Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny

Zajęcia do wyboru w roku akademickim 2021/2022

Zajęcia do wyboru_ZIMA_2021_2022

Wybrane zagadnienia z dyscypliny do wyboru w roku akademickim 2020/2021

Filologia germańska, studia stacjonarne II stopnia
specjalność: studia interkulturowe z językiem niemieckim albo szwedzkim, tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego

Przedmiot: Wybrane zagadnienia z językoznawstwa, I K + I T SS II, (dyscyplina: językoznawstwo)

Prowadzący: dr hab. Monika Bielińska, prof. UŚ

Temat główny: Einführung in die Lexikographie

Opis zajęć:

Im Seminar wird davon ausgegangen, dass Wörterbücher zu den wichtigsten Instrumenten in der Arbeit eines Philologen und eines Übersetzers gehören. Deshalb ist grundlegendes Wissen im Bereich der Lexikographie für die erfolgreiche Benutzung der Wörterbücher von entscheidender Bedeutung. Im Rahmen des Seminars erfährt man nicht nur worin Ziele und Aufgaben der Lexikographie bestehen, was zu den Forschungsgebieten der Lexikographie gehört, sondern es wird vor allem veranschaulicht, welche Wörterbücher und andere Nachschlagewerke dem heutigen Philologen zur Verfügung stehen, aus welchen Komponenten und Strukturen sich Wörterbücher zusammensetzen und wie ein Wörterbuchartikel aufgebaut ist.

 


Przedmiot: Wybrane zagadnienia z językoznawstwa, I K SS II, (dyscyplina: językoznawstwo)

Prowadzący: dr Mariusz Jakosz

Temat główny: Pragmatyka językowa – język jako narzędzie ekspresji i wartościowania

Opis zajęć:

 1. Wprowadzenie do pragmatyki
  1. Definicja pragmatyki
  2. Model K. Bühlera
  3. Model komunikacji językowej R. Jakobsona
   – Funkcje językowe wynikające z modelu Jakobsona
   – Krytyka modelu Jakobsona
  4. Wyjaśnienie pojęć: lokutor, interakcja, akt mowy
  5. Współczesny model komunikacji językowej
 2. Język jako narzędzie ekspresji i wartościowania
  1. Ekspresywna funkcja języka
  2. Wartościująca funkcja języka
   2.1. Miejsce wartości w opisie lingwistycznym
   2.2. Typologia wartości
   2.3. Wartościowanie w lingwistyce
   2.4. Rodzaje wartościowania
   2.4.1. Wartościowanie jakościowe i ilościowe
   2.4.2. Wartościowanie eksplicytne i implicytne
   2.5. Rodzaje wartościujących aktów mowy
   2.6. Struktura aktu wartościującego
  3. Językowe środki wyrażania wartości
   3.1. Wyrazy wartościujące
   3.2. Konotacja leksykalno-semantyczna w funkcji wartościującej
   3.2.1. Konotacja a znaczenie denotacyjne leksemów
   3.2.2. Miejsce wartości w konotacji
   3.2.3. Typologia słownictwa konotacyjnie wartościującego
  4. Etniczne sądy wartościujące o charakterze stereotypowym na przykładzie stosunków niemiecko-polskich

 


Przedmiot: Wybrane  zagadnienia z kultury i religii, I K + I T SSII (dyscyplina: kultura i religia)

Prowadzący: dr hab. Karsten Dahlmanns, prof. UŚ

Temat główny: Deutschland 1871-1918

Opis zajęć:

Die Lehrveranstaltung behandelt vornehmlich das Deutsche Reich unter den Hohenzollern. Betrachtet werden u.a. die rasante Entwicklung der Erfahrungs- und Geisteswissenschaften, der rasche Aufschwung von Technik und Wirtschaft, aber auch Schattenseiten wie der Antimodernismus und Antisemitismus. Im Verlaufe des Kurses lesen wir u.a. Stefan George, Wilhelm von Humboldt, Christian Graf von Krockow, Mark Twain. Außerdem lernen wir u.a. die folgenden Unternehmer, Wissenschaftler und Ingenieure kennen: Fritz Haber, August Horch, Justus von Liebig, Emil Rathenau, Sébastien le Pestre de Vauban, Carl Zeiss.

