Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Metodyka badań naukowych – obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych

Metodyka badań naukowych - cześć wspólna dla wszystkich (...) Metodyka badań naukowych - cześć wspólna dla wszystkich doktorantów obszaru - prof. dr hab. Jerzy Łuczka

zajęcia stacjonarne, Katowice, Bankowa 14

Zajęcia nie wymagają logowania – doktoranci są przypisywani do grupy wedle języka dotychczasowej komunikacji. Jeżeli ktoś chce zmienić grupę – powinien to zgłosić w biurze SD.

wtorki, 12 października – 9 listopada, 9:45-11:15 – grupa w języku polskim

wtorki, 16 listopada – 14 grudnia, 9:45-1115 – grupa w języku angielskim

Krótki opis

1. Badania podstawowe i etyka badań naukowych. Przykłady godne potępienia
2. Gdzie są fundusze na badania i stypendia
3. Pouczający przypadek z historii rewolucji naukowych (podgrzewaj ciała do wysokiej temperatury)
4. Nieudacznicy z sukcesem (odrzucone publikacje i łamane paradygmaty)
5. Niemożliwe może być możliwym (młody Ketterle i jego Nobel)

Algebry Banacha - dr hab. Roman Badora, prof. UŚ Algebry Banacha - dr hab. Roman Badora, prof. UŚ

czwartki, 14 października – 18 listopada, 13:45-15:15

zajęcia stacjonarne (Katowice), w języku polskim

Krótki opis

Zajęcia „Algebry Banacha” swoim zakresem obejmują podstawowe pojęcia algebr Banacha, teorię Gelfanda oraz informację na temat algebr z inwolucją i mają na celu zaznajomienie uczestników z podstawową teorią algebr Banacha ze szczególnym uwzględnieniem przypadku przemiennego.

Narzędzia i metody badawcze

Narzędzia algebr Banacha i analizy funkcjonalnej

Literatura

W. Żelazko „Algebry Banacha”, C. Rickart „General Theory of Banach Algebras”, R. Larsen „Banach Algebras. An Introduction”.

Wybrane problemy algebry obliczeniowej - dr hab. Przemysław(...) Wybrane problemy algebry obliczeniowej - dr hab. Przemysław Koprowski, prof. UŚ

czwartki, 14 października – 18 listopada, 8:00-9:30

zajęcia stacjonarne, w języku angielskim

Short descripion

This mini-course will bring some selected methods and subjects in contemporary computer algebra. In particular, I plan to present the applications of Hasse local-global principle in solving algorithmic problems in quadratic forms theory, representation of elements as sums of squares, construction of singular elements, construction of anisotropic part of a form and computation of isotropic vectors.

Metodyka Badań Naukowych w naukach o Ziemi - dr Maciej Mend(...) Metodyka Badań Naukowych w naukach o Ziemi - dr Maciej Mendecki

wtorek, 12 października – 9 listopada, 13:45-15:15

zajęcia stacjonarne, w języku polskim

Krótki opis

Zajęcia z Metodyki Badań Naukowych w zakresie dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku obejmuje omówienie możliwych typów badań (wyjaśnienie podziału na badania podstawowe i stosowane w naukach o Ziemi i środowisku), zapoznanie się z zagadnieniami badań polegających na dedukcji i indukcji. Przedmiot ten również pozwoli zapoznać się z sposobami pozyskiwania danych oraz ich analizą w sensie statystycznym (testowanie hipotez, ocena istotności wyników, analiza błędu). W ramach zajęć podana zostanie odpowiedź na pytania: jakie narzędzia i/lub materiały należy stosować w badaniach oraz jak racjonalnie podchodzić do metodyki badawczej (problem małej próby, problem zbyt dużej próby, nadmierne komplikowanie rozwiązania, „brzytwa Ockhama”).

