Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Szkoła Doktorska

Wzór IPB dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie Dziekana Szkoły Doktorskiej ustala wzór IPB w polskiej i angielskiej wersji językowej, wzór aneksu do IPB i sprawozdania z realizacji IPB.

Treść zarządzenia: zarządzenie nr 2-2022 – wzory IPB, sprawozdań i aneksów

Indywidualny plan badawczy

wersja polska – 1a – Indywidualny plan badawczy 2021-2022

wersja angielska – 1b – Individual Research Plan 2021-2022

wersja polska  dla programu „Doktorat wdrożeniowy” – 1c – Indywidualny plan badawczy – Doktorat wdrożeniowy – 2021-2022

Sprawozdanie z IPB

wersja polska – 2a – Sprawozdanie z realizacji IPB 2021_2022

wersja angielska – 2b – Report on implementation of IRP – 2021-2022

wersja polska  dla programu „Doktorat wdrożeniowy” – 2c – Sprawozdanie z realizacji IPB – Doktorat wdrożeniowy – 2021-2022

Aneks do IPB

wersja polska – 3a – Aneks do IPB – 2021-2022 (także dla programu „Doktorat wdrożeniowy”)

wersja angielska – 3b – Annex to IRP – 2021-2022

Procedura zatwierdzania IPB w roku akademickim 2021/2022

 1. Doktorant przygotowuje IPB we współpracy z promotorem.
 2. Najpóźniej do 30 czerwca doktorant przesyła przygotowany i uzgodniony z promotorem dokument do odpowiedniego koordynatora obszarowego lub właściwego dla doktorantów wdrożeniowych (https://us.edu.pl/szkola-doktorska/86-2/). IPB należy przesłać w formie pliku tekstowego otwartego na modyfikacje.
 3. Koordynator albo zgłasza uwagi i przesyła dokument do poprawy, albo informuje o jego zaakceptowaniu. Poprawiony dokument należy ponownie przekazać koordynatorowi do akceptacji.
 4. Najpóźniej 30 września doktorant składa w Szkole Doktorskiej IPB podpisany przez doktoranta i promotora (także promotora pomocniczego, a w przypadku doktoratów wdrożeniowych, także opiekuna ze strony przedsiębiorstwa).
 5. IPB zostaje przedłożony komisji ewaluacyjnej, która po zebraniu, najpóźniej do 20 października, przedstawia doktorantowi rekomendacje zmian w IPB lub wyłącznie pozytywną opinię.
 6. Po zapoznaniu się z opinią komisji doktorant najpóźniej do 30 października informuje o planowanych zmianach w IPB albo o zakończeniu prac nad IPB.
 7. IPB zostaje zaopiniowany przez koordynatora i zatwierdzony przez dziekana.
 8. Dokument jest archiwizowany w biurze. Doktorant na życzenie otrzymuje skan gotowego dokumentu.

 

Uwaga dotycząca terminów

Doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej w innym terminie niż 1 października, składają IPB w tym samym terminie co pozostali i podlegają tym samym procedurom, ponieważ dokument ten stanowi podstawę do zaliczenia pierwszego roku kształcenia i przystąpienia do pierwszego etapu oceny ewaluacyjnej.

 

Sprawozdanie z realizacji IPB

 1. Sprawozdanie z realizacji IPB należy złożyć do 30 września.
 2. Złożenie sprawozdania (konieczne są daty przy wszystkich podpisach) nie może nastąpić wcześniej niż akceptacja IPB przez koordynatora.
 3. Sprawozdanie wymaga podpisu wszystkich promotorów. Nie jest ono w żaden sposób zatwierdzane przez Szkołę Doktorską, ale jest przedmiotem oceny komisji ewaluacyjnej.

Ważne uwagi dotyczące wypełnienia IPB

Przygotowanie planu powinno być precyzyjnym i długotrwałym procesem. Na jego przygotowanie doktorant ma cały rok i przez ten czas może korzystać ze wsparcia swojego promotora, prowadzących zajęcia, które dotyczą podobnej problematyki na pierwszym roku kształcenia (tutoring ekspercki, metodyka badań naukowych, przygotowanie i realizacja projektu badawczego, etyka badań, planowanie kariery naukowej i rozwój akademicki), a także biura Szkoły Doktorskiej (np. w zakresie planowania budżetu).

Przy planowaniu doktorant powinien brać pod uwagę obowiązania związane z cyklem kształcenia w Szkole Doktorskiej, a więc przede wszystkim obowiązek przygotowania projektu grantowego do końca drugiego roku i uczestnictwa w zagranicznym stażu lub prezentacji wyników swoich badań na zagranicznej konferencji naukowej do końca trzeciego roku kształcenia.

Doktorant przedstawia plan zadań na cały okres realizacji rozprawy doktorskiej. Także takie elementy jak publikacje, wystąpienia konferencyjne, kwerendy i staże powinny być zaplanowane na cały ten okres. Jest zrozumiałe, że w różnych dyscyplinach naukowych cykl publikacji i konferencji jest odmienny i najczęściej precyzyjne zaplanowanie np. wyjazdów konferencyjnych na 3 lata do przodu nie jest możliwe. To nie zwalnia jednak doktoranta z obowiązku zaplanowania tego, w jaki sposób będzie prezentował i upowszechniał wyniki swoich badań. Ma to duże znaczenie przy planowaniu budżetu projektu. Tworząc harmonogram zadań, doktorant planuje również czas zamknięcia kolejnych etapów pracy nad rozprawą doktorską. Znając czas planowanego zakończenia danego zadania, powinien więc móc zaplanować, że wyniki badań np. zaprezentuje na międzynarodowej konferencji naukowej. Planując długoterminowo nie trzeba więc, jeżeli brak takich danych, podawać precyzyjnych terminów czy organizatora konferencji, ale należy zaplanować liczbę i charakter takich działań.

return to top