Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Socjologia - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Studia socjologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego prowadzone są na I oraz II stopniu w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Kształcenie studentów jest zorientowane na przekazanie ogólnej wiedzy na temat otaczającego świata, pozwalającej na diagnozowanie i rozumienie zjawisk, problemów i procesów społecznych oraz wykształcenie umiejętności zdobywania, gromadzenia, analizowania tej wiedzy. Jako student zarówno I, jak i II stopnia, będziesz miał możliwość wyboru specjalności, która – oprócz podstawowej wiedzy socjologicznej – pogłębi i rozwinie Twoje zainteresowania.

Socjologia to idealny kierunek dla Ciebie, jeśli interesuje Cię nauka badająca szeroko rozumiane funkcjonowanie społeczeństwa. Dowiesz się w jaki sposób tworzą się grupy społeczne, jak funkcjonują wspólnoty, co charakteryzuje relacje międzyludzkie. Naszych absolwentów charakteryzuje m.in. pasja poznawania, rozwinięty warsztat badawczy, kreatywne myślenie, analiza i diagnoza, efektywna komunikacja z otoczeniem. 

Jako absolwent naszego kierunku, zostaniesz przygotowany do pracy m.in. w instytucjach administracji publicznej, instytucjach kultury, ośrodkach badań opinii społecznej, instytucjach zajmujących się polityką społeczną oraz na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, selekcji i rekrutacji, rozwoju kadr. 

img
O kierunku O kierunku

Kierunek prowadzony jest na studiach I stopnia i II stopnia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Studia I stopnia trwają 6 semestrów (3 lata), natomiast studia uzupełniające magisterskie (II stopnia) liczą 4 semestry (2 lata).

 

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Głównym celem studiów jest przekazanie pogłębionej wiedzy na temat otaczającego świata, pozwalającej na diagnozowanie i rozumienie zjawisk, problemów i procesów społecznych oraz wykształcenie umiejętności zdobywania, gromadzenia, analizowania tej wiedzy.

Szczególny akcent położony jest na wykształcenie wśród studentów umiejętności zastosowania tej wiedzy poprzez rozpatrywanie i interpretowanie zmian, jakim podlega społeczeństwo w kontekście kategorii teoretycznych wchodzących w zakres socjologii, dyscyplin pokrewnych oraz – w zależności od ukończonej specjalności – poszczególnych subdyscyplin socjologii. Poza wiedzą i umiejętnościami wspólnymi dla wszystkich absolwentów studiów socjologicznych, każdy z nich wykształca i pogłębia w trakcie studiów szereg umiejętności osobistych i interpersonalnych adekwatnych do wyzwań stawianych im w przyszłej pracy zawodowej.

Karta kierunku - program studiów Karta kierunku - program studiów

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz zaglądając do programu studiów I stopnia oraz programu studiów II stopnia.

Specjalności Specjalności

Zarówno w ramach studiów licencjackich jak i magisterskich oferowany jest szereg specjalności, które umożliwiają pogłębienie wiedzy z interesującego studenta obszaru. 

W ramach studiów I stopnia oferowane są następujące specjalności: 

 1. Socjologia Miasta i Regionu (SMiR)  
 2. Socjologia Organizacji i Zarządzania (SOiZ) 
 3. Socjologia Reklamy i Komunikacja Społeczna (SRiKS)
 4. Wiedza o Współczesnym Społeczeństwie (WoWS)

Oferowane specjalności w ramach studiów II stopnia

 1. Human Resources w nowoczesnej organizacji 
 2. Socjologia biznesu i nowych mediów 
Opłaty Opłaty

Opłata rekrutacyjna w przypadku kierunku socjologia wynosi 85 złotych. 

Praktyki i staże Praktyki i staże

Socjologia jako kierunek studiów przygotowuje do pracy w wielu sektorach gospodarki. Praktyk można poszukiwać w zgodzie z wybraną specjalizacją w szeregu różnych instytucji – od urzędów miast po ośrodki badania opinii publicznej.

