Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Przedsiębiorczość

Studia na kierunku przedsiębiorczość są studiami o profilu praktycznym. To nowoczesna, bo zmodyfikowana w 2024 roku, interdyscyplinarna formuła, która łączy w sobie niezbędne podstawy wiedzy prawniczej, ekonomicznej oraz nauk o zarządzaniu. W ramach programu studiów uwzględniono również rozwój umiejętności cyfrowych, krytycznego myślenia oraz kompetencji miękkich, bez których niemożliwe wydaje się być osobą przedsiębiorczą.

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub podjęcia pracy na stanowisku związanym z zarządzaniem i organizacją przedsiębiorstwa. Profil studiów ma dać gwarancję, że każdy aspekt podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz znajomości struktury przedsiębiorstwa będzie uwzględniać zarówno prawny, jak i ekonomiczny kontekst jednocześnie będąc w jak najwyższym stopniu osadzonym w praktyce.

Oś programu studiów stanowi cykl życia przedsiębiorstwa, począwszy od jego utworzenia i rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez funkcjonowanie przedsiębiorców w obrocie i odpowiedzialność przedsiębiorcy, po – ostatecznie – likwidację i zakończenie prowadzonej działalności gospodarczej.

img

Zapisz się na studia

(rekrutacja rozpoczyna się 3 czerwca)

O kierunku O kierunku

Studia pierwszego stopnia
– 3 lata (6 semestrów)
– stacjonarne
– niestacjonarne

Język wykładowy: polski

Specjalności Specjalności

brak specjalności

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

• Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego od kilku lat znajduje się w ścisłej czołówce wydziałów prawa w Polsce. Według przeprowadzonej w 2017 roku przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceny jakości działalności naukowej i badawczo–rozwojowej jednostek naukowych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego otrzymał kategorię A.

• Otrzymaliśmy ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. To najważniejsza ocena z perspektywy jakości kształcenia, infrastruktury i współpracy międzynarodowej.

• Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego jako jedyny w Polsce otrzymał GLOBAL LEADERSHIP AWARD przyznaną w trakcie Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu COP 25 w Madrycie, za zasługi i wkład na polu przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu.

• W 2021 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego był gospodarzem pierwszego międzynarodowego sympozjum organizowanego w ramach cyklu spotkań szkoleniowych z zakresu stosowania prawa unijnego. W szkoleniach w ramach Projektu Unijnego TRAIL – Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law uczestniczyli adwokaci, komornicy i notariusze.

• Nasi studenci licznie uczestniczą w Programie Erasmus+ realizując część studiów na uczelniach partnerskich lub odbywając praktyki w wybranej instytucji, czy kancelarii prawnej znajdującej się na terenie krajów uczestniczących w Programie. Na liście naszych partnerów w ramach Erasmus+ znajduje się ponad siedemdziesiąt uczelni z państw Unii Europejskiej i spoza (m.in. Turcji).

• Współpraca z uczelniami z Chin daje studentom możliwość wyjazdu i nauki także na uczelniach partnerskich w państwie środka.

• Zachęcamy studentów i doktorantów do udziału w programie mobilności MOST, który daje możliwość rozwoju i poznania krajowych uczelni, poprzez realizowanie semestralnych lub rocznych studiów na uniwersytecie innym niż macierzysty.

• Studenci współuczestniczą w projektach badawczych (także międzynarodowych) w zespołach kierowanych przez pracowników naukowych naszego wydziału. Owocem zaangażowania studentów jest m.in. publikacja E-sport. Prawne aspekty, w której studenci są autorami wszystkich rozdziałów!

• Studenci mają możliwość doskonalenia praktycznej umiejętności stosowania prawa w ramach kół naukowych (na wydziale działa ponad 30!), Studenckiej Poradni Prawnej oraz poprzez program praktyk studenckich w sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych oraz organach administracji publicznej.

• Prace dyplomowe naszych absolwentów są nagradzane w wielu krajowych konkursach. Min. pod patronatem: Ministra Edukacji i Nauki, czy Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

• Wydziałowe drużyny regularnie biorą udział i zdobywają najwyższe laury w międzynarodowych konkursach „Moot Court”, w których rywalizują najlepsze zespoły z całego świata biorąc udział w symulowanych postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, zwykle polegających na sporządzaniu pism i uczestniczeniu w wystąpieniach ustnych. W 2021 roku nasi studenci wywalczyli nagrodę Best Oralist for Respondent na 1st Lviv Pre-Moot oraz drugie miejsce w Ljubljanie na konkursie „All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court””.

• W siedzibie naszego Wydziału położonej w centrum Katowic (wystarczy 10 minut spaceru, by znaleźć się na Rynku, ulicy Mariackiej albo przed siedzibą NOPR lub Spodkiem!) znajduje się szereg udogodnień:

• Windy umożliwiające dotarcie na każde piętro budynku

• Świetnie wyposażona Biblioteka Prawnicza z dostępem do 150 tys. książek (także obcojęzycznych), 200 tytułów prasy oraz baz prawniczych.

