Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekty finansowane ze środków Szkoły Doktorskiej

Środki przyznane w konkursie na działalność naukową doktorantów Szkoły Doktorskiej nr 9 (1/2023) – rozstrzygnięcie 20 lutego 2023 r.

No. Name and last name / Imię i nazwisko Scientific discipline / Dyscyplina naukowa Nazwa zadania badawczego / Name of the research task Allocated funds / Przyznane środki
1. Martyna Halor culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) Wyjazd na konferencję zagraniczną – Zadar 01.06.-03.06.2023r. 4 000,00 zł
2. Agata Hofelmajer-Roś culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) Przygotowanie i publikacja komparatystycznego artykułu naukowego o polskich i francuskich praktykach wykorzystania internetowych platform w edukacji filmowej. 5 000,00 zł
3. Paulina Kędzia-Wiśniewska culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) VI.2 z IPB Konferencja, czynny udział – referat z prezentacją 1 000,00 zł
4. Aleksandra Krajewska culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) Udział z wystąpieniem w IV Zjeździe Filmoznawców i Medioznawców – 28-30 czerwca 2023, Warszawa 1 570,00 zł
5. Dagmara Wasilewska culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) Badanie źródeł do wiedzy nad jogą do 1919 r. – kwerenda w British Library w Londynie 4 500,00 zł
6. Kamil Wrzeszcz culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) Kwerenda podczas Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej 2023 oraz w NOVA. Czytelnia Komiksów i Gazet 980,00 zł
7. Karolina Gembara film and theatre (sztuki filmowe i teatralne) Kwerenda w Instytucie Zachodnim 980,00 zł
8. Krzysztof Kiczek film and theatre (sztuki filmowe i teatralne) Konferencja naukowa zagraniaczna połączona z prezenacją utowru doktorskiego 4 838,00 zł
9. Dominika Stach fine arts and art conservation (sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki) Opracowanie i uzupełnianie atlasu roślin. Tworzenie mapy roślin , które będą umieszczone w Ogrodzie Opowieści 3 548,00 zł
10. Beniamin Czapla history (historia) Badanie spuścizny pamiętnikarskiej Henryka Nakwaskiego 2 000,00 zł
11. Janusz Arabski linguistics (językoznawstwo) Opracowanie narzędzi badawczych, praca nad rozdziałami teoretycznymi; Przeprowadzenie badań pilotażowych i analiza uzyskanych danych 1 500,00 zł
12. Paweł Golda linguistics (językoznawstwo) Proofreading 166 stron pracy doktorskiej 1 000,00 zł
13. Agnieszka Jedziniak linguistics (językoznawstwo) Prezentacja wyników badań na międzynarodowej konferencji naukowej 236,20 zł
14. Joanna Ryszka linguistics (językoznawstwo) Konferencja naukowa 150,00 zł
15. Aleksandra Ryś linguistics (językoznawstwo) Analiza materiału frazeologicznego z wykorzystaniem zasobów cyfrowych CLARIN-PL 600,00 zł
16. Błażej Wieczorek linguistics (językoznawstwo) Wystąpienie na konferencji zagranicznej – Olinco 2023 2 153,00 zł
17. Jacek Bielawa literary studies (literaturoznawstwo) Kwerenda w Bibliotece Państwowej w Berlinie 3 858,60 zł
18. Aleksandra Dębińska literary studies (literaturoznawstwo) Kwerenda bibliograficzna do doktoratu 1 400,00 zł
19. Katarzyna Hanik literary studies (literaturoznawstwo) Tabu w literaturoznawstwie. Renegocjacja znaczenia pojęcia tabu w badaniach literaturoznawczych. Wykazanie istotności tego terminu w badaniach nad autobiografią 4 026,00 zł
20. Magdalena Krzyżanowska literary studies (literaturoznawstwo) Kwerenda w zbiorach Biblioteki Donacji Pisarzy Polskich w Warszawie 510,00 zł
21. Magdalena Krzyżanowska literary studies (literaturoznawstwo) Wystąpienie na I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Poetyka egodokumentu i innych gatunków pogranicznych” na Uniwersytecie w Białymstoku. 880,00 zł
22. Maciej Mazur literary studies (literaturoznawstwo) Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Utopie i dystopie wobec współczesnych lęków i nadziei społecznych” 400,00 zł
23. Piotr Piekutowski literary studies (literaturoznawstwo) Prezentacja wyników badań na międzynarodowej konferencji naukowej 4 998,20 zł
