Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

język wykładowy: polski

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji to studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego prowadzone na I stopniu w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Głównym celem naszego kierunku studiów jest rozwijanie wiedzy studentów, ich umiejętności i postaw, niezbędnych do pracy w charakterze specjalisty zajmującego się zarządzaniem zasobami ludzkimi w trzech sektorach gospodarki: przedsiębiorstwachorganizacjach administracji publicznej i podmiotach ekonomii społecznej.

Jako student naszego kierunku dowiesz się jak zarządzać zasobami ludzkimi w sposób uważny, efektywny i motywujący pracowników. Będziesz w stanie rozwiązywać problemy natury społecznej, ekonomicznej, finansowej, psychologicznej, prawnej w obszarze zarządzania ludźmi i komunikacji międzyludzkiej. Realizację tych celów zapewni Ci odpowiednio dobrana kadra naukowo-dydaktyczna składająca się w głównej mierze z przedstawicieli nauk społecznych, takich jak: zarządzaniesocjologia, ekonomiaprawo oraz psychologia.

Absolwenci zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji są przygotowani do prowadzenia działu kadr, tworzenia warunków pracy sprzyjających dobrostanowi człowieka i jego efektywności.

img

Zapisz się na studia

(rekrutacja rozpoczyna się 3 czerwca)

O kierunku O kierunku

Kierunek prowadzony jest na studiach I stopnia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Studia trwają 6 semestrów (3 lata). 

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz w karcie kierunku

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Program studiów na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji jest realizowany w profilu ogólnoakademickim, przy założeniu silnego powiązania wiedzy akademickiej z jej praktycznym zastosowaniem.

W programie studiów uwzględniono grupy modułów wyposażających studentów w wiedzę kierunkową, obejmującą wszelkie działania organizacji związane z pozyskiwaniem, rozwojem i utrzymaniem zasobów ludzkich. Wiedza kierunkowa jest uzupełniona wiedzą specjalistyczną w takich obszarach, jak: rekrutacja i selekcja pracowników, adaptacja i socjalizacja nowego pracownika (onboarding), motywacja, komunikacja interpersonalna i marketingowa, zarządzanie kompetencjami i talentami, coaching, separacja pracownika opuszczającego organizację (offboarding). W programie studiów przewidziano też zajęcia ukierunkowane na uzyskanie przez studenta wiedzy o metodach i technikach badań społecznych, a także kształtujące umiejętności ich zastosowania w praktyce, jak również  wiedzę o instrumentach badawczych właściwych dla nauk o zarządzaniu i jakości w zakresie pozwalającym zrozumieć i opisywać problemy HR  i je rozwiązać. Nie mniej ważne jest również wykształcenie w studentach umiejętności orientowania się  w przepisach prawa, które regulują funkcjonowanie podmiotów na rynku pracy.

Kształcenie na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji przewiduje również wyposażenie studentów w umiejętność obsługi narzędzi informatycznych przydatnych w pracy zawodowej, realizowanej zarówno w tradycyjnych, stacjonarnych warunkach, jak i w cyfrowym miejscu pracy (digital workplace), które wymaga umiejętności obsługi narzędzi społecznościowych, aplikacji przeznaczonych do komunikowania się, obsługi systemów zarządzania wiedzą  w wersji stacjonarnej i mobilnej.

Program studiów zakłada również zajęcia ukierunkowane na kształtowanie umiejętności miękkich takich jak: umiejętność pracy pod silną presją czasu, radzenie sobie ze stresem, kreatywność, otwartość na nowe rozwiązania i przystosowanie się do zmieniających się warunków otoczenia, umiejętność pracy  w grupie, ale również dobra organizacja pracy zespołowi (w tym  umiejętność delegowania zadań, odpowiednie motywowanie i skuteczne egzekwowanie wyników), umiejętność negocjacji i wypracowania kompromisu.

Karta kierunku - program studiów Karta kierunku - program studiów

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz zaglądając do programu studiów.

Specjalności Specjalności

Po trzecim semestrze studiów tudenci wybierają jedną z trzech ścieżek specjalnościowych:

 • marketing w organizacji,
 • human resources w organizacji,
 • przedsiębiorczość i zarządzanie.

W ramach każdej ze ścieżek przewidziany jest blok zajęć o charakterze praktycznym, obejmujących takie formy zajęć, jak konwersatoria i warsztaty, których tematyka jest ściśle powiązana z obszarem specjalistycznych zainteresowań studenta.

Kryteria przyjęć Kryteria przyjęć

Nowa matura (po 2005 roku)

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:

Język polski  Język obcy nowożytny Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, język polski, język obcy nowożytny
waga = 30% waga = 30% waga = 40%
 • Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.
 • Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata. Ten sam przedmiot może być uwzględniony dwa razy w kwalifikacji, pod warunkiem, że kandydat zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym.
 • Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%).

O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie sumy uzyskanych punktów.