In vivo obrazowanie w 3D materiału biologicznego z zastosow(...) In vivo obrazowanie w 3D materiału biologicznego z zastosowaniem laserowego mikroskopu konfokalnego - dr hab. Agata Burian, prof. UŚ

26 listopad (piątek) godz. 9.00 – 12.45, sala B17 (ul. Jagiellońska 28)

29 listopad (poniedziałek) godz. 10.00 – 13.45, sala B206 (ul. Jagiellońska 28)

zajęcia stacjonarne, w języku angielskim

Short description

The practical aims at training of in vivo 3D imaging of a biological (plant) material with using laser confocal microscopy. This technique allows to study the structure and geometry of cells/tissues/organs, cell growth, gene expression, and dynamics of cellular processes, for example cytoskeleton rearrangement. Also, the practical involves analysis of confocal images with using available computer programs.

Narzędzia i metody badawcze

eLife, 2015, art. no. e05864, MorphoGraphX : a platform for quantifying morphogenesis in 4D, Barbier de Reuille et al.

Metody badań materiałów - dyfrakcja rentgenowska, mikrosk(...) Metody badań materiałów - dyfrakcja rentgenowska, mikroskopia elektronowa - dr hab. Tomasz Goryczka, prof. UŚ

czwartki, 14 października – 18 listopada, 9:45-11:15

zajęcia stacjonarne (Chorzów, SMCEBI, sala F/2/04+05), w języku angielskim

Short description

The classes are aimed at learning about methods of materials testing using techniques based on X-ray diffraction and basic techniques of electron microscopy. The subjects introduce the phenomena, principles of operation and construction of research equipment as well as the interpretation of the obtained results.

Tools and methods

Classes are conducted in the form of lectures, demonstrations and a discussion panel. Participants will learn the methods of phase identification and determining the structure of the material.

Literature

B.D. Cullity, S.R. Stock, Elements of X-ray diffraction, Prentice-Hall Inc 2001; D.B. Williams, C.B. Carter, Transmission electron microscopy, Plenum Press, 1996 ; I.M. Watt, The Principles and Practice of Electron Microscopy, Cambridge University Press 1997

Metodologia badań w naukach ścisłych - dr hab. Monika Gep(...) Metodologia badań w naukach ścisłych - dr hab. Monika Geppert-Rybczyńska, prof. UŚ

czwartki, 25 listopada – 23 grudnia, godz. 9:45-11:15

zajęcia stacjonarne, w języku polskim

Krótki opis

W ramach wykładu doktoranci będą mogli się zapoznać z podstawowymi pojęciami i założeniami badań naukowych, w szczególności tych, które są stosowane w naukach ścisłych. Przedstawione treści mają na celu wsparcie umiejętności planowania i realizacji naukowych projektów badawczych oraz prezentacji wyników badań w formie prac, np. doktorskich. W szczególności zostaną omówione: – podstawowe metody i narzędzia badawcze oraz charakterystyka procesu badawczego, zasady formułowania problemu naukowego, jego uzasadnienia, zasady formułowania hipotez naukowych, ich weryfikacja i falsyfikacja; – rola pomiaru w badaniach naukowych; – elementy opracowania danych; – etyczne aspekty prowadzenia badań naukowych oraz uwarunkowania prawne, – najczęstsze błędy metodologiczne; – sposoby prezentacji wyników, publikowanie oraz upowszechniania badań naukowych.

Narzędzia, metody badawcze

Oddolne tworzenie teorii (teoria ugruntowana), studium przypadku, perspektywa porównawcza

Literatura

Bachmann-Medick D., Cultural turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze, przeł. K. Krzemień, Warszawa 2012. Chalmers A. F., Czym jest to, co zwiemy nauką? Rozważania o naturze, statusie i metodach nauki, przeł. A. Chmielewski, Wrocław 1993. Charmaz K., Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, przeł. B. Komorowska, Warszawa 2009. Giblett R., Nature is ordinary too: Raymond Williams as the founder of ecocultural studies, „Cultural Studies” 2012, nr 6. Guattari F., The Three Ecologies, “New Formations” 1989, nr 8. Ingold T., Splatać otwarty świat. Architektura, antropologia, design, Kraków 2018. Kolokwia antropologiczne. Problemy współczesnej antropologii społecznej, red. M. Buchowski, A. Bentkowski, Poznań 2014. Latour B., Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, Kraków 2010. Metody badań jakościowych, red. Wyd. pol. K. Podemski, t. 1 i 2, Warszawa 2009. Nycz R., Nowa humanistyka w Polsce: kilka bardzo subiektywnych obserwacji, koniektur, refutacji, „Teksty Drugie” 2017, nr 1. Odoj G., Ekologia kulturowa – koncepcja i metoda, w: Ekologia kulturowa. Perspektywy i interpretacje, red. K. Czerwińska i in., Katowice 2016. Rewers E., Humanistyka wobec koncepcji ‘kulturynatury’, „Teksty Drugie” 2017, nr 1. Rybicka E., Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014. Wolfe C., Animal studies, dyscyplinarność i post(humanizm), przeł. K. Krasuska, „Teksty Drugie” 2013, nr 1-2. „Zwroty” badawcze w humanistyce. Konteksty poznawcze, kulturowe i społeczno-instytucjonalne, red. J. Kowalewski, W. Pisarek, Olsztyn 2010.

