Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Arteterapia - studia stacjonarne I stopnia

język wykładowy: polski

Interesuje Cię jak można wykorzystać sztukę, by pomagać innym?
Arteterapia to wykorzystanie sztuki do pomocy w terapii osób z różnymi niepełnosprawnościami, zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym, emocjonalnym, psychicznym czy edukacyjnym, wymagającymi wsparcia.

Jaką wiedzę zdobędziesz?
Na studiach dowiesz się, jak za pomocą muzyki, rysunku, rzeźby, performance’u, literatury czy tańca prowadzić rewalidację, rehabilitację i reedukację. Zdobędziesz uprawnienia pedagogiczne i podstawowe kompetencje psychoterapeutyczne. Nabędziesz wiedzę z pedagogiki specjalnej, psychopatologii i psychologii klinicznej. Dzięki temu będziesz wiedział, jak pracować z pacjentem, wychowankiem czy pensjonariuszem w czasie arteterapii, odpowiednio dobierając metody działań do osób przejawiających określone zaburzenia czy dysfunkcje.

Będziesz potrafił/a także tworzyć autorskie, interdyscyplinarne projekty arteterapeutyczne.

Dzięki temu zdobędziesz pracę w:

 • oddziałach szpitalnych,
 • sanatoriach,
 • ośrodkach wsparcia dziennego,
 • domach opieki społecznej,
 • świetlicach socjoterapeutycznych,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • ośrodkach integracyjnych i innych placówkach prowadzących arteterapię.
img

Zapisz się na studia

(rekrutacja rozpoczyna się 3 czerwca)

O kierunku O kierunku

Kierunek prowadzony jest na studiach I stopnia w trybie stacjonarnym.
Studia I stopnia trwają 6 semestrów (3 lata).

 

Karta kierunku - program studiów Karta kierunku - program studiów

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz zaglądając do programu studiów.

Kryteria przyjęć Kryteria przyjęć

Nowa matura (po 2005 roku)

Interdyscyplinarny kierunek międzyuczelniany: Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ), Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (AM), Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (ASP).

Kierunek nie wymaga wcześniejszego przygotowania artystycznego.

Etap I — Egzamin kompetencji artystycznych.

Egzamin kompetencji artystycznych obejmować będzie:

 1. bazowe umiejętności muzyczne, obejmujące sprawdzenie umiejętności wokalnych (należy przygotować wybraną piosenkę z dowolnego repertuaru) – do uzyskania 0÷40 punktów;
 2. bazowe umiejętności plastyczne, obejmujące wykonanie podczas egzaminu kompozycji (projektu) w dowolnej technice plastycznej – do uzyskania 0÷40 punktów;
 3. rozmowę kwalifikacyjną oceniającą predyspozycje do podjęcia studiów z zakresu terapii oraz ogólną wiedzę o sztuce – do uzyskania 0÷20 punktów.

Za każdy artystyczny element bazowy kandydat może uzyskać do 40 punktów oraz do 20 punktów za rozmowę kwalifikacyjną – łącznie 100 punktów.

Oceny kompetencji artystycznych kandydatów dokonają odpowiednio pracownicy wyznaczeni z ramienia AM i ASP.

Etap II — Konkurs świadectw dojrzałości

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:

Język polski  Język obcy nowożytny Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, język polski, język obcy nowożytny
waga = 30% waga = 30% waga = 40%
 • Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.
 • Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata. Ten sam przedmiot może być uwzględniony dwa razy w kwalifikacji, pod warunkiem, że kandydat zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym.
 • Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%).

Sposób obliczania ostatecznego wyniku z etapu I i II:

Bazowe umiejętności muzyczne Bazowe umiejętności plastyczne Rozmowa kwalifikacyjna Konkurs świadectw dojrzałości (uszczegółowienie w tabeli poprzedniej
waga = 30% waga = 30% waga = 15% waga = 25%

Wspólna lista rankingowa obejmująca kandydatów z „nową” i „stara” maturą tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów z postępowania kwalifikacyjnego.

