Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ogłoszenie konkursu nr 14 (2/2024) - umiędzynarodowienie działalności doktorantów

Dziekan Szkoły Doktorskiej informuje o otwarciu konkursu na umiędzynarodowienie aktywności doktorantów, finansowany z puli środków przyznanych na ten cel przez Rektora UŚ.

Podstawowe informacje:

Procedura aplikacyjna:

 1. Doktorant wypełnia i wysyła formularz SRW, a następnie potwierdza złożenie wniosku, klikając na link wysłany przez system. Termin zamknięcia systemu: 11 marca 2024 (poniedziałek) godz. 12:00.
 2. Doktorant przekazuje wypełniony formularz w wersji elektronicznej lub papierowej, tożsamy z formularzem złożonym w systemie informatycznym Szkoły, promotorowi do akceptacji.
 3. Promotor informuje Szkołę Doktorską o zaakceptowaniu formularza, wysyłając email na adres szkola.doktorska@us.edu.pl ze swojego konta służbowego w domenie @us.edu.pl. Drobne zmiany mogą być zaznaczone w emailu. Termin potwierdzenia przez promotora: 12 marca 2024 r. (wtorek) do końca dnia.
 4. Wprowadzenie istotnych zmian we wniosku przez promotora skutkuje obowiązkiem powtórzenia opisanej wyżej procedury przez doktoranta. Nie jest to możliwe po zamknięciu systemu.
 5. Wnioski niepotwierdzone przez promotora nie będą rozpatrywane.
 6. Wnioski, które nie będą spełniać któregoś z wymogów formalnych wynikających z regulaminu lub z dodatkowych warunków wyliczonych poniżej, nie będą rozpatrywane (bez wzywania do uzupełnienia lub poprawiania).
 7. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Dodatkowe warunki konkursu, nie uwzględnione w Regulaminie:

 1. Na jednego doktoranta nie będą przyznawane środki w wysokości większej niż 6000 PLN. Wnioski złożone przez jednego doktoranta na łączną kwotę przekraczającą 6000 zł będą odrzucane w całości.
 2. Doktorant powinien złożyć kilka wniosków, jeżeli chce się ubiegać o finansowanie różnych działań (na łączną kwotę nie przekraczającą 6000 PLN).
 3. W konkursie mogą być finansowane wyłącznie środki do wydania w okresie po rozstrzygnięciu konkursu, z zachowaniem zasad obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
 4. W konkursie mogą być finansowe wyłącznie środki do wydania w roku kalendarzowym 2024. Wnioski, których realizacje komisja uzna za niemożliwą będą odrzucane.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu nr 13 (1/2024)

Konkurs przeprowadzony został na podstawie Regulaminu wydatkowania środków na działalność naukową doktorantów Szkoły Doktorskiej wprowadzonego zarządzeniem nr 1/2024 Dziekana Szkoły Doktorskiej. W dniu 14 lutego 2024 roku komisja konkursowa powołana przez Panią Dziekan Szkoły Doktorskiej ustaliła podział środków w konkursie.

W ustalonym terminie wpłynęło 135 wniosków, w tym 17 wniosków nie przesłanych prawidłowo lub przesłanych podwójnie.

Komisja oceniała 118 wniosków. W toku oceny komisja zdecydowała o odrzuceniu z przyczyn merytorycznych 25 wniosków (z powodu niskiego poziomu merytorycznego, z powodu niskiej oceny celowości projektu lub z uwagi na niemożliwość realizacji projektu)

 • Złożono wnioski na łączną sumę: 335 817,93 zł (nie licząc wtórników).
 • Do oceny dopuszczono wnioski na łączną sumę: 335 817,93 zł
 • Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków komisja zdecydowała się przyznać środki na łączną kwotę 239 024,73 zł.

Na podstawie ocen członków komisji i po analizie kosztów przedstawionych we wnioskach komisja zdecydowała o finansowaniu 93 wniosków, niektórych w całości, a niektórych w części. Zgodnie z postanowieniami ww. regulaminu Szkoła Doktorska publikuje informacje o przyznanych środkach.