Wybrane zagadnienia z biochemii białek - dr hab. Urszula Gu(...) Wybrane zagadnienia z biochemii białek - dr hab. Urszula Guzik, prof. UŚ

19 listopada (piątek), w godzinach 9.00-16.30, w sali C-154 (wejście przez C-141), w budynku IBBiOŚ przy Jagiellońskiej 28, Katowice

zajęcia stacjonarne, w języku polskim

Krótki opis

Związki organiczne podlegają w komórkach organizmów przemianom metabolicznym z udziałem enzymów. Biochemiczna charakterystyka kluczowych enzymów szlaków metabolicznych, obejmująca określenie wpływu pH, temperatury, stężenia substratu, stężeń aktywatorów i induktorów, pozwala na sterowanie reakcjami enzymatycznymi i ich wykorzystanie w wielu procesach przemysłowych. Związki nie będące elementami metabolizmu podstawowego mogą indukować w komórkach alternatywne szlaki metaboliczne, co przejawia się m.in. w zmianie profilu białkowego komórki. Podczas zajęć doktoranci wyizolują ekstrakt komórkowy z komórek bakteryjnych, nauczą się wyznaczać parametry kinetyczne reakcji na przykładzie reakcji rozszczepienia pierścienia aromatycznego oraz określą profil białkowy komórki po indukcji związkami aromatycznymi.

Narzędzia i metody

Podczas zajęć doktoranci zapoznają się z zastosowaniem spektrofotometrii UV-Vis w oznaczaniu aktywności enzymów, oprogramowaniem do wyznaczania stałych kinetycznych oraz z elektroforezą białek SDS-PAGE.

Nowoczesne metody matematyczne z zakresu półgrup stochasty(...) Nowoczesne metody matematyczne z zakresu półgrup stochastycznych i ich zastosowania w modelach biologicznych - dr hab. Katarzyna Pichór, prof. UŚ

czwartki, od 25 listopada do 23 grudnia, 8:00-9:30

zajęcia stacjonarne (Katowice), w języku polskim

Króki opis

Celem zajęć jest przedstawienie zastosowań nowoczesnych metod matematycznych z zakresu teorii półgrup stochastycznych do badania różnorodnych modeli biologicznych. Będziemy rozważać takie modele, które można dobrze opisać używając kawałkami deterministycznych procesów Markowa. Procesy kawałkami deterministyczne pojawiają się w opisie niemal wszystkich zagadnień przyrodniczych, w których zjawiskom deterministycznym towarzyszą losowe zmiany skokowe. Poznamy zastosowania procesów Markowa zarówno z czasem dyskretnym, które przedstawiane są jako iteracje stochastyczne, jak i ciągłym, których trajektorie mają przeliczalna liczbę skoków w losowych momentach, a w przedziałach między skokami zmieniają się w sposób deterministyczny. Przedstawimy między innymi modele cyklu komórkowego, aktywności neuronu i modele układu immunologicznego. Pokażemy jak w takich modelach stosuje się twierdzenia o asymptotycznych własnościach operatorów i półgrup stochastycznych. Rozpoczniemy od uwag historycznych, następnie podamy twierdzenia o generowaniu półgrup, przedstawimy współczesne twierdzenia o asymptotycznym zachowaniu takich półgrup, ze szczególnym uwzględnieniem ich asymptotycznej stabilności i wymiatania. Podamy warunki na asymptotyczną stabilność i wymiatanie każdego z modeli i porównamy asymptotyczne własności rozważanych modeli.

