Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekty finansowane ze środków Szkoły Doktorskiej

Środki przyznane w konkursie na działalność naukową doktorantów Szkoły Doktorskiej nr 8 (3/2022) – rozstrzygnięcie 24 października 2022 r.

No. Name and last name / Imię i nazwisko Scientific discipline / Dyscyplina naukowa Nazwa zadania badawczego / Name of the research task Allocated funds / Przyznane środki
1. Jessica Kufa culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) Konferencja 790,00 zł
2. Daniel Stopa film and theatre (sztuki filmowe i teatralne) Praca nad final cut filmu. 3 500,00 zł
3. Karolina Gembara film and theatre (sztuki filmowe i teatralne) Wywołanie i skanowanie średnioformatowego materiału analogowego 4 100,00 zł
4. Anna Anzorge-Potrzebowska history (historia) Kwerenda w Muzeum Narodowym w Krakowie 850,00 zł
5. Marek Jurkowski history (historia) Cognomenta damnata. Zjawisko potępienia pamięci a nazwy miejscowe w Cesarstwie Rzymskim 2 040,00 zł
6. Paweł Golda linguistics (językoznawstwo) Sfinansowanie abonamentu do Francuskiej Biblioteki Narodowej 175,00 zł
7. Katarzyna Dziekan linguistics (językoznawstwo) Proofreading 1 000,00 zł
8. Judyta Mężyk linguistics (językoznawstwo) Korekta językowa części pracy doktorskiej 1 000,00 zł
9. Aleksandra Zięba linguistics (językoznawstwo) Weryfikacja znaczeń wyodrębnionych wielowyrazowych jednostek polskich oraz ustalenie rosyjskich i czeskich ekwiwalentów przekładowych przy użyciu platformy SketchEngine. 450,00 zł
10. Aleksandra Zięba linguistics (językoznawstwo) Konsultacja z członkami opolskiego zespołu idiomatycznego w kwestii metody ustalania ekwiwalentów przekładowych dla wyodrębnionych jednostek polskich 1 000,00 zł
11. Janusz Arabski linguistics (językoznawstwo) Rozwijanie kompetencji w zakresie posługiwania się narzędziami badawczymi 1 100,00 zł
12. Paweł Golda linguistics (językoznawstwo) Proofreading części rozprawy doktorskiej (185 stron) 1 000,00 zł
13. Błażej Wieczorek linguistics (językoznawstwo) Oszacowanie wpływu instrukcji na zakres imitacji w języku obcym 910,00 zł
14. Andrzej Juchniewicz literary studies (literaturoznawstwo) Kwerenda w Bibliotece Narodowej 610,00 zł
15. Beata Rudy literary studies (literaturoznawstwo) Dwutygodniowa kwerenda w Warszawie powiązana z zadaniem badawczym II.1 z IPB. 2 500,00 zł
16. Katarzyna Hanik literary studies (literaturoznawstwo) Analiza tekstów autobiograficznych. Wprowadzanie własnych rozwiązań teoretycznych i metodologicznych w ramach lektury autobiografii Agnieszki Osieckiej „Rozmowy w tańcu” 150,00 zł
17. Pierre Van Cutsem literary studies (literaturoznawstwo) Badanie twórczości Stefana Grabińskiego (porównywanie jego fantastyki kolejowej z realizmem magicznym Johana Daisne’a) i prezentacja wyników w ramach zagranicznej konferencji naukowej 4 960,00 zł
18. Jacek Bielawa literary studies (literaturoznawstwo) Korekta artykułu naukowego w języku angielskim 1 150,00 zł
19. Dawid Szombierski philosophy (filozofia) Popper’s Kantianism: Problem of Demarcation as a Form of Separative Criticism – wniosek o środki na korektę językową artykułu naukowego 720,00 zł
20. Krzysztof Marcin Dąbrówka philosophy (filozofia) Analiza porównawcza Boniniego koncepcji intelektu czynnego i biernego ze stanowiskami wybranych autorów 420,00 zł
21. Joanna Kruszyńska-Szwedo education (pedagogika) wygłoszenie referatu na międzynarodowej konferencji w Ustroniu 1 140,00 zł
22. Justyna Pawlak education (pedagogika) Proofreading artykułu naukowego 600,00 zł
23. Robert Łasa law (nauki prawne) Korekta tekstu 600,00 zł
