Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ogłoszenie o naborze wniosków w programie PROM - wyjazdy doktorantów

nabór wstrzymany

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach informuje o otwarciu naboru wniosków na krótkoterminowe wyjazdy doktorantów w ramach programu PROM.

Uprawnieni uczestnicy: doktoranci Uniwersytetu Śląskiego (studia doktoranckie i szkoły doktorskie), którzy nie ukończyli 40. roku życia.

W ramach projektu dopuszczalne są następujące typy mobilności:

  1. Pozyskiwanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułów naukowych.
  2. Udział w szkole letniej/szkole zimowej (zarówno jako słuchacz szkoły, jak i prowadzący zajęcia). Tematyka programu szkoły musi być ściśle związana z tematyką rozprawy doktorskiej lub prowadzonymi badaniami.
  3. Wykonanie kwerend archiwalnych/ bibliotecznych.
  4. Prowadzenie zajęć dydaktycznych.
  5. Udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego.
  6. Inne krótkie formy kształcenia umożliwiające zwiększenie kompetencji uczestnika Projektu.
  7. Aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. udział w sesji posterowej i Flash talk).

Cel wyjazdu: dowolny kraj, do którego możliwy jest wyjazd z Polski.

Czas trwania wyjazdu: od 5 do 30 dni (wliczając 2 dni podróży).

Czas trwania projektu: wszystkie wyjazdy muszą zostać zrealizowane do 31 marca 2023 r.

Finansowanie:

 1. Ryczałtowe stawki kosztów podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW, opłat wizowych i związanych z legalizacją pobytu uzależnione od odległości.
 2. Ryczałtowe stawki dofinansowania kosztów utrzymania uzależnione od kraju i długości pobytu (od 260 zł do 800 za dzień).
 3. Koszty opłat konferencyjnych/szkoleń/kursów.

Finansowanie ryczałtowe wypłacane jest w formie stypendium. Koszty opłat realizowaną są zwykłą drogą administracyjną.

Terminy naboru: nabór ciągły od 12 stycznia 2022 roku do wyczerpania środków [nabór wstrzymany]

Tryb naboru: nabór do projektu obywa się drogą elektroniczną poprzez formularz elektroniczny:

https://formularze.us.edu.pl/form/index/2809

Formularz należy wypełnić i przesłać co najmniej na 60 dni przed planowanym terminem wyjazdu.

Kwalifikacja:

Wnioski podlegają ocenie formalnej w biurze projektu i merytorycznej, którą wykonuje ekspert wyznaczony przez kierownika projektu do każdego wniosku. Wniosek jest zakwalifikowany do finansowania pod warunkiem

1) uzyskania co najmniej 60 procent punktów w każdej ocenianej kategorii

2) dostępności środków

 

Kryteria oceny
Kategoria liczba punktów
Poziom naukowy badań lub działalności w zakresie sztuki albo ocena merytorycznej wartości zaplanowanych działań związanych z kształceniem lub wdrożeniem 0-40
Celowość projektu z perspektywy przygotowywanej rozprawy doktorskiej 0-30
Prawdopodobieństwo zrealizowania zaplanowanych celów 0-20
Celowość projektu z perspektywy realizacji zadań zapisanych w strategii Uczelni 0-10

 

W projekcie zrealizowanych zostanie co najmniej 40 mobilności w formie wyjazdów doktorantów. Nie będą finansowane „mobilności online”, chyba że aktywność związana z mobilnością zostanie przekształcona na formę online już po wypłacie środków.

Osoby zakwalifikowane otrzymają finansowanie pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań formalnych przedstawionych w informacji przekazanej przez biuro projektu w informacji o kwalifikacji, w terminie wskazanym w tej informacji.

Więcej o dokumentach do przygotowania: Procedura przygotowania wyjazdu

 

Biuro projektu:

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Ul. Bankowa 14, pok. 406-40B

Tel. 32 359 2472, 32 359 2473

prom@us.edu.pl

Koordynator projektu: dr Ryszard Knapek

Obsługa wyjazdów: mgr Diana Pasek

 

Załączniki:

Regulamin wyjazdów doktorantów w programie PROM

załącznik nr 1 do regulaminu – umowa beneficjenta z uczestnikiem

załącznik nr 3 do regulaminu – stawki ryczałtowe

 

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN13/18.

return to top