Metodyka prowadzenia badań w pracy naukowej - prof. dr hab.(...) Metodyka prowadzenia badań w pracy naukowej - prof. dr hab. Marian Paluch

wtorki, 16 listopada – 14 grudnia, godz. 15:30-17:00

zajęcia stacjonarne (Chorzów), w języku polskim

Krótki opis

Zapoznanie studentów z istotą i etapami badań naukowych. Wykształcenie odpowiedniego podejścia do krytycznej analizy stanu wiedzy, wykształcenie umiejętności formułowania problemu badawczego, hipotezy. Zapoznanie studentów z zasadami tworzenia planu badania naukowego. Analiza zebranych danych i formułowanie wniosków.

Metodologia badań materiałów magnetycznych - dr hab. inż(...) Metodologia badań materiałów magnetycznych - dr hab. inż. Artur Chrobak, prof. UŚ

wtorki, 16 listopada – 14 grudnia, godz. 13:45-15:30

zajęcia stacjonarne, w języku polskim

Krótki opis

Prowadzone zajęcia dotyczą metodologii badań materiałów magnetycznych. Tematyka obejmuje podstawowe techniki pomiarowe oraz analizy numeryczne ze szcególnym uwzględnieniem ich zastosowań w różnych dziedzinach nauki i techniki..

Metody stosowane w badaniach faunistycznych (metody terenowe(...) Metody stosowane w badaniach faunistycznych (metody terenowe i laboratoryjne) - dr hab. Dominik Chłond, prof. UŚ

czwartki, 25 listopada do 23 grudnia, 13:45-15:15

zajęcia stacjonarne (Katowice), po polsku

Krótki opis

Tematyka zajęć prezentuje metody badania fauny w warunkach terenowych, jak również metody pozyskiwania i konserwowania materiału w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych. Prowadzenie obserwacji terenowych i pozyskiwanie materiału, a także analiza pozyskiwanych danych i próbek wymaga użycia specjalistycznego sprzętu związanego z biologią oraz budową morfologiczną danej grupy zwierząt, wszystkie te zagadnienia zostaną omówione i zaprezentowane w trakcie zajęć.

Narzędzia i metody

Planowanie badań, praca ze sprzętem specjalistycznym, praca z pozyskanym materiałem zwierzęcym.

Metodyka badań w fizyce jądrowej i cząstek - prof. dr ha(...) Metodyka badań w fizyce jądrowej i cząstek - prof. dr hab. Jan Kisiel, dr hab. Elżbieta Stephan, proś UŚ, dr Katarzyna Schmidt, prof. UŚ, dr hab. Beata Kozłowska

czwartki, 25 listopada do 23 grudnia, 13:45-15:15

zajęcia stacjonarne (Chorzów), po angielsku

Krótki opis

Metodyka badań w fizyce jądrowej i cząstek obejmuje zaprojektowanie i zbudowanie układu detekcyjnego, przeprowadzenie eksperymentu oraz analizę danych. W trakcie zajęć zostaną omówione wszystkie te etapy wraz z przykładami obliczeń i analizy do wykonania przez doktorantów.

Narzędzia i metody

elementy analizy danych z wykorzystaniem pakietu ROOT, metody identyfikacji cząstek, spektrometria w badaniach środowiskowych

Metody badań z farmakologii - dr hab. Anna Mrozek-Wilczkiew(...) Metody badań z farmakologii - dr hab. Anna Mrozek-Wilczkiewicz, prof. UŚ

czwartki, 25 listopada do 23 grudnia, 11:30-13:00

zajęcia stacjonarne, w języku polskim

Krótki opis

Zajęcia będę obejmowały przedstawienie sposobów w jaki można testować nowe substancje o potencjalnym zastosowaniu medycznym.

Narzędzia i metody

Zajęcia w formie stacjonarnej będą prowadzone w laboratorium. Studenci zapoznają się z metodyką prowadzenia hodowli komórkowej oraz szeregu technik związanych z oceną toksyczności.