Stara matura

W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) bierze się pod uwagę wyniki z poszczególnych przedmiotów zdawanych pisemnie albo ustnie (określonych w kryteriach przyjęć na kierunku wobec kandydatów, którzy legitymują się „nową maturą”), zamieszczone na świadectwie dojrzałości i w zaświadczeniu wydanym przez OKE albo wyniki tych egzaminów łącznie z wynikiem dodatkowego egzaminu wstępnego.

Sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (nowa matura).
Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przez kandydatów, zostaną przeliczone proporcjonalnie na skalę nowej matury w sposób następujący:

Matura do 1991 roku

(ocena – punkty procentowe)

Matura po 1991 roku

(ocena – punkty procentowe)

6 — 100 %
5 — 100 % 5 — 90 %
4 — 85 % 4 — 75 %
3 — 40 % 3 — 50 %
2 — 30 %

Po przeliczeniu ocen na punkty procentowe, wyliczenie ostatecznego wyniku kandydata, przebiega według zasad ustalonych dla kandydatów z nową maturą.
Jeżeli na świadectwie dojrzałości dla wybranego przedmiotu nie określono poziomu egzaminu (podstawowy lub rozszerzony) przyjmuje się, że jest to poziom podstawowy.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydawanego przez organizację International Baccalaureate fundację z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB Poziom podstawowy: SL Poziom rozszerzony: HL
7 100% 100%
6 86% 85,71%
5 72% 71,43%
4 58% 57,14%
3 44% 42,86%
2 30% 28,57%
1 0% 14,29%
 • Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie podstawowym (SL) przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie rozszerzonym (HL) przelicza się na punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB Egzamin maturalny („nowa matura”)
9,00 ÷ 10,00 100%
8,00 ÷ 8,95 90%
7,00 ÷ 7,95 75%
6,00 ÷ 6,95 60%
5,00 ÷ 5,95 45%
4,00 ÷ 4,95 30%

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski oraz cudzoziemiec, który ukończył szkołę średnią za granicą może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią.

Kandydat, podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach studiów, na których w kryteriach kwalifikacji wymagana jest ocena z języka polskiego, uwzględnia się zamiast oceny z języka polskiego, ocenę z języka urzędowego kraju, w którym kandydat uzyskał dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie określono poziomu egzaminu (podstawowy lub rozszerzony) przyjmuje się, że jest to poziom rozszerzony.

Zasady i sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie, podano na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przeliczanie-ocen-z-matur/przeliczanie-zagraniczni/ . W przypadku, gdy nie ujęto sposobu przeliczania ocen z danego kraju, decyzję o sposobie ich przeliczenia podejmuje WKR.

Opłaty Opłaty

Opłata rekrutacyjna w przypadku kierunku arteterapia wynosi 150 złotych. 

Praktyki i staże Praktyki i staże

Tu dowiesz się odnoście praktyk.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Wydział Nauk Społecznych

ul. Grażyńskiego 53
40-126 Katowice
Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Absolwent wyposażony zostaje w interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, łączące w sobie efekty kształcenia usytuowane w trzech obszarach: nauk humanistycznych, nauk społecznych i sztuki.

Absolwent przygotowany zostaje do pracy o charakterze terapeutycznym w oddziałach szpitalnych, sanatoriach, ośrodkach wsparcia dziennego, domach opieki społecznej, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach integracyjnych i innych placówkach prowadzących arteterapię. Jest przygotowany do kontynuacji studiów na poziomie magisterskim II stopnia w wybranym przez siebie kierunku studiów i specjalności.

 

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Społecznych
ul. Grażyńskiego 53
40-126 Katowice
32 359 98 93
32 359 98 12
https://us.edu.pl/wydzial/wns
iwona.bocko@us.edu.pl
return to top