 


Przedmiot: Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa, I K + I TSSII (dyscyplina: literaturoznawstwo)

Prowadzący: dr hab. Robert Rduch, prof. UŚ

Temat główny: Niemieckojęzyczna literatura Szwajcarii od roku 1848

Opis zajęć:

Seminarium będzie przeglądem historii niemieckojęzycznej literatury Szwajcarii na wybranych przykładach (proza, liryka, dramat, esej). Głównym celem seminarium jest uświadomienie uczestnikom różnic kulturowych między Szwajcarią, Niemcami i Austrią. Zrozumienie odrębności kulturowej Szwajcarii jest związane z poszerzeniem i pogłębieniem wiedzy krajoznawczej o tym kraju. Rok 1848, w którym powstało nowoczesne państwo szwajcarskie, stanowi początek okresu analizowanego w ramach seminarium.

Przedmiot: Wybrane zagadnienia z językoznawstwa, I K + I T SS II, (dyscyplina: językoznawstwo)

Prowadzący: dr Lesław Tobiasz

Temat główny: Język jako fenomen społeczno-kulturowy

Opis zajęć:

Zajęcia zapoznają z różnymi aspektami i funkcjami języka. Język ukazany zostaje nie tylko jako abstrakcyjny system znaków służących komunikacji, lecz także jako fenomen społeczno-kulturowy, ważny składnik tożsamości jednostki oraz zjawisko mentalne i neurobiologiczne. Analizowane są poszczególne podsystemy języka ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień leksykalnych i różnorodnych związków między strukturami leksykalnymi i gramatycznymi. Studenci poznają przyczyny zmian językowych, różnorodność języków a zarazem elementy językom wspólne, złożoność procesów naturalnego przyswajania języka i uczenia się go w warunkach szkolnych oraz różnice i podobieństwa między tymi procesami. Omawiane są także socjolekty i dialekty. Analiza konkretnych zjawisk językowych odnosi się przede wszystkim do niemieckojęzycznego obszaru językowego, bazuje jednak często także na porównywaniu struktur różnych języków (głównie języka niemieckiego i języka polskiego).

 


Przedmiot: Wybrane  zagadnienia z kultury i religii, I K + I T SSII (dyscyplina: kultura i religia)

Prowadzący: dr hab. Karsten Dahlmanns, prof. UŚ

Temat główny: Der Einzelne und die Massengesellschaft

Opis zajęć:

Die moderne Massengesellschaft bildet ein janusköpfiges Phänomen. Einerseits ist die Massengesellschaft ein Segen: der moderne Kapitalismus bewirkt, dass der Einzelne heutzutage besser, komfortabler und länger lebt denn je. Andererseits ist die Massengesellschaft eine Art Fluch: der Einzelne fühlt sich vereinsamt und bedroht in einer Welt, die sich an ökonomischen und utilitaristischen Werten orientiert; er träumt von einer Rückkehr zu traditionellen, höheren Werten.

Die Lehrveranstaltung untersucht verschiedenste Aspekte der Massengesellschaft, indem sie klassische Texte zum Thema diskutiert, z.B. von Stefan George (Dichter), Arno Holz (Dichter), Fritz Reck-Malleczewen (Schriftsteller), Ludwig von Mises (aus Lwów stammender Nationalökonom), José Ortega y Gasset (Philosoph), Max Scheler (derjenige Philosoph, über den Johannes Paul II seine Habilitationsarbeit geschrieben hat), Helmut Schoeck (Soziologe).