24. Beata Rudy literary studies (literaturoznawstwo) Dziesięciodniowa kwerenda w archiwum Jarosława Iwaszkiewicza (Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku) powiązana z zadaniem badawczym II.1 z IPB 1 620,00 zł
25. Beata Rudy literary studies (literaturoznawstwo) wyjazd na konferencję krajową zaplanowaną w IPB jako konferencja 2 1 350,00 zł
26. Bożena Turzyniecka literary studies (literaturoznawstwo) Kwerenda biblioteczna w Weimarze 4 000,00 zł
27. Pierre Van Cutsem literary studies (literaturoznawstwo) Zjawisko pulp fiction jako inspiracja dla fantastyki Stefana Grabińskiego. Prezentacja wyników w ramach zagranicznej konferencji naukowej. 5 000,00 zł
28. Adam Krzyżowski philosophy (filozofia) Kontynuacja badań nad tekstami G. Steinera oraz o G. Steinerze 360,00 zł
29. Dawid Szombierski philosophy (filozofia) Wpływ filozofii Schopenhauera na Poppera. Kwerenda biblioteczna w Karl Popper Archiv, Klagenfurt (Austria) 4 980,00 zł
30. Małgorzata Witkowska theology (teologia) Kwerenda zagraniczna 5 000,00 zł
31. Magdalena Biela biological sciences (nauki biologiczne) Opracowanie i implementacja modelu funkcjonalnego składu gatunkowego roślin rodzimych w systemie zielonego dachu na potrzeby kreowania miejskiej zielonej infrastruktury w ramach adaptacji do zmian klimatu 4 675,00 zł
32. Aleksandra Koza biological sciences (nauki biologiczne) Badania aktywności miejskich nietoperzy na różnych wysokościach na podstawie nagrań akustycznych 1 200,00 zł
33. Adrian Masłowski biological sciences (nauki biologiczne) Udział w dziewiątym Europejskim Kongresie Hemipterologicznym w Kurdějov (Republika Czeska) 4 942,00 zł
34. Oliwia Metryka biological sciences (nauki biologiczne) Wyjazd na międzynarodową konferencję NanoTech Poland 2023 1 600,00 zł
35. Bartosz Ogłaza biological sciences (nauki biologiczne) Czynny udział w zagranicznej konferencji międzynarodowej 4 952,00 zł
36. Patrycja Pawłowska biological sciences (nauki biologiczne) Współczesne trendy w suplementacji diety pszczoły miodnej (Apis mellifera) – czynny udział w krajowej Konferencji Naukowej Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska w Folwarku Książęcym w Kliczkowie k. Bolesławca 1 436,00 zł
37. Patrycja Pawłowska biological sciences (nauki biologiczne) Analiza zależności między usytuowaniem pasieki a ekspresją receptorów oktopaminy (AmOctβR) związanych z tworzeniem pamięci długotrwałej u zbieraczek pszczoły miodnej Apis mellifera – czynny udział w 60 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej w Puławach. 1 540,00 zł
38. Ewa Pierzchała biological sciences (nauki biologiczne) Krótkoterminowy staż w Estación Biológica de Doñana – zwiększenie kompetencji z zakresu wykorzystania technik bioakustycznych i analiz statystycznych (VII.1) 4 900,00 zł
39. Anna Romaniak-Janusz biological sciences (nauki biologiczne) Udział w IX Europejskim Kongresie Hemipterologicznym w Kurdejov (Republika Czeska). 4 661,50 zł
40. Alicja Tomasiak biological sciences (nauki biologiczne) Techniki analizy chromatyny w tkankach roślinnych-ChIP 2 000,00 zł
41. Magdalena Zaranek biological sciences (nauki biologiczne) Staż – Laboratoire de Recherche en Sciences Végétales, Auzeville-Tolosane, Francja 1 500,00 zł
42. Joanna Zygała biological sciences (nauki biologiczne) Analiza morfologiczna aparatów strydulacyjnych oraz towarzyszących im struktur sensorycznych u wybranych przedstawicieli zajadkowatych (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) z wykorzystaniem techniki SEM – prezentacja wyników na międzynarodowej, specjalistycznej konferencji 9th European Hemiptera Congress, Kurdějov, Czechy. 4 977,00 zł
43. Nikola Bednarska-Adam chemical sciences (nauki chemiczne) Prezentacja wyników badań na zagranicznej międzynarodowej konferencji RAD2023: Charakterystyka emisyjna luminoforów ceramicznych na bazie oliwinów Li2MgGeO4:RE3+ (RE: Pr3+, Er3+, Ho3+, Tm3+) 5 000,00 zł
44. Aleksandra Fijołek chemical sciences (nauki chemiczne) Staż naukowy na Politechnice Gdańskiej 1 800,00 zł
