Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ogłoszenie konkursu nr 12 (4/2023)

Dziekan Szkoły Doktorskiej informuje o otwarciu konkursu na finansowanie działalności naukowej, artystycznej i rozwojowej ze środków budżetu Szkoły Doktorskiej w zakresie konferencji naukowych, które odbywają się w styczniu i w lutym 2024 roku.

Podstawowe informacje:

 • Termin zamknięcia formularza aplikacyjnego: 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) godz. 9:00.
 • Termin potwierdzenia przez promotora: 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) do końca dnia (na adres szkola.doktorska@us.edu.pl)
 • Link do formularza: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4461
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: w zależności od liczby wnisków.

Procedura aplikacyjna:

 1. Doktorant wypełnia i wysyła formularz SRW, a następnie potwierdza złożenie wniosku, klikając na link wysłany przez system. Termin zamknięcia systemu: 27 listopada 2023 (poniedziałek) godz. 9:00.
 2. Doktorant przekazuje wypełniony formularz w wersji elektronicznej lub papierowej, tożsamy z formularzem złożonym w systemie informatycznym Szkoły, promotorowi do akceptacji.
 3. Promotor informuje Szkołę Doktorską o zaakceptowaniu formularza, wysyłając email na adres szkola.doktorska@us.edu.pl ze swojego konta służbowego w domenie @us.edu.pl. Drobne zmiany mogą być zaznaczone w emailu. Termin potwierdzenia przez promotora: 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) do końca dnia.
 4. Wprowadzenie istotnych zmian we wniosku przez promotora skutkuje obowiązkiem powtórzenia opisanej wyżej procedury przez doktoranta. Nie jest to możliwe po zamknięciu systemu.
 5. Wnioski niepotwierdzone przez promotora nie będą rozpatrywane (bez wzywania do uzupełnienia).
 6. Wnioski, które nie będą spełniać któregoś z wymogów formalnych wynikających z regulaminu lub z dodatkowych warunków wyliczonych poniżej, nie będą rozpatrywane (bez wzywania do uzupełnienia lub poprawiania).
 7. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Dodatkowe warunki konkursu, nie uwzględnione w Regulaminie:

 1. Na jednego doktoranta nie będą przyznawane środki w wysokości większej niż 5000 PLN. Wnioski złożone przez jednego doktoranta na łączną kwotę przekraczającą 5000 zł będą odrzucane w całości.
 2. Doktorant powinien złożyć kilka wniosków, jeżeli chce się ubiegać o finansowanie różnych działań (na łączną kwotę nie przekraczającą 5000 PLN).
 3. W konkursie zostaje wprowadzony limit środków, o które można wnioskować w poszczególnych kategoriach (łącznie nie przekraczając 5000 zł):
  1. podróże zagraniczne – 5000 zł
  2. podróże krajowe – 3000 zł
 4. W konkursie może być finansowany wyłącznie udział w konferencjach naukowych, które obywają się w styczniu i lutym 2024 roku. Środki muszą być wydawane z zachowaniem zasad obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
 5. Doktorant, który złożył indywidualny plan badawczy powinien wnioskować o środki zaplanowane w budżecie IPB. Inne działania będą finansowane tylko w przypadku pozostania wolnych środków po sfinansowaniu wszystkich działań zawartych w IPB (zasada ta nie dotyczy doktorantów I roku).

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu nr 11 (3/2023)

Konkurs przeprowadzony został na podstawie Regulaminu wydatkowania środków na działalność naukową doktorantów Szkoły Doktorskiej wprowadzonego zarządzeniem nr 2/2023 Dziekana Szkoły Doktorskiej. W dniu 27 października 2023 roku komisja konkursowa powołana przez Panią Dziekan Szkoły Doktorskiej ustaliła podział środków w konkursie.

W ustalonym terminie wpłynęło 77 wniosków, w tym 7 wniosków nie przesłanych prawidłowo lub przesłane podwójnie i 6 wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej (z powodu przekroczenia łącznej wnioskowanej kwoty 5000 zł lub kwoty ustalonej dla danej kategorii kosztów albo z powodu braku sprawozdania doktoranta ze środków przyznanych w poprzednich konkursach w 2023 roku).