 


Przedmiot: Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa, I K + I TSSII (dyscyplina: literaturoznawstwo)

Prowadzący: dr hab. Robert Rduch, prof. UŚ

Temat główny: Ecocriticism, Ökokritik, ekokrytyka. Czy literatura może uratować świat?

Opis zajęć:

Seminarium będzie krytyczną prezentacją nurtu badań literaturoznawczych określanego jako ekokrytyka. Przegląd będzie dotyczył historii myśli ekologicznej w powiązaniu z literaturą. Zaprezentowana zostanie ewolucja postrzegania natury w literaturze niemieckojęzycznej i wykształcenie się w niej świadomości ekologicznej. W ramach seminarium będą analizowane utwory literackie od oświecenia do współczesności.

Seminaria specjalizacyjne i monograficzne do wyboru w roku akademickim 2020/2021

Przedmiot: Seminarium specjalizacyjne I K + I T SS II, semestr zimowy (dyscyplina: językoznawstwo)

Prowadzący: dr Elisabeth Venohr

Temat główny: Die neuesten Entwicklungen im Bereich der Fachsprachen (Technik/Ingenieur-wissenschaften)

Opis zajęć:

 1. Beschreibung ausgewählter Teilbereiche der Technik/ Ingenieurswissenschaften; neueste Entwicklungen (Nanotechnik, Bionik u.a.)
 2. Fachtexte vs. Vermittlungstexte (Ratgeberliteratur, populärwissenschaftliche Texte)
 3. Fachlichkeitsgrad: „Werkstoffkunde“ in authentischen Vorlesungen und im Lehrwerk „Deutsch für Ingenieure

 


Przedmiot: Seminarium specjalizacyjne I K + I T SS II, semestr zimowy (dyscyplina: literaturoznawstwo)

Prowadzący: dr Aneta Głowacka

Temat główny: Rodzaje, specyfika i struktura widowisk teatralnych

Opis zajęć:

Tematem seminarium specjalizacyjnego będą wybrane aspekty metodologii badań dramatu i teatru. W trakcie trwania kursu studenci zostaną zapoznani z podstawowymi pojęciami z zakresu dramatologii i teatrologii oraz metodologiami badawczymi, przydatnymi do analizy i interpretacji sztuk dramatycznych oraz spektakli teatralnych. Istotnym elementem zajęć będzie analiza i interpretacja wybranych dramatów oraz przedstawień teatralnych, która pozwoli na zastosowanie w praktyce narzędzi badawczych.

Wykaz tematów poszczególnych zajęć:

 1. Miejsce teatru wśród różnych widowisk kulturowych.
 2. Typy widowisk teatralnych (m.in.: teatr dramatyczny, muzyczny, teatr tańca, narracji plastycznej, teatr lalek, pantomima, teatr radiowy, teatr telewizji).
 3. Dramat jako tekst teatralny: główne założenia analizy (specyfika dialogu dramatycznego, elementy tekstu dramatycznego). Lektura dramatu.
 4. Relacja: tekst teatralny – przedstawienie. Rodzaje tekstów teatralnych. Potencjalność teatralna w dramacie.
 5. Morfologia spektaklu teatralnego (wielotworzywowość i wielopodmiotowość sztuki teatru; etapy pracy nad przedstawieniem, aktorstwo, reżyseria, inscenizacja, scenografia).
 6. Semiotyczny i performatywny wymiar przedstawienia (pojęcie znaku teatralnego, funkcje znaków, systemy znakowe w przedstawieniu teatralnym, przedstawienie jako wydarzenie i doświadczenie dla widzów).
 7. Komunikacja teatralna (kanały nadawczo-odbiorcze, typy przestrzeni teatralnej, konwencje teatralne).
 8. Widz jako współtwórca komunikatu teatralnego. Krytyka teatralna i jej odmiany. Formy popularyzowania teatru.
 9. Analiza inscenizacji. Metody i cele analizy w zależności od typów teatru.

