Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekty finansowane ze środków Szkoły Doktorskiej

Środki przyznane w konkursie na działalność naukową doktorantów Szkoły Doktorskiej nr 11 (3/2023) – rozstrzygnięcie 27 października 2023 r.

No. Name and last name / Imię i nazwisko Scientific discipline / Dyscyplina naukowa Nazwa zadania badawczego / Name of the research task Allocated funds / Przyznane środki
1 Agata Hofelmajer-Roś culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) Język filmu/analiza filmu w praktykach edukacji filmowej 1 500,00 zł
2 Kamil Wrzeszcz culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) Architek(s)tura komiksów i powieści graficznych dla dzieci 690,00 zł
3 Karolina Kłapkowska film and theatre (sztuki filmowe i teatralne) Transgresja treści i formy dzieła filmowego. Objawienie ukrytego Ja. Implikacje w autorskim filmie. 3 800,00 zł
4 Marek Jurkowski history (historia) Od Cezarei do Konstantynopola. Dynastyczne nazwy i przydomki miejscowości Cesarstwa Rzymskiego (do poł. V w.) 2 795,45 zł
5 Katarzyna Jankowiak linguistics (językoznawstwo) Dźwiękowa organizacja czeszczyzny i polszczyzny na scenie 2 500,00 zł
6 Judyta Mężyk linguistics (językoznawstwo) Pragmatemy w angielsko-francusko-polskim tłumaczeniu audiowizualnym 1 500,00 zł
7 Aleksandra Ryś linguistics (językoznawstwo) Socjopragmatyczna analiza zleksykalizowanych porównań w potocznych wypowiedziach konstruowanych. Na materiale Korpusu dawnych polskich tekstów dramatycznych (1772–1939) 110,00 zł
8 Aleksandra Zięba linguistics (językoznawstwo) Wyodrębnianie potocznych wielowyrazowych jednostek języka polskiego, czeskiego i rosyjskiego z zastosowaniem narzędzi i zasobów korpusowych. 2 500,00 zł
9 Aleksandra Dębińska literary studies (literaturoznawstwo) Inwalidzi wojenni – portrety/dyskursy rozproszone (próba rekonstrukcji) 1 600,00 zł
10 Katarzyna Hanik literary studies (literaturoznawstwo) Zapisane pomiędzy. Tabu (w) autobiografii 1 536,00 zł
11 Dorota Kołodziej literary studies (literaturoznawstwo) Teksty zatomizowane. Język nauk ścisłych w polskiej literaturze neoawangardowej. 1 390,62 zł
12 Przemysław Starowicz philosophy (filozofia) Wybrane nurty metafizyki realistycznej i materialistycznej w filozofii XXI wieku 700,00 zł
13 Małgorzata Witkowska theology (teologia) Soteriologia Nouvelle Theologie 510,00 zł
14 Katarzyna Siwczyk communication and media studies (nauki o komunikacji społecznej i mediach) Rola śląskich liderów opinii w kształtowaniu tożsamości Ślązaków na podstawie analizy wybranych mediów 575,00 zł
15 Anna Słania communication and media studies (nauki o komunikacji społecznej i mediach) Dziennikarstwo wojenne czy pokojowe? Relacjonowanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego w najpopularniejszych mediach amerykańskich, arabskich oraz izraelskich w 2021 roku 1 115,00 zł
16 Krzysztof Kasperek education (pedagogika) Propedeutyka samorządności dzieci w edukacji wczesnoszkolnej w szkole społecznej 300,00 zł
17 Alena Basalai law (nauki prawne) Pochodzenie dziecka z prokreacji medycznie wspomaganej z perspektywy prawa krajów poradzieckich na tle prawa polskiego 4 450,00 zł
18 Dominik Gabor law (nauki prawne) Rozpowszechnianie utworów na drodze streamingu na tle prawnoporównawczym 1 365,30 zł
19 Jakub Hanc law (nauki prawne) Przeobrażenia zasad odpowiedzialności karnej za przestępstwa skutkowe popełnione przez zaniechanie w prawie polskim i niemieckojęzycznym 1 500,00 zł
20 aleksandra zając sociology (nauki socjologiczne) Metoda mindfulness jako forma pomocy i wsparcia w profilaktyce wypalenia zawodowego wśród zawodowych kuratorów sądowych. 1 500,00 zł
