Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Praktyki – Prawo i Administracja

DYŻUR WAKACYJNY

– dr Dominika Bek – podczas sesji oraz w lipcu 2024r. dyżur w środy w godz. 15:30-16:30 

 

Komunikat w sprawie zaświadczenia o niekaralności dla Studentów realizujących praktyki

Przed rozpoczęciem praktyki należy zapoznać się z NOWY Regulamin odbywania praktyk studenckich – REGULAMIN

 

 1. OPIEKUNOWIE PRAKTYK – DYŻUR

Opiekunem Studenckich Praktyk Zawodowych na kierunku Prawo jest Pani dr Dominika Bek:

 • studia stacjonarne: wtorek w godz. 13:00–13:45 pokój 1.29
 • studia niestacjonarne: czwartek w godz. 16:00–17:00 pokój 3.18

 

Opiekunem Studenckich Praktyk Zawodowych na kierunku Administracja jest Pan dr Grzegorz Nancka:

 • wtorek 13:00-13:45 oraz 16:00-16:45  pokój 1.22

 

Dla usprawnienia komunikacji zaleca się kontakt elektroniczny:
Dla kierunku Prawo: prawopraktyki.wpia@us.edu.pl
Dla kierunku Administracja: administracjapraktyki.wpia@us.edu.pl

 

2. WYMIAR PRAKTYK:
Minimalny czas praktyki wynosi dla studentów:
Prawo Stacjonarne i Niestacjonarne 75 godzin
Administracja I stopnia Stacjonarne i Niestacjonarna 75 godzin
Administracja II stopnia Stacjonarne i Niestacjonarna 50 godzin
Student może odbyć jedną lub więcej praktyk w dowolnym wybranym przez siebie czasie studiów.
W celu sprawnego zaliczenia praktyki zawodowej zaleca się przedłożenie raportu z odbytej praktyki niezwłocznie po jej realizacji.

 

3. WAŻNA INFORMACJA!

Studenci mogą wnioskować o wydanie lub składać komplet dokumentów:

 • inicjujących praktyki (skierowanie, porozumienie),
 • potwierdzających odbycie praktyki (raport z odbytej praktyki, porozumienie),
  • u Opiekunów w godzinach dyżurów,
  • w Dziekanacie – Biurze ds. finansowych stypendialnych i socjalnych – pokój 1.25 (I piętro) w godzinach urzędowania, lub
  • elektronicznie (obecnie zalecane) w formacie „PDF” na adres:

Kierunek Prawo: prawopraktyki.wpia@us.edu.pl

Kierunek Administracja: administracjapraktyki.wpia@us.edu.pl

Dokumentacja inicjująca lub potwierdzająca odbycie praktyki, złożona u Opiekuna praktyk lub w pokoju 1.25 będzie do odbioru w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia złożenia. Dokument podpisany przez Opiekuna, zatwierdzający praktyki należy następnie złożyć w Dziekanacie.

Zaliczenie praktyki na podstawie kompletu dokumentów potwierdzających jej odbycie złożonych w Dziekanacie zostanie odnotowane w systemie USOS (komentarz do statusu zaliczenia). W przypadku braków w dokumentacji Studenci zostaną wezwani do ich uzupełnienia.

 

4. PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA STUDENTÓW

  • Wybierz instytucję, w której chcesz odbyć praktykę (sąd, prokuratura, kancelaria, urząd lub instytucja publiczna, przedsiębiorstwo etc.)

  Nie masz pomysłu ? patrz pkt. 7

  • Ustal terminu odbycia praktyki w wybranej instytucji
  • Pobierz niezbędne dokumenty – (patrz pkt. 6):
  • porozumienie o organizacji praktyk studenckich (2 egzemplarze)
  • skierowanie na praktykę
  • oświadczenie – dla pracodawcy

a następnie:

WYDRUKUJ, UZUPEŁNIJ i PRZEŚLIJ w formacie „PDF” (dotyczy:  porozumienia i skierowania) na adres:

Kierunek Prawo: prawopraktyki.wpia@us.edu.pl

Kierunek Administracja: administracjapraktyki.wpia@us.edu.pl

w celu uzyskania podpisu Opiekuna.

 • Skan dokumentów w formacie „PDF” podpisany przez opiekuna studenckich praktyk zawodowych zostanie odesłany drogą elektroniczną lub będzie do odbioru w Biurze ds. Finansów pok. 1.25.

Pamiętaj, by zaznaczyć w mailu preferowaną formę odbioru dokumentów.

 • Z wypełnionymi i podpisanymi dokumentami staw się w wybranej przez Ciebie instytucji w celu odbycia praktyki.
 • Po zakończeniu praktyki przygotuj raport z jej przebiegu (patrz pkt. 6).

