Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

PROM - ogłoszenie o naborze na przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej na Uniwersytet Śląski w Katowicach

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach informuje o otwarciu naboru wniosków na krótkoterminowe przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej na Uniwersytet Śląski w Katowicach w ramach programu PROM.

Uprawnieni uczestnicy:

 • doktoranci, którzy nie ukończyli 40. roku życia
 • przedstawiciele kadry akademickiej

pochodzących z uczelni, jednostek naukowych i naukowo-dydaktycznych ze wszystkich krajów, z których możliwa jest mobilność do Polski i które potencjalnie mogą współpracować z Uniwersytetem Śląskim.

W ramach projektu dopuszczalne są następujące typy mobilności:

 1. Aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. udział w sesji posterowej i Flash talk).
 2. Pozyskiwanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułów naukowych.
 3. Udział w szkole letniej/szkole zimowej (zarówno jako słuchacz szkoły, jak i prowadzący zajęcia).
 4. Wykonanie kwerend archiwalnych i bibliotecznych.
 5. Prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 6. Udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego.
 7. Inne krótkie formy kształcenia umożliwiające zwiększenie kompetencji uczestnika Projektu.

Cel wyjazdu: Uniwersytet Śląski w Katowicach, wszystkie jednostki.

Czas trwania wyjazdu: od 5 do 30 dni (wliczając maksymalnie 2 dni podróży).

Czas trwania projektu: wszystkie wyjazdy muszą zostać zrealizowane do 31 grudnia 2022 r.

Finansowanie:

 1. Ryczałtowe stawki kosztów podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW, opłat wizowych i związanych z legalizacją pobytu uzależnione od odległości.
 2. Ryczałtowe stawki dofinansowania kosztów utrzymania uzależnione od kraju i długości pobytu (od 260 zł do 800 za dzień).
 3. Koszty opłat konferencyjnych/szkoleń/kursów.

Finansowanie wypłacane jest w formie stypendium.

Terminy naboru: nabór prowadzony jest w trybie ciągłym od 26 kwietnia 2022 roku do jego wstrzymania (w całości lub w jednej z kategorii)

Tryb naboru:

Nabór do projektu obywa się drogą elektroniczną poprzez formularz elektroniczny.

Kategorie naboru:

 1. Doktoranci do 40. roku życia – 18 miejsc. Formularz aplikacyjny: https://formularze.us.edu.pl/form/index/2810
 2. Przedstawiciele kadry akademickiej do 40. roku życia – 8 miejsc. Formularz aplikacyjny: https://formularze.us.edu.pl/form/index/3143
 3. Przedstawiciele kadry akademickiej (bez rozróżnień wiekowych) – 10 miejsc. Formularz aplikacyjny: https://formularze.us.edu.pl/form/index/3143

Ocena wniosków

Wnioski podlegają ocenie formalnej w biurze projektu i merytorycznej, którą wykonuje ekspert wyznaczony przez kierownika projektu.

Kryteria oceny
Kategoria liczba punktów
Poziom naukowy badań lub działalności w zakresie sztuki albo ocena merytorycznej wartości zaplanowanych działań związanych z kształceniem lub wdrożeniem 0-40
Celowość projektu z perspektywy realizacji zadań zapisanych w strategii Uczelni 0-30
Prawdopodobieństwo zrealizowania zaplanowanych celów 0-30

Szczegółowa informacja o projekcie PROM: prom@us.edu.pl

 

Biuro projektu:

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Ul. Bankowa 14, pok. 406-40B

Tel. +48 32 359 2471–2473

 

Koordynator projektu: dr Ryszard Knapek (ryszard.knapek@us.edu.pl)

Obsługa przyjazdów: mgr Diana Pasek (diana.pasek@us.edu.pl)

Załączniki:

PROM Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 2022_przyjazdy

załącznik nr 1 do regulaminu – umowa beneficjenta z uczestnikiem

załącznik nr 2 do regulaminu – formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu

załącznik nr 3 do regulaminu – stawki ryczałtowe

 

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN13/18.

return to top