24. Marcin Burdzik law (nauki prawne) Proofreading artykułu pt. Examination of a witness with an intellectual disability in a criminal trial – psychiatric, psychological, and legal aspects 665,00 zł
25. Marcin Burdzik law (nauki prawne) Proofreading artykułu pt. Dissociative identity disorder as a multidisciplinary problem. Part II – legal implications 712,50 zł
26. Marcin Burdzik law (nauki prawne) Proofreading artykułu pt. Pedophilia in a criminal trial – the problem of proper diagnosis and an accurate criminal law response, 665,00 zł
27. Karolina Grzyb psychology (psychologia) Przeprowadzenie badania 2 500,00 zł
28. Sylwia Kwaśniewska sociology (nauki socjologiczne) Wyjazd na konferencje – Formum Młodych Socjologów 502,00 zł
29. Marcin Cząba sociology (nauki socjologiczne) Czynne uczestnictwo w konferencji Logos-Etos-Patos Lublin 2022 418,00 zł
30. Marcin Cząba sociology (nauki socjologiczne) Czynne uczestnictwo w konferencji „Niematerialne dziedzictwo kulturowe – znaczenie i rola w kontekście krajobrazu kulturowego”; Uniejów, 633,00 zł
31. Iryna Bodnaruk biological sciences (nauki biologiczne) Sekwencjonowanie genomu metaloopornego endofitycznego szczepu bakterii 2 000,00 zł
32. Alicja Tomasiak biological sciences (nauki biologiczne) Od stanu nieembriogennego do stanu embriogennego: kompleksowa analiza epigenetyczna losu komórek gryki tatarki 2 000,00 zł
33. Renee Perez Perez biological sciences (nauki biologiczne) Protoplast Culture / Histology of Fagopirum calli / Callus induction and regeneration 2 000,00 zł
34. Magdalena Zaranek biological sciences (nauki biologiczne) Optymalizacja kultury protoplastów F. esculentum i F. tataricum – cz.2; opracowanie protokołu regeneracji masy tkankowej otrzymanej z kultury protoplastów; opracowanie protokołu transformacji protoplastów za pomocą technologii CRISPR/Cas9 z wykorzystaniem RNP – cz.1 1 000,00 zł
35. Joanna Zygała biological sciences (nauki biologiczne) Analiza morfologiczna aparatów strydulacyjnych oraz towarzyszących im strukltur sensorycznych u wybranych przedstawicieli zajadkowatych (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) z wykorzystaniem techniki SEM 1 000,00 zł
36. Bartosz Ogłaza biological sciences (nauki biologiczne) Zakup oprzyrządowania do obróbki inkluzji bursztynowych 1 400,00 zł
37. Hanna Gorol biological sciences (nauki biologiczne) Detekcja fragmentacji DNA jądrowego jako znacznika apoptozy metodą TUNEL w badaniach nad toksycznością bisfenolu A 2 500,00 zł
38. Aleksandra Koza biological sciences (nauki biologiczne) Badania aktywności miejskich nietoperzy na różnych wysokościach na podstawie nagrań akustycznych 1 674,00 zł
39. Klaudia Peczyk biological sciences (nauki biologiczne) Zadanie III.1 Analiza stężenia węglowodorów w podłożu po zakończeniu eksperymentu doniczkowego 1 000,00 zł
40. Anna Romaniak-Janusz biological sciences (nauki biologiczne) Pozyskanie nowego materiału do kolejnych badań mikromorfologicznych sensilli u Fulgoromorpha  w celu dalszej realizacji planu projektu badawczego oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej. 4 994,00 zł
41. Kamila Malik biological sciences (nauki biologiczne) Analiza molekularna gatunków mszyc z rodzaju Drepanaphis pozyskanych w trakcie badań terenowych w USA prowadzonych w ramach programu PROM. 1 500,00 zł
42. Adam Krain biological sciences (nauki biologiczne) Sekwencjonowanie genomu grzybów wyizolowanych ze środowiska węgla kamiennego 1 500,00 zł
43. Patrycja Piotrowska biological sciences (nauki biologiczne) Prowadzenie hodowli gatunku Galleria mellonella i izolacja wybranych narządów ciała. 2 000,00 zł
