Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
doktorant
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nauki ścisłe i przyrodnicze: matematyka – nauki fizyczne – nauki chemiczne. Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Dyscyplina: matematyka Dyscyplina: matematyka

Po zakończeniu studiów doktoranckich, które powinny zostać zakończone uzyskaniem stopnia naukowego doktora, uczestnik posiada gruntowną wiedzę w zakresie wybranej specjalności matematycznej. W trakcie studiów poszerza on swoją wiedzę na temat osiągnięć współczesnej matematyki teoretycznej i stosowanej. Ma pogłębioną wiedzę o metodach i procedurach badawczych w zakresie wybranej specjalności, co pozwala na samodzielne planowanie sposobów rozwiązania problemów badawczych i ma poszerzoną wiedzę o znaczeniu wybranej specjalności dla rozwoju nauki. Ma opanowany zaawansowany aparat matematyczny oraz metody numeryczne w zakresie niezbędnym do opisu i rozwiązywania problemów badawczych oraz modelowania zjawisk i procesów z nimi związanych. Posiada znajomość i umiejętność stosowania pakietów oprogramowania oraz korzystania z dostępnych baz danych jako narzędzia w pracy badawczej związanej z wybraną specjalnością. Ma opanowaną fachową terminologię wybranej specjalności w języku polskim i angielskim. Ma także wiedzę dotyczącą podstawowych zasad prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej oraz uwarunkowań zwyczajowych i etycznych związanych z działalnością naukową. Absolwent Studiów Doktoranckich potrafi planować proces przygotowania pisemnej dysertacji naukowej, umie przystosować własny pisemny tekst naukowy do wytycznych redakcji czasopism naukowych lub wydawców, zna procedurę oceny wartościowania prac naukowych oraz parametrycznej dorobku naukowego w Polsce i na świecie.

Dyscyplina: nauki fizyczne Dyscyplina: nauki fizyczne

Studia kierowane są do absolwentów fizyki (w tym fizyki medycznej i technicznej oraz biofizyki), a także pokrewnych kierunków ścisłych i inżynierskich (w szczególności chemii), którzy pragną rozwijać swoje kompetencje poznawcze i zawodowe w szeroko pojętym obszarze nauk fizycznych. Jest to zarówno fizyka doświadczalna jak i fizyka teoretyczna (również w wydaniu interdyscyplinarnym, np. chemia fizyczna czy fizyka matematyczna). Obszar studiów doktoranckich jest naturalnym obszarem tematyki naukowej Instytutu – tematy badawcze mają często unikalny w skali światowej charakter. Studia doktoranckie z fizyki kształcą wysoko wykwalifikowanych dydaktyków oraz naukowców, którzy mogą pracować na uczelniach oraz w szkołach. Nabycie kompetencji związanych z precyzją i sprawnością myślenia, zdolnością poznawania i szczegółowego analizowania złożonych procesów czynią absolwentów studiów doktoranckich z fizyki również świetnymi kandydatami do pracy w instytucjach naukowych, ośrodkach naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstwach o różnorakim profilu. Wysokie kompetencje informatyczne oraz umiejętność analizy skomplikowanych danych kwalifikują do pracy w sektorze ICT a także w ubezpieczeniach i bankowości.

Na studiach III stopnia obowiązuje rozliczenie w cyklu rocznym. Studia dla obywateli UE są bezpłatne a doktoranci mogą się starać o różnorakie stypendia (doktoranckie, socjalne oraz fundowane w ramach projektów naukowych lub we współpracy z przedsiębiorstwami).

W ramach studiów doktoranci prowadzą zajęcia dydaktyczne.

Dyscyplina nauki chemiczne Dyscyplina nauki chemiczne

Studia doktoranckie w tej dyscyplinie mają na celu umożliwienie absolwentom uzyskania zaawansowanej wiedzy związanej z najnowszymi osiągnięciami w naukach chemicznych, jak również zdobycia umiejętności niezbędnych do przygotowania i obrony pracy doktorskiej. W toku studiów doktorant pogłębia swoją wiedzę w zakresie chemii doświadczalnej i teoretycznej. Zdobywa również wiedzę na zaawansowanym poziomie, o charakterze szczegółowym, odpowiadającą obszarowi prowadzonych badań naukowych oraz rozwija umiejętności związane z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych. W czasie czteroletnich studiów doktorant prowadzi badania naukowe i zajęcia dydaktyczne, przygotowuje prace naukowe oraz aktywnie uczestniczy w seminariach i konferencjach naukowych.

Absolwent studiów doktoranckich posiada umiejętności niezbędne do upowszechniania swoich wyników badań oraz do pozyskiwania funduszy krajowych i zagranicznych na realizację projektów badawczych. Posiada wiedzę dotyczącą aspektów prawnych i etycznych związanych z zasadami prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej. Ponadto, studia doktoranckie poprzez zajęcia dydaktyczne prowadzone w języku angielskim, jak i możliwość odbywania zagranicznych staży naukowych podnoszą kwalifikacje i kompetencje absolwentów.

Dzięki procesowi kształcenia absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach wymagających zdolności do podejmowania samodzielnych decyzji oraz do rozwiązywania zadań problemowych w oparciu o zdobytą wiedzę, jak również jest przygotowany do organizowania i koordynowania pracy zespołowej. Zajęcia w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych przygotowują absolwenta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. Realizacja programu studiów doktoranckich przygotowuje do pracy o charakterze badawczym na uczelniach wyższych, w jednostkach badawczo-rozwojowych, instytutach naukowo-badawczych, jak również w laboratoriach naukowych.

Studia doktoranckie kształcą wysoko wykwalifikowanych absolwentów, tworzących wzorce życia społecznego, świadomych roli samokształcenia, rozwijania zainteresowań i kreowania kariery.

return to top