 


Przedmiot: Seminarium specjalizacyjne II K  + II T SS II, semestr zimowy (dyscyplina: językoznawstwo)

Prowadzący: prof. dr hab. Jan Iluk

Temat główny: Polskie i niemieckie słownictwo prawne z perspektywy translacyjnej

Opis zajęć:

Na seminarium zostaną omówione następujące zagadnienia:

– zasady tworzenia leksyki prawnej,
– polisemia wewnętrzna i zewnętrzna,
– synonimia w języku prawa,
– transparentność leksyki prawnej,
– wykładnia językowa,
– precyzja terminologiczna w słownikach przekładowych,
– metody poszukiwania i ustalania ekwiwalentów terminologicznych,
– ekwiwalencja tekstowo-normatywna na płaszczyźnie leksykalnej,
– znaczenie wiedzy prawnej w ustalaniu ekwiwalencji tekstowo-normatywnej.

 


Przedmiot: Seminarium specjalizacyjne II K SS II, semestr zimowy (dyscyplina: literaturoznawstwo)

Prowadzący: dr Marek Krisch

Temat główny: XX-wieczne Niemcy w literaturze i filmie

Opis zajęć:

Tematyka zajęć będzie dotyczyć literackiego oraz filmowego ujęcia ważniejszych przesileń w historii Niemiec XX wieku, tzn. wybuchu, przebiegu i zakończenia I i II wojny światowej, upadku Republiki Weimarskiej, powstania dwóch państw niemieckich w 1949 r., działalności organizacji terrorystycznej RAF i ponownego zjednoczenia Niemiec w 1989 r. Punkt wyjścia do rozważań stanowić będzie książka Moje stulecie Güntera Grassa, w której niemiecki noblista w krótkich, niezwiązanych ze sobą tekstach opisuje każdy rok XX wieku.

 


Przedmiot: Seminarium specjalizacyjne, II K SS II, semestr zimowy (dyscyplina: literaturoznawstwo)

Prowadzący: dr hab. Jakub Morawiec, prof. UŚ

Temat główny: Skaldowie i sagamandrowie. Dzieje literatury skandynawskiej  w średniowieczu

Opis zajęć:

Seminarium poświęcone będzie rozwojowi twórczości literackiej  Skandynawów, przede wszystkim Islandczyków i Norwegów, w średniowieczu w kontekście politycznych, społecznych i kulturowych przemian w regionie w tym okresie. W czasie seminarium zostaną omówione najważniejsze składowe twórczości Skandynawów: poezja eddaiczna i skaldyczna, sagi królewskie, rodowe, legendarne i rycerskie.  Przybliżone zostaną sylwetki najwybitniejszych skandynawskich, głównie islandzkich, literatów: Ari Thorgilson, Snorri Sturluson, Sturla  Thordarson.

 


Przedmiot: Seminarium specjalizacyjne II K SS II, semestr zimowy (dyscyplina: literaturoznawstwo)

Prowadzący: dr hab. Ewa Mazurkiewicz, prof. UŚ

Temat główny: Współczesny teatr szwajcarski i jego główne nurty

Opis zajęć:

Na seminarium specjalizacyjnym omawiane będą zagadnienia związane ze współczesnym teatrem szwajcarskim i jego głównymi nurtami. Głównym zagadnieniem będzie twórczość dramatyczna uznanego na świecie szwajcarskiego reżysera młodego pokolenia Milo Raua, który podejmuje w swoich sztukach i happeningach kontrowersyjną problematykę społeczno-obyczajową (rasizm, przemoc, homofobia, łamanie praw człowieka) wychodząc przy tym poza kulturowe schematy i wszelką poprawność polityczną.

Sztuki szwajcarskiego reżysera będą analizowane również pod względem teoretycznym – omówione zostaną takie zagadnienia jak teatr postdramatyczny, rekonstrukcja (reenactment), performance, happening.

