Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Szkoła Doktorska

Zadania doktorantów po zakończeniu trzeciego roku kształcenia

 1. Doktoranci kończący trzeci rok kształcenia przygotowują sprawozdanie z realizacji programu kształcenia i Indywidualnego planu badawczego (IPB) według wzoru udostępnionego na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej (dalej SD). Link: https://us.edu.pl/szkola-doktorska/indywidualny-plan-badawczy/indywidualny-plan-badawczy-2019-2020/
 2. Załącznikami do sprawozdania są publikacje i inne dzieła podlegające ewaluacji – zarówno opublikowane jak i złożone do druku – oraz merytoryczne treści (np. sprawozdania) dotyczące stażów, współpracy itp. Nie należy załączać potwierdzeń uczestnictwa w konferencji, przebytych szkoleń czy korespondencji potwierdzającej jakieś działanie.
 3. Sprawozdanie należy złożyć do biura SD do 30 września danego roku:
  1. w wersji oryginalnej (podpisanej certyfikatem na szkola.doktorska@us.edu.pl lub odręcznie do biura SD) – bez załączników ORAZ
  2. w wersji elektronicznej (w formie pliku pdf, bez podpisów lub z podpisem elektronicznym) – z załącznikami.
 4. Sposób dostarczenia wersji elektronicznej
  1. wszystkie pliki – sprawozdanie i załączniki należy zatytułować według schematu: Nazwisko_Imię_nazwa_pliku (np. Kowalski_Jan_sprawozdanie_2021, tytuł publikacji) – Uwaga – pliki nazwane inaczej nie będą brane pod uwagę)
  2. wszystkie pliki należy wgrać na dysk poprzez link: https://ssd.us.edu.pl/index.php/s/U5QFDODE6ypkVf2

Rola biura Szkoły Doktorskiej w ewaluacji doktorantów po trzecim roku

 1. Biuro SD weryfikuje zamknięcie roku akademickiego przez doktoranta po złożeniu przez niego sprawozdania oryginalnie podpisanego.
 2. Biuro SD kompletuje dokumenty i przekazuje je komisji ewaluacyjnej wraz z instrukcją dotyczącą dalszego postępowania. Do wiadomości dodani zostają doktoranci i promotorzy.
 3. Uwaga – biuro nie weryfikuje dostarczonych dokumentów.

Tryb pracy komisji ewaluacyjnej

 1. Posiedzenia odbywają się zdalnie nie później niż do 30 października. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji może przesunąć termin posiedzenia komisji lub zwołać dodatkowe posiedzenie, jednak nie później niż do 1 grudnia. O przesunięciu terminu przewodniczący informuje biuro SD (szkola.doktorska@us.edu.pl).
 2. Za organizację zdalnego posiedzenia (ustalenie terminu, przygotowanie połączenia) odpowiedzialny jest przewodniczący komisji.
 3. W posiedzeniu komisji biorą udział wszyscy członkowie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się nieobecność jednego członka komisji, który powinien najpóźniej do dnia posiedzenia komisji dostarczyć pisemną opinię zawierającą ocenę sprawozdania. Obecność przewodniczącego komisji na posiedzeniu jest obligatoryjna.
 4. Na zaproszenie przewodniczącego komisji w posiedzeniu lub w jego części mogą wziąć udział doktorant lub promotor.
 5. Decyzje komisji podejmowane są bezwzględną większością głosów.
 6. Po zakończeniu prac komisji przewodniczący przygotowuje protokół, wypełniając formularz zamieszczony poniżej. Pdf wygenerowany po wypełnieniu formularza przewodniczący przesyła doktorantowi i promotorowi.

Zadania komisji

 1. Komisja ewaluacyjna ocenia postępy pracy badawczej doktoranta na podstawie sprawozdania z realizacji IPB.
 2. Ocena może być pozytywna, warunkowo pozytywna albo negatywna. Jeśli ocena jest warunkowo pozytywna, komisja wyznacza doktorantowi określone zadania wraz z terminem ich realizacji. Po tym terminie komisja spotyka się z doktorantem i ponownie ocenia jego postępy.
 3. Ocena negatywna jest podstawą do skreślenia doktoranta.

Podstawa prawna

 1. Regulamin Szkoły Doktorskiej obowiązujący od 1 października 2022 – link
 2. Regulamin Szkoły Doktorskiej obowiązujący do 30 września 2022 – link
 3. Zarządzenie nr 6 dziekana SD z dnia 28 lipca 2022 – ocena postępów pracy badawczej po III roku

return to top