21 Iryna Bodnaruk biological sciences (nauki biologiczne) Wpływ pęcherzyków błony zewnętrznej metaloopornych bakterii endofitycznych na wzrost i kondycję roślin narażonych na wysokie stężenia metali ciężkich 3 000,00 zł
22 Marta Bukowczan biological sciences (nauki biologiczne) Rola wybranych szczepów bakterii należących do endobiomu rdzeniowego Zea mays w zwiększaniu tolerancji kukurydzy na stres suszy 2 829,00 zł
23 Agata Danielczyk biological sciences (nauki biologiczne) Budowa morfologiczna struktur chwytnych występujących na odnóżach zajadkowatych (Heteroptera: Reduviidae) z podrodziny Ectrichodiinae. 2 998,07 zł
24 Hanna Gorol biological sciences (nauki biologiczne) Analiza zmian w strukturze i ultrastrukturze komórek nabłonka jelita środkowego słodkowodnej krewetki Neocaridina davidi (Crustacea, Malacostraca) wywołanych obecnością w środowisku bisfenolu A. 3 000,00 zł
25 Aleksandra Koza biological sciences (nauki biologiczne) Nietoperze (Chiroptera) w mieście – wykorzystanie przestrzeni na różnych wysokościach 2 574,00 zł
26 Adam Krain biological sciences (nauki biologiczne) Aktywność biologiczna i charakterystyka metabolitów wydzielin gutacyjnych grzybów ze środowisk związanych z węglem kamiennym 2 750,00 zł
27 Kamila Malik biological sciences (nauki biologiczne) Rewizja taksonomiczna i pokrewieństwa wśród mszyc z rodzaju Drepanaphis del Guercio (Hemiptera, Aphidoidea: Drepanosiphinae) w oparciu o analizy morfologiczne i molekularne. 2 559,37 zł
28 Adrian Masłowski biological sciences (nauki biologiczne) Ultramorfologia i dywersyfikacja odnóży pluskwiaków różnoskrzydłych z wybranych grup infrarzędu Cimicomorpha (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) z uwzględnieniem specjalizacji siedliskowej i troficznej. 3 655,00 zł
29 Hubert Matkowski biological sciences (nauki biologiczne) Rola kompleksu CBC w odpowiedzi jęczmienia jarego na stres suszy i traktowanie ABA w stadium strzelania w źdźbło 2 100,00 zł
30 Aleksandra Miernik biological sciences (nauki biologiczne) Wpływ ibuprofenu na biologię niesporczaka Paramacrobiotus experimentalis Kaczmarek, Mioduchowska, Poprawa, Roszkowska 2020 (Tardigrada, Eutardigrada) 1 500,00 zł
31 Bartosz Ogłaza biological sciences (nauki biologiczne) Późnokredowo/paleogeński etap w ewolucji mszyc (Hemiptera, Sternorrhyncha, Aphidomorpha) 4 904,00 zł
32 Klaudia Peczyk biological sciences (nauki biologiczne) „Wpływ bakterii wspomagających rozwój mykoryz na wzrost i rozwój grzybów mykoryzy arbuskularnej oraz roślin w środowisku zanieczyszczonym toksycznymi związkami organicznymi” 3 000,00 zł
33 Weronika Porc biological sciences (nauki biologiczne) Ocena skutków promieniowania elektromagnetycznego na wybrane parametry rozwojowe pająków Parasteatoda tepidariorum z wykorzystaniem markerów fizjologicznych i molekularnych 2 000,00 zł
34 Dominika Raś biological sciences (nauki biologiczne) Struktura i funkcjonowanie jajników wybranych grup dżdżownic (Annelida, Clitellata, Crassiclitellata) 4 518,00 zł
35 Ewa Sybilska biological sciences (nauki biologiczne) Rola genów kodujących kompleks wiążący kap (CBC) w odpowiedzi na ABA podczas kiełkowania nasion u jęczmienia jarego (Hordeum vulgare). 614,39 zł
36 Ewa Szwajczak biological sciences (nauki biologiczne) Efekt oddziaływania organicznych penetrantów wraz z wybranymi substancjami wspomagającymi na różnorodność funkcjonalną roślin uprawnych i dziko rosnących 2 300,00 zł
37 Joanna Zygała biological sciences (nauki biologiczne) Budowa morfologiczna aparatu strydulacyjnego oraz powiązanych z nim struktur sensorycznych u wybranych przedstawicieli zajadkowatych (Hemiptera, Heteroptera: Reduviidae). 2 616,36 zł
