Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
kandydat

Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich są przyjmowani na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Laureat lub finalista olimpiady stopnia centralnego albo laureat konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego korzystający z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek rejestruje się w systemie IRK. By dokonać rejestracji, należy:

 1. zaznaczyć pole „tytuł laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego”;
  wybrać z menu odpowiednią olimpiadę lub konkurs i zaznaczyć rodzaj tytułu: „laureat” lub „finalista”;
 2. wgrać zaświadczenie w formie elektronicznej ( skan lub zdjęcie) o uzyskanym tytule, przy zaznaczonym dokumencie; wgrany dokument oczekuje na akceptację Działu Kształcenia;
 3. po pojawieniu się informacji o akceptacji zaświadczenia – zapisać się na kierunek, wybrany spośród kierunków, w których przypadku przysługują uprawnienia laureata lub finalisty danej olimpiady stopnia centralnego albo laureata danego konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego;
 4. w zakładce MOJE KONTO, w pozycji OPŁATY, w systemie IRK przy wybranym kierunku zaznaczyć „opłata olimpijska”; pojawi się kwota opłaty rekrutacyjnej w wysokości 0 zł, za jeden wybrany kierunek studiów, w którego przypadku wgrane zaświadczenie może zwalniać całkowicie z postępowania kwalifikacyjnego.

Jeżeli zaświadczenie zostało już zaakceptowane na wybranym kierunku studiów, to w przypadku zmiany kierunku prosimy o kontakt z Działem Kształcenia. Zmiana kierunku studiów i przeniesienie uprawnień na inny kierunek są możliwe do czasu zamknięcia rejestracji na nowo wskazanym kierunku studiów.

Ze zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów mogą skorzystać kandydaci będący laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty. Kandydaci otrzymują maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek lub specjalność studiów.

Począwszy od roku akademickiego 2014/2015, o stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego może ubiegać się także student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego będący laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.
Regulamin pomocy materialnej, druki stypendialne dostępne na stronie: https://us.edu.pl/student/wsparcie-i-fundusze/swiadczenia-stypendia-i-zapomoga/stypendium-rektora/

Dodatkowo laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich mogą ubiegać się o ITS (Indywidualny Tok Studiowania), od momentu rozpoczęcia studiów.
Laureaci olimpiad przedmiotowych, którzy uzyskali tytuł laureata w roku rozpoczęcia studiów, mogą ubiegać się o grant Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Uprawnienia dla Finalistów Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych, w dyscyplinach sportowych ujętych w rywalizacji sportu akademickiego

Sportowcy posiadający wybitne osiągnięcia sportowe ujęte w rywalizacji sportu akademickiego, zwolnienie są z postępowania kwalifikacyjnego na wymienione niżej  kierunki studiów:

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna — liczba miejsc: 3;
 • Geologia — liczba miejsc: 4;
 • Geologia stosowana — liczba miejsc 4;
 • Pedagogika (Wydział Nauk Społecznych) — liczba miejsc 4.

Dokumentem będący podstawą do uzyskania uprawnień czyli zaświadczenie wydane przez polski związek sportowy, określający rodzaj  klasy sportowej, termin jej obowiązywania oraz osiągnięcia sportowe.

Podstawa prawna: Uchwała nr 125/2021 z dnia 25-05-2021 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1252021

Zmiany w procesie rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/2023

W roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 odwołano III etap olimpiad i turniejów przedmiotowych a wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do III etapu uzyskują tytuł FINALISTY. W związku z tym, wprowadziliśmy zmiany w zasadach przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich.

Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia olimpiady przeprowadzonej w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 po otrzymaniu tytułu finalisty, uzyskują uprawnienia przysługujące laureatom olimpiad stopnia centralnego.

Powyższego nie stosuje się do olimpiad, w których zawody trzeciego stopnia w części lub w całości odbyły się przed dniem 26 marca 2020 r., chyba że dokonano zmiany regulaminu olimpiady.

Liczba miejsc dla laureatów lub finalistów olimpiad stopnia centralnego, na dany kierunek studiów, może być ograniczona przez komisję rekrutacyjną do 10% ustalonego limitu przyjęć na dany kierunek studiów, chyba że w wykazie olimpiad ustalono liczbę tych miejsc.

Uczestnicy konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w przypadku zmiany w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 regulaminów konkursów, w szczególności w zakresie liczby stopni konkursu, warunków uzyskania wyróżnień i tytułów laureata lub finalisty konkursu, po otrzymaniu tytułu finalisty, uzyskują uprawnienia przysługujące laureatom konkursów.

Uchwała nr 125/2021 z dnia 25-05-2021 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

return to top