Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny

Zarządzenie Dziekana w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych

04.10.2021 - 16:23 aktualizacja 04.10.2021 - 16:23
Redakcja: am
Tagi: zarządzenie

Zarządzenie nr 4/2021

Dziekana Wydziału Humanistycznego

Uniwersytetu Humanistycznego w Katowicach

z dnia 1.10.2021

w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

 

Na podstawie §53 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Śląskiego oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10.08.2021 i komunikatu Prorektor ds. kształcenia i studentów z dnia 26.08.2021 dotyczącego organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 ustala się na Wydziale Humanistycznym następujące formy prowadzenia zajęć dydaktycznych:

 

 1. Na wszystkich kierunkach studiów (I i II stopnia, tryb stacjonarny i niestacjonarny) zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej i zdalnej.
 2. W formie zdalnej (za pomocą platformy MS Teams lub Moodle) odbywają się wykłady i wykłady monograficzne oraz inne typy zajęć wyznaczone przez dyrektora kierunku, o ile wymagają tego specyfika kształcenia lub inne szczególne uwarunkowania (np. liczebność osób w grupie, zajęcia z profesorami wizytującymi).
 3. W formie stacjonarnej mogą odbywać się także wykłady, których liczba uczestników pozwala na zachowanie dystansu (grupy o małej liczebności).
 4. Ćwiczenia, lektoraty, seminaria i laboratoria prowadzone są w formie stacjonarnej (wyjątek stanowią wyznaczone przez dyrektora kierunku zajęcia zgodnie z punktem 2 niniejszego zarządzenia).
 5. Na harmonogramach zajęć zaznacza się zajęcia prowadzone w trybie zdalnym.
 6. Udział studenta w zajęciach odbywa się zgodnie z zapisami podanymi w sylabusie.
 7. Nieobecność spowodowana zakażeniem COVID-19 uznawana jest za usprawiedliwioną.
 8. Konsultacje pracowników odbywają się w trybie stacjonarnym i/lub zdalnym. Na prośbę studenta dopuszcza się przeprowadzenie dyżuru na platformie MS Teams w godzinach wyznaczonych przez pracownika.
 9. Egzaminy i inne formy weryfikacji efektów kształcenia odbywają się w formie stacjonarnej i/lub zdalnej. Forma zdalna możliwa jest w szczególnych przypadkach, decyzję o przeprowadzeniu egzaminu w formie zdalnej podejmują prodziekani ds. kształcenia i studentów Wydziału Humanistycznego.
 10. Za realizację niniejszego zarządzenia odpowiedzialni są  prodziekani ds. kształcenia i studentów Wydziału Humanistycznego.

 

Treść zarządzenia – plik pdf

return to top