Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Komunikat w sprawie zaświadczenia o niekaralności dla Studentów realizujących praktyki

Dotyczy studentów którzy realizują praktyki nauczycielskie albo praktyki zawodowe związane z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich czy opieką nad małoletnimi:

Komunikat dla Studentów realizujących praktyki

 

 

Organizacja praktyk studenckich na kierunku POLITYKI MIEJSKIE I DORADZTWO PUBLICZNE

Praktyki studenckie mają formułę badań własnych związanych z gromadzeniem materiału empirycznego na potrzeby pracy magisterskiej lub stażu zawodowego w wybranej instytucji.

W ramach praktyk zawodowych (zamiennie) możliwe jest odbycie stażu w wybranej przez studenta instytucji, o ile staż ten będzie związany z przygotowaniem pracy magisterskiej (rodzaj praktyki powinien odpowiadać profilowi kształcenia na kierunku). W sytuacji wyboru tej formy praktyki obowiązuje Zarządzenie Rektora UŚ nr 68/2017 (z późn. zm.).

 

 

 

Organizacja praktyk studenckich na kierunku PRACA SOCJALNA

Wykaz opiekunów praktyk zawodowych

 

Studia I stopnia – mgr Monika Szpoczek (monika.szpoczek@us.edu.pl)

Studia II stopnia – dr Agnieszka Rychłowska-Niesporek (agnieszka.rychlowska-niesporek@us.edu.pl)

Regulamin praktyk DYPLOMOWYCH Praca Socjalna 2020
Regulamin praktyk ZAWODOWYCH Praca Socjalna 2020

Miejsca-realizacji-praktyk-PRACA-SOCJALNA

 

Najważniejsze Dokumenty:

zał. 1 Porozumienie o organizacji praktyki zawodowej

zał. 2. RAMOWY program praktyk na kierunku Praca socjalna

zał. 3. Skierowanie na praktyki

zał. 4. O Ś W I A D C Z E N I E

zał. 5. RAPORT z przebiegu praktyk zawodowych – wypełnia student

zał.-6.-Karta-ocen-studenta-wypełnia-instruktor-praktyki-w-placówce-1

zał. 7. Opinia dotycząca realizacji praktyk – wypełnia student UWAGA wymaga logowania do Office 365

zał. 8. Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie pracy

Organizacja praktyk studenckich na kierunku SOCJOLOGIA

Organizacja praktyk studenckich na kierunku SOCJOLOGIA

 

studia I stopnia

 

 • specjalności: socjologia miasta i regionu, socjologia organizacji i zarządzania
  oraz wiedza o współczesnym społeczeństwie

Studenci studiów pierwszego stopnia o specjalności socjologia miasta i regionu, wiedza o współczesnym społeczeństwie oraz socjologia organizacji i zarządzania realizują̨ praktyki terenowe w wymiarze 4 tygodni (po 4 semestrze). Praktyki terenowe poprzedzone są zajęciami w ramach modułu przygotowanie praktyk w wymiarze 15 godzin, w trakcie których studenci zapoznają̨ się z praktycznymi sposobami prowadzenia badań społecznych, opracowują lub uczestniczą w opracowaniu koncepcji badań. W trakcie piątego semestru, po odbyciu praktyk terenowych, na zajęciach opracowanie praktyk (15 godz.) studenci omawiają̨ doświadczenia zdobyte w trakcie badań terenowych oraz analizują̨ i opracowują̨ zebrany materiał empiryczny z wykorzystaniem programu statystycznego. Badania terenowe prowadzone pod kierownictwem opiekuna praktyk pozwalają̨ studentom na zdobycie doświadczenia potrzebnego do samodzielnego realizowania badań empirycznych. Zaliczenie odbywa się na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz sprawozdań z badań terenowych i opracowania fragmentu materiału empirycznego.

 • specjalność: socjologia reklamy i komunikacja społeczna

Studenci studiów pierwszego stopnia o specjalności socjologia reklamy i komunikacja społeczna realizują̨ praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (po 4 semestrze). Zwykle dotyczy to tygodni wakacyjnych, lecz ze względu na trudności ze znalezieniem odpowiednich, dla zainteresowań studentów placówek i z ustaleniem odpowiadających obu stronom terminów, wyjątkowo dopuszcza się możliwość „przesunięcia” terminu praktyk na miesiące przed lub po wakacjach. Zdarza się czasami, że terminy te obejmują nawet miesiące zimowe – jeżeli pracodawca, na którym studentowi zależy wskaże taki właśnie czas jako jedyny możliwy. Studenci realizują praktyki w instytucjach związanych z środowiskiem reklamy, szeroko rozumianą komunikacją społeczną, public relations etc. Do najczęściej wybieranych miejsc odbywania praktyk należą agencje reklamowe, agencje PR, biura promocji, rozgłośniie telewizyjne i radiowe, a także urzędy miast i gmin.

Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie weryfikacji sprawozdania studenta ze zrealizowanych zadań, w którym uwzględniana jest również ocena własna, w której praktykant odnosi się zarówno do przydzielonych mu zadań, jak i przedstawia osobiste opinie na temat opiekuna praktyki, miejsca pracy i wykonywanej pracy. W sprawozdaniu zamieszczane są ponadto uwagi instruktora praktyki w miejscu jej odbywania wraz ze sformułowaną przez właściwą osobę oceną pracy studenta.

Dzięki uczestnictwu w praktykach zawodowych student zyskuje możliwość skonfrontowania się z realnym funkcjonowaniem oraz strukturą instytucji i firm. Studenci mają szansę poznania zasad rządzących rynkiem pracy, zdobycia doświadczeń mających procentować w przyszłości w zdobywaniu i wykonywaniu pracy zawodowej, ponieważ praktyki są realizowane w instytucjach umożliwiających im rozwój własnych zainteresowań w ramach wybranego profilu studiów.

Szczegółowe zasady odbywania praktyk na tej specjalności reguluje Zarządzenie Rektora UŚ nr 68/2017 (z późn. zm.).

Opiekunem praktyk studentów SRiKS jest dr Jolanta Klimczak.

studia II stopnia

Praktyki studenckie na studiach drugiego stopnia są realizowane po 2 semestrze. Są one powiązane z modułem seminarium magisterskie i mają charakter indywidualny. Praktyki są związane z przygotowywaną pracą dyplomową i koordynowane są przez promotora.

Organizacja praktyk studenckich na kierunku SOCJOLOGIA REKLAMY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Najważniejsze Dokumenty:

Regulamin praktyk ZAWODOWYCH_SRiKS_2021

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 92 2022 POROZUMIENIE O ORGANIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ

zał. 2. RAMOWY program praktyk _SRiKS

zał. 3. Skierowanie na praktyki_SRiKS

zał. 4. O Ś W I A D C Z E N I E_SRiKS

zał. 5. RAPORT z przebiegu praktyk zawodowych – wypełnia student_SRiKS

zał. 6. Karta ocen studenta – wypełnia instruktor praktyki w placówce_SRiKS

zał. 7. Opinia dotycząca realizacji praktyk – wypełnia student_SRiKS

zał. 8. Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie pracy_SRiKS

Zaliczenie praktyki w ramach efs

Organizacja praktyk studenckich na kierunku ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Wykaz opiekunów praktyk zawodowych:

dr hab. Dorota Chudy-Hyski, prof. UŚ
dr Angelika Pabian

 

Ogólne informacje na temat realizacji zawodowych praktyk studenckich zawierają:

 • Zarządzenie nr 92 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wytycznych dotyczących organizacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach praktyk zawodowych studenta,
 •  Zarządzenie 92 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wytycznych dotyczących organizacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach praktyk zawodowych studenta.

Szczegółowe informacje na temat realizacji zawodowych praktyk studenckich na kierunku ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI zawiera:

 • Regulamin odbywania praktyk zawodowych na kierunku zarzadzanie zasobami ludzkimi
  w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z dnia 31.01.2023 r.

Procedurę realizacji zawodowych praktyk studenckich oraz warunki ich zaliczenia na kierunku ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI  zawiera:

 • Instrukcja realizacji zawodowej praktyki studenckiej na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

INSTRUKCJA REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ

 

Lista załączników:

Regulamin odbywania praktyk:

Regulamin odbywania praktyk_ZZL-31.01.2023

Załącznik nr 1 do Regulaminu odbywania praktyk_Efekty_praktyka zawodowa 1. oraz 2

Załącznik nr 2 do Regulaminu odbywania praktyk_Efekty_praktyka zawodowa 3

Załącznik nr 3 do Regulaminu odbywania praktyk zawodowych_Program praktyki zawodowej 1. oraz 2

Załącznik nr 4 do Regulaminu odbywania praktyk zawodowych_Program praktyki zawodowej 3

Załącznik nr 5 do Regulaminu odbywania praktyk_KARTA OCEN STUDENTA wypełniana przez zakładowego opiekuna praktyk

Załącznik nr 6 do Regulaminu odbywania praktyk_Dziennik praktyk_strona tytułowa

Zarządzenia:

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 92 2022 porozumienie

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 92 2020_skierowanie

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 92 2020-oswiadczenie

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 92 2020_raport_PZ3 wypełniany przez studenta

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 92 2020_raport_PZ1 oraz PZ2 wypełniany przez studenta

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 92 2020_wniosek

zarządzenie nr 92 2020

zarządzenie nr 92 2022

return to top