Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Praca socjalna - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Praca socjalna to kierunek studiów na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego prowadzony na pierwszym oraz drugim stopniu zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Kierunek ten szczególne powiązany jest z takimi naukami jak: socjologia, psychologia, pedagogika, a także nauki prawne.

Praca socjalna to kierunek dla Ciebie, jeśli wiążesz swoją przyszłość z niesieniem pomocy ludziom, którzy tego potrzebują. Na studiach drugiego stopnia jest możliwość wybrania specjalności, która najbardziej odpowiada Twoim zainteresowaniom.

Podstawowym celem kształcenia na kierunku praca socjalna jest przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu pracownika socjalnego zarówno
w wymiarze instytucjonalnej pomocy społecznej, jak i w obszarze szeroko pojętych służb społecznych. Dlatego w procesie kształcenia rozwiniesz praktyczne umiejętności, budowane szczególnie w trakcie warsztatów oraz zajęć praktycznych (praktyki, projekty), które umożliwią Ci bezpośredni kontakt z profesją i jej zadaniami. Treści kształcenia przygotują Cię do pełnienia roli pracownika socjalnego, jako świadomego, wrażliwego uczestnika życia społecznego, obserwatora i badacza, człowieka o twórczej postawie, ciekawego nowych możliwości i gotowego do ciągłego rozwoju.

Jako absolwent, zdobędziesz przygotowanie do bezpośredniej pracy z osobami, rodzinami, grupami i społecznościami lokalnymi. Możesz podjąć pracę w szeroko rozumianej pomocy społecznej, w organizacjach pozarządowych, w administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnej za realizację zadań polityki społecznej.

img
O kierunku O kierunku

Kierunek prowadzony jest na studiach I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studia I stopnia trwają 6 semestrów (3 lata), natomiast studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) 4 semestry (2 lata). 

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz zaglądając do karty kierunku I stopnia oraz karty kierunku II stopnia.

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Studia mają charakter interdyscyplinarny zarówno w obszarze wiedzy, jak i praktyki. Wykazują szczególne powiązanie z takimi kierunkami kształcenia jak: socjologia, psychologia, pedagogikaa także elementy nauk prawnych, których zakres problemowy stanowi podstawy wiedzy i umiejętności skutecznego profesjonalisty. Praca socjalna koncentruje się na procesie rozumienia, pomagania i wspierania w dążeniu do samodzielności osób, które znalazły się w trudnej sytuacji.

Podstawowym celem kształcenia na kierunku praca socjalna jest przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu pracownika socjalnego zarówno w wymiarze instytucjonalnej pomocy społecznej, jak i w obszarze szeroko pojętych służb społecznych. Dlatego w procesie kształcenia istotne jest rozwijanie praktycznych umiejętności, budowanych szczególnie w trakcie warsztatów oraz zajęć praktycznych (praktyki, projekty), umożliwiających studentom bezpośredni kontakt z profesją i jej zadaniami. Ważnym elementem jest przy tym kształtowanie właściwej, odpowiedzialnej postawy opartej na współpracy i partnerstwie.

 

Karta kierunku - program studiów Karta kierunku - program studiów

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz zaglądając do programu studiów I stopnia oraz program studiów II stopnia

 

Specjalności Specjalności

Wybór specjalności możliwy jest w ramach studiów drugiego stopnia (magisterskich). Oferujemy 4 specjalności:

Mediacje i negocjacje – specjalność rozwijająca kompetencje w zakresie procesów mediacyjno-negocjacyjnych w sytuacjach kryzysowych. Przygotowuje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w instytucjach oraz organizacjach systemu pomocy i integracji społecznej, w tym w organizacjach trzeciego sektora. Kształcenie jest ukierunkowane na profesjonalne podejście do konfliktów w obszarze pracy socjalnej, począwszy od zrozumienia istoty konfliktu, a na umiejętnościach negocjacyjnych i mediacyjnych, z zachowaniem zasad etycznych kończąc.

Zdobyta wiedza umożliwia dokonanie prawidłowej diagnozy oraz realizacji badań w zakresie procesów wymagających działań negocjacyjnych i mediacyjnych. Organizacja procesu dydaktycznego umożliwia ćwiczenie umiejętności praktycznych w formie warsztatów

Rewitalizacja i organizowanie społeczności lokalnej – specjalność wyróżniająca się nabyciem kompetencji w zakresie rewitalizacji społecznej. Stanowi odpowiedź na rozwijającą się realną potrzebę działań w kierunku rozwoju lokalnego. Przygotowuje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w instytucjach oraz organizacjach systemu pomocy i integracji społecznej, w tym w organizacjach trzeciego sektora. Kształcenie w ramach specjalności zapewnia zintegrowany (w aspekcie teoretycznym i praktycznym) zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji, użyteczny w przygotowaniu, inicjowaniu i wdrażaniu procesów aktywizowania i rozwoju lokalnego oraz przydatny w pełnieniu roli lidera i animatora społeczności lokalnych.