Metodyka badań naukowych w fizyce i pokrewnych dyscyplinach(...) Metodyka badań naukowych w fizyce i pokrewnych dyscyplinach - dr hab. Sebastian Pawlus, prof. UŚ

czwartki, 25 listopada do 23 grudnia, 15:30-17:00

zajęcia stacjonarne, w języku polskim

Krótki opis

Celem zajęć będzie zaprezentowanie i omówienie na konkretnych przykładach (pracach prowadzonych przez uczestników) właściwego sposobu prowadzenia badań naukowych. Najważniejsze punkty: 1) Co znaczy „metodyka badań”? 2) Jak obecnie wygląda prowadzenie badań naukowych – ogólne wprowadzenie. 3) Schemat prowadzenia prac badawczych na przykładzie badania prowadzonego przez prowadzącego: od ogółu (czyli od ustalenia celu badania) do szczegółu (czyli poszczególnych etapów badania). Opcjonalnie: wizyta w laboratorium badań wysokociśnieniowych badań dielektrycznych, w trakcie której uczestnicy zapoznają się z metodyką prowadzenie tego typu badań. 4) Zastosowanie właściwej metodyki badań prac badawczych prowadzonych przez uczestników zajęć (prezentacje połączone z dyskusją proponowanych kroków badawczych).

Narzędzia i metody

Spektroskopia dielektryczna pod ciśnieniem

Metodyka badań w dyscyplinie nauki chemiczne - prof. dr hab(...) Metodyka badań w dyscyplinie nauki chemiczne - prof. dr hab. Michał Daszykowski

termin zajęć do ustalenia (II tura)

