Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Szkoła Doktorska

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu nr 9 (1/2023)

Konkurs przeprowadzony został na podstawie Regulaminu wydatkowania środków na działalność naukową doktorantów Szkoły Doktorskiej wprowadzonego zarządzeniem nr 2/2023 Dziekana Szkoły Doktorskiej. W dniu 20 lutego 2023 roku komisja konkursowa powołana przez Panią Dziekan Szkoły Doktorskiej ustaliła podział środków w konkursie.

W ustalonym terminie wpłynęło 166 wniosków, w tym 22 wnioski nie przesłane prawidłowo lub przesłane podwójnie i 18 wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej (1 z powodu braku potwierdzenia przez promotora i 17 z powodu przekroczenia łącznej wnioskowanej kwoty 5000 zł lub kwoty ustalonej dla danej kategorii kosztów).

Komisja oceniała 126 wniosków. W toku oceny komisja zdecydowała o odrzuceniu z przyczyn merytorycznych 20 wniosków, w tym 4 z powodu niskiego poziomu merytorycznego, 11 z powodu niskiej oceny celowości projektu i 15 z uwagi na niemożliwość realizacji projektu (część wniosków została zakwestionowana w kilku kategoriach)

 • Złożono wnioski na łączną sumę: 451 255 zł.
 • Do oceny dopuszczono wnioski na łączną sumę: 399 957,93 zł.
 • Środki przeznaczone do podziału: 180 000 zł.
 • Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków komisja zdecydowała się przyznać środki na łączną kwotę 201 066,61 zł.

Na podstawie ocen członków komisji i po analizie kosztów przedstawionych we wnioskach komisja zdecydowała o finansowaniu 69 wniosków, niektórych w całości, a niektórych w części. W związku z brakiem wystarczających środków nie będzie finansowane 37 wniosków, które przeszły ocenę formalną i merytoryczną, ale uzyskały zbyt mało punktów. Zgodnie z postanowieniami ww. regulaminu Szkoła Doktorska publikuje informacje o przyznanych środkach.

Osoby, które nie otrzymały finansowania, otrzymają informację o przyczynie (liczbie przyznanych punktów) w oddzielnym mailu w ciągu dwóch tygodni o rozstrzygnięcia konkursu.

Ogłoszenie konkursu nr 9 (1/2023)

Dziekan Szkoły Doktorskiej informuje o otwarciu konkursu na finansowanie działalności naukowej, artystycznej i rozwojowej ze środków budżetu Szkoły Doktorskiej.

Podstawowe informacje:

 • Termin zamknięcia formularza aplikacyjnego: 3 lutego 2023 r. (piątek) godz. 12:00.
 • Termin potwierdzenia przez promotora: 6 lutego 2023 r. (poniedziałek) godz. 12:00 (na adres szkola.doktorska@us.edu.pl)
 • Link do formularza: https://formularze.us.edu.pl/form/index/3711
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 16 lutego 2023 (może ulec zmianie) na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej.
 • Pula środków do podziału 200 000 PLN

Procedura aplikacyjna:

 1. Doktorant wypełnia i wysyła formularz SRW, a następnie potwierdza złożenie wniosku, klikając na link wysłany przez system. Termin zamknięcia systemu: 3 lutego 2023 (piątek) godz. 12:00.
 2. Doktorant przekazuje wypełniony formularz w wersji elektronicznej lub papierowej, tożsamy z formularzem złożonym w systemie informatycznym Szkoły, promotorowi do akceptacji.
 3. Promotor informuje Szkołę Doktorską o zaakceptowaniu formularza, wysyłając email na adres szkola.doktorska@us.edu.pl ze swojego konta służbowego w domenie @us.edu.pl. Drobne zmiany mogą być zaznaczone w emailu. Termin potwierdzenia przez promotora: 6 lutego 2023 r. (poniedziałek) godz. 12:00.
 4. W przypadku doktorantów I roku, którzy nie mają jeszcze powołanych promotorów rolę tę spełnia osoba, która była opiekunem podczas rekrutacji.
 5. Wprowadzenie istotnych zmian we wniosku przez promotora skutkuje obowiązkiem powtórzenia opisanej wyżej procedury przez doktoranta. Nie jest to możliwe po zamknięciu systemu.
 6. Wnioski niepotwierdzone przez promotora nie będą rozpatrywane.

Dalsze postępowanie po rozstrzygnięciu: środki w dyspozycji doktorantów (informacja w trakcie aktualizacji)

Dodatkowe warunki konkursu, nie uwzględnione w Regulaminie:

 1. Na jednego doktoranta nie będą przyznawane środki w wysokości większej niż 5000 PLN. Wnioski złożone przez jednego doktoranta na łączną kwotę przekraczającą 5000 zł będą odrzucane w całości.
 2. Doktorant powinien złożyć kilka wniosków, jeżeli chce się ubiegać o finansowanie różnych działań (na łączną kwotę nie przekraczającą 5000 PLN).
 3. W konkursie zostaje wprowadzony limit środków, o które można wnioskować w poszczególnych kategoriach (łącznie nie przekraczając 5000 zł):
  1. podróże zagraniczne – 5000 zł
  2. podróże krajowe – 3000 zł
  3. zakupy specjalistycznie, usługi, książki i inne – łącznie nie więcej niż 2000 zł
 4. W konkursie mogą być finansowe wyłącznie środki do wydania w roku kalendarzowym 2023. Wnioski, których realizacje komisja uzna za niemożliwą będą odrzucane.
 5. Doktorant, który złożył indywidualny plan badawczy powinien wnioskować o środki zaplanowane w budżecie IPB. Inne działania będą finansowane tylko w przypadku pozostania wolnych środków po sfinansowaniu wszystkich działań zawartych w IPB (zasada ta nie dotyczy doktorantów I roku).

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków.

return to top