Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Szkoła Doktorska

PROM - ogłoszenie o naborze na przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej na Uniwersytet Śląski w Katowicach

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach informuje o otwarciu naboru wniosków na krótkoterminowe przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej na Uniwersytet Śląski w Katowicach w ramach programu PROM.

Uprawnieni uczestnicy: doktoranci i przedstawiciele kadry akademickiej, którzy nie ukończyli 40. roku życia, pochodzących z uczelni, jednostek naukowych i naukowo-dydaktycznych ze wszystkich krajów, z których możliwa jest mobilność do Polski i które potencjalnie mogą współpracować z Uniwersytetem Śląskim.

W ramach projektu dopuszczalne są następujące typy mobilności:

 1. Aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. udział w sesji posterowej i Flash talk).
 2. Pozyskiwanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułów naukowych.
 3. Udział w szkole letniej/szkole zimowej (zarówno jako słuchacz szkoły, jak i prowadzący zajęcia). Tematyka programu szkoły musi być ściśle związana z tematyką rozprawy doktorskiej lub prowadzonymi badaniami.
 4. Wykonanie kwerend archiwalnych/ bibliotecznych.
 5. Prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 6. Udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego.
 7. Inne krótkie formy kształcenia umożliwiające zwiększenie kompetencji uczestnika Projektu.

Cel wyjazdu: Uniwersytet Śląski w Katowicach, wszystkie jednostki.

Czas trwania wyjazdu: od 5 do 30 dni (wliczając maksymalnie 2 dni podróży).

Czas trwania projektu: wszystkie wyjazdy muszą zostać zrealizowane do 30 września 2020 r.

Finansowanie:

 1. Ryczałtowe stawki kosztów podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW, opłat wizowych i związanych z legalizacją pobytu uzależnione od odległości.
 2. Ryczałtowe stawki dofinansowania kosztów utrzymania uzależnione od kraju i długości pobytu (od 260 zł do 800 za dzień).
 3. Koszty opłat konferencyjnych/szkoleń/kursów.

Finansowanie wypłacane jest w formie stypendium.

Terminy naboru: 20.02.2020-12.03.2020

Tryb naboru:

Nabór do projektu obywa się drogą elektroniczną poprzez formularz elektroniczny:

Wersja polska: https://formularze.us.edu.pl/form/index/1644

Wersja angielska: https://formularze.us.edu.pl/form/index/1645

 

Wnioski podlegają ocenie formalnej w biurze projektu i merytorycznej, którą wykonuje komisja kwalifikacyjna oraz eksperci reprezentujący dyscyplinę naukową właściwą do danego wniosku. Każdy wniosek jest oceniany przez dwóch ekspertów. Po dokonaniu wszystkich ocen sporządzana jest lista rankingowa, a z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie – o ile dopełnią wszystkich formalności – podpisywana jest umowa o finansowanie.

W projekcie zrealizowanych zostanie co najmniej 20 mobilności w formie przyjazdów doktorantów i 20 mobilności w formie przyjazdów przedstawicieli kadry akademickiej.

 

Szczegółowa informacja o projekcie PROM: prom@us.edu.pl

 

Biuro projektu:

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Ul. Bankowa 14, pok. 406-40B

Tel. +48 32 359 2471–2473

 

Koordynator projektu: dr Ryszard Knapek

 

Załączniki:

PROM Regulamin – przyjazdy

załącznik nr 1 do regulaminu – umowa beneficjenta z uczestnikiem

załącznik nr 2 – formularz aplikacyjny – przyjazdy

załącznik nr 3 do regulaminu – zakres danych do merytorycznego sprawozdania z mobilności

załącznik nr 4 do regulaminu – stawki ryczałtowe

 

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN13/18.

return to top