Komisja oceniała 63 wnioski. W toku oceny komisja zdecydowała o odrzuceniu z przyczyn merytorycznych 9 wniosków, w tym 4 z powodu niskiego poziomu merytorycznego, 3 z powodu niskiej oceny celowości projektu i 7 z uwagi na niemożliwość realizacji projektu (część wniosków została zakwestionowana w kilku kategoriach)

 • Złożono wnioski na łączną sumę: 159 480,40 zł (nie licząc wtórników).
 • Do oceny dopuszczono wnioski na łączną sumę: 139 033,86 zł
 • Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków komisja zdecydowała się przyznać środki na łączną kwotę 114 270,20 zł.

Na podstawie ocen członków komisji i po analizie kosztów przedstawionych we wnioskach komisja zdecydowała o finansowaniu 54 wniosków, niektórych w całości, a niektórych w części. Zgodnie z postanowieniami ww. regulaminu Szkoła Doktorska publikuje informacje o przyznanych środkach.

Osoby, które nie otrzymały finansowania, otrzymają informację o przyczynie (liczbie przyznanych punktów) w oddzielnym mailu w ciągu dwóch tygodni o rozstrzygnięcia konkursu.

Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Ogłoszenie konkursu nr 11 (3/2023)

Dziekan Szkoły Doktorskiej informuje o otwarciu konkursu na finansowanie działalności naukowej, artystycznej i rozwojowej ze środków budżetu Szkoły Doktorskiej.

Podstawowe informacje:

 • Termin zamknięcia formularza aplikacyjnego: 23 października 2023 r. (poniedziałek) godz. 10:00.
 • Termin potwierdzenia przez promotora: 24 października 2023 r. (wtorek) do końca dnia (na adres szkola.doktorska@us.edu.pl)
 • Link do formularza: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4398
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 30 października 2023 (może ulec zmianie) na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej.

Procedura aplikacyjna:

 1. Doktorant wypełnia i wysyła formularz SRW, a następnie potwierdza złożenie wniosku, klikając na link wysłany przez system. Termin zamknięcia systemu: 23 października 2023 (poniedziałek) godz. 10:00.
 2. Doktorant przekazuje wypełniony formularz w wersji elektronicznej lub papierowej, tożsamy z formularzem złożonym w systemie informatycznym Szkoły, promotorowi do akceptacji.
 3. Promotor informuje Szkołę Doktorską o zaakceptowaniu formularza, wysyłając email na adres szkola.doktorska@us.edu.pl ze swojego konta służbowego w domenie @us.edu.pl. Drobne zmiany mogą być zaznaczone w emailu. Termin potwierdzenia przez promotora: 24 października 2023 r. (wtorek) do końca dnia.
 4. Wprowadzenie istotnych zmian we wniosku przez promotora skutkuje obowiązkiem powtórzenia opisanej wyżej procedury przez doktoranta. Nie jest to możliwe po zamknięciu systemu.
 5. Wnioski niepotwierdzone przez promotora nie będą rozpatrywane (bez wzywania do uzupełnienia).
 6. Wnioski, które nie będą spełniać któregoś z wymogów formalnych wynikających z regulaminu lub z dodatkowych warunków wyliczonych poniżej, nie będą rozpatrywane (bez wzywania do uzupełnienia lub poprawiania).
 7. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Dodatkowe warunki konkursu, nie uwzględnione w Regulaminie:

 1. Na jednego doktoranta nie będą przyznawane środki w wysokości większej niż 5000 PLN. Wnioski złożone przez jednego doktoranta na łączną kwotę przekraczającą 5000 zł będą odrzucane w całości.
 2. Doktorant powinien złożyć kilka wniosków, jeżeli chce się ubiegać o finansowanie różnych działań (na łączną kwotę nie przekraczającą 5000 PLN).
 3. W konkursie zostaje wprowadzony limit środków, o które można wnioskować w poszczególnych kategoriach (łącznie nie przekraczając 5000 zł):
  1. podróże zagraniczne – 5000 zł
  2. podróże krajowe – 3000 zł
  3. zakupy specjalistycznie, usługi, książki i inne – łącznie nie więcej niż 3000 zł
 4. W konkursie mogą być finansowane wyłącznie środki do wydania w okresie po rozstrzygnięciu konkursu, z zachowaniem zasad obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Najwcześniejsza data realizacji to 3 listopada, a w przypadku podróży zagranicznych – co najmniej 3 tygodnie po rozstrzygnięciu konkursu.
 5. W konkursie mogą być finansowe wyłącznie środki do wydania w roku kalendarzowym 2023. Wnioski, których realizacje komisja uzna za niemożliwą będą odrzucane.
 6. Doktorant, który złożył indywidualny plan badawczy powinien wnioskować o środki zaplanowane w budżecie IPB. Inne działania będą finansowane tylko w przypadku pozostania wolnych środków po sfinansowaniu wszystkich działań zawartych w IPB (zasada ta nie dotyczy doktorantów I roku).