Osoby, które nie otrzymały finansowania, otrzymają informację o przyczynie (liczbie przyznanych punktów) w oddzielnym mailu.

Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Ogłoszenie konkursu nr 13 (1/2024)

Dziekan Szkoły Doktorskiej informuje o otwarciu konkursu na finansowanie działalności naukowej, artystycznej i rozwojowej ze środków budżetu Szkoły Doktorskiej.

Podstawowe informacje:

 • Termin zamknięcia formularza aplikacyjnego: 2 lutego 2024 r. (piątek) godz. 12:00.
 • Termin potwierdzenia przez promotora: 5 lutego 2024 r. (poniedziałek) do końca dnia (na adres szkola.doktorska@us.edu.pl)
 • Link do formularza: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4623
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 15 lutego 2024 roku (może ulec zmianie) na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej.

Procedura aplikacyjna:

 1. Doktorant wypełnia i wysyła formularz SRW, a następnie potwierdza złożenie wniosku, klikając na link wysłany przez system. Termin zamknięcia systemu: 2 lutego 2024 (piątek) godz. 12:00.
 2. Doktorant przekazuje wypełniony formularz w wersji elektronicznej lub papierowej, tożsamy z formularzem złożonym w systemie informatycznym Szkoły, promotorowi do akceptacji.
 3. Promotor informuje Szkołę Doktorską o zaakceptowaniu formularza, wysyłając email na adres szkola.doktorska@us.edu.pl ze swojego konta służbowego w domenie @us.edu.pl. Drobne zmiany mogą być zaznaczone w emailu. Termin potwierdzenia przez promotora: 5 lutego 2024 r. (poniedziałek) do końca dnia.
 4. Wprowadzenie istotnych zmian we wniosku przez promotora skutkuje obowiązkiem powtórzenia opisanej wyżej procedury przez doktoranta. Nie jest to możliwe po zamknięciu systemu.
 5. Wnioski niepotwierdzone przez promotora nie będą rozpatrywane (bez wzywania do uzupełnienia).
 6. Wnioski, które nie będą spełniać któregoś z wymogów formalnych wynikających z regulaminu lub z dodatkowych warunków wyliczonych poniżej, nie będą rozpatrywane (bez wzywania do uzupełnienia lub poprawiania).
 7. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Dodatkowe warunki konkursu, nie uwzględnione w Regulaminie:

 1. Na jednego doktoranta nie będą przyznawane środki w wysokości większej niż 5000 PLN. Wnioski złożone przez jednego doktoranta na łączną kwotę przekraczającą 5000 zł będą odrzucane w całości.
 2. Doktorant powinien złożyć kilka wniosków, jeżeli chce się ubiegać o finansowanie różnych działań (na łączną kwotę nie przekraczającą 5000 PLN).
 3. W konkursie zostaje wprowadzony limit środków, o które można wnioskować w poszczególnych kategoriach (łącznie nie przekraczając 5000 zł):
  1. podróże zagraniczne – 5000 zł
  2. podróże krajowe – 3000 zł
  3. zakupy specjalistycznie, usługi, książki i inne – łącznie nie więcej niż 2000 zł
 4. W konkursie mogą być finansowane wyłącznie środki do wydania w okresie po rozstrzygnięciu konkursu, z zachowaniem zasad obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Najwcześniejsza data realizacji to 4 marca, a w przypadku podróży zagranicznych – co najmniej 3 tygodnie po rozstrzygnięciu konkursu.
 5. W konkursie mogą być finansowe wyłącznie środki do wydania w roku kalendarzowym 2024. Wnioski, których realizacje komisja uzna za niemożliwą będą odrzucane.
 6. Doktorant, który złożył indywidualny plan badawczy powinien wnioskować o środki zaplanowane w budżecie IPB. Inne działania będą finansowane tylko w przypadku pozostania wolnych środków po sfinansowaniu wszystkich działań zawartych w IPB (zasada ta nie dotyczy doktorantów I roku).

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków.

return to top