Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Szkoła Doktorska

Czym jest ocena śródokresowa?

Ocena śródokresowa, to ocena realizacji indywidualnego planu badawczego, którą każdy doktorant szkoły doktorskiej przechodzi w połowie kształcenia. Ocenę przeprowadza trzyosobowa komisja, w której skład wchodzi co najmniej jedna osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotem prowadzącym szkołę doktorską.

Ocena kończy się wynikiem pozytywnym lub negatywnym. Negatywna ocena jest podstawą do skreślenia doktoranta z listy doktorantów szkoły doktorskiej. Pozytywny wynik oceny śródokresowej oznacza, że od kolejnego miesiąca po ocenie stypendium doktoranta wynosi co najmniej 57 procent minimalnego wynagrodzenia profesora (przed oceną jest to co najmniej 37 proc.). Doktorant po ocenie śródokresowej może też już być zatrudniony jako nauczyciel akademicki, przy czym wówczas otrzymuje pomniejszone stypendium doktorskie (do 40 proc. z kwoty przypadającej doktorantowi po ocenie śródokresowej).

Sposób przeprowadzenia oceny śródokresowej określa regulamin szkoły doktorskiej i zarządzenia dziekana.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) art. 202, art. 209 ust. 10.

Przebieg oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej - skrót

Podstawowymi dokumentami w ocenie śródokresowej są indywidualny plan badawczy i sprawozdanie z jego realizacji – więcej na stronie Indywidualny plan badawczy.

Ocenę śródokresową inicjuje doktorant, składając wniosek do dziekana Szkoły Doktorskiej. Wniosek będzie rozpatrzony pozytywnie, jeżeli doktorant zamknął rok, to znaczy: uzyskał wszystkie obowiązkowe zaliczenia, odbył praktykę dydktyczną i złożył sprawozdanie z realizacji IPB.

Po 30 września, jeżeli doktorant nie złoży wniosku, ocena inicjowana jest przez dziekana Szkoły Doktorskiej.

Ocena jest trzyetapowa:

 1. Wystąpienie doktoranta przed radą naukową dyscypliny.
 2. Spotkanie doktoranta z komisją ewaluacyjną.
 3. Zamknięte posiedzenie komisji.

Po zakończeniu oceny śródokresowej komisja ewaluacyjna wypełnia i podpisuje protokół.

Podstawa prawna:

Uchwała nr 75/2021 z dnia 26-01-2021 Senatu UŚ w sprawie określenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. § 17 i 18

Przebieg oceny śródokresowej - szczegółowy opis

Ocena śródokresowa 2022

SD – Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,

IPB – indywidualny plan badawczy (wzór na stronie: https://us.edu.pl/szkola-doktorska/indywidualny-plan-badawczy/),

sprawozdanie – sprawozdanie z realizacji programu kształcenia i realizacji indywidualnego planu badawczego doktoranta w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (wzór na stronie: https://us.edu.pl/szkola-doktorska/indywidualny-plan-badawczy/),

abstrakt – dokument poglądowy dotyczący projektu badawczego, przygotowywany przez doktoranta (zatwierdzany przez promotora) dla członków rady naukowej – streszczenie merytorycznej części IPB (do 2000 znaków).

