Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
kandydat
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Listy zakwalifikowanych na studia

02.02.2020 - 14:58 aktualizacja 28.03.2023 - 13:21
Redakcja: Małgorzata Bawołek

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Po zamknięciu internetowej rejestracji kandydatów na danym kierunku Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna rozpoczyna postępowanie kwalifikacyjne a następnie, po jego zakończeniu, ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Daty i godziny ogłaszania wyników postepowania kwalifikacyjnego  na poszczególnych kierunkach zostały podane w systemie IRK.

Przyjmowanie dokumentów i wpis na studia

Dokładne adresy, dni i godziny przyjmowania dokumentów zostaną podane przez poszczególne komisje rekrutacyjne i udostępnione w systemie IRK przy każdym kierunku studiów.

Uwaga! Zakwalifikowanie do przyjęcia na studia nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia. Aby zostać przyjętym na wybrany kierunek studiów, należy dopełnić niezbędnych formalności, czyli złożyć wszystkie wymagane dokumenty i tym samym dokonać wpisu na studia.

Zobacz także :

Status przyznawany kandydatowi w postępowaniu kwalifikacyjnym:

  • Kandydat zakwalifikowany – kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia (wpisany na listę takich kandydatów), na podstawie uzyskanych punktów rekrutacyjnych w ramach określonego limitu przyjęć lub na podstawie rejestracji w systemie IRK i złożenia wymaganych dokumentów, jeśli w przypadku danego kierunku nie obowiązuje kryterium punktowe. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia zobowiązany jest złożyć wymagane dokumenty oraz dokonać wpisu na studia w ustalonym miejscu i terminie.
  • Olimpijczyk – kandydat zakwalifikowany do przyjęcia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie zaświadczenia laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego albo laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego.
  • Kandydat wpisany na listę rezerwową – kandydat, który nie uzyskał wymaganej liczby punktów rekrutacyjnych w ramach określonego limitu przyjęć i w związku z tym nie został zakwalifikowany do przyjęcia na studia, ale został wpisany na listę osób, które zostaną zakwalifikowane do przyjęcia na studia pod warunkiem zwolnienia się miejsc.
  • Kandydat niezakwalifikowany – kandydat, który nie spełnia warunków rekrutacji na wybrany kierunek studiów (lub specjalność).
  • Kandydat przyjęty – kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia, który złożył wymagane dokumenty i został wpisany na listę studentów.
  • Kandydat nieprzyjęty – kandydat niezakwalifikowany lub kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia, który nie złożył wymaganych dokumentów w ustalonym miejscu i terminie, nie zdał egzaminu, lub kandydat, który nie został przyjęty na studia z powodu wyczerpania się limitu miejsc

Lista rezerwowa
Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne z powodu wyczerpania limitu miejsc znajdują się na liście rezerwowej. Po upływie terminu wpisu na studia przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia, w przypadku zwolnienia się miejsc, kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej zostaną zakwalifikowane przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne do przyjęcia na studia z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów. Kandydat wpisany na listę rezerwową zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany złożyć wymagane dokumenty i dokonać wpisu na studia w podanym przez komisję terminie i miejscu.

Przykład:
W dniu ogłoszenia wyników Pani Katarzyna Igrekowska zajmuje 300. miejsce na liście rankingowej. Zgodnie z wyznaczonym limitem miejsc do przyjęcia na studia zostaje zakwalifikowanych 250 kandydatów, na podstawie przyjętych kryteriów. Pani Katarzyna nie zostaje zakwalifikowana. Po kilku dniach okazuje się, że niektórzy spośród zakwalifikowanych do przyjęcia nie dokonali wpisu na studia. Powoduje to, że Pani Katarzyna przesuwa się na 210. miejsce na liście i tym samym Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna orzeka o jej zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Następnie, w wyznaczonym nieprzekraczalnym terminie, Pani Katarzyna składa wymagane dokumenty i dokonuje wpisu na studia w dziekanacie, uzyskując status kandydata przyjętego na studia.

Dodatkowe nabory

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca na danym kierunku studiów lub danej specjalności, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o:

  • rezygnacji z przyjęć na pozostałe miejsca i zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego;
  • przeprowadzeniu kolejnego naboru.

Jeżeli komisja podejmie decyzję o przeprowadzeniu kolejnego naboru, w systemie IRK zostanie otwarta rejestracja na kierunek.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów w roku akademickim 2021/2022, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów zostanie podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego po wniesieniu odwołania do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą wnieść do właściwej komisji rekrutacyjnej w terminie do dnia 30 września 2021 r. o sprostowanie wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Wniosek do wydziałowej komisji rekrutacyjnej

return to top