Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
kandydat
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich są przyjmowani na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Wykaz olimpiad i uprawnień w latach 2023–2026

Wykaz konkursów i uprawnień w latach 2023–2026

Laureat lub finalista olimpiady stopnia centralnego albo laureat konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego korzystający z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek, rejestruje się w systemie IRK2.

By dokonać rejestracji w zakładce MOJE KONTO → FORMULARZE OSOBOWE → WYKSZTAŁCENIE→ OLIMPIADY I INNE DOKUMENTY DAJĄCE ZWOLNIENIE W REKRUTACJI należy:

 1. dodać dokument i uzupełnić wszystkie informacje o Twojej olimpiadzie czy konkursie oraz wgrać zaświadczenie o uzyskanym tytule w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie),
 2. zapisać się na wybrany kierunek studiów. Następnie wybrać odpowiednią olimpiadę lub konkurs uprawniający Cię do podjęcia studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego,
 3. wgrany dokument oczekuje na akceptację Działu Kształcenia,
 4. jeśli wgrany dokument uprawnia Cię do podjęcia studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na wybranym przez Ciebie kierunku, dostaniesz informację na mail o akceptacji olimpiady, a system automatycznie zwolni Cię z opłaty rekrutacyjnej.

Jeżeli zaświadczenie zostało już zaakceptowane na wybranym kierunku studiów, to w przypadku zmiany kierunku prosimy o kontakt z Działem Kształcenia. Zmiana kierunku studiów i przeniesienie uprawnień na inny kierunek są możliwe do czasu zamknięcia rejestracji na nowo wskazanym kierunku studiów.

Ze zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów mogą skorzystać kandydaci będący laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty. Kandydaci otrzymują maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek lub specjalność studiów.

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

a) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

b) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dostępny jest na stronie: https://us.edu.pl/student/wsparcie-i-fundusze/swiadczenia-stypendia-i-zapomoga/stypendium-rektora/

Dodatkowo laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, a także finaliści mistrzostw ogólnopolskich lub międzynarodowych w kategoriach młodzieżowych w dyscyplinach sportowych ujętych w rywalizacji sportu akademickiego, mogą ubiegać się o Indywidualny Tok Studiów (ITS), od momentu rozpoczęcia studiów.

Uprawnienia dla Finalistów Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych, w dyscyplinach sportowych ujętych w rywalizacji sportu akademickiego

Sportowcy posiadający wybitne osiągnięcia sportowe ujęte w rywalizacji sportu akademickiego, zwolnieni są z postępowania kwalifikacyjnego na wymienione niżej kierunki studiów:

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna — liczba miejsc: 3;
 • Geologia — liczba miejsc: 3;
 • Geologia stosowana — liczba miejsc 4;
 • Pedagogika (Wydział Nauk Społecznych) — liczba miejsc 4;
 • Aqumatyka – interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi – liczba miejsc 4

Dokumentem będącym podstawą do uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez polski związek sportowy, określający rodzaj klasy sportowej, termin jej obowiązywania oraz osiągnięcia sportowe.

Podstawa prawna: Uchwała nr 145/2021 Senatu UŚ w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich a także finalistów Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych, w dyscyplinach sportowych ujętych w rywalizacji sportu akademickiego w ramach programu Akademickie Mistrzostwa Polski w latach 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 z późn. zm.

Zmiany w procesie rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/2024

W roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 odwołano III etap olimpiad i turniejów przedmiotowych a wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do III etapu uzyskali tytuł FINALISTY. W związku z tym, wprowadziliśmy zmiany w zasadach przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich.

Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia olimpiady przeprowadzonej w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 po otrzymaniu tytułu finalisty, uzyskują uprawnienia przysługujące laureatom olimpiad stopnia centralnego.

Powyższego nie stosuje się do olimpiad, w których zawody trzeciego stopnia w części lub w całości odbyły się przed dniem 26 marca 2020 r., chyba że dokonano zmiany regulaminu olimpiady.

Liczba miejsc dla laureatów lub finalistów olimpiad stopnia centralnego, na dany kierunek studiów, może być ograniczona przez komisję rekrutacyjną do 10% ustalonego limitu przyjęć na dany kierunek studiów, chyba że w wykazie olimpiad ustalono liczbę tych miejsc.

Uczestnicy konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w przypadku zmiany w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 regulaminów konkursów, w szczególności w zakresie liczby stopni konkursu, warunków uzyskania wyróżnień i tytułów laureata lub finalisty konkursu, po otrzymaniu tytułu finalisty, uzyskują uprawnienia przysługujące laureatom konkursów.

Podstawa prawna: Uchwała nr 145/2021 Senatu UŚ w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich a także finalistów Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych, w dyscyplinach sportowych ujętych w rywalizacji sportu akademickiego w ramach programu Akademickie Mistrzostwa Polski w latach 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027

return to top