Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekty finansowane ze środków Szkoły Doktorskiej

Środki przyznane w konkursie na działalność naukową doktorantów Szkoły Doktorskiej – rozstrzygnięcie 11 lutego 2022 r.

Lp. Imię i nazwisko / Name and last name Dyscyplina naukowa / Scientific discipline Nazwa projektu / Name of the project Przyznane środki / allocated funds
1. Jessica Kufa nauki o kulturze i religii Kwerenda w archiwach 740,00 zł
2. Agata Hofelmajer-Roś nauki o kulturze i religii Prezentacja badań prowadzonych w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej na międzynarodowym IX sympozjum “Animafest Scanner” oraz opracowanie na bazie prezentacji anglojęzycznego artykułu do publikacji w czasopiśmie “Illuminance”. 4 686,88 zł
3. Kamil Wrzeszcz nauki o kulturze i religii Kwerenda związana z festiwalem Rumia Comic Con 500,00 zł
4. Karolina Gembara sztuki filmowe i teatralne Projekt i produkcja makiety książki fotograficznej “Zimowy umysł” 4 850,00 zł
5. Anna Anzorge-Potrzebowska historia Udział w XVI Międzynarodowym Kongresie Numizmatycznym 2 620,00 zł
6. Marek Jurkowski historia Możliwości i ograniczenia onomastyki jako źródła do badań nad procesami kolonizacji, municypalizacji oraz urbanizacji wczesnego Cesarstwa Rzymskiego. Casus dynastycznych nazw miejscowych 3 948,40 zł
7. Teresa Uchman językoznawstwo Czynny udział w konferencji naukowej (wygłoszenie referatu) 420,00 zł
8. Teresa Uchman językoznawstwo Czynny udział w konferencji naukowej (wygłoszenie referatu) 200,00 zł
9. Agnieszka Jedziniak językoznawstwo Prezentacja wyników badań na międzynarodowej konferencji naukowej 1 026,20 zł
10. Marcelina Pietryga językoznawstwo drobne upominki dla uczestników badania 1 560,00 zł
11. Joanna Ryszka językoznawstwo Weryfikacja metod badawczych oraz hipotez (II.4) 1 026,20 zł
12. Judyta Mężyk językoznawstwo Udział w zagranicznej konferencji naukowej dotyczącej tłumaczenia audiowizualnego (wniosek priorytetowy) 4 810,00 zł
13. Judyta Mężyk językoznawstwo Udział w zagranicznej konferencji przekładoznawczej (wniosek nr 2) 2 790,00 zł
14. Joanna Ryszka językoznawstwo Wstępna analiza semantyczna (II.2); Analiza artykułów prasowych (II.3); Analiza semantyczna (III.1); Analiza diachroniczna i porównawcza (III.2); Interpretacja i opracowywanie wyników (IV.1); Finalizowanie pracy nad projektem (IV.2) 3 737,90 zł
15. Magdalena Krzyżanowska literaturoznawstwo Kwerendy w zbiorach archiwalnych poświęconych Jarosławowi Iwaszkiewiczowi (Muzeum Literatury w Warszawie, Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku) 790,00 zł
16. Jadwiga Zając literaturoznawstwo Konferencja w Czechach 230,00 zł
17. Magdalena Krzyżanowska literaturoznawstwo Udział w międzynarodowej konferencji badawczej „Slavica Iuvenum” 226,00 zł
18. Pierre Van Cutsem literaturoznawstwo Badanie twórczości Stefana Grabińskiego (a konkretnie analiza związku między poetyką przestrzeni a światopoglądem pisarza) i ich prezentacja w ramach zagranicznej konferencji naukowej 3 543,00 zł
19. Jacek Bielawa literaturoznawstwo Udział w konferencji „Life Storying in the 21st  Century” i wygłoszenie referatu 1 963,55 zł
20. Krzysztof Marcin Dąbrówka filozofia Wstępne opracowanie Aleksandra Boniniego z Aleksandrii koncepcji intelektu 4 870,00 zł
21. Joanna Zygała nauki biologiczne Przygotowanie próbek do mikroskopii skaningowej części z wyselekcjonowanych gatunków zajadkowatych (Hemiptera, Heteroptera: Reduviidae) 790,22 zł
22. Klaudia Peczyk nauki biologiczne Pozyskanie kultury in vitro grzyba mikoryzy arbuskularnej Rhizophagus irregularis 1 000,00 zł
23. Kamila Malik nauki biologiczne Weryfikacja okazów mszyc z rodzaju Drepanaphis del Guercio (Hemiptera, Aphidoidea: Drepanosiphinae) zdeponowanego w kolekcji Lund Museum of Zoology (MZLU), Szwecja. 4 481,59 zł
24. Iryna Bodnaruk nauki biologiczne Identyfikacja wybranych szczepów metaloopornych bakterii endofitycznych na podstawie sekwencji genu 16S rRNA 4 975,55 zł
25. Dominika Raś nauki biologiczne Kontynuacja badań dotyczących konstrukcji testu serologicznego do detekcji zakażeń bakteriami z rodzaju Bartonella oraz optymalizacja metody hodowli bakterii z rodzaju Borrelia 5 000,00 zł