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu nr 10 (2/2023)

Konkurs przeprowadzony został na podstawie Regulaminu wydatkowania środków na działalność naukową doktorantów Szkoły Doktorskiej wprowadzonego zarządzeniem nr 2/2023 Dziekana Szkoły Doktorskiej. W dniu 19 maja 2023 roku komisja konkursowa powołana przez Panią Dziekan Szkoły Doktorskiej ustaliła podział środków w konkursie.

W ustalonym terminie wpłynęło 148 wniosków, w tym 29 wniosków nie przesłanych prawidłowo lub przesłane podwójnie i 8 wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej (z powodu przekroczenia łącznej wnioskowanej kwoty 5000 zł lub kwoty ustalonej dla danej kategorii kosztów).

Komisja oceniała 109 wniosków. W toku oceny komisja zdecydowała o odrzuceniu z przyczyn merytorycznych 24 wniosków, w tym 3 z powodu niskiego poziomu merytorycznego, 18 z powodu niskiej oceny celowości projektu i 11 z uwagi na niemożliwość realizacji projektu (część wniosków została zakwestionowana w kilku kategoriach)

 • Złożono wnioski na łączną sumę: 298 220,18 zł (nie licząc wtórników).
 • Do oceny dopuszczono wnioski na łączną sumę: 270 722,34 zł.
 • Środki przeznaczone do podziału: 93 800 zł.
 • Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków komisja zdecydowała się przyznać środki na łączną kwotę 93 351,01 zł.

Na podstawie ocen członków komisji i po analizie kosztów przedstawionych we wnioskach komisja zdecydowała o finansowaniu 38 wniosków, niektórych w całości, a niektórych w części. W związku z brakiem wystarczających środków nie będzie finansowane 47 wniosków, które przeszły ocenę formalną i merytoryczną, ale uzyskały zbyt mało punktów. Zgodnie z postanowieniami ww. regulaminu Szkoła Doktorska publikuje informacje o przyznanych środkach.

Osoby, które nie otrzymały finansowania, otrzymają informację o przyczynie (liczbie przyznanych punktów) w oddzielnym mailu w ciągu dwóch tygodni o rozstrzygnięcia konkursu.

Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Ogłoszenie konkursu nr 10 (2/2023)

Dziekan Szkoły Doktorskiej informuje o otwarciu konkursu na finansowanie działalności naukowej, artystycznej i rozwojowej ze środków budżetu Szkoły Doktorskiej.

Podstawowe informacje:

 • Termin zamknięcia formularza aplikacyjnego: 4 maja 2023 r. (czwartek) godz. 12:00.
 • Termin potwierdzenia przez promotora: 4 maja 2023 r. (czwartek) do końca dnia (na adres szkola.doktorska@us.edu.pl)
 • Link do formularza: https://formularze.us.edu.pl/form/index/3984
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 17 maja 2023 (może ulec zmianie) na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej.
 • Pula środków do podziału 93 800 PLN

Procedura aplikacyjna:

 1. Doktorant wypełnia i wysyła formularz SRW, a następnie potwierdza złożenie wniosku, klikając na link wysłany przez system. Termin zamknięcia systemu: 4 maja 2023 (czwartek) godz. 12:00.
 2. Doktorant przekazuje wypełniony formularz w wersji elektronicznej lub papierowej, tożsamy z formularzem złożonym w systemie informatycznym Szkoły, promotorowi do akceptacji.
 3. Promotor informuje Szkołę Doktorską o zaakceptowaniu formularza, wysyłając email na adres szkola.doktorska@us.edu.pl ze swojego konta służbowego w domenie @us.edu.pl. Drobne zmiany mogą być zaznaczone w emailu. Termin potwierdzenia przez promotora: 4 maja 2023 r. (czwartek) do końca dnia.
 4. Wprowadzenie istotnych zmian we wniosku przez promotora skutkuje obowiązkiem powtórzenia opisanej wyżej procedury przez doktoranta. Nie jest to możliwe po zamknięciu systemu.
 5. Wnioski niepotwierdzone przez promotora nie będą rozpatrywane (bez wzywania do uzupełnienia).
 6. Wnioski, które nie będą spełniać któregoś z wymogów formalnych wynikających z regulaminu lub z dodatkowych warunków wyliczonych poniżej, nie będą rozpatrywane (bez wzywania do uzupełnienia lub poprawiania).
 7. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Dodatkowe warunki konkursu, nie uwzględnione w Regulaminie:

 1. Na jednego doktoranta nie będą przyznawane środki w wysokości większej niż 5000 PLN. Wnioski złożone przez jednego doktoranta na łączną kwotę przekraczającą 5000 zł będą odrzucane w całości.
 2. Doktorant powinien złożyć kilka wniosków, jeżeli chce się ubiegać o finansowanie różnych działań (na łączną kwotę nie przekraczającą 5000 PLN).
 3. W konkursie zostaje wprowadzony limit środków, o które można wnioskować w poszczególnych kategoriach (łącznie nie przekraczając 5000 zł):
  1. podróże zagraniczne – 5000 zł
  2. podróże krajowe – 3000 zł
  3. zakupy specjalistycznie, usługi, książki i inne – łącznie nie więcej niż 2000 zł
 4. W konkursie mogą być finansowane wyłącznie środki do wydania w okresie po rozstrzygnięciu konkursu, z zachowaniem zasad obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Najwcześniejsza data realizacji to 1 czerwca, a przypadku podróży zagranicznych – co najmniej 4 tygodnie po rozstrzygnięciu konkursu.
 5. W konkursie mogą być finansowe wyłącznie środki do wydania w roku kalendarzowym 2023. Wnioski, których realizacje komisja uzna za niemożliwą będą odrzucane.
 6. Doktorant, który złożył indywidualny plan badawczy powinien wnioskować o środki zaplanowane w budżecie IPB. Inne działania będą finansowane tylko w przypadku pozostania wolnych środków po sfinansowaniu wszystkich działań zawartych w IPB (zasada ta nie dotyczy doktorantów I roku).

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu nr 9 (1/2023)

Konkurs przeprowadzony został na podstawie Regulaminu wydatkowania środków na działalność naukową doktorantów Szkoły Doktorskiej wprowadzonego zarządzeniem nr 2/2023 Dziekana Szkoły Doktorskiej. W dniu 20 lutego 2023 roku komisja konkursowa powołana przez Panią Dziekan Szkoły Doktorskiej ustaliła podział środków w konkursie.

W ustalonym terminie wpłynęło 166 wniosków, w tym 22 wnioski nie przesłane prawidłowo lub przesłane podwójnie i 18 wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej (1 z powodu braku potwierdzenia przez promotora i 17 z powodu przekroczenia łącznej wnioskowanej kwoty 5000 zł lub kwoty ustalonej dla danej kategorii kosztów).

Komisja oceniała 126 wniosków. W toku oceny komisja zdecydowała o odrzuceniu z przyczyn merytorycznych 20 wniosków, w tym 4 z powodu niskiego poziomu merytorycznego, 11 z powodu niskiej oceny celowości projektu i 15 z uwagi na niemożliwość realizacji projektu (część wniosków została zakwestionowana w kilku kategoriach)

 • Złożono wnioski na łączną sumę: 451 255 zł.
 • Do oceny dopuszczono wnioski na łączną sumę: 399 957,93 zł.
 • Środki przeznaczone do podziału: 180 000 zł.
 • Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków komisja zdecydowała się przyznać środki na łączną kwotę 201 066,61 zł.