• Księgarnia specjalistyczna, gdzie każdy może zaopatrzyć się w podręczniki, skrypty i komentarze.

• Punkt ksero.

• Kafejki oferujące napoje i posiłki.

• Nasz nowoczesny budynek jest także przestrzenią wystawienniczą. Stałe wystawy fotograficznych portretów polskich artystów XX i XXI wieku oraz współczesnej grafiki uzupełniane są o wystawy czasowe towarzyszące wydarzeniom. Koniecznie musisz też zobaczyć kultową kładkę rozpiętą nad holem na wysokości II piętra!

Kryteria kwalifikacji 2024/2025 Kryteria kwalifikacji 2024/2025

Przedsiębiorczość

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej, z których kandydat uzyskał najwyższy procentowy wynik.

• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie rozszerzonym przez przelicznik 1.
• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika będzie korzystniejszy dla kandydata.
• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały.
• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez 4/3; Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%).
• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie sumy uzyskanych punktów z przedmiotów maturalnych.

 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia – w roku akademickim 2024/2025 – nabór jest zawieszony

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

 

Stara matura

W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) bierze się pod uwagę wyniki z poszczególnych przedmiotów zdawanych pisemnie albo ustnie (określonych w kryteriach przyjęć na kierunku wobec kandydatów, którzy legitymują się „nową maturą”), zamieszczone na świadectwie dojrzałości i w zaświadczeniu wydanym przez OKE albo wyniki tych egzaminów łącznie z wynikiem dodatkowego egzaminu wstępnego.

Sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (nowa matura).
Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przez kandydatów, zostaną przeliczone proporcjonalnie na skalę nowej matury w sposób następujący:

Matura do 1991 roku
(ocena – punkty procentowe)
Matura po 1991 roku
(ocena – punkty procentowe)
6 — 100 %
5 — 100 % 5 — 90 %
4 — 85 % 4 — 75 %
3 — 40 % 3 — 50 %
2 — 30 %

Po przeliczeniu ocen na punkty procentowe, wyliczenie ostatecznego wyniku kandydata, przebiega według zasad ustalonych dla kandydatów z nową maturą.
Jeżeli na świadectwie dojrzałości dla wybranego przedmiotu nie określono poziomu egzaminu (podstawowy lub rozszerzony) przyjmuje się, że jest to poziom podstawowy.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydawanego przez organizację International Baccalaureate z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB Poziom podstawowy: SL Poziom rozszerzony: HL
7 100% 100%
6 86% 85,71%
5 72% 71,43%
4 58% 57,14%
3 44% 42,86%
2 30% 28,57%
1 0% 14,29%
  • Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie podstawowym (SL) przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
  • Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie rozszerzonym (HL) przelicza się na punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB Egzamin maturalny („nowa matura”)
9,00 ÷ 10,00 100%
8,00 ÷ 8,95 90%
7,00 ÷ 7,95 75%
6,00 ÷ 6,95 60%
5,00 ÷ 5,95 45%
4,00 ÷ 4,95 30%

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski oraz cudzoziemiec, który ukończył szkołę średnią za granicą może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią.

Kandydat, podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach studiów, na których w kryteriach kwalifikacji wymagana jest ocena z języka polskiego, uwzględnia się zamiast oceny z języka polskiego, ocenę z języka urzędowego kraju, w którym kandydat uzyskał dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie określono poziomu egzaminu (podstawowy lub rozszerzony) przyjmuje się, że jest to poziom rozszerzony.

Zasady i sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie, podano na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przeliczanie-ocen-z-matur/przeliczanie-zagraniczni/ . W przypadku, gdy nie ujęto sposobu przeliczania ocen z danego kraju, decyzję o sposobie ich przeliczenia podejmuje WKR.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Ze zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów mogą skorzystać kandydaci będący laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty. Kandydaci otrzymują maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek lub specjalność studiów.

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień oraz lista olimpiad i konkursów uznawanych w rekrutacji na poszczególne studia dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Karta kierunku - program studiów Karta kierunku - program studiów

Przedsiębiorczość I stopnia – stacjonarne

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz zaglądając do programu studiów.

Gdzie i czego będziesz się uczył? Gdzie i czego będziesz się uczył?

