Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Komunikat dotyczący przewodów doktorskich wszczętych do 30 kwietnia 2019 r.

15.05.2023 - 10:49 aktualizacja 15.05.2023 - 10:49
Redakcja: administrator

KOMUNIKAT

Dotyczący przewodów doktorskich wszczętych do 30 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z brzmieniem art. 179 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) przewody doktorskie prowadzone w pierwszej instancji i niezakończone do 31 grudnia 2023 r. odpowiednio umarza się albo zamyka.

Zakończenie przewodu doktorskiego oznacza podjęcie przez właściwy organ podmiotu doktoryzującego, czyli przez Radę Naukową danego instytutu, uchwały w sprawie nadania stopnia doktora, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789).

Mając na uwadze zarówno ramy czasowe wynikające z procedury (między przedłożeniem rozprawy doktorskiej przez kandydata a podjęciem powyższej uchwały zostaje wykonana w ramach przewodu doktorskiego sekwencja czynności, o których mowa w § 5–10 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora – Dz. U. z 2018 r. poz. 261), jak też możliwości organizacyjne i techniczne wynikające z liczby postępowań, proszę osoby, które wszczęły przewody doktorskie przed dniem 30 kwietnia 2019 r. o złożenie rozpraw doktorskich (wraz z pisemną opinią promotora, streszczeniami w języku polskim i języku angielskim oraz wynikiem badania antyplagiatowego) w Biurze Ewaluacji i Obsługi Instytutu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b, pokój 2.4) w terminie umożliwiającym przeprowadzenie przewodu. Z uwagi na ww. okoliczności terminem rekomendowanym jest 15 czerwca 2023 r.

Złożenie pracy po wskazanym terminie może spowodować, że przewód doktorski nie zostanie zakończony podjęciem stosownej uchwały w sprawie nadania stopnia doktora przed dniem 31 grudnia 2023 r., a tym samym zostanie umorzony albo zamknięty (bez względu na etap postępowania).

 

Dziekan
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ

return to top