 1. Doktorant zalicza II rok kształcenia, czyli przede wszystkim zalicza wszystkie zajęcia, odbywa praktykę w postaci prowadzenia zajęć ze studentami, realizuje zadania wynikające z Indywidualnego planu badawczego.
 2. Składa do biura SD:
  • wniosek o przeprowadzenie oceny śródokresowej
  • podpisane przez siebie oraz promotora/promotorów sprawozdanie z realizacji IPB
  • zatwierdzony przez promotora abstrakt
  • UWAGA – dokumenty należy złożyć w wersji papierowej z oryginalnymi podpisami lub przesłać z dokumenty podpisane certyfikowanym podpisem elektronicznym (wszystkie podpisy) – z wyjątkiem publikacji dołączonych do sprawozdania
  • publikacje dołączane do sprawozdania (opublikowane lub przyjęte do druku) należy przygotować w formie pdf nazwany zgodnie z zasadą Nazwisko_imię__pierwsze_słowa_tytułu i grać na dysk: https://ssd.us.edu.pl/index.php/s/tF0DSQfJBTdiTA2
 3. Wniosek inicjuje ocenę śródokresową; należ go składać w terminie od 1 maja do 30 września, przy czym postępowanie rozpocznie się najwcześniej 1 czerwca. Po 30 września ocena inicjowana jest z urzędu przez SD.
 4. Biuro SD wszczyna procedury związane z oceną śródokresową w ciągu 14 dni od złożenia wniosku (a jeśli wniosek zostanie złożony między 10 lipca a 30 sierpnia – w ciągu 30 dni), tj. po sprawdzeniu dokumentów i zaliczeniu roku powiadamia dziekana SD i dyrektora instytutu o gotowości doktoranta/doktorantki do przystąpienia do pierwszego etapu oceny śródokresowej.
 5. Dziekan SD zwraca się do dyrektora instytutu z prośbą o włączenie wystąpienia doktoranta do programu rady instytutu (lub zwołanie dodatkowego spotkania rady, poświęconego wyłącznie doktorantom przystępującym do oceny śródokresowej). Do wniosku zostają dołączone:
  • abstrakt,
  • lista członków komisji ewaluacyjnej doktoranta wraz z adresami e-mail,
  • adres e-mail doktoranta.
 6. Biuro Szkoły Doktorskiej przesyła przewodniczącemu komisji ewaluacyjnej zatwierdzony przez dziekana IPB i sprawozdanie wraz z załącznikami.

 1. Dyrektor instytutu wysyła zaproszenie na poświęconą doktorantom część posiedzenia rady instytutu
  • członkom rady instytutu,
  • członkom komisji ewaluacyjnych doktorantów, których dotyczy to spotkanie,
  • promotorom, promotorom pomocniczym
  • doktorantom
 2. W  części posiedzenia, na której doktorant prezentuje swój projekt, oprócz członków rady instytutu biorą udział: doktorant, co najmniej dwóch członków komisji ewaluacyjnej oraz promotor/promotorzy.
 3. Doktorant występuje przed radą instytutu, przedstawiając swój projekt badawczy i zwracając szczególną uwagę na zrealizowane już części IPB (ma na to maksymalnie dwadzieścia minut).
 4. Członkowie rady instytutu, członkowie komisji ewaluacyjnej oraz promotor/promotorzy doktoranta biorą udział w dyskusji.
 5. Wystąpienie doktoranta zostaje odnotowane w protokole posiedzenia rady instytutu (imię i nazwisko doktoranta oraz temat projektu).

 1. Posiedzenie komisji ewaluacyjnej organizuje jej przewodniczący.
 2. Komisja ewaluacyjna spotyka się z doktorantem i rozmawia na temat realizacji jego IPB; na spotkanie może zostać zaproszony promotor. Doktorant (i ‒ jeśli dotyczy ‒ promotor) powinien zostać powiadomiony o terminie spotkania co najmniej tydzień wcześniej (zawiadamia przewodniczący komisji).
 3. Komisja ewaluacyjna dokonuje oceny śródokresowej na posiedzeniu zamkniętym; protokół ze spotkania, podpisany przez wszystkich członków komisji, przewodniczący dostarcza do biura SD. Formularz stanowi załącznik do zarządzenia dziekana – powyżej.

 1. Jeżeli chce podejść do oceny śródokresowej przed 30 września 2022 roku, składa do dziekana SD wniosek o przystąpienie do oceny śródokresowej.
 2. Zalicza II rok kształcenia, czyli:
  1. posiada oceny ze wszystkich zajęć, w których uczestniczył,
  2. przeprowadził zajęcia zgodnie z planem praktyk,
  3. składa sprawozdanie z realizacji IPB (formularz: https://us.edu.pl/szkola-doktorska/indywidualny-plan-badawczy/),
  4. Składa do biura SD wniosek o przeprowadzenie oceny śródokresowej (załącznik do zarządzenia dziekana – powyżej)
  5. Składa przygotowany i zaakceptowany przez promotora abstrakt.
  6. Występuje przed radą instytutu, przedstawiając swój projekt badawczy i zwracając szczególną uwagę na zrealizowane już części IPB (ma na to maksymalnie dwadzieścia minut), a następnie bierze udział w dyskusji na jego temat.
  7. Uczestniczy w spotkaniu komisji ewaluacyjnej związanym z realizacją jego IPB.