44. Ewa Szwajczak biological sciences (nauki biologiczne) Pozyskanie związków oraz sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia właściwych badań terenowych 1 250,00 zł
45. Mateusz Glenszczyk biological sciences (nauki biologiczne) Ewaluacja hamowania wzrostu bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych przez materiał z kokonów Parasteatoda tepidariorum. 4 095,91 zł
46. Daniel Swoboda chemical sciences (nauki chemiczne) Synteza i oczyszczanie barwników azynowych oraz ich prekursorów o zakładanych parametrach fizykochemicznych 2 000,00 zł
47. Krzysztof Cwynar chemical sciences (nauki chemiczne) Charakterystyka nanofluidów jonowych na bazie octanu 1-etylo-3-metyloimidazoliowego z funkcjonalizowanymi wielościennymi nanorurkami węglowymi 2 000,00 zł
48. Łukasz Scheller chemical sciences (nauki chemiczne) Otrzymanie i zbadanie właściwości nanofluidów jonowych złożonych z wielościennych nanorurek węglowych i tiocyjanianu 1-etylo-3-metyloimidazoliowego oraz dicyjanoamidu 1-allilo-3-metyloimidazoliowego. 2 500,00 zł
49. Luiza Orszulak chemical sciences (nauki chemiczne) Synteza homopolimerów PVP o dobrze zdefiniowanych parametrach makrostrukturalnych (Mn, Ð) oraz zróżnicowanej taktyczności na drodze wysokociśnieniowej foto- oraz termoindukowanej polimeryzacji wolnorodnikowej 2 500,00 zł
50. Justyna Dziadosz chemical sciences (nauki chemiczne) Badania uzupełniające o wpływ anionu na właściwości nanofluidów jonowych 1 000,00 zł
51. Angelika Mieszczanin chemical sciences (nauki chemiczne) Synteza, oczyszczanie oraz badanie właściwości optycznych związków aromatycznych i heteroaromatycznych dedykowanych organicznej elektronice. 1 500,00 zł
52. Dorota Staneczek Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Analizy paleomagnetyczne i petromagnetyczne materiału skalnego z Tatr Wysokich i Spiszu. 2 440,00 zł
53. Krzysztof Janik Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Analizy laboratoryjne próbek wód podziemnych i powierzchniowych 1 500,00 zł
54. Piotr Sosnowski Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Mikroskopowa analiza optyczna próbek węgla koksowego 1 500,00 zł
55. Karol Mikołajewski Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Proofreading artykułu naukowego  (Korekta językowa artykułu naukowego) 1 000,00 zł
56. Natalia Janczewska Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Udział w konferencji Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja 1 000,00 zł
57. Daria Książak Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Analizy pierwiastków śladowych metodą ultra-trace skał osadowych z pogranicza dewon-karbon w Oklahomie (Woodford shale) 2 000,00 zł
58. Jakub Kucharczyk Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Analizy pierwiastków śladowych w laboratorium zewnętrznym. 2 000,00 zł
59. Patryk Zioła physical sciences (nauki fizyczne) Przygotowanie artykułu naukowego pt. „Oxidative stress triggered by phthalocyanines-loaded polymeric nanoparticles in breast cancer” do publikacji 800,00 zł
60. Diana Havryliuk physical sciences (nauki fizyczne) Synteza ceramik i hodowla kryształów na bazie hafnianu ołowiu 1 900,00 zł
61. Joanna Adamczyk physical sciences (nauki fizyczne) Analiza geochemiczna próbek biomasy leśnej z terenu pozbawionego antropopresji do badań porównawczych 1 000,00 zł
62. Kinga Łucak physical sciences (nauki fizyczne) Pomiary wysokociśnieniowe oraz pod ciśnieniem atmosferycznym materiałów z wiązaniami wodorowymi (alkohole proste o różnej budowie molekularnej i ich pochodne) metodą szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej 2 599,00 zł

return to top