Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

Nabór do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2023/2024 odbywa się w formie otwartego, międzynarodowego konkursu. Konkurs przeprowadzany jest z podziałem na trzy obszary, które odpowiadają obszarom kształcenia w Szkole Doktorskiej:

 • Obszar nauk humanistycznych, teologicznych i sztuki,
 • Obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych,
 • Obszar nauk społecznych.

Konkurs przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez rektora.
Podstawą prawną przeprowadzanego postępowania jest Uchwała nr 344/2022 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2023/2024. Poniższe informacje są wyborem najważniejszych warunków rekrutacji i informacjami dotyczącymi decyzji wykonawczych ww. uchwały.

Link do uchwał:

https://aktyprawne.us.edu.pl/423-lista/d/6056/5/

img
Dyscypliny naukowe Dyscypliny naukowe
 1. W obszarze nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki:
  • filozofia
  • historia
  • językoznawstwo
  • literaturoznawstwo
  • nauki o kulturze i religii
  • nauki o sztuce
  • nauki teologiczne
  • sztuki filmowe i teatralne
  • sztuki muzyczne
  • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 2. W obszarze nauk społecznych
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
  • nauki o komunikacji społecznej i mediach
  • nauki o polityce i administracji
  • nauki prawne
  • nauki socjologiczne
  • pedagogika
  • psychologia
 3. W obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych:
  • informatyka
  • matematyka
  • nauki biologiczne
  • nauki chemiczne
  • nauki fizyczne
  • nauki o Ziemi i środowisku
  • inżynieria biomedyczna
  • inżynieria materiałowa

zarządzenie nr 6-2023 – dyscypliny w rekrutacji 2023-2024

Limity miejsc Limity miejsc
 1. Obszar nauk humanistycznych, teologicznych i sztuki — 24 miejsc.
 2. Obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych — 24 miejsc.
 3. Obszar nauk społecznych — 24 miejsc.

Limity nie są podzielone na dyscypliny.

Na wniosek komisji rekrutacyjnej rektor może zgodzić się na przyjęcie większej liczby osób niż limit.

Terminarz rekrutacji Terminarz rekrutacji
 1. 12 czerwca 2023 r. godz. 12.00 — otwarcie rejestracji w systemie teleinformatycznym
 2. 12 czerwca 2023 r. — termin upublicznienia listy członków komisji rekrutacyjnej (późniejsze zmiany dopuszczalne w przypadku konieczności zmiany albo dodania członka komisji)
 3. 23 czerwca 2023 r. godz. 15.00— zamknięcie naboru w systemie teleinformatycznym i złożenie w systemie wszystkich dokumentów z zastrzeżeniem pkt 7
 4. 28 czerwca – 4 lipca 2023 r. — ocena projektów planów badawczych przez ekspertów
 5. 6 lipca 2023 r. do godz. 15.00 — ogłoszenie wyników pierwszego etapu rekrutacji i terminarza rozmów kwalifikacyjnych
 6. 11-14 lipca 2023 r. — rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami (liczba dni jest uzależniona od liczby kandydatów w danym obszarze)
 7. 17 lipca 2023 r. do godz. 12:00 — ostateczny termin złożenia w systemie teleinformatycznym dyplomu ukończenia studiów studiów lub złożenia oświadczenia o dostarczeniu dyplomu ukończenia studiów (uwzględniającego datę dostarczenia, nie późniejszą niż 12 września 2023)
 8. 18 lipca 2023 r. godz. 15.00 — powiadomienie kandydatów o wynikach rekrutacji
 9. 19-21 lipca 2023 r. w godz. śr. 9.30 – 12.30; 13.30 – 15.00; czw. 9.30 – 12.30; 13.30 – 15.00; pt. 9.30 – 12.00 zapisy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, informowanie kandydatów z listy rezerwowej o kwalifikacji
 10. 25 lipca 2023 r. w godz. 9.30 – 12.30; 13.30 – 15.00 — zapisy kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej
 11. 12 września 2023 r. do godz. 12:00 — Ostateczny termin złożenia w systemie teleinformatycznym dyplomu ukończenia studiów, dla osób, które złożyły oświadczenie o dostarczeniu dyplomu ukończenia studiów (pkt. 7)
 12. 13 września 2023 r. do godz. 15.00 — informowanie kandydatów z listy rezerwowej o kwalifikacji
 13. 14-15 września 2023 r. w godz. czw. 9.30 – 12.30; 13.30 – 15.00; pt. 9.30 – 12.00 — zapisy kandydatów z listy rezerwowej, o których mowa w pkt 12
 14. 19 września 2023 r. — ogłoszenie listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej
Kryteria rekrutacji Kryteria rekrutacji

Kryterium 1

Projekt planu badawczego (do 12 000 znaków ze spacjami), nie licząc bibliografii (literatury).

