Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025

Ścieżki rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

1. Główna ścieżka w postaci otwartego, międzynarodowego konkursu – pełne informacje poniżej.

2. Rekrutacja na miejsca finansowane z grantów – informacje o otwartych naborach https://us.edu.pl/szkola-doktorska/rekrutacja-przez-grant/

3. Rekrutacja do programu Doktorat wdrożeniowy https://us.edu.pl/szkola-doktorska/doktorat-wdrozeniowy/

4. Rekrutacja do ścieżek Transfrom4Europe (informacja wkrótce).

Międzynarodowy konkurs – główny nabór do Szkoły Doktorskiej

Nabór do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2024/2025 odbywa się w formie otwartego, międzynarodowego konkursu. Konkurs przeprowadzany jest z podziałem na trzy obszary, które odpowiadają obszarom kształcenia w Szkole Doktorskiej:

 • Obszar nauk humanistycznych, teologicznych i sztuki,
 • Obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych,
 • Obszar nauk społecznych.

Konkurs przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez rektora.
Podstawą prawną przeprowadzanego postępowania jest Uchwała nr 478 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2024/2025. Poniższe informacje są wyborem najważniejszych warunków rekrutacji i informacjami dotyczącymi decyzji wykonawczych ww. uchwały.

Link do uchwały:

https://aktyprawne.us.edu.pl/423-lista/d/6903/5/

img
Dyscypliny naukowe Dyscypliny naukowe

Obszar nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki:

 1. filozofia,
 2. historia,
 3. językoznawstwo,
 4. literaturoznawstwo,
 5. nauki o kulturze i religii,
 6. nauki o sztuce,
 7. nauki teologiczne,
 8. polonistyka,
 9. sztuki filmowe i teatralne,
 10. sztuki muzyczne,
 11. sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,

Obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych:

 1. informatyka
 2. inżynieria biomedyczna,
 3. inżynieria materiałowa,
 4. matematyka,
 5. nauki biologiczne,
 6. nauki chemiczne,
 7. nauki fizyczne,
 8. nauki o Ziemi i środowisku

Obszar nauk społecznych:

 1. geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
 2. nauki o komunikacji społecznej i mediach,
 3. nauki o polityce i administracji,
 4. nauki prawne,
 5. nauki socjologiczne,
 6. pedagogika,
 7. psychologia,
Limity miejsc Limity miejsc
 1. Obszar nauk humanistycznych, teologicznych i sztuki — 20 miejsc.
 2. Obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych — 22 miejsca.
 3. Obszar nauk społecznych — 22 miejsca.

Limity nie są podzielone na dyscypliny.

Na wniosek komisji rekrutacyjnej rektor może zgodzić się na przyjęcie większej liczby osób niż limit.

Terminarz rekrutacji Terminarz rekrutacji

1. 10 czerwca 2024 godz. 12:00  otwarcie rejestracji w systemie teleinformatycznym

2. 10 czerwca 2024  termin upublicznienia listy członków komisji rekrutacyjnej (późniejsze zmiany dopuszczalne w przypadku konieczności zmiany albo dodania członka komisji)

3. 21 czerwca 2024 godz. 15:00 zamknięcie naboru w systemie teleinformatycznym i złożenie w systemie wszystkich dokumentów z zastrzeżeniem pkt 7

4. 25 czerwca-1 lipca 2024 ocena projektów planów badawczych przez ekspertów

5. 4 lipca 2024 do godziny 15:00 ogłoszenie wyników pierwszego etapu rekrutacji i terminarza rozmów kwalifikacyjnych

6. 9-12 lipca 2024 rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami (liczba dni jest uzależniona od liczby kandydatów w danym obszarze; o dniach i terminie rozmów decyduje komisja rekrutacyjna)

7. 15 lipca 2024 do godz. 12:00 ostateczny termin złożenia w systemie teleinformatycznym dyplomu ukończenia studiów lub złożenia oświadczenia o dostarczeniu dyplomu ukończenia studiów (uwzględniającego datę dostarczenia, nie późniejszą niż 10 września 2024)

8. 16 lipca 2024 godz. 15:00 powiadomienie kandydatów o wynikach rekrutacji

9. 17-19 lipca 2024 w godz. środa i czwartek od 9:30-12:30, 13:30-15:00, piątek 9:30-12:00

zapisy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia; informowanie kandydatów z listy rezerwowej o kwalifikacji