Ze względu na to, że każdy etap w cyklu życia przedsiębiorstwa jest związany z koniecznością opanowania konkretnej wiedzy i szczególnych umiejętności, dobór i sekwencja modułów na kierunku przedsiębiorczość w kolejnych semestrach został szczegółowo przemyślany. Zagadnieniami o charakterze wprowadzającym są zatem prawoznawstwo i mikroekonomia oraz podstawy: marketingu, zarządzania i przedsiębiorczości, a także informatyka w zarządzaniu i podstawy prawa cywilnego. Omawianie treści związanych z tworzeniem podmiotów w obrocie gospodarczym oraz podejmowaniem działalności gospodarczej rozpocznie się w drugim semestrze, kontekst stanowić będą tu natomiast zagadnienia z zakresu zarządzania strategicznego i operacyjnego, podstawy statystyki opisowej, podstawy prawa i postępowania administracyjnego, psychologia biznesu oraz treści związane z cyfryzacją i rozwojem osobistym. Kolejne semestry zakładają koncentrację wokół zagadnień związanych z finansowaniem działalności gospodarczej i funkcjonowaniem podmiotów w obrocie gospodarczym. Towarzyszyć im będą zatem (z zakresu nauk prawnych) podstawy: prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, inwestowania na rynkach krajowych i zagranicznych, prawa UE. Uwaga poświęcona będzie także odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy, a następnie – zarządców i wspólników. Z zakresu nauk ekonomicznych kontekst ten dopełnią natomiast podstawy: rachunkowości i logistyki, zarządzanie zasobami ludzkimi, oraz e-Przedsiębiorczość. Kształcenie kierunkowe na tym etapie dopełnione będzie także kształtowaniem umiejętności krytycznego myślenia. W piątym semestrze program ogniskować się będzie wokół praktycznych aspektów tworzenia umów w obrocie gospodarczym, a następnie – likwidacji i upadłości przedsiębiorcy. Treściom tym towarzyszyć będą natomiast zagadnienia związane z opodatkowaniem działalności gospodarczej, badaniami marketingowymi i rynkowymi oraz własnością intelektualną w działalności gospodarczej. Ostatni semestr studiów to przede wszystkim czas na realizację największej części praktyki zawodowej oraz przygotowanie pracy dyplomowej lub projektu licencjackiego. Dopełniony będzie on jednak zagadnieniami związanymi z modelami i strategiami biznesu, zarządzaniem ryzykiem oraz kontrolą przedsiębiorcy.

Tytuł zawodowy:

– licencjat

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański.

Dalsze studia: możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Praktyki i staże Praktyki i staże

Przedsiębiorczość to studia o profilu praktycznym. Oznacza to, że studenckie praktyki zawodowe muszą stanowić min. 720h. W przypadku kierunku przedsiębiorczość wymiar ten umożliwia zdobycie miarodajnego doświadczenia w praktyce gospodarczej.

W obowiązującym od roku akademickiego 2024/2025 programie studiów praktyki są realizowane począwszy od IV semestru (180h), z kumulacją w semestrze VI (360h).
Ważne: istnieje możliwość zaliczenia pracy zawodowej oraz prowadzonej działalności gospodarczej na poczet realizowanych praktyk zawodowych (pod warunkiem jednak, że akademicki opiekun praktyk uzna, że efekty uczenia się dla studenckich praktyk zawodowych zostały w ich ramach osiągnięte).

Wydział posiada podpisane porozumienia w sprawie odbywania praktyk z:

· Okręgową Radą Adwokacka w Katowicach,

· Okręgowa Izbą Radców Prawnych w Katowicach,

· Sądem Rejonowym Katowice – Zachód,

· Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Katowicach,

· Śląską Izba Lekarską w Katowicach – praktyki dla studentów w Okręgowym Sadzie Lekarskim oraz w Biurze Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy i Lekarzy Dentystów w Katowicach

· WATCHDOG siecią obywatelską organizacją działającą na rzecz jawności przestrzeni prawnej,

· Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich,

· Festiwalem Filmowym OFF w Krakowie,

· Fundacją Court Watch Polska w Toruniu.

Najchętniej wybieranymi miejscami do realizacji praktyk zawodowych na kierunku przedsiębiorczość są jednak: urzędy, biura rachunkowe oraz kancelarie podatkowe. Ze względu na praktyczny profil kierunku oraz wymiar praktyk, osoby studiujące zwykle wybierają różnego rodzaju podmioty instytucjonalne (tzn. podmioty prowadzące szerokorozumianą działalność gospodarczą – spółki handlowe, spółdzielnie lub stowarzyszenia).

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?
Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Po ukończeniu studiów absolwent_ka kierunku Przedsiębiorczość może rozpocząć karierę na stanowisku związanym z kompleksowym zarządzaniem i organizacją przedsiębiorstwa pod względem prawnym, finansowym i marketingowym. Głównym celem studiów jest jednak przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Program studiów został tak skonstruowany, aby umożliwić wybór swojej ścieżki zawodowej w ramach szeroko pojętej działalności gospodarczej. Potencjalny_a absolwent_ka kierunku Przedsiębiorczość będzie mógł_a odnaleźć się zarówno jako doradca przedsiębiorcy, ale jak i menadżer świadczący usługi dla przedsiębiorców, bądź uczestnik zespołów projektowych i zadaniowych. Po ukończeniu specjalistycznych kursów i egzaminów będzie mógł_a realizować się m.in. jako doradca podatkowy, agent ubezpieczeniowy, makler giełdowy itd.

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

mgr Agnieszka Jach-Wróbel
tel.: 32 359 1595
tel.: 32 359 2067
e-mail: agnieszka.jach-wrobel@us.edu.pl

mgr Anna Peas
tel.: 32 359 1595
e-mail: anna.peas@us.edu.pl

return to top