Każdy projekt oceniany jest przez 3 ekspertów – badaczy reprezentujących dyscyplinę naukową, w której kandydat chce się kształcić

Liczba punktów 0-10 (średnia ocen ekspertów). Waga: 2.

Uwaga – Projekt planu badawczego oceniany jest w pierwszym etapie rekrutacji. Jeżeli kandydat otrzyma 5 lub mniej punktów od co najmniej 2 z 3 oceniających, nie uzyskuje kwalifikacji do dalszych etapów postępowania.

Kryteria oceny

Projekt powinien zawierać:

 • cel naukowy projektu (problem naukowy, który kandydat podejmuje, pytania i hipotezy badawcze) (do 3 pkt)
 • znaczenie projektu dla dyscypliny (uzasadnienie podjęcia badań w tym zakresie, nowatorskość projektu) (do 2 pkt)
 • ogólny plan badań (wstępnie wskazane etapy postępowania badawczego) (do 2 pkt)
 • metodyka badań (metody, techniki, narzędzia badawcze) (do 2 pkt)
 • literatura (do 30 najważniejszych pozycji bibliograficznych, z których zamierza skorzystać kandydat) (do 1 pkt)
 • w przypadku gdy kandydat będzie częścią zespołu badawczego, należy opisać jego wkład w projekt badawczy

Kryterium 2

Rozmowa kwalifikacyjna

Kandydat, który zakwalifikuje się do drugiego etapu oceny, uczestniczy w rozmowie z obszarową komisją rekrutacyjną. W skład komisji wchodzi po dwóch przedstawicieli każdej z dyscyplin naukowych należących do obszaru (patrz – Dyscypliny naukowe), jeden przedstawiciel doktorantów, sekretarz i przewodniczący. Wszyscy członkowie komisji mogą uczestniczyć w rozmowie i zadawać pytania. Podczas rozmowy kandydat prezentuje planowany projekt — koncepcję doktoratu. Rozmowa może dotyczyć samego projektu, ale także zagadnień powiązanych oraz związanych z wykształceniem i doświadczeniem kandydata.

Liczba punktów 0-10 (średnia ocen wszystkich członków komisji, z wyłączeniem sekretarza). Waga: 5.

Uwaga – kandydat, który otrzyma mniej niż 6 punktów w tym kryterium, nie uzyska kwalifikacji do Szkoły Doktorskiej, nawet jeżeli na liście rankingowej będzie miał wystarczającą liczbę punktów.

Elementy oceny:

 • „obrona” projektu badawczego — odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionego przez kandydata projektu
 • wiedza z zakresu obszaru badawczego
 • znajomość języka angielskiego
 • predyspozycje do prowadzenia badań i prezentacji ich wyników.

Kryterium 3

Osiągnięcia naukowe

Punkty uzyskane w tym kryterium liczone są do ostatecznej oceny kandydata i podawane do wiadomości kandydatów dopiero po zakończeniu postępowania.

Liczba punktów 0-22. Waga: 1.

Elementy oceniane:

 • wystąpienia konferencyjne – maks. 3 pkt.[1]
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji w wydawnictwach i czasopismach z list ministerialnych (monografia — 10 pkt, rozdział w monografii — 2 pkt, artykuł w czasopiśmie — 5 pkt; maks. 12 pkt)[2]
 • realizacja projektu badawczego finansowanego ze środków zewnętrznych (kierownik — 4 pkt, wykonawca — 2 pkt; maks. 4 pkt)[3]
 • inne osiągnięcia naukowe lub artystyczne (maks. 3 pkt)

Kryterium 4

Doświadczenie międzynarodowe

Punkty uzyskane w tym kryterium liczone są do ostatecznej oceny kandydata i podawane do wiadomości kandydatów dopiero po zakończeniu postępowania.

Liczba punktów 0-8. Waga: 1.

