Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
doktorant
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Serwis dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed 1 października 2019 r.

Wydłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r. terminu zakończenia przewodów doktorskich

Z radością informujemy, iż w dniu 10 maja br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022 poz. 1010), która to jest odpowiedzią na podnoszone i zgłaszane Ministerstwu Edukacji i Nauki przez Krajową Reprezentację Doktorantów postulaty wprowadzenia zmian legislacyjnych.

Przedmiotowa ustawa reguluje w szczególności:
1) konsekwencje braku zgody doktoranta na przeniesienie do innej szkoły doktorskiej lub braku możliwości podjęcia kształcenia przez doktoranta w innej szkole doktorskiej, w przypadku zaprzestania kształcenia w szkole doktorskiej w danej dyscyplinie naukowej albo artystycznej – podmiot prowadzący szkołę doktorską, w której zaprzestano kształcenia będzie obowiązany pokryć temu doktorantowi koszty postępowania w sprawie nadania (koszty uzyskania) stopnia doktora w trybie eksternistycznym.
2) wydłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r. terminu ostatecznego zakończenia przewodów doktorskich wszczętych na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Umorzenie albo zamknięcie postępowania wszczętego na podstawie przepisów dotychczasowych nastąpi jedynie w odniesieniu do postępowań, które we wskazanych terminach będą niezakończone w pierwszej instancji. Ustawa ta wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (tj. 28 maja 2022 r.).
 Pełna treść pisma Krajowej Reprezentacji w tej sprawie dostępna w linku.

return to top