 29 marca 2024 r., do godz. 16:00

Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego LSI. Link do systemu będzie aktywny od 19 lutego 2024 r.

Organizator konkursu: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xv

Zawacka NAWA

Celem Programu jest pogłębienie międzynarodowej współpracy akademickiej poprzez indywidualne wyjazdy z Polski studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz naukowców zgodnie z postanowieniami bilateralnych umów międzyrządowych zawartych przez Polskę. Ponadto wyjazdy stypendialne w ramach Programu pozwolą na podnoszenie kompetencji uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego.

Zakończenie naboru wniosków: 31 stycznia 2024 r.

 

Złożenie wniosku możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji, WYPEŁNIJ WNIOSEK

Organizator konkursu: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

 

Szczegóły: https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/zawacka-nawa-2024-2025

 

APLIKACJE DO PROGRAMU ZAWACKA NAWA POWINNY BYĆ SKŁADANE INDYWIDUALNIE.

 

Informacje na temat cyklicznych programów OPUS 27 i PRELUDIUM 23 zostaną opublikowane wkrótce (nabór w terminie 15.03-17.06.2023 r.)

return to top