Zakres i czas trwania praktyk ustalany jest dla każdego kierunku studiów – szczegółowe informacje można znaleźć na stronie wydziału. 

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w Katowicach na Wydziale Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 w Katowicach.

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Absolwenci studiów socjologicznych, w zależności od wybranych specjalności mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w:

Specjalność Socjologia miasta i regionu:

 • instytucjach administracji publicznej,
 • jednostkach samorządowych urzędów gmin, starostw,
 • instytucjach kultury,
 • organizacjach pozarządowych,
 • ośrodkach badań opinii społecznej oraz jako specjalista/doradca w zakresie: tworzenia programów strategii rozwoju lokalnego i regionalnego oraz projektów dotyczących tworzenia inicjatyw obywatelskich.

 

Specjalność Socjologia organizacji i zarządzania:

 • w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, na stanowiskach kierowników/menedżerów średniego i wyższego szczebla,
 • jako specjaliści do spraw selekcji i rekrutacji, rozwoju kadr, public relations, marketingu oraz promocji firmy,
 • firmach konsultingowych jako konsultanci i doradcy zawodowi,
 • w instytucjach pomocowych związanych z rynkiem pracy (np. urzędy pracy),
 • ośrodkach badań i analiz rynku,
 • w organizacjach pozarządowych.

 

Specjalność Socjologia reklamy i komunikacja społeczna:

 • lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych instytucjach medialnych (agencje reklamowe, domy mediowe, mass media),
 • organach administracji publicznej,
 • organizacjach pozarządowych
 • przedsiębiorstwach (PR, rzecznictwo, dział współpracy z klientem).

 

Specjalność Wiedza o współczesnym społeczeństwie:

 • administracji publicznej,
 • krajowych i międzynarodowych organizacjach III sektora,
 • ośrodkach badania opinii publicznej,
 • instytucjach i organizacjach pozarządowych działających w sferze kultury, kontaktów międzykulturowych, w placówkach upowszechniania kultury,
 • instytucjach zajmujących się polityką społeczną (na szczeblu centralnym i lokalnym),
 • agendach rządowych, lokalnych i organizacjach pozarządowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów młodzieży,
 • organizacjach zajmujących się marginalizacją społeczną i przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu.

Natomiast po ukończeniu studiów II stopnia, perspektywy zawodowe rozszerzają się o następujące możliwości:

 • Human Resources w nowoczesnej organizacji. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w działach Human Resources oraz komórkach związanych z zarządzaniem kadrą pracowniczą. Mogą również znaleźć zatrudnienie w instytucjach pośredniczących w zatrudnieniu, przygotowujących pracownika do wejścia na rynek pracy (np. publiczne służby zatrudnienia czy firmy rekrutacyjne). Profil studiów predestynuje absolwentów do podejmowania pracy na stanowiskach wymagających elastycznego podejścia do nowoczesnej gospodarki oraz kompetencji w zakresie komunikacji i kreatywności, niezbędnej dla sprawnego i efektywnego funkcjonowania organizacji.
 • Socjologia biznesu i nowych mediów. Absolwenci są przygotowani do pracy w firmach i organizacjach, które funkcjonują w obszarze społeczeństwa informacyjnego, w szczególności w: agencjach interaktywnych, PR i reklamowych, firmach konsultingowych, mediach, ośrodkach badań opinii społecznej, firmach szkoleniowych, organizacjach cyfrowej gospodarki, instytucjach zajmujących się e-handlem, jak również w instytucjach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych.
Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Wydział Nauk Społecznych

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
https://us.edu.pl/wydzial/wns

tel. 32 359 23 96

 

Kontakt z komisją rekrutacyjną

ul. Bankowa 11, pok. 216
40-007 Katowice
tel. 32 359 13 83

 

return to top