Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pasjonuje Cię praca z dziećmi? Nasz kierunek przygotuje Cię do samodzielnego, refleksyjnego, krytycznego i twórczego funkcjonowania w obszarze szeroko pojętej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dzieci to nasza przyszłość. A Ty możesz do tej lepszej przyszłości dołożyć swoją cegiełkę.

 

W ramach studiów oferujemy szerokie przygotowanie pedagogiczne i nauczycielskie, które zostało ujęte w następujące bloki: psychologiczny; ogólnopedagogiczny; humanistyczno-społeczny; ogólnodydaktyczny; pedeutologiczny; medialno-technologiczny; zdrowotny; projektowo-badawczy; wprowadzający; polonistyczny; matematyczny; społeczno-przyrodniczy; techniczno-informatyczny; artystyczny; diagnostyczno-terapeutyczny; prakseologiczny – wychowanie przedszkolne; prakseologiczny – edukacja wczesnoszkolna; język obcy; praca z dzieckiem w środowisku zróżnicowanym kulturowo; przedmioty fakultatywne i praktyki pedagogiczne.

img
O kierunku O kierunku

Studia przygotują Cię do:

– aktywnej i nowatorskiej pracy z dzieckiem,

– umiejętności indywidualizacji procesu nauczania,

– zrozumiałego przekazywania kompleksowej wiedzy.

 

Staniesz się ekspertem od rozwoju dziecka, opiekunem, przyjacielem, przede wszystkim – świetnym nauczycielem!

 

Studiuj pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na UŚ i zdobądź pracę, która stanie się Twoją pasją.

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Osoba kończąca studia dysponuje dodatkowymi umiejętnościami niezbędnymi w pracy pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy szkolnej lub środowiskowej, jest również w pełni kompetentna do samodzielnego organizowania procesów edukacyjnych i wychowawczych w ramach własnej działalności gospodarczej, wolontaryjnej lub charytatywnej.

Gdzie i czego będziesz się uczyć? Gdzie i czego będziesz się uczyć?

Zajęcia odbywają się na kampusie w Katowicach, w ramach nich będziesz miał okazję poznać wszystkie aspekty programu studiów. Część praktyczną zrealizujesz w ramach zajęć warsztatowych oraz praktyk zawodowych przewidzianych w toku studiów.

Praktyki i staże Praktyki i staże

Zakres i czas trwania praktyk ustalany jest dla każdego kierunku studiów – szczegółowe informacje można znaleźć na stronie wydziału. 

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Absolwent studiów po ich ukończeniu będzie przygotowany do realizacji zadań  związanych z pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną w przedszkolach i szkołach różnych typów i form organizacji edukacji dzieci (w tym państwowych i samorządowych, prywatnych) organizacjach pozarządowych, instytucjach kulturalno-oświatowych i oświatowych, instytucjach  wychowania pozaszkolnego i opiekuńczo-wychowawczych, a także innych podmiotach życia społecznego związanych z edukacją dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Absolwent będzie przygotowany do działalności edukacyjnej nie tylko z małymi dziećmi, ale także z ich rodzinami, będzie potrafił współpracować ze środowiskiem lokalnym na rzecz zapewnienia dzieciom korzystnych warunków rozwoju. Będzie charakteryzował się takimi cechami osobowości jak: refleksyjny praktyk (poddaje ocenie i namysłowi posiadaną wiedzę i kompetencje), spolegliwy opiekun (wykazujący się gotowością do troski o zrównoważony rozwój swoich podopiecznych), ekspert od rozwoju dziecka (posiadający bogatą wiedzę i wyposażony w umiejętności diagnozy oraz rozwoju swoich podopiecznych), członek zespołu/ów (współpracujący z innymi nauczycielami oraz instytucjami celem podnoszenia swoich kompetencji zawodowych), erudyta (posiadający interdyscyplinarną i zinterioryzowaną wiedzę o świcie, co pozwala mu na profesjonalne prowadzenie zajęć), pozytywnie nastawiony do nowych doświadczeń i propozycji zmian w warunkach edukacji), osoba mająca świadomość rozwoju swoich zainteresowań w toku samorealizacji z jednoczesnym pożytkiem dla swoich podopiecznych (zjawisko tzw. modelowania pasji). Ukończenie studiów uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych, dotyczących doskonalenia pracy nauczyciela, zdobywania dodatkowych kwalifikacji i kompetencji (np. zarządzania, terapeutycznych, nauczania przedmiotowego).

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Wydział Nauk Społecznych

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
https://us.edu.pl/wydzial/wns

tel. 32 359 23 96

 

Kontakt z komisją rekrutacyjną

ul. Bankowa 11, pok. 216
40-007 Katowice
tel. 32 359 13 83

Godziny pracy

od 07.09.2022 do 09.09.2022
Poniedziałek 00:00 – 01:00
Środa 10:00 – 12:00
Czwartek 10:00 – 12:00
Piątek 10:00 – 12:00

return to top