Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Szkoła Doktorska

PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Projekt PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej jest realizowany na Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2019/2020. Celem projektu jest finansowanie krótkoterminowych (od 5 do 30 dni) wyjazdów zagranicznych młodych naukowców (do 40. roku życia), którzy mogą wyjechać między innymi w celu prowadzenia badań naukowych, pozyskiwania materiałów do pracy, uczestnictwa w konferencjach naukowcy, a także szkoleniach i innych działaniach rozwojowych.

W ramach projektu przewidziano co najmniej 60 wjazdów zagranicznych dla doktorantów oraz co najmniej 20 przyjazdów doktorantów i 20 przyjazdów młodych pracowników naukowych (do 40. roku życia) z zagranicznych uczelni na Uniwersytet Śląski.

W pierwszym etapie naboru do wyjazdów zakwalifikowano 66 doktorantów  Uniwersytetu Śląskiego, którzy wyjadą do uczelni, ośrodków badawczych i szkoleniowych oraz na badania terenowe do 27 różnych krajów – – od Czech, Niemiec i Litwy aż po Norwegię (stacja polarna na Spitzbergenie), Kirgistan, Chiny i Stany Zjednoczone.

W drugim etapie planowany jest nabór na przyjazdy zagranicznych doktorantów i młodych pracowników naukowych naukowych na Uniwersytet Śląski. Planowany nabór ma rozpocząć się 15 lutego i zakończyć 1 marca, a wyjazdy mogą być realizowane już od 15 marca do 30 września.

W ramach mobilności pokryte zostaną następujące koszty:

  1. Ryczałtowe stawki kosztów podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW, opłat wizowych i związanych z legalizacją pobytu uzależnione od odległości.
  2. Ryczałtowe stawki dofinansowania kosztów utrzymania uzależnione od kraju i długości pobytu (od 260 zł do 800 za dzień).
  3. Koszty opłat konferencyjnych/szkoleń/kursów.

Finansowanie wypłacane jest w formie stypendium z wyjątkiem poz. 3.

 

Szczegółowa informacja o projekcie PROM można uzyskać w Biurze Projektu w Szkole Doktorskiej.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN13/18.

return to top