Przedmiot: Seminarium specjalizacyjne I K + I T SS II, semestr letni (dyscyplina: językoznawstwo)

Prowadzący: dr Elisabeth Venohr

Temat główny: Technische Textsorten im deutsch-polnischen Vergleich

Opis zajęć:

 1. Typische technische Textsorten im deutsch-polnischen Vergleich (linguistische Textanalyse)
 2. Technische Übersetzung und Interpretation
 3. Versprachlichung von fachspezifischen Handlungen/Operatoren nach Textsorten, darunter Bedienungsanleitungen, Produktbeschreibungen, Prüfberichte, Arbeitsanweisungen, Risikoanalysen, Protokolle.

 


Przedmiot: Seminarium specjalizacyjne I K + I T SS II, semestr letni (dyscyplina: literaturoznawstwo)

Prowadzący: dr Aneta Głowacka

Temat główny: Koncepcje i metody badań teatralnych

Opis zajęć:

Tematem seminarium specjalizacyjnego będą koncepcje oraz metody współczesnych badań teatralnych. W trakcie trwania kursu studenci zostaną zapoznani z metodologiami badawczymi, przydatnymi do analizy i interpretacji sztuk dramatycznych oraz spektakli teatralnych. Studenci zostaną zapoznani z problemami metodologicznymi historii teatru, metodami gromadzenia, doboru i klasyfikacji źródeł, problemami związanymi z dokumentacją oraz metodyką wykorzystania źródeł. Istotnym elementem zajęć będzie krytyczna analiza tekstów pod względem wykorzystanych metod badawczych, a także analiza i interpretacja wybranych dramatów oraz przedstawień teatralnych, która pozwoli na zastosowanie w praktyce narzędzi badawczych.

Wykaz tematów poszczególnych zajęć:

 1. Współczesne kierunki badań teatralnych (semiotyka, krytyka feministyczna, gender studies i teoria queer, studia postkolonialne, studia nad przedmiotem).
 2. Performatyka i jej użyteczność w badaniach nad teatrem.
 3. Historia teatru – nowe perspektywy. Sposoby gromadzenia i wykorzystania źródeł.
 4. Przedstawienie jako wydarzenie i doświadczenie dla widzów. Widz jako współtwórca komunikatu teatralnego. Studia nad publicznością.
 5. Krytyka teatralna i jej odmiany. Recenzja jako świadectwo odbioru.
 6. Analiza wybranych tekstów naukowych – ćwiczenia warsztatowe.
 7. Analiza i interpretacja wybranych dramatów i spektakli teatralnych.

 


Przedmiot: Seminarium monograficzne, II K SS II, semestr letni (dyscyplina: literaturoznawstwo)

Prowadzący: dr hab. Zbigniew Feliszewski, prof. UŚ

Temat główny: Literatura w teorii konsumpcji

Opis zajęć:

Przedmiotem zajęć będą teorie konsumpcji sformułowane przez Jeana Baudrillarda, Zygmunta Baumana, Pierre’a Bourdieu, Alana Aldridga i innych socjologów i filozofów ze szczególnym naciskiem na znaczenie literatury i sztuki wobec zmian związanych z przejściem od porządku produkcyjnego do porządku konsumpcji. Badania nad teoriami konsumpcji uzupełnione będą o refleksje niemieckich socjologów i filozofów (m.in. Theodora W. Adorno, Waltera Benjamina, Herberta Marcusego) i ich rozpoznania literatury i sztuki w dobie postępującego umasowienia i technicyzacji. Na przykładach wybranych utworów literackich oraz filmowych i teatralnych seminarium obiera sobie za cel zbadanie ich reprezentacyjnej oraz konstytuującej rzeczywistość funkcji.