Na podstawie ocen członków komisji i po analizie kosztów przedstawionych we wnioskach komisja zdecydowała o finansowaniu 69 wniosków, niektórych w całości, a niektórych w części. W związku z brakiem wystarczających środków nie będzie finansowane 37 wniosków, które przeszły ocenę formalną i merytoryczną, ale uzyskały zbyt mało punktów. Zgodnie z postanowieniami ww. regulaminu Szkoła Doktorska publikuje informacje o przyznanych środkach.

Osoby, które nie otrzymały finansowania, otrzymają informację o przyczynie (liczbie przyznanych punktów) w oddzielnym mailu w ciągu dwóch tygodni o rozstrzygnięcia konkursu.

Ogłoszenie konkursu nr 9 (1/2023)

Dziekan Szkoły Doktorskiej informuje o otwarciu konkursu na finansowanie działalności naukowej, artystycznej i rozwojowej ze środków budżetu Szkoły Doktorskiej.

Podstawowe informacje:

 • Termin zamknięcia formularza aplikacyjnego: 3 lutego 2023 r. (piątek) godz. 12:00.
 • Termin potwierdzenia przez promotora: 6 lutego 2023 r. (poniedziałek) godz. 12:00 (na adres szkola.doktorska@us.edu.pl)
 • Link do formularza: https://formularze.us.edu.pl/form/index/3711
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 16 lutego 2023 (może ulec zmianie) na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej.
 • Pula środków do podziału 200 000 PLN

Procedura aplikacyjna:

 1. Doktorant wypełnia i wysyła formularz SRW, a następnie potwierdza złożenie wniosku, klikając na link wysłany przez system. Termin zamknięcia systemu: 3 lutego 2023 (piątek) godz. 12:00.
 2. Doktorant przekazuje wypełniony formularz w wersji elektronicznej lub papierowej, tożsamy z formularzem złożonym w systemie informatycznym Szkoły, promotorowi do akceptacji.
 3. Promotor informuje Szkołę Doktorską o zaakceptowaniu formularza, wysyłając email na adres szkola.doktorska@us.edu.pl ze swojego konta służbowego w domenie @us.edu.pl. Drobne zmiany mogą być zaznaczone w emailu. Termin potwierdzenia przez promotora: 6 lutego 2023 r. (poniedziałek) godz. 12:00.
 4. W przypadku doktorantów I roku, którzy nie mają jeszcze powołanych promotorów rolę tę spełnia osoba, która była opiekunem podczas rekrutacji.
 5. Wprowadzenie istotnych zmian we wniosku przez promotora skutkuje obowiązkiem powtórzenia opisanej wyżej procedury przez doktoranta. Nie jest to możliwe po zamknięciu systemu.
 6. Wnioski niepotwierdzone przez promotora nie będą rozpatrywane.

Dalsze postępowanie po rozstrzygnięciu: środki w dyspozycji doktorantów (informacja w trakcie aktualizacji)

Dodatkowe warunki konkursu, nie uwzględnione w Regulaminie:

 1. Na jednego doktoranta nie będą przyznawane środki w wysokości większej niż 5000 PLN. Wnioski złożone przez jednego doktoranta na łączną kwotę przekraczającą 5000 zł będą odrzucane w całości.
 2. Doktorant powinien złożyć kilka wniosków, jeżeli chce się ubiegać o finansowanie różnych działań (na łączną kwotę nie przekraczającą 5000 PLN).
 3. W konkursie zostaje wprowadzony limit środków, o które można wnioskować w poszczególnych kategoriach (łącznie nie przekraczając 5000 zł):
  1. podróże zagraniczne – 5000 zł
  2. podróże krajowe – 3000 zł
  3. zakupy specjalistycznie, usługi, książki i inne – łącznie nie więcej niż 2000 zł
 4. W konkursie mogą być finansowe wyłącznie środki do wydania w roku kalendarzowym 2023. Wnioski, których realizacje komisja uzna za niemożliwą będą odrzucane.
 5. Doktorant, który złożył indywidualny plan badawczy powinien wnioskować o środki zaplanowane w budżecie IPB. Inne działania będą finansowane tylko w przypadku pozostania wolnych środków po sfinansowaniu wszystkich działań zawartych w IPB (zasada ta nie dotyczy doktorantów I roku).

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków.

return to top