Zdobyta wiedza stanowi element niezbędny do umiejętnego diagnozowania i badania istniejących problemów społecznych oraz pomaga w sprawnym funkcjonowaniu i komunikowaniu w środowisku. Atutem specjalności są porozumienia, dzięki którym studenci mają możliwość kształcenia umiejętności praktycznych bezpośrednio w terenie m.in. poprzez udział w pracach Laboratorium Społecznego.

Gerontologiczna praca socjalna – specjalność stanowiąca odpowiedź na konieczność przygotowania pracowników do pełnienia usług społecznych realizowanych na potrzeby starzejącego się społeczeństwa. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy, a także kształtowanie umiejętności i kompetencji z zakresu nauk społecznych, jak i humanistycznych i biomedycznych, niezbędnych do podjęcia obowiązków wynikających z prowadzenia działalności prosenioralnej.

Kończąc tę specjalizację jest się przygotowanym do pracy w placówkach oferujących pomoc seniorom i ich rodzinom, takich jak: centra usług społecznych, dzienne domy opieki, domy pomocy społecznej, szpitale, domy kultury i kluby seniora, czy inne instytucje i podmioty kształtujące i realizujące politykę społeczną wobec osób starszych, w tym samorządy lokalne realizujące projekty skierowane do osób w wieku senioralnym.

Zarządzanie w pracy socjalnej i ekonomii społecznej – specjalność ukierunkowana na kształcenie wiedzy i umiejętności w zakresie problematyki ekonomii społecznej. Przygotowuje do pracy w instytucjach i organizacjach zaliczanych do sektora przedsiębiorczości społecznej. Specjalność jest wynikiem kilkuletniej międzynarodowej współpracy mającej na celu stworzenie wspólnego programu nauczania w ramach Europejskich Studiów drugiego stopnia Social Work Social Economy (SOWOSEC). Projekt zakłada praktyczną wymianę doświadczeń studentów z różnych krajów Europy oraz poznanie specyfiki problemów społecznych i sposobów ich rozwiązywania w różnych systemach społeczno-politycznych. Ukończenie specjalności umożliwia uzyskanie międzynarodowego dyplomu (po spełnieniu wymagań).

Zdobyta wiedza i umiejętności stanowią istotny element usprawniania procesu zarządzania w ramach pracy socjalnej. Studenci mają ponadto możliwość budowania projektów międzykulturowych dzięki współpracy międzynarodowej, co udoskonala ich warsztat umiejętności zawodowych.

Opłaty Opłaty

Opłata rekrutacyjna w przypadku kierunku praca socjalna wynosi 85 złotych. 

Praktyki i staże Praktyki i staże

Zakres i czas trwania praktyk ustalany jest dla każdego kierunku studiów – szczegółowe informacje można znaleźć na stronie.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w Katowicach na Wydziale Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11.

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Absolwenci kierunku praca socjalna:

  • Posiadają interdyscyplinarną wiedzę, umożliwiającą rozumienie obserwowanych procesów oraz sprawne przygotowanie planu pomocy i jego wdrożenie,
  • Cechują się świadomością zagrożeń społecznych, ale też umiejętnością odkrywania, rozwijania i wykorzystywania potencjału środowiska,
  • Potrafią przeprowadzić badania w wybranych obszarach problemowych i konstruują strategie ich rozwiązywania,
  • Sprawnie komunikują się w środowisku oraz są gotowi do podjęcia współpracy z innymi specjalistami, a w swojej aktywności kierują się zasadami etyki zawodowej
  • Posiadają umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania sytuacji, analizowania motywów i wzorców ludzkich zachowań oraz prowadzenia otwartego dialogu,
  • Posiadają umiejętność przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem, projektowania społecznego oraz inspirowania zmian społecznych, inicjowania nowych form pomocy oraz powoływania instytucji świadczących pomoc,
  • Świadomi swoich możliwości i ograniczeń wyznaczają kierunki dalszego samorozwoju.
Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Wydział Nauk Społecznych

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
(32) 359 18 14

 https://us.edu.pl/wydzial/wns

katarzyna.plachimowicz@us.edu.pl
return to top