Przykładowe zagadnienia:

 1. Społeczeństwo produkcyjne vs. społeczeństwo konsumpcyjne
 2. Filozofia konsumpcji a proces umasowienia
 3. Społeczna logika konsumpcji
 4. Podmiot i tożsamość w społeczeństwie konsumpcyjnym
 5. Recykling kulturowy

 


Przedmiot: Seminarium monograficzne, II K SS II, semestr letni (dyscyplina: literaturoznawstwo)

Prowadzący: dr hab. Michał Skop, prof. UŚ

Temat główny: Literatura (regionu) i społeczeństwo. Od Simmla i Wellsa do Wallraffa i Beckera. Postawy pisarzy, literatura regionu i społeczeństwo

Opis zajęć:

Celem zajęć – prowadzonych w j. niemieckim lub j. polskim – jest przybliżenie następujących kręgów tematycznych:

 • literatura, język i społeczeństwo (m.in. teksty, kody, hasła, slogany – Reboul, B. Bernstein, L. Spritzer)
 • intelektualiści a społeczeństwo i władza, jeden język, dwa narody – przykłady z literatury RFN i NRD i ich recepcja w Polsce (np. Seghers, Ch. Wolf, H. Böll, G. Grass, H.M. Enzensberger);
 • dystans wobec społeczeństwa, od utopii do realizmu i faktu (Francja, Anglia, Niemcy – A. Comte, B. Webb, H.G. Wells, St. George, G. Simmel);
 • literatura robotnicza a reportaż i literatura faktu, rzemieślnik i pisarz/poeta (np. H. Marchwitza, M. von der Grün, G. Wallraff);
 • literatura pogranicza czy literatura regionu – prowincjonalność, regionalizm i nowoczesność;
 • literatura regionów (m.in. Śląsk Cieszyński i Zaolzie, Górny i Dolny Śląsk, Łużyce, Pomorze, Warmia) – związki między literaturą, kulturą, społeczeństwem a najważniejszymi wydarzeniami w XX wieku [w tym plebiscytem i powstaniami śląskimi] (np. G. Morcinek, W. Szewczyk, P. Huelle, St. Chwin, M. Krajewski, A. Stasiuk, A. Scholtis, H. Bienek, J. Brězan, M. Nowak-Njechorński, A. Becker, D. Muszer)

 


Przedmiot: Seminarium monograficzne, II K SS II, semestr letni (dyscyplina: językoznawstwo)

Prowadzący: dr hab. Monika Bielińska, prof. UŚ

Temat główny: Wilhelm von Humboldt (1767-1835) und seine Schriften zur Sprache und Wissenschaft

Opis zajęć:

Im Rahmen des Seminars werden Schriften zur Sprache und Wissenschaft von Wilhelm von Humboldt (1767-1835) analysiert. Als Sprachwissenschaftler und Philosoph leistete  er einen wichtigen Beitrag zur Begründung der modernen Sprachwissenschaft. Er gehört auch zu den Erneuerern der modernen Universität. Bei der gemeinsamen Lektüre wird auf Beziehungen zwischen Denken und Sprechen eingegangen. Erörtert werden auch der menschliche Sprachbau, Sprachentwicklung und vergleichende Sprachwissenschaft.

 


Przedmiot: Seminarium monograficzne, II K SS II, semestr letni (dyscyplina: literaturoznawstwo)

Prowadzący: dr hab. Ewa Mazurkiewicz, prof. UŚ

Temat główny: Politisch und sozial engagierte schweizerische und österreichische Literatur der Gegenwart

Opis zajęć:

Sowohl in der Schweiz als auch in Österreich gelten viele Schriftsteller als „Nestbeschmutzer“ – sie setzen sich mit der Politik und Zeitgeschichte ihres Landes kritisch auseinander und kontestieren die bestehende Ordnung. Wie die Autoren selbst bekennen, wie etwa Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt, Peter Bichsel, Adolf Muschg, Elfriede Jelinek, Peter Handke – sie lieben ihr Land, diese Liebe sei jedoch als „kritischer Patriotismus“ zu definieren.