Elementy oceniane

 • uczestnictwo w programie Erasmus lub innej wymianie międzynarodowej (maks. 3 pkt),
 • projekty realizowane wspólnie z zagranicznymi instytucjami naukowymi, w tym staże i stypendia zagraniczne (maks. 5 pkt)

Obowiązujący sposób potwierdzenia osiągnięć

[1] Potwierdzenie czynnego udziału przez organizatora konferencji.

[2] W przypadku tekstu przyjętego do druku — potwierdzenie przyjęcia do druku (wystarczy e-mail z wydawnictwa lub nr DOI), w przypadku tekstu opublikowanego — pierwsza strona artykułu i spis treści z nazwiskiem autora.

[3] Numer projektu i instytucja finansująca.

Rejestracja w postępowaniu rekrutacyjnym Rejestracja w postępowaniu rekrutacyjnym

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest drogą elektroniczną w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Wszystkie dokumenty i informacje przyjmowane są jedynie tą drogą, przez system teleinformatyczny uczelni. System będzie otwarty od 12 czerwca od godziny 12:00 do 23 czerwca do godziny 15:00.

Link do systemu IRK: https://irk2.us.edu.pl/pl/

Dokumenty i informacje niezbędne w procesie rekrutacji Dokumenty i informacje niezbędne w procesie rekrutacji

Zestawienie niezbędnych dokumentów, które należy przygotować i umieścić w systemie teleinformatycznym

 1. odpis dyplomu poświadczającego uzyskanie kwalifikacji, o których mowa w § 1 (uwaga: odpis należy dostarczyć do 17 lipca, a w przypadku późniejszej obrony – nawet do 12 września; więcej: Udział w rekrutacji przed ukończeniem studiów),
  • w przypadku braku dyplomu – zaświadczenie o nadaniu tytułu zawodowego wydane przez instytucję, która nadała tytuł; w przypadku przyjęcia kandydata do Szkoły Doktorskiej odpis dyplomu należy dostarczyć niezwłocznie po jego uzyskaniu,
  • w przypadku ukończenia szkoły wyższej za granicą wymagane jest poświadczenie dyplomu lub innego dokumentu w formie legalizacji lub apostille oraz przysięgłe tłumaczenie dokumentu na język polski lub angielski (jeśli dokument wydano w innym niż wymienione języki);
 2. projekt planu badawczego (maks. 12 tysięcy znaków ze spacjami, nie licząc bibliografii) – obowiązujący dokument; zarządzenie nr 3-2023 – 1a – projekt-planu-badawczego-2023
 3. pisemna opinia pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pełniącego rolę opiekuna naukowego kandydata wraz ze zgodą na pełnienie przez niego funkcji promotora lub promotora pomocniczego doktoranta; opinia powinna dotyczyć dotychczasowego dorobku kandydata i jego predyspozycji do pracy naukowej; zarządzenie nr 3-2023 – 2a – opinia opiekuna naukowego kandydata
 4. pisemna opinia dodatkowego nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego co najmniej ze stopniem doktora; zarządzenie nr 3-2023 – 3a – opinia dodatkowego nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego 2023
 5. wykaz osiągnięć naukowych kandydata – obowiązujący dokument; zarządzenie nr 3-2023 – 4a – osiągnięcia-naukowe-i-działania-międzynarodowe-2023
 6. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe:

Ponadto kandydat w trakcie postępowania zobowiązany jest założyć konto w systemie informatycznym uczelni a następnie:

 1. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzania rekrutacji;
 2. złożyć oświadczenie o nieodbywaniu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o braku zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego od 1 października 2023 roku;
 3. zamieścić zdjęcie elektroniczne zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 4. wypełnić formularz rejestracyjny, podając wszystkie wymagane dane i informacje, w tym:
  • dane osobowe i korespondencyjne kandydata,
  • dane korespondencyjne kandydata, w tym adres e-mail, za pośrednictwem którego odbywać się będzie komunikacja z kandydatem,
  • informacja o dyscyplinie naukowej, w której kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską,
  • tytuł projektu, który kandydat chce realizować w ramach pracy nad rozprawą doktorską,
  • informacja o opiekunie naukowym kandydata (imię i nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, afiliacja, służbowy adres e-mail),
  • numer ORCID kandydata;
 5. wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 300 zł.
return to top