Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Instytut Historii

NAJWAŻNIEJSZE TEMATY BADAWCZE W DYSCYPLINIE

Z pewnością wyróżnikiem badań prowadzonych w IH są podejmowane zagadnienia dotyczące spraw śląskich, dynamiki i charakteru zmian społeczności na ziemiach polskich w dobie średniowiecza, nowożytnej i najnowszej, a także szeroko rozumianych pograniczy kulturowo-politycznych. Te są rozwijane w skali mikro – tu szczególnie badania nad II Rzeczpospolitą i drugą wojną światową – ale także w skali makro historii, co pokazują rozprawy monograficzne i mniejsze studia naszych pracowników dotyczące funkcjonowania państwa polskiego w średniowieczu i państwa polsko-litewskiego w XVI–XVIII wieku, usadowienia i roli Rzeczypospolitej w Europie XVI–XX w, zwłaszcza jej środkowo-wschodniej części, ale też w kręgu zachodnim, habsburskim i papieskim. Część wskazanych badań jest realizowanych w ramach projektów grantowych NPRH: Wazowie i Habsburgowie. Korespondencja z lat 1587-1668; Fritz Bracht. Nazistowski zarządca Górnego Śląska w latach II wojny światowej; Dzieje i nieświadomość. Założenia teoretyczne i praktyka badawcza psychohistorii; Polish People in the Imperial German Army; Polacy w armii Kajzera; Documenta Polonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas. Nova series oraz w NCN: Adam Chmara (1721-1805) – ostatni wojewoda miński w świecie polityki czasów stanisławowskich i jego archiwum; Wizerunki i symbolika na pieczęciach konwentów cysterskich na Śląsku w średniowieczu; Dworzanin polski na dworze Jagiellonów i królów elekcyjnych. Pozycja, system wartości, wzorzec osobowy; Stolica Apostolska wobec kryzysu władzy królewskiej Jana Kazimierza Wazy oraz elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1660-1669); Polityka kulturalna jako mechanizm działań podporządkowania w polityce ZSRR w latach 1955-1957/1958; Przypadek Polski i Jugosławii; Dyseminacja łacińska metafor konceptualnych w literaturze staronordyckiej jako przejaw chrystianizacji i europeizacji średniowiecznej Skandynawii; Geopolityczna specyfika potrydenckich nuncjatur apostolskich (1562-1606). Wiele z już osiągniętych wyników badań zostało już docenionych, co zaowocowało ogólnopolskimi nagrodami.


zespoły badawcze

liderka zespołu badawczego

dr hab. Agata Aleksandra Kluczek, prof. UŚ

kontakt: agata.kluczek@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Literackie i pozaliterackie formy kreacji obrazu dziejów imperium grecko-rzymskiego.


słowa kluczowe: historia starożytnego Rzymu, mennictwo rzymskie, kręgi władzy, centrum i peryferia świata rzymskiego, wojskowość i medycyna w dawnym Rzymie

lider zespołu badawczego

prof. dr hab. Jerzy Sperka

kontakt: jerzy.sperka@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Kluczowe problemy z dziejów politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych Polski i Europy w wiekach średnich i wczesnym okresie nowożytnym.


słowa kluczowe: średniowieczna Skandynawia, Królestwo Polskie w XIV-XV w., Ruś Czerwona, Górny Śląsk, Dwory królowych, Piastowie śląscy, rycerstwo i możnowładztwo, genealogia, Kancelaria monarsza, miejska, kościelna w wiekach średnich

lider zespołu badawczego

prof. dr hab. Ryszard Skowron

kontakt: ryszard.skowron@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Rzeczpospolita, Europa i świat – interakcje dyplomatyczne i dworskie w epoce nowożytnej (XVI-XVIII w.).


słowa kluczowe: Habsburgowie, Sobiescy, szlachta Rzeczypospolitej, magnackie dwory, dwory europejskie, nuncjatura

lider zespołu badawczego

prof. dr hab. Dariusz Nawrot

kontakt: dariusz.nawrot@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Ziemie polskie pod zaborami – między obroną tradycji a modernizacją.


słowa kluczowe: wojny napoleońskie, Księstwo Warszawskie, elity szlacheckie w XIX w., industrializacja Śląska, Paulini, kościół katolicki na Śląsku

lider zespołu badawczego

dr hab. Lech Krzyżanowski, prof. UŚ

kontakt: lech.krzyzanowski@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Społeczne, polityczne i ustrojowe przeobrażenia ziem polskich w pierwszej połowie XX wieku.


słowa kluczowe: Śląsk Cieszyński, sądownictwo na Śląsku, słowianofilizm, powstania śląskie, myśl polityczna dwudziestolecia, kobiety II Rzeczypospolitej

lider zespołu badawczego

dr hab. Krzysztof Nowak, prof. UŚ

kontakt: krzysztof.nowak@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Przemiany społeczno-kulturalne i konflikty polityczne w Polsce Ludowej w recepcji komunistycznej Europy.


słowa kluczowe: śląska Solidarność, obozy pracy na Śląsku, stereotypy polskie, Polska w komunistycznym bloku, społeczeństwo PRL-u, Jugosławia i jej rozpad

lider zespołu badawczego

prof. dr hab. Tomasz Pawelec

kontakt: tomasz.pawelec@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Studia nad dziejami historiografii i metodologii historii.


słowa kluczowe: dziejopisarstwo doby PRL, II RP oraz czasów zaboru, Trójmorze/Międzymorze w historiografii

lider zespołu badawczego

prof. dr hab. Wacław Gojniczek

kontakt: waclaw.gojniczek@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Archiwa i archiwalia na Śląsku.


słowa kluczowe: Śląsk w archiwach polskich, Śląsk w archiwach zagranicznych

lider zespołu badawczego

dr hab. Maciej Fic, prof. UŚ

kontakt: maciej.fic@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Dzieje społeczno-polityczne Śląska od 1740 do 1989 r.


słowa kluczowe: system partyjny na Śląsku XIX-XX w., pruski Śląsk, szkolnictwo na Śląsku, życie kulturalne Śląska

badacze indywidualni

prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek

kontakt: ryszard.kaczmarek@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Zmiany w środowisku naturalnym w górnośląskim okręgu przemysłowym w XIX-XX wieku na tle porównawczym.


słowa kluczowe: środowisko przyrodnicze Górnego Śląska XIX-XX w., Zagłębiu Ruhry, Pas de Calais, Zagłębie Ostrawsko- Karwińskie, Donbasu

dr Przemysław Piwowarczyk

kontakt: przemyslaw.piwowarczyk@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Struktury organizacyjne i komunikacyjne w chrześcijaństwie późnoantycznym.


słowa kluczowe: teksty z Nag Hammadi, gnostycyzm, chrześcijaństwo, manichejczycy

return to top