38 Natalia Brzezińska biomedical engineering (inżynieria biomedyczna) Ocena skuteczności maski, pełniącej rolę ochronną górnych dróg oddechowych przed infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi z dodatkiem betuliny, jako związku organicznego, wykazującego aktywność mikrobiologiczną. 1 055,74 zł
39 Artur Sowiński biomedical engineering (inżynieria biomedyczna) Poprawa właściwości użytkowych tkanin powlekanych do zastosowań w ochronie zdrowia poprzez modyfikację naturalnymi ekstraktami. 4 954,00 zł
40 Paweł Dziki chemical sciences (nauki chemiczne) Kontrola jakości produktów poligraficznych  przy użyciu kamer hiperspektralnych  ze szczególnym uwzględnieniem barwy 1 000,00 zł
41 Natalia Janczewska Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Opracowanie metodyki ewidencjonowania wód powierzchniowych z wykorzystaniem narzędzi GIS oraz teledetekcji niskiego pułapu 1 000,00 zł
42 Krzysztof Janik Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Ocena wpływu nowo pojawiających się presji na bezpieczeństwo pracy ujęcia infiltracyjnego Kępa Bogumiłowicka (woj. małopolskie) w oparciu o badania znacznikowe, modelowe i ciągły monitoring środowiska wodnego. 960,00 zł
43 Krzysztof Janik Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Ocena wpływu nowo pojawiających się presji na bezpieczeństwo pracy ujęcia infiltracyjnego Kępa Bogumiłowicka (woj. małopolskie) w oparciu o badania znacznikowe, modelowe i ciągły monitoring środowiska wodnego 2 000,00 zł
44 Jakub Kucharczyk Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Zapis zmian stabilnych izotopów węgla w trakcie środkowoturnejskiego zdarzenia beztlenowego 2 988,90 zł
45 Łukasz Pieron Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Ocena możliwości zwiększenia retencji na wybranym obszarze w kontekście przeciwdziałania skutkom suszy 1 500,00 zł
46 Aleksandra Renc Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Przestrzenne i sezonowe zróżnicowanie miejskiej wyspy ciepła w Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na podstawie danych satelitarnych 2 450,00 zł
47 Aleksandra Renc Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Przestrzenne i sezonowe zróżnicowanie miejskiej wyspy ciepła w Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na podstawie danych satelitarnych 400,00 zł
48 Wojciech Rykała Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Porównanie toksyczności stałych odpadów niezmienionych i przekształconych w efekcie pożaru oraz ich oddziaływanie na środowisko i wody podziemne 3 000,00 zł
49 Dorota Staneczek Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Paleogeografia i paleośrodowisko Centralnokarpackiego Basenu Paleogeńskiego w oparciu o metody geochemiczne i paleomagnetyczne 2 906,00 zł
50 Khrystyna Khrushchyk materials engineering (inżynieria materiałowa) Nanostructuring as a factor influencing the physical and chemical properties of amorphous metal alloys based on aluminium 1 500,00 zł
51 Andrzej Czudek physical sciences (nauki fizyczne) Wyznaczanie wartości równoważnej stałej ekspozycyjnej w oparciu o technologię Monte Carlo 5 000,00 zł
52 Patryk Rurka physical sciences (nauki fizyczne) Nowe spojrzenie na wieloaspektową terapię celowaną w leczeniu glejaka wielopostaciowego 1 100,00 zł
53 Szymon Maciej Zięba physical sciences (nauki fizyczne) Rozwijanie metod obliczeniowych oraz poszukiwanie niestandardowych procesów w fizyce wysokich energii 800,00 zł
54 Patryk Zioła physical sciences (nauki fizyczne) Chelatory żelaza jako inhibitory kinaz tyrozynowych – nowa strategia leczenia glejaka wielopostaciowego 2 800,00 zł

return to top