Stara matura

W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) bierze się pod uwagę wyniki z poszczególnych przedmiotów zdawanych pisemnie albo ustnie (określonych w kryteriach przyjęć na kierunku wobec kandydatów, którzy legitymują się „nową maturą”), zamieszczone na świadectwie dojrzałości i w zaświadczeniu wydanym przez OKE albo wyniki tych egzaminów łącznie z wynikiem dodatkowego egzaminu wstępnego.

Sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (nowa matura).
Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przez kandydatów, zostaną przeliczone proporcjonalnie na skalę nowej matury w sposób następujący:

Matura do 1991 roku

(ocena – punkty procentowe)

Matura po 1991 roku

(ocena – punkty procentowe)

6 — 100 %
5 — 100 % 5 — 90 %
4 — 85 % 4 — 75 %
3 — 40 % 3 — 50 %
2 — 30 %

Po przeliczeniu ocen na punkty procentowe, wyliczenie ostatecznego wyniku kandydata, przebiega według zasad ustalonych dla kandydatów z nową maturą.
Jeżeli na świadectwie dojrzałości dla wybranego przedmiotu nie określono poziomu egzaminu (podstawowy lub rozszerzony) przyjmuje się, że jest to poziom podstawowy.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydawanego przez organizację International Baccalaureate fundację z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB Poziom podstawowy: SL Poziom rozszerzony: HL
7 100% 100%
6 86% 85,71%
5 72% 71,43%
4 58% 57,14%
3 44% 42,86%
2 30% 28,57%
1 0% 14,29%
 • Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie podstawowym (SL) przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie rozszerzonym (HL) przelicza się na punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB Egzamin maturalny („nowa matura”)
9,00 ÷ 10,00 100%
8,00 ÷ 8,95 90%
7,00 ÷ 7,95 75%
6,00 ÷ 6,95 60%
5,00 ÷ 5,95 45%
4,00 ÷ 4,95 30%

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski oraz cudzoziemiec, który ukończył szkołę średnią za granicą może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią.

Kandydat, podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach studiów, na których w kryteriach kwalifikacji wymagana jest ocena z języka polskiego, uwzględnia się zamiast oceny z języka polskiego, ocenę z języka urzędowego kraju, w którym kandydat uzyskał dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie określono poziomu egzaminu (podstawowy lub rozszerzony) przyjmuje się, że jest to poziom rozszerzony.

Zasady i sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie, podano na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przeliczanie-ocen-z-matur/przeliczanie-zagraniczni/ . W przypadku, gdy nie ujęto sposobu przeliczania ocen z danego kraju, decyzję o sposobie ich przeliczenia podejmuje WKR.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Ze zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów mogą skorzystać kandydaci będący laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty. Kandydaci otrzymują maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek lub specjalność studiów.

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień oraz lista olimpiad i konkursów uznawanych w rekrutacji na poszczególne studia dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Opłaty Opłaty

Opłata rekrutacyjna w przypadku kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji wynosi 85 złotych. 

Praktyki i staże Praktyki i staże

Praktyki zawodowe możesz odbyć w każdej firmie lub instytucji z sektora publicznego lub prywatnego, która posiada w swej strukturze dział personalny, HR, szkoleniowy lub taki, który odpowiada swoim charakterem zawodom, które będziesz mógł podjąć jako absolwent kierunku ZZL. np. doradca zawodowy w Urzędzie Pracy.

Zakres i czas trwania praktyk ustalany jest dla każdego kierunku studiów – szczegółowe informacje można znaleźć na stronie wydziału. 

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w Katowicach w budynku Wydziału Nauk Społecznych na ul. Bankowej 11.

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Absolwent kierunku zasobami ludzkimi w organizacji może podjąć pracę jako specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalista ds. personalnych/HR Generalist, koordynator ds. personalnych, rekruter, specjalista ds. rekrutacji i procesów HR, specjalista ds. kadr i płac, HR Office administrator, doradca zawodowy, specjalista ds. szkoleń i rozwoju, analityk HR, asystent HR, HR Biznes Partner, HR Specialist, HR Manager, HR Advisor itp.

Wachlarz możliwości podjęcia pracy jest bardzo szeroki, bowiem specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi pożądani są we wszystkich jednostkach (tj. przedsiębiorstwa czy organizacje nie nastawione na zysk) bez względu na branżę, rodzaj własności (jednostki prywatne, jednostki państwowe) czy sektor gospodarki (pierwszy, drugi czy trzeci). Pracę dla specjalisty ds. HR oferują np. banki, agencje pracy, wydawnictwa i.in.

Wśród obowiązków specjalisty HR zatrudnionego na różnych wyżej wymienionych stanowiskach można wymienić m.in.: 

 • realizacja projektów rekrutacyjnych,
 • selekcja kandydatów,
 • administracyjna obsługa spraw pracowniczych oraz prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie procesów zarządzania personelem,
 • delegowanie zadań,
 • realizacja działań z zakresu marketingu personalnego, marketingu wewnętrznego, PR’u wewnętrznego, wdrażanie kampanii z zakresu employerbrandingu,
 • digitalworkspace management,in.
Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Wydział Nauk Społecznych

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
https://us.edu.pl/wydzial/wns

tel. 32 359 23 96

 

 

return to top