26. Oliwia Metryka nauki biologiczne Wpływ nanocząstek metalicznych na aktywność oddechową komórek bakterii 5 000,00 zł
27. Adam Krain nauki biologiczne Ocena aktywności przeciwnowotworowej wydzielin grzybów mikroskopowych 5 000,00 zł
28. Sebastian Kuś nauki biologiczne Korekta językowa artykułu “Recreational potential of anthropogenic reservoirs in urban and industrial areas, identification and management” 1 000,00 zł
29. Ewa Pierzchała nauki biologiczne Badania fenologii nietoperzy środowisk miejskich – nagrania głosów nietoperzy na wytypowanych stanowiskach; Mikro i makroskalowe badania użytkowania przestrzeni miejskiej przez nietoperze w zależności od stopnia zurbanizowania 4 790,00 zł
30. Patrycja Ziętara nauki biologiczne Detekcja, opisanie i charakterystyka sirtuin w linii dzikiej oraz selekcjonowanej pod kątem długowieczności A. domesticus 5 000,00 zł
31. Sebastian Kuś nauki biologiczne Identyfikacja zanieczyszczeń występujących w piaskach plażowych metodą mikroskopii optycznej wraz z analizą statystyczną i oceną ryzyka zdrowotnego. 932,00 zł
32. Anna Romaniak-Janusz nauki biologiczne Badania  mikromorfologiczne sensilli rodzin pluskwiaków z grupy Fulgoromorpha (Hemiptera: Insecta) 4 000,00 zł
33. Ewa Szwajczak nauki biologiczne Zakup zaopatrzenia 3 000,00 zł
34. Joanna Zygała nauki biologiczne Prezentacja wyników na zagranicznej konferencji naukowej 3 820,00 zł
35. Bartosz Ogłaza nauki biologiczne Zakup oprzyrządowania do obróbki inkluzji bursztynowych 5 000,00 zł
36. Adrian Masłowski nauki biologiczne Badania morfologiczne odnóży pluskwiaków z grupy Cimicomorpha z wykorzystaniem SEM (skaningowego mikroskopu elektronowego). 2 000,00 zł
37. Aleksandra Miernik nauki biologiczne XV International Symposium on Tardigrada 2 802,00 zł
38. Magdalena Biela nauki biologiczne Opracowanie i implementacja modelu funkcjonalnego składu gatunkowego roślin rodzimych w systemie zielonego dachu na potrzeby kreowania miejskiej zielonej infrastruktury w ramach adaptacji do zmian klimatu 4 980,00 zł
39. Ewa Szwajczak nauki biologiczne Konferencja naukowa „7th Edition of Global Conference on Plant Science and Molecular Biology” (GPMB 2022) 2 000,00 zł
40. Daniel Swoboda nauki chemiczne II.1 Synteza i oczyszczanie prekursorów barwników, zaawansowanych; II.2 Synteza i oczyszczanie barwników zaawansowanych; 2 651,22 zł
41. Grzegorz Skrzyński nauki chemiczne Modelowanie krzywych energii potencjalnej dla stanu podstawowego i stanów wzbudzonych kationu LiRb+ na podstawie metody FS-MRCC 1 654,00 zł
42. Justyna Dziadosz nauki chemiczne Wystąpienie na konferencji 50th Jubilee Winter School on Wave and Quantum Acoustics 2 240,00 zł
43. Łukasz Scheller nauki chemiczne Analiza wyników badań oraz ich prezentacja w formie wystąpienia w języku angielskim pod tytułem  “Experimental verification of a predictive model equation for thermal conductivity of ionic liquids” podczas konferencji “ na konferencji  50th Jubilee Winter School on Wave and Quantum Acoustics – 17th Winter Workshop on Molecular Acoustics, Relaxation and Calorimetric Methods” organizowanej przez Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddział Górnośląski w dniach 28.02-03.03.2022 w Szczyrku. 2 240,00 zł
44. Agata Hadryś nauki chemiczne Odczynnik sililujący do jednoczesnego zabezpieczenia grup hydroksylowych 3’ oraz 5’ w rybonukleozydach 4 858,36 zł
45. Krzysztof Cwynar nauki chemiczne Analiza wyników badań oraz ich prezentacja w formie wystąpienia ustnego w języku angielskim pt.: ”Multi-walled carbon nanotubes influence on isobaric heat capacity of ionanofluids” na konferencji 50th Jubilee Winter School on Wave and Quantum Acoustics, 17th Winter Workshop on Molecular Acoustics, Relaxation and Calorimetric Methods. 2 240,00 zł
46. Marlena Paździor nauki chemiczne Projektowanie nanocząsteczek na bazie chitozanu jako system docelowego dostarczania leków 4 924,00 zł
47. Natalia Soszka nauki chemiczne Konferencja naukowa „XV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie” 1 300,00 zł
48. Agnieszka Chećko nauki o Ziemi i środowisku Korekta językowa artykułu “Study on restoring abandoned mine lands to economically usable state using the Post Occupancy Evaluation method”. 1 000,00 zł