Pamiętaj, że raport powinien zostać podpisany także przez osobę odpowiedzialną za Twoją praktykę w instytucji, w której była odbywana. Zaleca się przedłożenie raportu z odbytej praktyki niezwłocznie po jej realizacji.

Pamiętaj także, by na raporcie z odbytej praktyki w prawym górnym rogu wpisać numer albumu.

Komplet dokumentów (uzupełniony raport z odbytej praktyki wraz z porozumieniem) prześlij następnie w formacie „PDF” na adres:

Kierunek Prawo: prawopraktyki.wpia@us.edu.pl

Kierunek Administracja: administracjapraktyki.wpia@us.edu.pl

lub zgłoś się na dyżur do Opiekuna lub do Biura w celu uzyskania zaliczenia praktyki.

 

5. UCZYSZ SIĘ I JEDNOCZEŚNIE PRACUJESZ?

Zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu Praktyk Zawodowych Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach akademicki opiekun praktyk zawodowych może wyrazić zgodę na zrealizowanie praktyki w ramach pracy zawodowej, udziału w obozie naukowo-badawczym lub na innej podstawie, o ile jest on zgodny z profilem kształcenia na danym kierunku studiów oraz umożliwi uzyskanie przez studentkę/studenta efektów uczenia się określonych w programie studiów dla praktyk zawodowych.

W tym celu należy przedłożyć opiekunowi praktyk podpisane uprzednio przez Twojego pracodawcę porozumienie o organizacji praktyki oraz uzupełniony raport z jej odbycia (w prawym górnym rogu raportu proszę wpisać numer albumu).

Studenci prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zobowiązani są natomiast do przedłożenia opiekunowi praktyk: uzupełnionego przez siebie porozumienia, oświadczenia o realizacji w ramach prowadzonej działalności efektów uczenia się przewidzianych dla kierunku, na którym studiują, wydruku z CEIDG oraz raportu z odbycia praktyki.

Pamiętaj, by w prawym górnym rogu raportu wpisać numer albumu.

Wskazane dokumenty w formacie „PDF” należy przesłać na adres:

Dla kierunku Prawo: prawopraktyki.wpia@us.edu.pl

Dla kierunku Administracja: administracjapraktyki.wpia@us.edu.pl

WAŻNE! W tytule wiadomości proszę dopisać „zaliczenie pracy zawodowej”.

 

6. DOKUENTY DO POBRANIA:

Raport z przebiegu praktyki zawodowej przed wejściem w życie Regulaminu

 

PRAWO
porozumienie o organizacji praktyki zawodowej
skierowanie na praktykę
Oświadczenie dla pracodawcy
Raport z przebiegu praktyki zawodowej

porozumienie o organizacji praktyki zawodowej – wersja do edycji
skierowanie na praktykę – wersja do edycji
Raport z przebiegu praktyki zawodowej – wersja do edycji

 

ADMINISTRACJA I STOPNIA
porozumienie o organizacji praktyki zawodowej
skierowanie na praktykę
Oświadczenie dla pracodawcy
Raport z przebiegu praktyki zawodowej

porozumienie o organizacji praktyki zawodowej – wersja do edycji
skierowanie na praktykę – wersja do edycji
Raport z przebiegu praktyki zawodowej – wersja do edycji

 

ADMINISTRACJA II STOPNIA
porozumienie o organizacji praktyki zawodowej
skierowanie na praktykę
Oświadczenie dla pracodawcy
Raport z przebiegu praktyki zawodowej

porozumienie o organizacji praktyki zawodowej – wersja do edycji
skierowanie na praktykę – wersja do edycji
Raport z przebiegu praktyki zawodowej – wersja do edycji

 

7. OFERTA PRAKTYK oraz PRACY
http://bk.us.edu.pl/pracodawca/baza-ofert-i-cv-dla-pracodawcow
Link:https://www.facebook.com/Praktyki-Prawo-Administracja-Przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87-i-Praca-WPiA-U%C5%9A-110836640449352
https://www.wpia.us.edu.pl/aktualnosci/ogloszenia/praktyki-i-praca

 

8. Akty prawne do pobrania:
Zarządzenie nr 92/2020 z dnia 22-06-2020 Rektora UŚ określenia wytycznych dotyczących organizacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach praktyk zawodowych studenta.
Zarządzenie nr 92/2022 z dnia 27-06-2022 zmieniając zarządzenie w sprawie określenia wytycznych dotyczących organizacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach praktyk zawodowych studenta.

 

Godziny Urzędowania:
Poniedziałek: 11.00-15.00
Wtorek: 12.00-17.00
Środa: Nieczynne
Czwartek: 11.00-15.00
Piątek: 11.00-14.00
Sobota 7.30-13.00 soboty zjazdowe

return to top