Im Seminar werden kurze Texte besprochen, in denen sich schweizerische und österreichische Autoren zu wichtigen politischen und gesellschaftlichen Ereignissen ihres Landes äußern und dabei scharfe, anklagende Kritik üben. In diesem Kontext wird auf die bedeutendsten Schwerpunkte in der österreichischen und schweizerischen Geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts eingegangen.

Es werden folgende Themen behandelt:

 • der Nationalismus und Antisemitismus in der Schweiz und in Österreich
 • der Umgang mit den Flüchtlingen und Migranten in der Schweiz und anderen Ländern Europas (im literarischen Diskurs)
 • die politischen Skandale in der Schweiz und in Österreich
 • die aktuelle Situation in der Schweiz und in Österreich – von Schriftstellern und Intellektuellen kommentiert
 • Nationale Identität im literarischen Diskurs

 


Przedmiot: Seminarium monograficzne, II K SS II, semestr letni (dyscyplina: literaturoznawstwo)

Prowadzący: prof. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk

Temat główny: Zagadnienia przekładu artystycznego w teorii i praktyce

Opis zajęć:

Zakres tematyczny seminarium obejmuje katalog zagadnień związanych z teorią i praktyką przekładu artystycznego. Wychodząc od zdefiniowania najważniejszych pojęć i terminów współczesnej translatogii, omówione zostaną na seminarium rózne konteksty i aspekty przekładu, np. konteksty biograficzne, socjologiczne i kuturowe wpływające na wybór strategii tłumacza. Z drugiej strony rozważane będą kategorie intersubiektywności, intertekstualności i obcości, przydatne w porównaniu oryginału z przekładem, jego interpretacji i krytycznej ocenie.

Seminarium łączy teorie przekładu z praktyką tłumaczeniową. W części praktycznej 1.analizowane będą elementy treściowe i językowe oryginału jako podstawa do wypracowania strategii translatorskiej, 2. przekładane będą krótkie formy prozy adresowane do różnych grup odbiorców, a także poezja (w tym poezja śpiewana) oraz teksty w mediach społecznościowych.

 1. Pola terminologiczne wiedzy o przekładzie artystycznym.
 2. Przekład- język- Determinanty i poetyka przekładu.
 3. Biograficzne konteksty przekładu.
 4. Socjologiczne aspekty przekładu.
 5. Płeć i obyczajowość w przekładzie.
 6. Intersubiektywność i intertekstualność. Tematyczna nadinterpretacja w przekładzie.
 7. Tłumaczenie jako twórczość.
 8. Przekład jako doświadczenie obcego.
 9. Przekład w mediach społecznościowych.
 10. W kręgu praktyki translatorskiej (Przekłady z literatury szwedzkiej i niemieckiej na język polski):
  1. Rozumienie tekstu i przekład.
  2. Przekład krótkich form współczesnej prozy szwedzkiej na język polski.
  3. Poezja w przekładzie.
  4. Szwedzcy i niemieccy tłumacze polskiej poezji i ich strategie translatorskie (np. Anders Bodegård, Karl Dedecius).
  5. Literatura dla dzieci. Praktyka i krytyka przekładu.

 


Przedmiot: Seminarium monograficzne, II K SS II, semestr letni (dyscyplina: literaturoznawstwo)

Prowadzący: dr hab. Robert Rduch, prof. UŚ

Temat główny: (Post)kolonializm i literatura

Opis zajęć:

W ramach seminarium zostaną zaprezentowane wybrane aspekty krytyki postkolonialnej w literaturoznawstwie na przykładzie literatury niemieckojęzycznej. Punktem wyjścia dla analiz wybranych utworów będą wydarzenia polityczne XXI wieku. Głównym celem seminarium jest uświadomienie uczestnikom, że historia Niemiec pełna jest wydarzeń prowokujących do konfrontacji z myśleniem kolonialnym.

return to top