45. Karolina Kowalska chemical sciences (nauki chemiczne) Prezentacja wyników badań na zagranicznej międzynarodowej konferencji RAD2023 – Szkła tytanowo-germanianowe domieszkowane jonami tulu: badania optyczne dla podczerwonej fotoniki 5 000,00 zł
46. Grzegorz Skrzyński chemical sciences (nauki chemiczne) Dysocjacja kationu LiMg+ – opis teoretyczny na podstawie wieloreferencyjnej metody sprzężonych klasterów w ujęciu przestrzeni Focka 4 957,50 zł
47. Daniel Swoboda chemical sciences (nauki chemiczne) Przeprowadzenie analiz elektrochemicznych otrzymanych związków 980,00 zł
48. Joanna Adamczyk Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Wyjazd na zagraniczną konferencję naukową “8th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium – WMESS” – Praga, Czechy 4 998,00 zł
49. Krzysztof Janik Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Analizy laboratoryjne próbek wód podziemnych i powierzchniowych 2 000,00 zł
50. Karol Mikołajewski Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Korekta językowa artykułu 1 000,00 zł
51. Aleksandra Renc Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Prezentacja wyników badań na konferencji naukowej 2 272,00 zł
52. Dorota Staneczek Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Uzupełniające analizy Anizotropii Bezhisterezowej Pozostałości Magnetycznej prób tatrzańskich 1 160,00 zł
53. Igor Gaibei information and communication technology (informatyka techniczna i telekomunikacja) Implementacja oraz analiza wybranych algorytmów grupowania danych złożonych 2 400,00 zł
54. Czesław Horyń information and communication technology (informatyka techniczna i telekomunikacja) Algorytmy Self-Organizing Map oraz Local Outlier Factor jako narzędzia do wykrywania odchyleń w regułowych bazach wiedzy 4 999,00 zł
55. Grzegorz Moś information and communication technology (informatyka techniczna i telekomunikacja) Udział w międzynarodowej konferencji naukowej EUSFLAT 2023 5 000,00 zł
56. Karol Białas physical sciences (nauki fizyczne) Wyjazd na konferencję: 36th Marian Smoluchowski Symposium on Statistical Physics 2 056,25 zł
57. Joanna Grelska physical sciences (nauki fizyczne) Dwutygodniowy staż w ośrodku Wigner Research Centre for Physics w Budapeszcie na Węgrzech 4 908,00 zł
58. Paulina Jureczko physical sciences (nauki fizyczne) Tematyczna konferencja naukowa ‘2D Transition Metals Chalcogenides’ 4 912,20 zł
59. Taoufik Lamrani physical sciences (nauki fizyczne) Participation and presentation of research results at the international scientific symposium “Zakopane School of Physics 2023” 2 652,00 zł
60. Anjana Krishna Sudhakaran Nair Valsala Kumari physical sciences (nauki fizyczne) Foreign Internship 5 000,00 zł
61. Mateusz Wiśniewski physical sciences (nauki fizyczne) Udział w konferencji naukowej 2 056,25 zł
62. Joanna Kruszyńska-Szwedo education (pedagogika) wygłoszenie referatu na międzynarodowej konferencji ICEDU 2023 922,50 zł
63. Patryk Stępień education (pedagogika) Aktywny udział w zagranicznej konferencji naukowej 4 823,00 zł
64. Marcin Burdzik law (nauki prawne) Uczestnictwo czynne w 31st European Congress of Psychiatry, EPA 2023, Paryż 4 546,90 zł
65. Jeremiasz Kalus law (nauki prawne) Bieżąca działalność naukowa i realizacja zadań IPB 1 400,00 zł
66. Katarzyna Osmenda law (nauki prawne) Wizyta studyjna w ośrodku badawczym Forensic Investigation Research Station na Colorado Mesa University w Kolorado, USA. 4 994,53 zł
67. Mikołaj Pietrzyk law (nauki prawne) Czynny udział w konferencji zagranicznej SEALS Annual Conference (wystąpienia w ramach dwóch paneli) 4 428,45 zł
68. Agnieszka Szulierz law (nauki prawne) Wizyta studyjna w ośrodku badawczym Forensic Investigation Research Station na Colorado Mesa University w Kolorado, USA. 4 994,53 zł
69. Justyna Lipka psychology (psychologia) Uzyskanie licencji na publiczne wyświetlenie filmu, wymaganej do przeprowadzenia badania eksperymentalnego, realizowanego w ramach rozprawy doktorskiej (IPB – badanie główne nr 2) 984,00 zł

return to top