49. Dorota Staneczek nauki o Ziemi i środowisku Wykonanie preparatów do analiz mineralogicznych 975,00 zł
50. Agnieszka Chećko nauki o Ziemi i środowisku Wykonanie analizy geochemicznej XRF w zakresie pierwiastków głównych i wybranych śladowych, w ramach zadania 1.9 IPB 3 700,00 zł
51. Dorota Staneczek nauki o Ziemi i środowisku Analizy petromagnetyczne prób z obszaru Tatr i Podhala 1 120,00 zł
52. Piotr Sosnowski nauki o Ziemi i środowisku Badania petrofizyczne próbek węgla pod kątek zagrożenia metanowego. 5 000,00 zł
53. Joanna Adamczyk nauki o Ziemi i środowisku Analiza pierwiastków ziem rzadkich (REE) w popiołach ze współspalania biomasy (20%, 40%, 60%) i węgla kamiennego metodą instrumentalnej neutronowej analizy aktywacyjnej (INAA) rozpuszczalnych z popiołów 5 000,00 zł
54. Aleksandra Renc nauki o Ziemi i środowisku Prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych 1 350,00 zł
55. Natalia Janczewska nauki o Ziemi i środowisku Udział w IV Krajowym Kongresie Hydrologicznym 1 590,00 zł
56. Aleksandra Renc nauki o Ziemi i środowisku Przetwarzanie i przechowywanie danych badawczych 400,00 zł
57. Kwabena Frimpong Marfo informatyka techniczna i telekomunikacja Annual Conference 1 500,00 zł
58. Kwabena Frimpong Marfo informatyka techniczna i telekomunikacja Annual Conference 2 000,00 zł
59. Evans Teiko Tetteh informatyka techniczna i telekomunikacja Application of greedy heuristics for construction of rule-based classifiers integrated with association rules 1 500,00 zł
60. Samuel Aning informatyka techniczna i telekomunikacja Presentation of a research article and Participation in Conference 2 000,00 zł
61. Patryk Rurka nauki fizyczne Detekcja zaburzeń w szlaku kinaz w liniach rakowych glejaka 5 000,00 zł
62. Natalia Młyńczyk nauki fizyczne Próba wytworzenia nowego radioizotopu nie stosowanego do tej pory w medycynie nuklearnej 4 629,00 zł
63. Marta Błażkiewicz nauki fizyczne Pomiar fluencji neutronów termicznych i rezonansowych emitowanych przez źródło Cf-252. 3 600,00 zł
64. Patryk Zioła nauki fizyczne Analiza mechanizmu działania leków nowej generacji przeciwko glejakowi wielopostaciowemu 2 809,30 zł
65. Justyna Pawlak pedagogika Transkrypcja wywiadów 700,00 zł
66. Anna Orlińska pedagogika Korekta anglojęzycznego opisu i streszczeń projektu badawczego, będących częścią wniosku składanego w ramach konkursu PRELUDIUM 21 1 000,00 zł
67. Justyna Pawlak pedagogika Udział w konferencji naukowej „Tożsamość, kondycja i powinności pedagogiki międzykulturowej: tradycja i współczesność”, organizowanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie 250,00 zł
68. Aleksandra Rumińska pedagogika partycypacja w opłacie publikacyjnej 2 500,00 zł
69. Sonia Styrkacz pedagogika Transkrypcje wywiadów biograficznych 400,00 zł
70. Joanna Kruszyńska-Szwedo pedagogika proofreading 915,00 zł
71. Małgorzata Bryk nauki prawne The 2nd World Conference on Climate Change and Global Warming 989,00 zł
72. Jakub Bryla nauki prawne Zakup literatury z zakresu prawa samorządu terytorialnego 909,25 zł
73. Dominik Mizerski nauki prawne Kwerenda mająca na celu pozyskanie literatury przedmiotu dotyczącej tematyki instrumentów długoterminowego zaangażowania akcjonariuszy 800,00 zł
74. Dominik Gabor nauki prawne Intellectual Property Law: Theoretical Reflections & Practical Challenges 219,00 zł
75. Dominik Gabor nauki prawne II Kongres Prawa Nowych Technologii 552,27 zł
76. Barbara Bieniek nauki o polityce i administracji Artykuł naukowy – proofreading 885,60 zł
77. Zuzanna Farny psychologia Doładowanie konta na platformie Prolific 3 000,00 zł
78. Aleksandra Żenda psychologia Korekta językowa (proofreading) artykułów naukowych 1 000,00 zł
79. Aleksandra Żenda psychologia Korekta językowa (proofreading) artykułów naukowych 1 000,00 zł
80. Aleksandra Zając nauki socjologiczne Jak skutecznie pomagać, wymagając samemu pomocy? Wsparcie kuratorów zawodowych poprzez coaching. 1 000,00 zł
81. Agata Marciniak nauki socjologiczne Proofreading artykułu naukowego zredagowanego na podstawie badania pt. „Percepcja funkcjonowania edukacyjnego i komunikacyjnego młodzieży edukowanej domowo z uwzględnieniem wyzwań pandemii Covid-19” 1 000,00 zł

return to top