Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
doktorant
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nauki inżynieryjno-techniczne: informatyka techniczna i telekomunikacja - inżynieria materiałowa: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Dyscyplina: informatyka Dyscyplina: informatyka

Studia doktoranckie w zakresie informatyki na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych przygotowują doktorantów do uzyskania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka (Obszar Nauk Technicznych, dziedzina: Nauki Techniczne, dyscyplina: Informatyka). Doktoranci wykonują badania naukowe zgodnie z zakresem badań realizowanych w Instytucie Informatyki, podanym poniżej:

  • Problemy trudne do modelowania w sposób ścisły, zagadnienia trudne do rozwiązania metodami analitycznymi, niealgorytmizowane, problemy obliczalne, ale nieefektywnie algorytmizowane wymagają użycia innych niż klasyczne metod obliczeniowych. Wśród nich można wymienić takie podejścia jak sztuczne sieci neuronowe, algorytmy ewolucyjne, algorytmy mrowiskowe, systemy inteligencji stadnej, systemy rojowe, nowoczesne techniki uczenia się statystycznego czy różnorodne podejścia wykorzystujące techniki wykrywania regularności w danych w systemach uczących się.
  • Analiza i przetwarzanie obrazów biomedycznych stosowanych w identyfikacji stanów patologicznych. Grupa ta zawiera obrazy rentgenowskie, ultrasonograficzne, termowizyjne, jak również mikroskopowe obrazy tkanek. Ponadto analizowane i przetwarzane są obrazy dwuwymiarowe, tzw. sygnały biomedyczne. Wśród nich są pomiary EKG i EEG, kardiograficzne rekordy pracy serca, dźwięki mowy patologicznej itp.
  • Komputerowe systemy szpitalne umożliwiające ulepszenie akwizycji, transmisji i przetwarzanie danych generowanych przez sensory pomiarowe i aparaty medyczne.
  • Techniki komputerowe w biotechnologii – grupa badawcza konstruuje nowe konwertery pomiarowe i aparaty medyczne w celu prowadzenia złożonych biomedycznych i biotechnologicznych procedur.
  • Inteligentne systemy informatyczne. Badania te obejmują zarówno opracowanie podstaw teoretycznych funkcjonowania takich systemów jak i badania poświęcone ich realizacji programowej oraz wdrożeniom w warunkach rzeczywistych. Badania obejmują m.in. teoretyczne i praktyczne wykorzystania zbiorów przybliżonych, optymalizacje metod wnioskowania w systemach ekspertowych, inżynierie wiedzy, weryfikacje baz wiedzy, zagadnienia uczenia maszynowego, wykorzystanie metod heurystycznych i ewolucyjnych do rozwiązywania problemów NP-trudnych, także problemy automatycznego programowania z użyciem mechanizmów ewolucyjnych.
  • Prowadzone są również prace związane z problemami uczenia sieci neuronowych, rozpoznawaniem dźwięku, przetwarzaniem wiedzy niepewnej, optymalizacją procesów wyszukiwawczych w środowisku WWW.
  • Biometryczne systemy identyfikacji osób z wykorzystaniem m.in. podpisów czy śladów daktyloskopijnych palca oraz czerwieni wargowej. Prowadzone są również prace związane z problemami uczenia maszynowego, klasyfikacją.
  • Efektywne metody wielorozdzielcze w zastosowaniu do dwóch dziedzin: grafiki komputerowej i przetwarzania obrazów cyfrowych. Podejście fraktalne i przez tzw. odwrotne schematy podziału (ang. inverse subdivision) umożliwia modelowanie i kodowanie fraktalne kształtów 2D i 3D oraz ich wielorozdzielczą reprezentację. Natomiast podejście falkowe w zastosowaniu do obrazów cyfrowych prowadzi do nowych algorytmów ich przetwarzania, w szczególności odszumiania, wykrywania krawędzi, segmentacji, wyszukiwania szczególnych ich cech i w konsekwencji rozumienia ich treści.
Dyscyplina: inżynieria materiałowa Dyscyplina: inżynieria materiałowa

wkrótce

return to top