10. 23 lipca 2024 9:30-12:30, 13:30-15:00 zapisy kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej

11. 10 września 2024 do godz. 12:00 ostateczny termin złożenia w systemie teleinformatycznym dyplomu ukończenia studiów, dla osób, które złożyły oświadczenie o dostarczeniu dyplomu ukończenia studiów (pkt 7);

12. 11 września 2024 do godz. 15:00 informowanie kandydatów z listy rezerwowej o kwalifikacji

13. 12-13 września 2024 w godz. czwartek 9:30-12:30, 13:30-15:00, piątek 9:30-12:00 zapisy kandydatów z listy rezerwowej o których mowa  w pkt 12

14. 19 września 2024 godz.12:00 ogłoszenie listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej

Kryteria rekrutacji Kryteria rekrutacji

Kryterium 1

Projekt planu badawczego (do 12 000 znaków ze spacjami), nie licząc bibliografii (literatury).

Każdy projekt oceniany jest przez 3 ekspertów – badaczy reprezentujących dyscyplinę naukową, w której kandydat chce się kształcić

Liczba punktów 0-10 (średnia ocen ekspertów). Waga: 2.

Uwaga – Projekt planu badawczego oceniany jest w pierwszym etapie rekrutacji. Jeżeli kandydat otrzyma 5 lub mniej punktów od co najmniej 2 z 3 oceniających, nie uzyskuje kwalifikacji do dalszych etapów postępowania.

Kryteria oceny

Projekt powinien zawierać:

 • cel naukowy projektu (problem naukowy, który kandydat podejmuje, pytania i hipotezy badawcze) (do 3 pkt)
 • znaczenie projektu dla dyscypliny (uzasadnienie podjęcia badań w tym zakresie, nowatorskość projektu) (do 2 pkt)
 • ogólny plan badań (wstępnie wskazane etapy postępowania badawczego) (do 2 pkt)
 • metodyka badań (metody, techniki, narzędzia badawcze) (do 2 pkt)
 • literatura (do 30 najważniejszych pozycji bibliograficznych, z których zamierza skorzystać kandydat) (do 1 pkt)
 • w przypadku gdy kandydat będzie częścią zespołu badawczego, należy opisać jego wkład w projekt badawczy

Kryterium 2

Rozmowa kwalifikacyjna

Kandydat, który zakwalifikuje się do drugiego etapu oceny, uczestniczy w rozmowie z obszarową komisją rekrutacyjną. W skład komisji wchodzi po dwóch przedstawicieli każdej z dyscyplin naukowych należących do obszaru (patrz – Dyscypliny naukowe), jeden przedstawiciel doktorantów, sekretarz i przewodniczący. Wszyscy członkowie komisji mogą uczestniczyć w rozmowie i zadawać pytania. Podczas rozmowy kandydat prezentuje planowany projekt — koncepcję doktoratu. Rozmowa może dotyczyć samego projektu, ale także zagadnień powiązanych oraz związanych z wykształceniem i doświadczeniem kandydata.

Liczba punktów 0-10 (średnia ocen wszystkich członków komisji, z wyłączeniem sekretarza). Waga: 5.

Uwaga – kandydat, który otrzyma mniej niż 6 punktów w tym kryterium, nie uzyska kwalifikacji do Szkoły Doktorskiej, nawet jeżeli na liście rankingowej będzie miał wystarczającą liczbę punktów.

Elementy oceny:

 • „obrona” projektu badawczego — odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionego przez kandydata projektu
 • wiedza z zakresu obszaru badawczego
 • znajomość języka angielskiego
 • predyspozycje do prowadzenia badań i prezentacji ich wyników.

Kryterium 3

Osiągnięcia naukowe

Punkty uzyskane w tym kryterium liczone są do ostatecznej oceny kandydata i podawane do wiadomości kandydatów dopiero po zakończeniu postępowania.

Liczba punktów 0-22. Waga: 1.

Elementy oceniane:

 • wystąpienia konferencyjne – maks. 3 pkt.[1]
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji w wydawnictwach i czasopismach z list ministerialnych (monografia — 10 pkt, rozdział w monografii — 2 pkt, artykuł w czasopiśmie — 5 pkt; maks. 12 pkt)[2]
 • realizacja projektu badawczego finansowanego ze środków zewnętrznych (kierownik — 4 pkt, wykonawca — 2 pkt; maks. 4 pkt)[3]
 • inne osiągnięcia naukowe lub artystyczne (maks. 3 pkt)

Kryterium 4

Doświadczenie międzynarodowe

Punkty uzyskane w tym kryterium liczone są do ostatecznej oceny kandydata i podawane do wiadomości kandydatów dopiero po zakończeniu postępowania.

