Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
kandydat

Listy zakwalifikowanych na studia

02.02.2020 - 14:58 aktualizacja 21.08.2020 - 15:08
Redakcja: Małgorzata Bawołek

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Po zamknięciu internetowej rejestracji kandydatów na danym kierunku Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna rozpoczyna postępowanie kwalifikacyjne a następnie, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Daty i godziny ogłaszania list na poszczególnych kierunkach zostają zamieszczone w Katalogu kierunków IRK (https: //irk.us.edu.pl/irk/application/catalog ), w harmonogramie każdego z kierunków (przycisk: Informacje o kierunku).

W związku z przepisami o ochronie danych osobowych – listy widoczne są tylko dla zarejestrowanych w systemie IRK kandydatów.

Przy listach zostaną podane miejsca oraz terminy składania wymaganych dokumentów i dokonywania wpisu na studia, jak również kontakt do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Informacje te znajdują się również w systemie IRK, w harmonogramie rekrutacji każdego z kierunków.
Uwaga! Zakwalifikowanie do przyjęcia na studia nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia. Aby zostać przyjętym na wybrany kierunek studiów, należy dopełnić niezbędnych formalności, czyli złożyć w dziekanacie wszystkie wymagane dokumenty i dokonać wpisu na studia.

Status przyznawany kandydatowi w postępowaniu kwalifikacyjnym:

  • Kandydat zakwalifikowany – kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia (wpisany na listę takich kandydatów), na podstawie uzyskanych punktów rekrutacyjnych w ramach określonego limitu przyjęć lub na podstawie rejestracji w systemie IRK i złożenia wymaganych dokumentów, jeśli w przypadku danego kierunku nie obowiązuje kryterium punktowe. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia zobowiązany jest złożyć wymagane dokumenty oraz dokonać wpisu na studia w ustalonym miejscu i terminie.
  • Olimpijczyk – kandydat zakwalifikowany do przyjęcia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie zaświadczenia laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego albo laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego.
  • Kandydat wpisany na listę rezerwową – kandydat, który nie uzyskał wymaganej liczby punktów rekrutacyjnych w ramach określonego limitu przyjęć i w związku z tym nie został zakwalifikowany do przyjęcia na studia, ale został wpisany na listę osób, które zostaną zakwalifikowane do przyjęcia na studia pod warunkiem zwolnienia się miejsc.
  • Kandydat niezakwalifikowany – kandydat, który nie spełnia warunków rekrutacji na wybrany kierunek studiów (lub specjalność).
  • Kandydat przyjęty – kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia, który złożył wymagane dokumenty i został wpisany na listę studentów.
  • Kandydat nieprzyjęty – kandydat niezakwalifikowany lub kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia, który nie złożył wymaganych dokumentów w ustalonym miejscu i terminie, nie zdał egzaminu, lub kandydat, który nie został przyjęty na studia z powodu wyczerpania się limitu miejsc

Lista rezerwowa
Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne z powodu wyczerpania limitu miejsc znajdują się na liście rezerwowej. Po upływie terminu wpisu na studia przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia, w przypadku zwolnienia się miejsc, kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej zostaną zakwalifikowane przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne do przyjęcia na studia z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów. Kandydat wpisany na listę rezerwową zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany złożyć wymagane dokumenty i dokonać wpisu na studia w podanym przez komisję terminie i miejscu.

Przykład:
W dniu ogłoszenia wyników Pani Katarzyna Igrekowska zajmuje 300. miejsce na liście rankingowej. Zgodnie z wyznaczonym limitem miejsc do przyjęcia na studia zostaje zakwalifikowanych 250 kandydatów, na podstawie przyjętych kryteriów. Pani Katarzyna nie zostaje zakwalifikowana. Po kilku dniach okazuje się, że niektórzy spośród zakwalifikowanych do przyjęcia nie dokonali wpisu na studia. Powoduje to, że Pani Katarzyna przesuwa się na 210. miejsce na liście i tym samym Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna orzeka o jej zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Następnie, w wyznaczonym nieprzekraczalnym terminie, Pani Katarzyna składa wymagane dokumenty i dokonuje wpisu na studia w dziekanacie, uzyskując status kandydata przyjętego na studia.

Dodatkowe nabory

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca na danym kierunku studiów lub danej specjalności, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o:

  • rezygnacji z przyjęć na pozostałe miejsca i zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego;
  • przeprowadzeniu kolejnego naboru.

Jeżeli komisja podejmie decyzję o przeprowadzeniu kolejnego naboru, w systemie IRK zostanie otwarta rejestracja na kierunek lub specjalność. Terminy dodatkowej rejestracji zostaną podane w Katalogu kierunków IRK (https://irk.us.edu.pl/irk/application/catalog ), w opisie poszczególnych kierunków (przycisk: Informacje o kierunku).

return to top