zajęcia stacjonarne, w języku polskim

Krótki opis

Zajęcia są poświęcone metodologii badań naukowych i ich realizacji w obszarze naukach eksperymentalnych, ale w znacznie szerszym ujęciu. W trakcie zajęć, które są bardzo interakcyjne, szczególnie zwracam uwagę na kilka kluczowych kwestii, które dopiero wszystkie razem składają się na kompletne podejście wpierające realizację obiecujących i dostrzegalnych badań. A oto główne zagadnienia poruszane w trakcie zajęć, będące zarazem przedmiotem pogłębionej dyskusji. Dobra i zła nauka Rodzaje badań: badania podstawowe i badania stosowane. Badania twórcze, odtwórcze i badania samopowielające się. Elementy nowości naukowej. Ilość i jakość. Wiarygodność wyników badań. Błąd eksperymentalny. Obiektywne kryteria planowania, prowadzenia eksperymentów i opracowania wyników Kto może prowadzić badania? Od czego rozpoczynamy badania? Główne etapy eksperymentu. Zagadnienie powtarzalności i odtwarzalności wyników badań. Rola technik planowania i optymalizacji eksperymentów i metod statystycznych w uzyskaniu wiarygodnych wyników i w ich opracowaniu. Wnioskowanie na podstawie uzyskanych wyników eksperymentalnych jako jeden z wielu etapów procesu badawczego. Wnioskowanie statystyczne. Rodzaje danych eksperymentalnych. Jak porównywać wielowymiarowe dane eksperymentalne? Jak modelować i wizualizować wielowymiarowe dane? Komunikowanie wyników badań naukowych w czasopismach Główne kryteria doboru tytułu czasopisma. Niektóre narzędzia internetowe, które ułatwiają proces wyboru czasopisma. Ministerialna lista czasopism punktowanych. Rodzaje artykułów. Proces pisania artykułu. Rola współautorów. Zwyczajowo przyjęte konwencje atrybucji autorstwa. Zasady redagowania treści. Oświadczenia wkładu współautorów wedle konwencji CredIT. Zasady tworzenia oświadczeń dla kandydatów do stopnia doktora habilitowanego. Zasady cytowania prac w artykule. Przygotowanie rysunków, schematów i tabel. Recenzenci artykułów, sposób ich doboru i ich rola. Komunikacja z edytorem czasopisma w trakcie procesu recenzyjnego. Przygotowanie artykułu do wysyłki. Systemy informatyczne służące przesyłaniu artykułów. Jak należy przygotować recenzje artykułu – dyskusja z recenzentami. Zagadnienia związane z otwartym dostępem. Czasopisma drapieżne. Ja jako recenzent. Konstruktywna krytyka. Budowanie własnej widzialności naukowej i popularyzacja wyników badań Wykorzystanie powszechnie dostępnych narzędzi budowania wizerunku i popularyzacji wyników badań poprzez platformy np. ORCID, Google Scholar, Research Gate, Kudos, czy LinkedIn. W jaki sposób można szybko stworzyć własną stronę internetową? Co powinno być zamieszczone na indywidualnej stronie. Czym jest indeks Hirscha i o czym mówi? Liczba cytowań niezależnych i autocytowań. Prezentowanie wyników badań na konferencjach: prezentacja ustna, poster. Etyka w nauce Etyka publikowania. Kodeks etyki pracownika nauki. Zjawisko plagiatu i autoplagiatu. Konsekwencje nieetycznych postaw. Grupa badawcza Relacja ja – uczelnia, grupa – uczelnia. Prawa i obowiązki. W jaki sposób należy zachować się na co dzień w grupie. Co daje bycie w grupie badawczej? Jaka jest moja rola w grupie badawczej? Rola lidera. Wzajemne interakcje. Realizowanie w praktyce idei wzajemnego szacunku. Możliwe konflikty. Trudne rozmowy z liderem. Naukowy bon ton Jak nawiązywać współpracę naukową i jak się stosownie komunikować. Podstawowe zasady współpracy naukowej z podmiotami/osobami z zewnątrz. Realizowanie w praktyce idei wzajemnego szacunku. Efektywne korzystanie z relacji mistrz-uczeń i jej umacnianie. Konferencyjne faux pas. Ewaluacja nauki i systemowa ewaluacja pracowników Podstawowe kryteria oceny działalności dyscyplin. Ocena okresowa pracowników. Jak ja wypadam na tle innych? Ocena śródokresowa jako element oceny doktoranta. Samoocena. Jak mierzyć doskonałość naukową? Współczynnik oddziaływania czasopisma, a ministerialna lista czasopism punktowanych. Finansowanie badań Podstawowe źródła finansowania badań naukowych: źródła krajowe (subwencja, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe centrum Badań i Rozwoju, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) i źródła międzynarodowe (np. granty ERC). Środki na staże naukowe. Najczęstsze pułapki na etapie realizacji badań Plany i strategie. Podejścia do monitorowania badań. Zarządzanie ryzykiem w projektach. Różne problemy natury psychologicznej obniżające efektywność naukową. Dobre i złe praktyki. Prowadzenie badań, a indywidualny rozwój naukowy i awans zawodowy Określanie własnych celów krótkoterminowych i długoterminowych. Planowanie kariery naukowej/zawodowej. Doktorat jako projekt badawczy będący składową rozwoju kariery. Strategia uczelni, strategia dyscypliny, a moja strategia rozwoju. Główne etapy kariery naukowej. Wymagania. Co po doktoracie? Realizacja badań i rozwój naukowy poprzez staże w innych ośrodkach.

Narzędzia i metody

Organizacja wiedzy i fachowej literatury za pomocą darmowego oprogramowania Zotero Profile ORCID, Google Scholar, Research Gate i LinkedIn Podstawowe wyszukiwarki literatury (np. Web of Science) Podstawowe narzędzia doboru czasopism Witryny Google

Metodyka testów ekotoksykologicznych - dr hab. Agnieszka Ba(...) Metodyka testów ekotoksykologicznych - dr hab. Agnieszka Babczyńska, prof. UŚ

wtorek 16 listopada i czwartek 18 listopada, godz. 11:30-15:15

zajęcia stacjonarne, w języku angielskim

Short description

The global need for modern and innovative plant protection agents, drugs and their carriers lead to the development of new chemicals and formulations. Their release for sale must be preceded by standard toxicological tests, using model organisms. During the classes, the participants will get acquainted with the types of tests, conditions for selection of an adequate method, the possibilities of an alternative approach, and methods of calculating ecotoxicological indicators. Type of classes: workshop (students design the experiments themselves after a theoretical introduction). Classes are dedicated primarily to biology and chemistry students.

 

Metodyka badań - nauki o Ziemi - prof. dr hab. Leszek Maryn(...) Metodyka badań - nauki o Ziemi - prof. dr hab. Leszek Marynowski

wtorki od 23 listopada do 21 grudnia, 13:45-15:15

return to top