 1. Opiniuje i podpisuje sprawozdanie.
 2. Akceptuje abstrakt.
 3. Uczestniczy w posiedzeniu rady instytutu, na którym doktorant/doktorantka przedstawia swój projekt badawczy, może brać udział w dyskusji po wystąpieniu doktoranta.
 4. Jeżeli zostanie zaproszony na podsumowujące ocenę śródokresową spotkanie komisji ewaluacyjnej, uczestniczy w tym spotkaniu.

 1. Po otrzymaniu z biura SD sprawozdania i IPB doktoranta/doktorantki przekazuje je pozostałym członkom komisji.
 2. Upewnia się, czy wszyscy członkowie komisji wiedzą o posiedzeniu rady instytutu.
 3. Ustala z członkami komisji termin końcowego posiedzenia komisji; informuje o tym terminie doktoranta/doktorantkę i promotora oraz biuro SD. Ustala kwestię zasadności udziału w tej rozmowie promotora i zaprasza go na spotkanie z komisją.
 4. Uczestniczy w posiedzeniu rady instytutu, na której występuje doktorant/doktorantka i bierze udział w dyskusji na temat jego projektu.
 5. Organizuje końcowe posiedzenie komisji ewaluacyjnej, podczas którego oceniana jest realizacja IPB doktoranta/doktorantki oraz odbywa się rozmowa z doktorantem/doktorantką (i – jeżeli komisja tak zdecydowała – promotorem), oraz przygotowuje protokół z tego posiedzenia (na wzorze przygotowanym przez biuro SD).

 1. Uczestniczą w posiedzeniu rady instytutu, na której występuje doktorant/doktorantka, i biorą udział w dyskusji na temat jego/jej projektu (co najmniej dwóch z trzech członków komisji, w tym przewodniczący).
 2. Uczestniczą w końcowym posiedzeniu komisji ewaluacyjnej, podczas którego oceniana jest realizacja IPB doktoranta/doktorantki.
 3. Przeprowadzają z doktorantem/doktorantką (i ‒ jeśli został zaproszony ‒ promotorem) rozmowę na temat realizacji IPB przez doktoranta i wynikających z niego planów badawczych.
 4. W trakcie posiedzenia podejmują uchwałę o ocenie śródokresowej. Ocena może być pozytywna albo negatywna.
 5. Uchwała komisji przyjmowana jest w drodze głosowania. Głosowanie jest jawne, chyba że ktoś z członków komisji zawnioskuje o przeprowadzenie głosowania tajnego.
 6. Uchwała przyjmowana jest bezwzględną większością głosów (ocena pozytywna to co najmniej dwa głosy za pozytywną oceną śródokresową).
 7. Przygotowują uzasadnienie oceny – zarówno w przypadku oceny pozytywnej, jak i negatywnej.

 1. Na wniosek dziekana SD włącza wystąpienie doktoranta do programu rady instytutu lub organizuje oddzielne posiedzenie. Zaprasza na to posiedzenie:
 • członków rady instytutu,
 • członków komisji ewaluacyjnej,
 • promotora/promotorów,
 • doktoranta/doktorantkę,

W przypadku spotkania online ‒ wysyłając im link do spotkania.

 1. Członków rady instytutu informuje o włączeniu wystąpienia doktoranta do programu rady i przesyła im abstrakt dostarczony przez promotora oraz informację o roli rady instytutu w ocenie śródokresowej doktoranta.

 1. Uczestniczą w posiedzeniu, na którym doktorant/doktorantka przedstawia swój projekt badawczy.
 2. Uczestniczą w dyskusji po wystąpieniu doktoranta/doktorantki.
 3. Wystąpienie doktoranta nie wymaga głosowania ani uchwały rady instytutu. Powinno być jedynie odnotowane w protokole posiedzenia.

return to top