Liczba punktów 0-8. Waga: 1.

Elementy oceniane

 • uczestnictwo w programie Erasmus lub innej wymianie międzynarodowej (maks. 3 pkt),
 • projekty realizowane wspólnie z zagranicznymi instytucjami naukowymi, w tym staże i stypendia zagraniczne (maks. 5 pkt)

Obowiązujący sposób potwierdzenia osiągnięć

[1] Potwierdzenie czynnego udziału przez organizatora konferencji.

[2] W przypadku tekstu przyjętego do druku — potwierdzenie przyjęcia do druku (wystarczy e-mail z wydawnictwa lub nr DOI), w przypadku tekstu opublikowanego — pierwsza strona artykułu i spis treści z nazwiskiem autora.

[3] Numer projektu i instytucja finansująca.

Rejestracja w postępowaniu rekrutacyjnym Rejestracja w postępowaniu rekrutacyjnym

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest drogą elektroniczną w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Wszystkie dokumenty i informacje przyjmowane są jedynie tą drogą, przez system teleinformatyczny uczelni.

Link do systemu IRK: https://irk2.us.edu.pl/pl/

Dostęp do systemu będzie możliwy od 10 czerwca.

Dokumenty i informacje niezbędne w procesie rekrutacji Dokumenty i informacje niezbędne w procesie rekrutacji

Zestawienie niezbędnych dokumentów, które należy przygotować i umieścić w systemie teleinformatycznym

 1. odpis dyplomu poświadczającego uzyskanie kwalifikacji, o których mowa w § 1 ;więcej: Udział w rekrutacji przed ukończeniem studiów),
  • w przypadku braku dyplomu – zaświadczenie o nadaniu tytułu zawodowego wydane przez instytucję, która nadała tytuł; w przypadku przyjęcia kandydata do Szkoły Doktorskiej odpis dyplomu należy dostarczyć niezwłocznie po jego uzyskaniu,
  • w przypadku ukończenia szkoły wyższej za granicą wymagane jest poświadczenie dyplomu lub innego dokumentu w formie legalizacji lub apostille oraz przysięgłe tłumaczenie dokumentu na język polski lub angielski (jeśli dokument wydano w innym niż wymienione języki);
 2. projekt planu badawczego (maks. 12 tysięcy znaków ze spacjami, nie licząc bibliografii) – obowiązujący dokument zarządzenie nr 3-2024 – 1a – projekt-planu-badawczego-2024
 3. pisemna opinia pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pełniącego rolę opiekuna naukowego kandydata wraz ze zgodą na pełnienie przez niego funkcji promotora lub promotora pomocniczego doktoranta; opinia powinna dotyczyć dotychczasowego dorobku kandydata i jego predyspozycji do pracy naukowej; zarządzenie nr 3-2024 – 2a – opinia opiekuna naukowego kandydata
 4. pisemna opinia dodatkowego nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego co najmniej ze stopniem doktora; zarządzenie nr 3-2024 – 3a – opinia dodatkowego nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego 2024
 5. wykaz osiągnięć naukowych kandydata – obowiązujący dokument; zarządzenie nr 3-2024 – 4a – osiągnięcia-naukowe-i-działania-międzynarodowe-2024
 6. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe.

Ponadto kandydat w trakcie postępowania zobowiązany jest założyć konto w systemie informatycznym uczelni a następnie:

 1. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzania rekrutacji;
 2. złożyć oświadczenie o nieodbywaniu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o braku zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego od 1 października 2023 roku;
 3. zamieścić zdjęcie elektroniczne zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 4. wypełnić formularz rejestracyjny, podając wszystkie wymagane dane i informacje, w tym:
  • dane osobowe i korespondencyjne kandydata,
  • dane korespondencyjne kandydata, w tym adres e-mail, za pośrednictwem którego odbywać się będzie komunikacja z kandydatem,
  • informacja o dyscyplinie naukowej, w której kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską,
  • tytuł projektu, który kandydat chce realizować w ramach pracy nad rozprawą doktorską,
  • informacja o opiekunie naukowym kandydata (imię i nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, afiliacja, służbowy adres e-mail),
  • numer ORCID kandydata;
 5. wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 400 zł.
return to top