Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Grafika: zdjęcie ręki osoby stawiającej mini flagę Niemiec na stole konferencyjnym; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia germańska II stopnia stacjonarne

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku filologia germańska dają studentowi wybór jednej z czterech ścieżek kształcenia.

Prowadzone specjalności to:

  • europejskie studia leksykograficzne (EMLex) (European Master in Lexicography EMLex) studia w języku angielskim i języku niemieckim,
  • studia interkulturowe z językiem szwedzkim albo niemieckim,
  • tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego,
  • nauczycielska.

SPECJALNOŚCI

Grafika: zdjęcie czterech osób czytających wspólnie książki na świeżym powietrzu; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia germańska specjalność: European Master in Lexicography EMLex europejskie studia leksykograficzne (EMLex) studia w języku angielskim i języku niemieckim II stopnia stacjonarne

Europejskie studia leksykograficzne są studiami międzynarodowymi, prowadzonymi przez  konsorcjum  EMLex, w skład którego wchodzą poza  Uniwersytetem Śląskim: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg,  Université de Lorraine, Universidade de Santiago de Compostela, Károli Gáspár Református Egyetem Budapest, Universidade do Minho Braga, Università  degli Studi Roma Tre, University of Stellenbosch, Institut für Deutsche Sprache oraz Universität Hildesheim.

Dzięki zajęciom wynikającym z programu nauczania absolwent zna zasady warsztatu leksykografa i potrafi zastosować najnowocześniejsze techniki komputerowe w swej pracy. Jest przygotowany do pracy w wydawnictwach  naukowych i komercyjnych w zakresie przygotowywania słowników tradycyjnych i elektronicznych, począwszy od opracowania koncepcji do jej (także technicznej) realizacji.

Absolwent kierunku filologia germańska, specjalność: Europejskie studia leksykograficzne (studia II stopnia) to osoba posługująca się w mowie i piśmie językiem angielskim, niemieckim i z reguły trzecim językiem obcym, np. hiszpańskim czy francuskim (wybór języka zależy od tego, na którym  uniwersytecie partnerskim student spędzi jeden semestr).

Wykształcenie uzyskane w ramach tej specjalności  wyróżnia absolwenta w skali kraju jako filologa z przygotowaniem leksykograficznym.

Grafika: zdjęcie młodej kobiety siedzącej „po turecku” z otwartą książką w dłoniach; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia germańska specjalność: studia interkulturowe z językiem szwedzkim albo niemieckim II stopnia stacjonarne

Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów I stopnia kierunków filologia germańska lub filologia szwedzka.

Program specjalności przewiduje poszerzenie wiedzy w zakresie teorii kultury i medioznawstwa; zapoznaje studenta ze stosunkami polsko-niemieckimi/polsko-szwedzkimi oraz uwarunkowaniami życia społeczno-politycznego krajów niemieckiego obszaru językowego/Skandynawii.

Praca z różnymi rodzajami tekstów sprawia, że absolwent swobodnie potrafi je redagować i interpretować. Jednym z istotnych modułów kształcenia jest zapoznanie się z kulturą regionalną, mniejszych narodów czy grup etnicznych.

Biegła znajomość języka oraz kultury niemieckiej/szwedzkiej predestynuje  absolwenta studiów II stopnia tej specjalności do wykonywania zawodu tłumacza, podjęcia pracy w instytucjach kulturalnych i oświatowych (domach współpracy, fundacjach, instytutach), w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce oraz sektorze usług, gdzie wymaga się szerokiej wiedzy o języku i kulturze niemieckiej/szwedzkiej.

Grafika: zdjęcie – zbliżenie na dłonie mężczyzny w garniturze, który wskazuje na dokumenty leżące na stole; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia germańska specjalność: tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego II stopnia stacjonarne

Specjalność tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego skierowana jest do studentów pragnących pogłębić wiedzę w dziedzinie tłumaczeń specjalistycznych i przygotować się do wykonywania  zawodu tłumacza, ze znawstwem posługującego się terminologią prawniczą i ekonomiczną.

Ukończenie studiów II stopnia w ramach specjalności tłumaczeniowej otwiera przed absolwentem – filologiem ze znajomością specyfiki prawniczo-ekonomicznej – możliwość pracy w zawodzie tłumacza, szczególnie w kancelariach prawniczych, urzędach, administracji europejskiej oraz firmach,  gdzie wymagana jest biegła znajomość języka niemieckiego.

Grafika: zdjęcie nauczycielki stojącej w sali z ławkami i tablicą; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia germańska specjalność: nauczycielska II stopnia stacjonarne

Absolwent studiów II stopnia specjalności nauczycielskiej może – dzięki biegłej znajomości języka niemieckiego i dogłębnemu przygotowaniu metodyczno-pedagogicznemu – podjąć pracę w zawodzie nauczyciela języka niemieckiego w szkolnictwie na każdym poziomie nauczania.

Studia uzupełniające poszerzają wiedzę studenta w zakresie dydaktyki języka niemieckiego na ponadpodstawowych etapach edukacji, wzbogacając jego wiedzę o zagadnienia kultury, literatury i mediów krajów niemieckiego obszaru językowego, a także z zakresu pragmalingwistyki i translacji.

return to top