Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

kandydat

Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich są przyjmowani na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Laureat lub finalista olimpiady stopnia centralnego albo laureat konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego korzystający z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek rejestruje się w systemie IRK. By dokonać rejestracji, należy:

  1. zaznaczyć pole „tytuł laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego”;
    wybrać z menu odpowiednią olimpiadę lub konkurs i zaznaczyć rodzaj tytułu: „laureat” lub „finalista”;
  2. wgrać zaświadczenie w formie elektronicznej ( skan lub zdjęcie) o uzyskanym tytule, przy zaznaczonym dokumencie; wgrany dokument oczekuje na akceptację Działu Kształcenia;
  3. po pojawieniu się informacji o akceptacji zaświadczenia – zapisać się na kierunek, wybrany spośród kierunków, w których przypadku przysługują uprawnienia laureata lub finalisty danej olimpiady stopnia centralnego albo laureata danego konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego;
  4. w zakładce MOJE KONTO, w pozycji OPŁATY, w systemie IRK przy wybranym kierunku zaznaczyć „opłata olimpijska”; pojawi się kwota opłaty rekrutacyjnej w wysokości 0 zł, za jeden wybrany kierunek studiów, w którego przypadku wgrane zaświadczenie może zwalniać całkowicie z postępowania kwalifikacyjnego.

Jeżeli zaświadczenie zostało już zaakceptowane na wybranym kierunku studiów, to w przypadku zmiany kierunku prosimy o kontakt z Działem Kształcenia. Zmiana kierunku studiów i przeniesienie uprawnień na inny kierunek są możliwe do czasu zamknięcia rejestracji na nowo wskazanym kierunku studiów.

Z uprawnień mogą korzystać laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty. Kandydaci otrzymują maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek lub specjalność studiów.

Począwszy od roku akademickiego 2014/2015, o stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego może ubiegać się także student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego będący laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.
Regulamin pomocy materialnej, druki stypendialne dostępne na stronie: https://us.edu.pl/student/wsparcie-i-fundusze/swiadczenia-stypendia-i-zapomoga/stypendium-rektora/

Dodatkowo laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich mogą ubiegać się o ITS (Indywidualny Tok Studiowania), od momentu rozpoczęcia studiów.
Laureaci olimpiad przedmiotowych, którzy uzyskali tytuł laureata w roku rozpoczęcia studiów, mogą ubiegać się o grant Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

return to top